Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
aem{onfu,fwifjcif;&&SdNyD;
tjcm;aomolwkdY0dnmOfaysmufcJh&onf

WHY NOAH WAS SAVED AND THE REST WERE LOST

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2012? ZGefv 17&uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKY? wJawmfESpfjcif;toif;awmf?
ocifbk&m;aeY? naeykdif;0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 17, 2012

]]vlom;onf<uvmaomtcg em{vufxufüjzpfouJhokdY jzpfvdrfhrnf}} (róJ24;37)/

a'gufwm*vDqeft,fvftmcsmonf y&defapwef? ESifh ausmif;awmfrSbGJYtyfESif;jcif;cHcJh&oljzpfonf/ NrdKYü&Sdaom ü "r®a[mif; usrf;awmf jrwfESifhygwfoufaom ygarmu©wm0efxrf;aqmifNyD;cJholjzpfonf/ a'gufwmtmcsmonf w½kwfvlrsKd;oif;tkyfq&mjzpfNyD;? uREkfyf\q&m a'gufwmvif;\ tcifqHk;oli,fcsif;vnf;jzpfonf/ uREkfyfvnf;a'gufwm tmcsmukdodcJh\ xkdq&monf uREkfyfwkdYtoif;awmfüvnf; w&m;a[majymcJh ao;onf/ &SifróJ24;37-39usrf;ykd'füygaom aem{ESifha&vTrf;rkd;jcif;t aMumif;ESifhpyffvsOf;NyD; a,½Ionf urÇmOD;usrf;ü rSwfwrf;wifxm;aomt aMumif;t&mukd "r®opf,HkMunfolrsm;wkdY vu©H,HkMunf&efxyfrHí az:jyxm; jcif;jzpfonf/ a'gufwmtmcsmajymMum;cJhonfrSm ]]aemiftcg tpm;0ifae&m ,lay;rnfh a,½IukdBudKwifNyD; yHk&dyfukd"r®a[mif;usrf;ü rSwfwrf;wifxm;jcif; jzpfonf/ urÇmOD;usrf; ürSwfwrf;wifxm;ouJhokdY a&vTrf;rkd;jcif;ESifhygwf oufí a,½IüjynhfpHk&efjzpfonf}} (Gleason L. Archer, Ph.D., Encyclopedia of Bible Difficulties, Zondervan Publishing House, 1982, p. 21). a&vTrf;rkd;jcif;ESifhygwfoufí a'gufwmtmcsmajymMum;onfrSm ]]yx0Dqkdif &mtaxmuftxm;onf tifrwefta&;ygonf? or®musrf;pmukd jiif;qef aomodyÜHynm&Sifrsm;u ¤if;jzpfpOfukd cJ,Of;pGm az:jycJhMuonf/ xkduJhokdYwd usaom oufaotaxmuftxm;ukdrl tusOf;csHK;az:jyxm;NyD;? (a&;vTrf; rkd;jcif;)ysufpD;jcif;taMumif; trSefwu,fjzpfysufvmrnfh BuD;rm;aomyHk&dyf ukdurÇmOD;usrf;tcef;7wGif az:jyxm;ygonf/}} (ibid., p. 82). xkdtjyif a'gufwmtmcsmu BuD;rm;aom a&vTrf;rkd;jcif;&SdcJhonf[k yx0Dqkdif&mouf aoom"u&Sdaeonf[kqkdygonf (ibid). a'gufwmtmcsmajymMum;onfh twkdif;BuD;rm;aoma&vTrf;rkd;jcif; aem{wkdYtcsdeftcgü &SdcJhonfukduREkfyf vnf;,HkMunfygonf/

aem{\oabmFonf BuD;rm;vGef;vSygonf/ a'gufwm[efe&Dtrfrkd&D; ajymMum;wGif?]]a&S;a[mif;twkdif;wm (cubit) onf 17.5vufr&Sdonf(tenf; qHk;cefYrSef;acs) xkdoabmFonf okd;aumift&G,ftpm; wd&dpämeftaumif 125000ukd o,faqmifEkdifygonf/ xkdoabmFxJwGif ajrwd&dpämeftrsKd;t rnfaygif;25000cefYom o,faqmifcJhrnf? taoaumifjzpfap? t½Sifaumif jzpfap? apmeuaz:jyxm;aom wd&dpämefw0wfcefY? okd;aumift&G,ftpm; o,faqmif&mwGif? aem{\oabmFü ]]oD;oefYtcef;w0wfcefYom&Sdonf/ (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender's Study Bible, World Publishing, 1995. p. 21; note on Genesis 6:15).

uREkfyftaejzifh aem{\taMumif;ukd pdwf0ifpm;&jcif;onf a'gufwm tmcsmaz:jyouJhokdY vmrnfhtem*wfyHk&dyfonf a,½Ic&pfawmf bk&m;ü jynfhpHkvmrnfjzpfaomaMumif;jzpfonf/ a,½IrdefYawmfrlonfrSm?

]]vlom;onf <uvmaomtcg aem{vufxufüjzpfouJhokdYjzpfvdrfh rnf}} (róJ24;37)/

ocifa,½Ic&pfawmfu? 'kwd,tBudrfjyefvnfí<uvmaomtcg a&vTrf;rkd; jcif;rwkdifrSDu aeY&ufuJhokdY urÇmay:üysufrnfukd rdefYMum;cJhygonf/ xkdYtjyif aem{acwfwkef;u tajctaeukd xyfcgwvJvJaz:jyaejcif;onf urÇmBuD;\ aeY&uftqHk;ukd uREkfyfwkdYtm;odapjcif;jzpfygonf/ erdwfvu©Pmwckjzpfay: vmwkdif;aemufqHk;aomaeY&ufumvü uREkfyfwkdYa&muf&Sdaeonfukd odapvkdí jzpfygonf/

2005ckESpf? e,l;a,mufNrdKYawmf aemufqHk;aom0dnmOfppfyGJü bDvD* a&[rftrSefwu,fajymMum;cJhonfrSm? ]]"r®opfusrf;pmawmfü}} ]]topfwzef arG;zGg;jcif;}}taMumif;ukd ukd;Budrfwkdifatmifaz:jyxm;ygonf[kqkd\ aemifw &jcif;ukdrlum; tBudrfckESpfq,fwkdifatmifaz:jyxm;ygonf/ a&ESpfjcif;r*Fvm ESifhpyfvsOf;í tBudrfESpfq,faz:jyxm;ygonf/]](okdYaomf c&pfawmfbk&m;'kwd ,tBudrf<uvmjcif;ukdrlum;? tBudrfwpf&mcefYazmfjyxm;ygonf/}} (Living in God's Love: The New York Crusade, G. P. Putnam's Sons, 2005, p. 109).

ocifa,½Ic&pfawmfrdefYawmfrlonfum;? aem{acwfwkef;u touf &SifaexkdifcJhMuonfenf;wl ocif<uvmaomtcg xkduJhokdYaexkdkjyKrlMuvdrfh rnf[k rdefYawmfrlygonf/

]]vlom;<uvmaomtcg?aem{vufxufüjzpfouJhokdYjzpfvmvdrfh rnf}} (róJ24;37)/

þa'oemawmfü(1)aem{acwfu vlom;wkdY\tajctae(2)aem{u,fwif jcif;&&Sdjcif;[laom taMumif;t&mukd t"duxm;a[mMum;ygrnf/

1/yxr?aem{acwfvlom;wkdY\ tajctae

aem{acwfvlom;wkdYrnfuJhokdY touf&SifaexkdifcJhMuygoenf;¿ or®musrf;pmü rdefYawmfrl&mwGif?

]]ajrBuD;ay:rSm vltjypfBuD;í? ol\pdwfESvHk;tBuHtpnf&SdorQ wkdYonf tpOfrjywfqkd;npfjcif;oufouf&SdaMumif;ukd bk&m; ocifodjrifawmfrlvQif}} (urÇm6;5)/

xkdacwfüvlom;wkdY\ pdwfESvHk;om;xJü ]]raumif;rI}}ukdomqufí jyKrlcJhMuonf/ ntdyf&m0ifaomtcg? rdrdwkdYpdwfxJ xkdraumif;rIukdom awG; awmcJhMu\ eHeuftdyf&mEkd;aomtcgüvnf; xkdolwkdY\pdwfESvHk;om;tBuH tpnfonf raumif;rI'kp&kdufESifhom jynfhESufaeygonf/

urÇmOD;usrf;6;5ü rufo'uftoif;awmfukd wnfaxmifol*Ref0DpvDu ]]rlvADZtjypf}}ESifhygwfoufí ajymMum;cJhonfrSm?

raumif;rI[lorQwkdYonf acwåtem;,laeonf[lí ,HkMunfzkdY uREkfyfwkdYütaMumif;wpHkw&mr&Sday/ uREkfyfwkdY\raumif;aom tawG;tac:tBuHtpnfpdwfxJ&SdorQ bk&m;ocifjrifawmfrl onf qufvufNyD;raumif;rI'kp&dkufukdom jyKNrJjyKaeonfukd vnf;bk&m;ocifjrifawmfrlonf/ ESpfwkdif;? aeYwkdif;em&Dwkdif;? rMumcPqkdovkdyif bk&m;ocifodjrifaeygonf/ (vlom;) onftaumif;rStqkd;zufokdY aoG;zDonf? xkdaMumifh bk&m;
       ocifonf vlom;wkdYtay:okdYa&vTrf;rkd;jcif;usa&mufapygonf ,ckwGif uREkfyfwkdYtm; xkdt&ifuuJhokdY aexdkifonf rxkdifonfukd Munfh&Iaeygonf/ (John Wesley, M.A., “Original Sin,” The Works of John Wesley, Baker Book House, 1979, volume VI, p. 59).

rpöwm*Ref0DpvDrSwfcsufcs&mwGif? ,aeYacwfvlwkdYonfvnf; a&vTrf;rkd;jcif;r wkdifrD? ADZtjypfvTrf;rkd;pOfumvü touf&SifaeMuouJhokdYyiftouf&SifaeMu onf[kqkd\/ xkdoluajymMum;&mwGif vlwkdYonf rmefreESifh,pfrl;MuNyD; ]]pm wefrmefewfuvnf; ol\vGwfvyfpGma&G;cs,fcGifhukd vlom;wkdY\pdwfESvHk; om;xJyHkwlwHqdyf&kdufxm;NyD;jzpfonf}}/ xkdYaMumifh uREkfyfwkdYonfbk&m;ocif xuf þavmut&mukdykdí cspfjrwfEkd;Mujcif;jzpfonf/ rdrdwkdY\wyfrufjcif; jzifh ]]pdwfESvHk;om;xJu tBuHtpnftwkdif;wyfrwfvkdcsifvQuf&SdMuonf}} xkdoluqufí vlwkdYonfbk&m;rJhaevkdjcif;? npfnL;pGmusifhjcif;?rmefrme axmifvTm;jcif;? rdrdqE´tavQmufaevkdMujcif;ESifh avmuukdomcspfjrwfEkd;Mu \[líqkdonf/

ewfqkd;0dnmOfqkd;wkdY\ tjyKtrlwkdYonf vlom;wkdY\oabmo bm0ukd vTrf;rkd;ygovm;¿ taumif;bufukdjyKrlaexkdifEkdifjcif; r&Sdawmhaybl;vm;¿ olonfvHk;vHk;usqHk;aeNyDvm;¿ (uREkfyfwkdY \usrf;ukdt&? raumif;rIukd qufvufNyD;awG;awmvkyfaqmif aeygovm;¿ þt&mrsm;ukd axmufaomfoifonfta0;ü&Sd aomc&pf,mefyifjzpf\? xkdxufru? oifonfbk&m;rJhvlom; jzpfaeqJyifjzpfonf/ (ibid., p. 63).

rpöwm0DpvDajymMum;jcif; rSefuefonfr[kwfygvm;¿ oifaumt b,fokdYenf;¿ bk&m;ocifonf oif\pdwful;xJtcsdefwkdif;r&Sdbl;qkdjcif; rSefonfr[kwfygvm;¿ oifonfbk&m;ocifukd cspf&rnfhxufí avmut &mukdykdí cspfaeonf[kqkdjcif;onf rSefuefaeonfr[kwfygvm;¿ oifonf bk&m;ocifukd trSefwu,frcspfbl;[kwfw,fr[kwfygvm;¿ oifonf xdkt&mrsm;ukd 0efcHzkdY*kPf,l0ifh<um;aeonfr[kwfygvm;¿ oifhESvHk;om;onf wyfrwfjcif;ESifhjynfhaeonfr[kwfygvm;¿ ]]pmwefrmefewfu rdrd\yHkwlukd (oifh)ESvkH;om; xJwHqdyf&kdufESdyfxm;NyD;r[kwfygvm;¿}}

]]okdYaomf xkduJhokdYtpOfwpdkufvlom;wkdY\ tajctaejzpfaeonfr[kwf yg}}[lí oifajymaumif;ajymEkdifygonf/ xkdt&mrSefayonf/ okdYaomftm; enf;vdrfnmrI&Sdaeonf? aemufqHk;aomaeY&ufumvü 0dnmOfawmf\ txl;tjypfukdaz:jycsufwkdYkukd jiif;y,faomolwdkY trSef&SdaeMuonf/ xkduJhokdY aem{acwfüvnf;trSef&SdcJhonf/ or®musrf;pmawmfjrwfü bk&m;ocifrdefYawmf rlonfum; ]]xm0&bk&m;uvnf; igh0dnmOfonf vlwkdYwGiftpOfrqHk;r&}} (urÇm6;3)[k rdefYawmfrlygonf/ aem{acwfvlwdkYonf 0dnmOfawmfrdrdü tpOf&SdaezkdY wGef;vSefMuonfµ ,aeYxdwkdif? xkduJhokdY c&pf,mefordkif;w avQmuf rSefuefvQuf&Sdaeygonfr[kwfygvm;¿

jyefawG;Munfhyg? rMumao;rSDESpfumvtwGif; axmifaygif;rsm;pGmaom vlwkdYonf toif;awmfüyg0ifvmMuonf? bk&m;rJb0ukdpGefYNyD; toif;awmf okdYvma&mufcJhMuonf/ rMumao;aomaeY&ufwkdYü axmifaygif;rsm;pGmaom ,HkMunfolc&pf,mefwkdYonf ]]toufESifhjynhfpHkvQufrSefawmfrlaom bk&m;o cif\trIawmfukd oifwkdYonfaqmifjcif;iSg¤if;}} (1ouf1;9)[lí bk&m;ocif xHawmfyg;okdY csOf;uyfvmMuygonf/ tarSmifxkvTrf;rkd;aom tv,facwfü oef;ESifhcsDaomc&pf,mef ,HkMunfolwkdYonf n§Of;qJjcif;trsKd;rsKd;cH&ouJhokdY ,aeYtaemufEkdifiHrsm;ü xkduJhokdYaom c&pf,mefrsm;wkdYukd rawGU&awmhay/ jyKjyifajymif;vJa&;umvü vlwkdYonf bk&m;ocifukdqmiwfaomaMumifh tusOf;csjcif;ukd rMumcPcHcJhMu&onf/ c&pfawmfukdjiif;y,fMurnfhtpm; rD;t½IdUcHcJhMuonf/ xkduJhokdYaom qufuyftyfESHjcif;rsKd; rnfonfhwkdif;EkdifiHü awGYjrifMu&rnfenf;¿ Ekd;Mum;jcif;tBuD;rm;qHk;umv oHk;BudrfwGifajrmuf rsm;pGmaomvlwkdYonf rdrdwkdY\tjypfwdkYukd aemifw&vQuf topfaom toufwmüajymif;vJMuNyD; a,½Iukd,HkMunfukd;pm;vmcJhMuonf/ 'kwd,Ekd; Mum;a&;umv ESpfBudrfajrmufüuJhokdY? ,aeYtaemufurÇm rnfonfhEldifiHwkdY awGU&oenf;¿ 1814? aumfa0vfEkd;Mum;a&;uJhokdY rnfonfhae&mü uREkfyfwkdY ,aeYawGYjrifMu rnfenf;¿

      &mcsDaomolwkdYonf oem;jcif;*½kPmawmfukd ikd,kdawmif; avQmufcJhMuonf/ wcsKdYaomolwkdYonf wpfem&DcefYrQpdwf ESvHk;½IyfaxG;cHpm;cJh&onf/ tcsKdYwkdYrlum;ESpfem&Dtxd? tcsKdY wkdYonf ajcmufem&D? tcsKdYaomolum;ukd;em&Dtxd? tcsKdY qkd&ifq,fhESpfem&D? tcsKdYwkdYum;? ocifbk&m;olwkdYukd Nidrfouf jcif;roGef;avmif;rSDwkdifatmif wpfq,fig;em&DcefU 0dnmOfyl aqG;aomua&mufcJhMu\/ NyD;aemufxkdolwkdYonf rwfwyf&yf vQufvufajrmufum tHhzG,faombk&m;ocif\trIawmfukda<u; aMumfcJhMuonf/vltkyfarSmufvJusukef\ rdrdwkdY\0dnmOftzkdYikd a<u;cJhMu\ (quoted in fire From Heaven by Paul E. G. Cook, Evangelical Press, 2009, p. 80).

xkduJhokdY 0dnmOfawmf\vIyf&Sm;rI rnfonhftoif;awmfü uREkfyfwkdYawGUMu& rnfenf;¿ xkduJhokdY ajymif;vJjcif;ukd rnfonfhae&mü uREkfyfwkdYawGUjrifMu& rnfenf;¿

ppfrSefaombk&m;&Sifukd odjcif;r&Sd? rdrd\tjypf'kp&kduftwGuf bmukdrSpkd;&drfjcif;r&SdbJh touf&SifaexkdifolwOD;onf eHeuf tm&HkPfwufcsdefüwGif bk&m;ocif&SdaMumif; em;vnf;cJholwpf OD;&SdcJhonf/ olonfaorxl;aeYrxl;touf&SifvmcJhNyD;? rdrd\ tjypfukd odem;vnfjcif;ESifhtwl bk&m;ocifukd &SmazGvmcJh onf/ rdrd\tjypfcGifhvTwfjcif;&onftxd aemifww&m;&NyD; a,½Ic&pfawmfukd u,fwif&Siftjzpfvu©H,HkMunfvmcJhygonf/ xkdpOfolonf bk&m;ocifxHawmfyg;u rpjcif;*½kPmawmfukd cHpm;vm&onf? ol\tjypfvnf; cGifhvTwfjcif;cHcJh&onf/ xkdtcgolonf BuD;rm;aom0rf;ajrmufjcif; trSefwu,fcHpm; vmcJhygonf/ (Cook, ibid., p. 19).

xkduJhokdYaom toufwmajymif;vJjcif; ,aeYtaemufEkdifiH rnfonhftoif; awmfü awGU&Muoenf;¿ ,aeYxkduJhokdYaom rawGUrjrifMu&jcif;onf aem{ acwfwkef;uuJhokdY 0dnmOfawmfudk wGefYvSefxm;aomaMumifhjzpfonfµ

]]vlom;onf<uvmaomtcg aem{vufxufüjzpfouJhokdYjzpf vdrfhrnf}} (róJ24;37)/

2/'kwd,? aem{udk,fwkdifu,fwifjcif;&&SdcJhonf

urÇmavmwckvHk;onf ½kyfavmuESifhqkdifaom ½kyf0g'ukdompdwf 0ifpm;vQuf&SdaeayNyD/]]&kyf0g'}}[lí qkdkvkd&mwGif? vlom;wkdif;onf ½kyf0w¦K ukdom t"duxm;vmaomaMumifhjzpfonf/ bk&m;ocifonf xkdvlom;wdYk\ tawG;tac:xJür ESpfNr§yfcJhay? xkdolwkdYonf rdrdwkdYb0aumif;pm;a&;ukdom t"duxm;Muonf/ rsufarSmufb0ukdom t"duxm;pOf;pm;cJhMuonf/ a,½Ibk&m;onf xkdt aMumif;t&mESifhygwfowfí rdefYMum;cJhygonf/

]]vlom;onf<uvmaomtcg aem{vufxufüjzpfouJhokdY jzpf vdrfhrnf/ a&vTrf;rkd;jcif;rjzpfrSDumvü aem{onfoabmFxJokdY 0ifaomaeYwkdifatmif vlrsm;wkdYonf pm;aomufvQuf? xdrf;jr§m; pHkzufvQufaeí a&vTrf;rkd;jcif;a&mufojzifh vlcyfodrf;wkdYukd okwfoifz,f&Sif;onfhaeYwkdifatmif owdarYaeMuonf enf;wl vlom;<uvmaomtcgü jzpfvdrfhrnf/ (róJ 24;37-39)/

a,½Ic&pfu xkdolwkdY\ ]]rSm;,Gif;aomtawG;}}ukdaz:jyavhr&Sdonfukd pdwf0ifpm;zG,faumif;vSygonf(urÇm6;5)?xkdolwkdY\ ]]t"r®rI}}ukd c&pfawmf bk&m;az:jyavhr&Sdyg(urÇm6;13)/ c&pfawmfaz:jyxm;onfrSm? ]]pm;aomuf vQuf? xdrf;Nr§m;pHkzufvQufaeí [líomaz:jyxm;ygonf/ (róJ24;38)/ pm;aomufjcif;? xdrf;aNr§m;pHkzufjcif;onf xkdolwkdYonf a'gufwmruDú;ajym Mum;cJhonfhwkdif; ]]bk&m;r&Sd[laom tawG;tac:}}tm;jzifh touf&SifcJhMu onf/ xkdolwkdYonf rdrdwkdY\tjypfukd w&m;pD&ifvdrfhrnf[k rxifxm;cJh? a&tm;jzifhvnf;ysufqD;rnf[lí rxifcJhay?}} (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 132; note on Mathew 24:28, 29). ,aeYwGifvnf; xkduJhokdYtouf&SifMuonf/ [D;vfESpfjcif; toif;awmf0g&Sifwef'DpD\ oif;tkyfq&m rmcf'DAgrMumao;cifajymMum;cJh onfrSm? ]]axmifcsDokdYr[kwfoef;ESifhcsDaomtoif;awmfol? om;wkYdonf ppfrSefpGmtoufwmr ajymif;vJcJhMuay}}/

a,½IrdefYawmfrlonfum;? ]]a&vTrf;rkd;jcif;a&mufojzifh vlcyfodrf;wkdYukd okwfoify,f&Sif;onfhwkdifatmifowdrJhaeMuonf}} (róJ24;39) tkd? rMumrSD olwkdYonfa&vTrf;rkd;jcif;ukd trSefwu,fcHpm;cJh&onf/ xkdtcg xkdolwkdYonf oabmFukdom awGYjrifcJhMuonf/ aem{\owday;oHukd olwkdYqufqufMum; cJhygonf/ xkdoltm; &Sifayw&ku ]]ajzmifhrwfjcif;w&m;ukd a[maomol}} [líac:qkdygonf(2ay 2;5)/ zsufqD;jcif;usa&mufvmrnfh owday;oHukd xkdolwkdYMum;cJhNyD;jzpfonf/ okdYwkdifatmif ]]a&vTrf;rkd;jcif;a&mufonfhwkdif owdarh aeMuonf}} *&dbmompum;tm;jzifh ]]odcJhjcif;}}tm; owdxm;onf? owdjyKonf[kaz:jyonf (txl; ojzifh)/ a'gufwm&defeufum ajymMum;cJhonfrSm? ]]olwkdY\toufwmü a&muf&Sdvmrnfh zsufqD;jcif;ab;wpHkw&mudk pOf;pm;jcif;? ygwfoufvkdjcif; r&Sd}}[lí ajymMum;cJhonf}} (Fritz Rienecker, Ph.D., A Linguistic Key to the New Testament, Zondervan Publishing House, 1980 edition, p.72; note on Matthew 24:39). uREkfyfwkdY\aeY&ufumvtwGuf ykH&dyfyifjzpfonfµ

aem{vufxufüaemufqHk;aom vlom;wkdY\aeY&ufumvukd BudKwif az:jyxm;cJhjcif;jzpfonf/ aem{vufxufuuJhokdY tcsKdYaomolwkdYvnf; touf&SifaeMurnf[k ,aeYn,HkMunfygonfµ rdwfaqGvnf;aemufqHk;aom umvtwGuf owday;oHMum;aumif;Mum;aeayrnf/ xkdowday;oHu oifh tm;]]owd&Sdap}}onf/ a&muf&Sdvmrnfh zsufqD;jcif;tm; oifodaomfvnf; ]]oifüowdr&Sd}} jzpfaeaumif;jzpfaernf? xkdowday;oHukd Mum;&aomtcg? oiftoufwmajymif;vJaumif;ajymif;vJEkdifygonf/ ]]a&vTrf;rkd;jcif;a&mufo jzifhvlcyfodrf;wkdYudk okwfoify,f&Sif;onfh aeY&ufwkdifatmif owdarhaeMu onf/ (róJ24;39)[lí owday;xm;onf/ vltrsm;wkdYonf &kyf0w¦Kaemuf okdYomajy;vkdufcJhMuonf/ xkdYaMumifh pm;aomufjcif;? xdrf;Nr§m;pHkzufjcif;ukd jyKMuí bk&m;ocifukd raMumuf&THUcJhMuay/ rdwfaqGaum tb,fuJhokdYenf;¿

aem{onfu,fwifjcif;cHcJh&onfudk pOf;pm;Munfhyg/ urÇmOD;usrf;ü rdefYawmfrlonfrSm?

]]aem{rlum;? xm0&bk&m;pdwfawmfESifhawGUaomoljzpfownf;}} (urÇm6;8)/

]]oifonfbk&m;ocifa&SUawmfü rsufESm&NyD}}[lí aumif;uifwrefawmfu rm&dtm;rdefYawmfrljcif;ukd vkomEIdif;,SOfaz:jy&mwGif? ]]xkduJhokdY rdefYawmfrljcif; [lonf uREkfyfwkdY\ aumif;rIukokdvfvkyfaqmifcsufwkdYukd y,fxm;vQuf&SdNyD; xkdokdYrdefYMum;jcif;jzifh uREkfyfwkdYonf bk&m;ocifa&SUarSmufü rsufESmom&&Sd Mujcif;jzpfonf}} (Luther's Commentary on Genesis, Zondervan Publishing House, 1958 edition, volume I, p. 138). tmom'AvsLydefYajymMum;cJhonfrSm ]]aem{onf ,HkMunfjcif;jzifh ajzmifhrwfaomoljzpfouJhokdY tjypfom;tm;vHk; wkdYvnf; xkdtwlyifjzpfMuonf/}} (Arthur W. Pink, Gleanings in Genesis, Moody Press, 1981 edition, p. 97).

aem{\toufwmukd qef;ppfavhvmaomtcg OD;pGmolonfaus;Zl;awmf tm;jzifh u,fwifjcif;cHcJh&oljzpfonf/ aemufxyfí avhvmaomtcg atmufygtwkdif;awGY&rnf/

]]aem{onfrjrifao;aom trIt&mwkdYukd az:jyaomtrIt&mwkdY ukdcH&NyD;rS ,HkMunfjcif;tm;jzifh aMumuf&THUaompdwf&Sdí...}} (a[NAJ 11;7)/

bk&m;ocif\aus;Zl;awmfu aem{tm;aMumuf&TUHjcif;jzifh toufwmukda&TU vsm;aponf/ (1725-1807)*Refe,l;wefoDuHk;xm;ouJhokdY ]]toufwmc&D; aMumufzG,fvrf;rSm}} (tHhMozG,faus;Zl;awmf) [lí oDuHk;a&;om;cJhygonf/ bk&m;ocif\aus;Zl;awmfuomvQif tjypfom;wkdY\ ESvHk;om;ukd wkdYxdNyD; aMumuf&THUjcif;ESifhtouf&SifapEkdifygonf/ bk&m;ocifxHawmfyg;u aus;Zl; awmfroufa&mufao;cif vlüaMumuf&THUjcif;r&Sdwwfyg? aus;Zl;awmfwkdYxd jcif;r&Sdaom olwkdYtm;&Sifaygvku ajymMum;&mwGif ]]bk&m;ocifudk aMumuf &TUH&aomtaMumif;onf olwkdYrsufpdürxif[k usrf;pmvmownf;}} (a&mr 3;18)[lí ajymMum;cJhygonf/

wOD;wa,mufu uREkfyftm;]]uREkfyfbk&m;ocifukdraMumufyg}} [lí ajymcJhzl;onf/ xkdokdYraMumuf&THU&jcif;onf xkdolonfyHkrSefvlr[kwfao;aom aMumifhjzpfonf/ yHkrSefr[kwfao;yg[lí tm;vHk;ukdrqkdvkday? bk&m;ocif\ aus;Zl;awmfu xdwkdYjcif;rcH&ao;olukdom qkdvkdygonf/ taMumif;rSm aus; Zl;awmfonf oifhESvHk;om;ukd wkdYxdoifMum;ay;aeonf ]]*Refe,lwefoDuHk; ouJhokdY ]]aMumuf&THUwwfzkdY}} oifMum;ay;aeygonf/ bk&m;ocif\ aus;Zl; awmfukdrodbJ bk&m;ocifukd aMumuf&TUHjcif; oif\rsufpdürxifay}} bk&m; ocifaus;Zl;awmf oifhtay:qif;oufaomtcgrl oifonfoif\tjypft usKd;aMumif; odem;vnfvmrnf/ oifhtjypfrS oifrvTwfajrmufEkdifayµ a'guf wma*s;*a&qefrufcsef ajymMum;cJhonfrSm ]]rdrd\tjypftusKd;&v'fukd em; vnfygu xkdolonftoufwmwckvHk;ajymif;vJrnfjzpfonf}} (J. Gresham Machen, D.D., Christianity and Liberalism, Eerdmans Publishing Company, 1990 edition, p. 67).

tjypftusKd;&v'ftawGUtBuHKrwkdifcif? oifonfrnfokdY toufwm ajymif;vJ&rnfukd pOf;pm;aeayvdrfhrnf/ vli,fwOD;u uREkfyftm;ajymMum; cJhzl;onfrSm ]]uREkfyfrSm;,Gif;rS toufwmajymif;vJcJhonftwGuf uREfkyf aMumuf&TUHrdonf}} [lí qkd\olonfrSm;,Gif;aerIukdom aMumuf&THUjcif;jzpf\µ bk&m;ocifukd aMumuf&THUír[kwfay/ tjypf\tusKd;&v'fukd aMumuf&THUír [kwfay/ aMumuf&THUzG,ftajctaeaMuifh Ekd;Mum;jcif;todr&Sdygµ ]]bk&m;ocif ukdaMumuf&THUjcif;t&dyft>rwf(olY)rsufpdü rxifay}}µ okdYaomf oefY&Sif;aom0d nmOfawmfqif;oufvmaomtcg oifwkdY\tjypfukd az:jyay;ygrnf (a,m ,ef16;8)/ xkdtcgoifonf aMumuf&THUvmrnf? oifhtoufwmwckvHk; ajymif;vJvmygvdrfhrnf}}[lí a'gufwmrufcsefY ajymMum;ouJhokdYjzpfvmrnf/

xkduJhokdY aem{onftouf&SifcJhonf/ oefY&Sif;aom0dnmOfawmfuyJ jyifqHk;raomtcg olonf]]aMumuf&THUaompdwf&Sdí rdrdtdrfoltdrfom;wkdYukd u,fwifjcif;iSg oabmFudkwnfav\}} (a[NAJ11;7)/ tjypftwGufyJjyifqHk; rjcif;cH&aomtcgwGifrl oifonfu,fwifjcif;zkdYtvkdYiSg oabmuJhokdYaom c&pfawmfocifxHwkd;0ifcsOf;uyfvmygvdrfhrnfµ awG;awmMunfygvlom;wkdYµ oifhtjypftusKd;tjypfukdawG;Munfhygµ oifhtjypftzkdY? w&m;pD&ifrnfukdvnf; pOf;pm;awG;Munfhygavµ ]]tuREkfyfvGefusL;ygNyD}} (qmvH51;3)[lí bk&m; ocifukd [pfac:NyD; oifhtjypftwGuf 0efcsvdkufyg/

u,fwifjcif;oabmFqDodkY vSrf;vmyg? a,½IonfoifhtjypftwGuf vuf0g;um;wkdifay: aocHay;NyD;jzpfí oifh\tjypfukd cGifhvTwfcJhygNyD/ a,½I ocifukdukd;pm;yg? oifhtjypfukdtaoG;awmftm;jzifh aq;aMumyg/ rnfuJhokdY a,½Iudk,HkMunfukd;pm;&rnfukdom pOf;pm;awG;awmygµ oifhtjypfzHk;vTrf; aomtcg oifonf ]]rnfuJhokdY}}a,½Ic&pfukd ukd;pm;,kHMunf&rnfukd pOf;pm; awG;awmEkdifrnfr[kwfayµ tkd? ]]aMumuf&THUjcif;}}ESifh oifhtoufwm u,fwif jcif;&&SdzkdY u,fwifjcif;oabmFwnf;[laom a,½Ic&pfawmfxHwkd;0if;csOf;uyf vkdufygµ a'gufwmrwfqefajymMum;ouJhokdYyif touf&Sifyg/

vlonfrdrd\tjypfyJjzifhqHk;rjcif;cH,laomtcg? ol\toufwm wckvHk;onfajymif;vJrnfjzpfonf/ xkdtcg rdrdonf0dnmOfrsuf pduef;aeonfukd tHhMovmygvdrfhrnf/ yHkjyifyrmomwifxm;cJh onf {0Ha*vdowif;aumif;onfvnf; õþtcsdefwGif(touf 0ifvmygvdrfhrnf)/odkYaomf þokdYajymif;vJjcif;ukday;awmfrlaom olonf bk&m;ocifwyg;wnf;omjzpfonf/ (Machen, ibid.).

oifhtjypfyJjyifqHk;rjcif;&&SdzkdY qkawmif;ygµ bk&m;ocifoifhtjypfukd qHk;rjcif; r&SdygvQif? oifonfvnf; aem{acwfuuJhokdY ]]a&vTrf;rkd;jcif;a&mufojzifh vlcyfodrf;wkdYukd okwfoify,f&Sif;onfhwkdifatmif owdarhaeMuonf}} (róJ 24;39)uJhokdY jzpfaeayrnf/

tu,fí oifonfppfrSefpGm toufwmajymif;vJaom c&pf,mefr [kwfao;ygvQif oifhtm;qkawmif;ay;ygrnf? oGefoifvrf;jyay;ygrnf/ a'gufwmauuefu wdwfqdwfaomtcef;xJ ac:aqmifoGm;NyD; oifhtm; qkawmif;ay;ygvdrfhrnf/ tmrif

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif a'gufwm*&dweft,fcsefrS &SifróJ24;36-42txdukd zwfMum;ay;onf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*sifrifcifudwf*&dzufpfrS (1902-1972)
      &kdau,m*sHK;oDuHk;aom ]],aeYaeY&ufumv}} [laom "r®oDcsif;ukd oDqkday; onf/

tajcjyKusrf;rsm;

aem{onf u,fwifjcif;&&SdNyD;
tjcm;aomolwkdY0dnmOfaysmufqHk;cJh&onf/

WHY NOAH WAS SAVED AND THE REST WERE LOST

a'gufwmtm&ft,fvf[kdifrm a*stm&fa[mMum;onf/

]]vlom;onf<uvmaomtcg aem{vufxufü jzpfouJhokdYjzpf vdrfhrnf}}
(róJ24;37)/

1/yxr? aem{acwfvlom;wkdY\ tajctae? urÇmOD;6;5? 1ouf 1;9

2/'kwd,? aem{ukd,fwkdifu,fwifjcif;&&SdcJhonf/
róJ24;37-39? urÇmOD;6;5? 13? 2ay2;5? urÇmOD;6;8? vkum
1;30 a[NAJ11;7? a&mr 3;18? a,m[ef 16;8 qmvH51;3/