Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
MuD;jrwfí aMumuf&GHYzG,faumif;aombk&m;? tykdif; (2)

THE GREAT AND TERRIBLE GOD –PART II

a'gufwm tm&ftm,f[kdifrm a*stm&f\?
2012? azazmf0g&Dv 5&uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKU? wJawmfESpfjcif;toif;awmf?
ocifbk&m;aeU? naeykdif; 0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aom a'oemawmf/
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 5, 2012

]]MuD;jrwfí aMumuf½GHUzG,f aumif;aombk&m;}} (ae[rd 1;15)/

]]tvGefMuD;jrwfí? aMumuf½GHUzG,f jzpfawmfrlaom t&Sifbk&m;ocif}}
('Ha,v 9;4)/


a'gufwm *GReftm&f&kdufpf a&;om;aom ]]MuD;jrwfí aMumuf½GHUzG,faombk&m;}} [laomaqmif;yg;rS xyfrHí ukd;um;jyD;a[mMum;jcif;jzpfygonf/ (bk&m;ocif\ "g;pmapmif 1977 pmrsufESm 7-38)

or®musrf;pmawmfjrwfu? bk&m;ocifonf MuD;Nrwfí aMumuf½GHUzG,faom bk&m;[krdefUMum; xm;ygonf/ xkdbk&m;ocifonf oifxkvkyfxm;aombk&m; r[kwfyg/ or®musrf;pmawmfjrwfü azmfjyxm;aom bk&m;ocifyifjzpfonf/ oifouf0if ,kHMunfonfjzpfap? r,kHMunfonfjzpfap? xkdbk&m;ocifonf ]]MuD;jrwfí aMumuf½GHUzG,faombk&m;}} jzpfygonf/ uREkfyfwkdU\ bk&m;ocif onf ]]MuD;jrwfí aMumuf½GHUzG,faombk&m;}} trSefyifjzpfygonf/ or®musrf;pmawmfjrwfü xkd bk&m;ocifonf vlom;wkdUtm; wkefvIyfajcmufjcm;apaom bk&m;ocifjzpfygonf/

tjypfusL;vGefjyD;aemufykdif; tm'HajymMum;cJhonfrSm ]]ukd,fawmf\ toHukduREkfyfMum;vQif? t 0wftcsnf;pnf;&SdaomaMumifh aMumufí ykef;vQuffaeygonf[k avQmufav\ (urÇm3;10)[lí ajymMum;cJhygonf/ nOfheufoef;acgif;,Htcsdefü bk&m;ocifonf tmjA[HESifh yVdnOfcsKyfqkdaom tcg ]]xlaomarSmifrkdufESifhawGUí xdwfvefUjcif;odkU a&mufav\(urÇm 15;12) [ka&;om;azmfjy xm;ygonf/ a,mbajymMum;cJhonfrSm?

]]igonf tdyfíoufomrnf/ ighukwifonf csrf;omay;rnf[k igqkdqkdvQif? udkd,fawmfonf aMumufrufzG,faomtdyfrufukd ay;awmfrl\/ nOfh&lyg½kHtm;jzifh ighukd xdwfvefUapawmfrl\ (a,mb 7;13-14)/

bk&m;ocifonf a&vGrf;rdk;jcif;tm;jzihf aem{ukdowday;awmfrlaomtcg aem{onf ]]aMumuf aompdwf&Sdí rdrdtdrfoltdrfom;wdkUukd u,fwifjcif;iSg oabmFukdwnfaqmufav\ (a[jAJ 11; 7)/ bk&m;ocifonf ,mukkyftm;aAovü xif&Sm;aomtcg ]]tb,frQavmuf aMumuf½GHUzG,f jzpfonfwum;}} (urÇm 28;17) [lí,mukyfqkdcJhygonf/ qmvHq&mMuD;uvnf; ]]ukd,fawmfukd tuREkfyfxdwfvefUí MuufoD;arG;n§if;xvQuf? pD&ifawmfrlcsufwkdUudk aMumuf½GHUyg\ (qmvH 119;120) [lírdefUawmfrlcJhygonf/ bk&m;ocifonf tvkdawmfukd 'Ha,vtm; xif&Sm;azmfjyNyD; aomtcg? 'Ha,vu ]]igonfaMumuf½GHUí ysuf0yfvQkufae\ ('Ha,v 8;17)[lí ajymMum; cJhonf/ [AuúKwfuvnf; ]]tuREkfyfonf ukd,fawmf\ Asm'dwfawfoHukd Mum;íaMumuf½GHUygNyD/ ([AuúKwf 3;2)[lí rdefUawmfrlygonf/ bk&m;ocifonf aumif;uifwrefwkdUtm;jzifh aumaevd ukd rdefUMum;awmfrlaomtcg? ]]aumif;uifwrefukdaphaph MunfhvQif xdwfvefUjcif;&Sdonfjzpfí}} (wref 10;4)[lí rdefUawmfrlygonf/ aumaevdonf ]]bk&m;ocifukdaMumuf½GHUol}} jzpfonfudk t uREkffyfwkdUod&SdMuygonf (wref 10;22)/ wrefawmf&Sifayw&ku? aumaevdESifhtdrf ol^om;rsm; tm;ajymMum;onfrSm ]]xkdtcgayw½konf EkwfukdzGifhí tu,fpifppfbk&m;ocif onf vlrsufESmukd rSwfawmfrrl? vltrsdK;rsKd;wkdUwGif bk&m;ocifukd aMumuf½GHUí w&m;ojzifh usifhaqmifaomolonf txHawmfü rsufESm&onfukd igodjrif\ (wref 10;34-35)[lí ajym Mum;cJhygonf/ or®musrf;pmawmfjrwfü bk&m;ocifonf vlwkdUtm; aMumuf½GHUxdwfvefUap ygonf/

a'gufwm *GReftm&f &kdufpfajymMum;cJhonfrSm? ]]tuREkfyfwkdUonf MuD;jrwfí aMumuf&GHUzG,f aom bk&m;ocifukd aMumufoifhonf}} [líajymMum;cJhygonf/ bk&m;ocifukd aMumuf&GHUjcif;[l onf MuD;rm;aom jrifhjrwfjcif;jzpfonf[k or®musrf;pmü azmfjyxm;ygonf/ xkdt&monf c&pf ,mefwkdU\ jrifhjrwfaomp&dwÅESifh oefU&Sif;jcif;yifjzpfygonf/ ppfrSefaom aemifw&&Sdjcif;wGif r&Sdrae? oefU&Sif;jcif;ESifh jrifhjrwfaomp&dwÅyg&ygrnf}} (*Reftm&f&kdufpf 'D.'D uREkfyfwkdU\MuD; jrwfí aMumuf&GHUzG,faombk&m;}} in The Great and Terrible God, Sword of the Lord Foundation, 1977 edition, p.14).

bk&m;[lonf ]]MuD;jrwfí aMumuf½GHUzG,faombk&m;}} ('Ha,v 9;4) jzpfonf [krdefUawmfrlyg onf/ ]]MuD;jrwfí aMumuf½GHUzG,faombk&m;}}(ae[rd 1;5)/ bk&m;ocifonf vlom;wkdif;wkdUtm; MuD;jrwfí aMumuf½GHUzG,f jzpfonf[k xif&Sm;cJhygonf/

wpfMudrfwcgwkef;u vlom;vifr,m; ESpfa,mufwkdUonf zsm;emjcif;r&Sd? a&m*gb,r&Sd? jyif;xefaom cHpm;csuf[lír&Sd? vkdwkdif;&aom yg&'dokbkHeef;pHí touf&SifcJhMuonf/ xkdae&mü &ufpufMurf;MuKwfaom om;&Jrsm;vnf; r&SdcJhyg/ xkdae&mü a&m*gb, r&SdcJhyg/ qll;yifaygif;yif rsm;vnf; r&SdcJhyg/ bk&m;ocifonf? olo@mefESifh wpf@mefwnf;zefqif;cJhaom vlom;wkdUESifh O,smOfawmfü twloGm;vmaecJhMuygonf/ okdUygaomfvnf; vlom;tm'Honf bk&m;ocifukd qefUusifjyD; tjypfjyKcJhygonf/ rMumrSDbk&m;ocifonf vlom;rdef;rESifh a,musFm;wkdUtm; {'HO,smOfawmfrS trsufa'goESifh ESifxkwfcJhygonf/ vlom;xkwpfvkH;twGuf aojcif;jzpfMujyD;? toufwmajymif;vJjcif;r&Sdaomf? xkdolESpfOD;wkdUvnf; i&JxJusa&mufrnfjzpfNyD;? xm0&bk&m;\ rsufarSmufawmfrS uG,faysmuf&Murnf/

xkdolESpfOD;\ tjypfaMumifh? ,aeUvlom;xkwpfckvkH; tjypfom;tjzpfESifh touf&Sifvm&Mu onf/ aojcif;? tqdyftawmufrsm;u olwkdU\ukd,fcE¨mxJpD;qif;aeayjyD/ ,ckqkdvQif armyef; jcif;ESifh b0twGuf &kef;uef;&MujyD/ rMumrSD olwdkUqHyifonfvnf; &SnfvQm;pGmaygufvm cJhonf/ olwkdU t&kd;tqpfwkdUonfvnf; rmawmifhvmaeayMuNyD/ aojcif;onf vlom;xkwpfck vkH;ukd pkd;rkd;aeay NyD/ {0onfvnf; a0'emjyif;pGm cHpm;NyD;rSom;ukd zGm;jrifcJh&onf/ xkdom;onf vnf;tjypfom; jzpfvmcJhNyD;? vlowform;jzpfvmNyD; rdrdae&mrSESifxkwfjcif;ukd cHcJh&onf/

,ckqkdvQif? olwkddUonf [if;oD;[if;&Guf? toD;tESHrsm;ukd vG,fvG,fululESifh qGwfcl;í r&awmhay/ tm'Honf ezl;rSajczsm;xdwkdifacR;xGufNyD;rS aNrtoD;tESHukd qGwfcl;&ygonf/ w&d pmäefrsm;vnf; vlom;wdkU\ &efoljzpfvmMuNyD/ ql;yifrsm;vnf; vlom;wkdUtm; aESmuf,SufNyD; tif;qufykd;rsm;uvnf; toD;tESHukd zsufqD;aeNyDjzpfonf/ avrkefwkdif;wkdufcwfjcif;? a&vGrf;rkd; jcif;? tylvIdif;rsm;usa&mufjcif;ESifh tat;vIdif;rsm;jzwfoef;jcif;paom ab;'Pfukd cHpm;&MuNyD jzpfonf/ a&m*gb,xljcif;? aojcif;ESifh emusifjcif;a0'emukd cHpm;Mu&NyDjzpfonf/ uREkffyfwkdU onf usdefjcif;cHaeaom urÇmajrMuD;ay:ü touf&Sif&MuNyDµ MuD;jrwfí aMumuf½GHUzG,faom bk&m;ocif\ trsufa'goonf vlom;xkwpfckvkH; tay:ü wnfvQuf&Sdonfµ

tm'Honf {0ukdawGUcsif; cspfMudKufcJhygonf/ olronf bk&m;ocifzefqif;jcif;jzifh a&muf&Sd vmjcif;jzpfonf/ xkdtcsdefwGif olrü tjyHK;rsufESm? oefU&Sif;jzLpifjcif;ESifh csdKjraomtjyHK;ykdif&Sif jzpfonf/ okdUaomf tjypfom;b0wGif olr\rsufESmay:üvnf; ta&;taMumif;rsm;? pkd;&drfylyef jcif;? emusifjcif; a0'emrsm;aMumifh tkdrif&ifha&mfaeayNyD/ rMumcifolwkdUESpfOD;onf om;MuD;u om;i,f taAvukd owfjzwfcJhaomaMumifh xdwfvefUjcif;ukd awGUMuHKcJh&NyD/ rMumrSD? olUom;um £eukd usefaomom;rsm;u rkef;wD;vmMuaomaMumifh tm'HESifh{0wkdUonf ESvkH;aMuuGJjcif; awGU MuHKcHpm;&MuNyD; jzpfygonf/

bk&m;&Sifukd,fwkdif? xkdusdefjcif; tr*Fvmukd vlom;wkdUtay:usa&mufapaomaMumifh? ikda<u; jcif;? tkdvmjcif;? emusifjcif;ESifh aojcif;jzpfay:vmrnf[k or®musrf;pmü azmfjyxm;ygonf/ bk&m;&Sifonf tjypfukd rkef;wD;onfµ trsufawmfukd aemifwr&aom olwdkUtay:oGef;avmif;ae onfµ aojcif;rsddK;aphonf tjypfü ygwfoufaeNyD; bk&m;&Sifonf tjypfukdpD&ifonf/ bk&m;&Sif onf w&m;olMuD;jzpfí tjypfom;rsm;ukd pD&ifaeonf/ MuD;jrwfíaMumuf½GHUzG,faom bk&m;onf tm'HESifh{0ukd {'ifO,smOfxJrS ESifxkwfcJhNyD; ol\rD;pufvufewfjzifh tjypfrsm;? r0ifa&mufap&ef umuG,fqD;wm;NyD;jzpfonfµ tkdµ MuD;jrwfí aMumuf&GHUzG,faumif;aombk&m;onf tjypfaMumifh aojcif;i&Jxdwkdif vlom;wkdUukd usa&mufapcJhNyDµ

þurÇmavmuxJ&Sd bk&m;ocifrxdef;csKyfEkdifaom t&m&SdEkdifonf[k rxifvkdufygESifh/ bk &m;ocifrxdef;csKyfEkdifaom taMumif;t&m&Sdrnf[kvnf; rxifvkdufygESifh/ trsuftjidK;ESifh ppfwkduf aeaomurÇmUorkdif;ukd Munfhaomf? trsufa'gojzifh wkdufckdufMuonf/ bk&m;&Sifonf vnf; ajzmifhrwfaombk&m;jzpfí tjypfuqefUusifvmaomtcg? tjypfukd w&m;pD&ifvkdufjcif; jzpfonf/ aoG;pGef;wkdufcdkufrIrsm;? rsuf&nfpD;usikd,kdjcif;rsm;? emusifjcif;a0'emrsm;ESifhaojcif; wkdUudk axmufaomf? MuD;jrwfí aMumuf½GHUzG,faom bk&m;ocifonf olUtrsufa'goukd tjypf om;wkdU tay:oGef;avmif;jcif;jzpfonf/ tkdµ aMumufvefUzG,fbk&m;µ MuD;jrwfí aMumufrufzG,f aombk&m;µ

aemuftywfwGif? uREkfyfwkdUonf MuD;jrwfíaMumuf½GHUzG,faombk&m;\ £oa&vwkdU\ tjypftay:rnfuJhokdU pD&ifcsufjypf'PfcsrSwfonfukd Mum;emMu&rnfjzpfonf/ odkUaomf uaeU n aMumuf½GHUzG,faombk&m;ESifh aMumufp&maumif;aom rD;i&JtaMumif;ukd pOf;pm;awG;ac:apvkd ygonf/ i&Jukd zefqif;wJhtwGufaMumifh xkdt&Sifudkrkef;wD;p&mxuf? tjcm;taMumif;rsm;vnf; &SdaetkH;rnf/ Akdaw;vf? aomrykdif? tdyfcsf*sDa0;vfESifh a&mbwftdefa*aqmvf uJhokdUaom bk&m;rJh 0g'Dorm;rsm;u i&Jukdzefqif;aombk&m;ukd rkef;wD;Muygonf/ bk&m;rJh0g'Dorm;rsm;onf i&Jukd omrkef;wD;aeMujcif;awmhr[kwfyg/ t,lvGJ,kHMunfolwkdUu vnf; or®musrf;pmawmfjrwf ü azmfjyxm;aomi&Jukd jiif;qefcJhMuonf/ pOf;pm;Munfhayghµ armfref? a,a[m0goufaocHrsm;? c&pf,mefodyÜHynm&Sifrsm;? e,l;tdyfcsf olwkdUtm;vkH;wdkUonf tjypfi&JxJ tjypfom;wkdUtm;? ykdUae onfukd rkef;;wD;aeMuonfµ

bk&m;rJh0g'Dorm;rsm;ESifh t,lvGJ,kHMunfolrsm;onf i&Jukdrkef;wD;aeonfukd uREkfyfwkdUawGU& onf/ ,aeUvGJrSm;aom c&pf,mef,kHMunfolrsm;vnf;? tjypfom;wkdUtm; i&JxJcsvkdufjcif;ukd ,aeUrvkdvm;olrsm; toif;awmfxJ&SdaeMuonf/ ,aeU usrf;pmausmif;rsm; xm0& i&Jukd jiif;y,faeMuonfukd ,aeUtoif;ol^om;rsm; ,kHMunf&eftcufawGUapygonf/ MuD;jrwf íaMumuf&GHUzG,faumif;om bk&m;&Sif\ or®musrf;pmawmfukd jiif;qefaeaom? ausmif;rS uREkfyfonfausmif;NyD;vmcJhonf/ xkd ausmif;wkdUü xm0&rD;i&J&Sdonfukd &,fp&mtjzpfodkUxifMuonf/ a&mb,fvfonf rdrdukd,fukd [ktac:cHonf? olonfxm0&tjypf'PfpD&ifjcif;ukd qefUusifaom pmtkyfajrmufrsm; pGmukd a&;om;cJhonf/ tjypfom;rsm;ukd xkdi&JokdUykdUjcif;ukd qefUusifaeom;cJhonf/

a&mb,fvfonf u,fvDzkd;eD;,m;jynfe,f ygqm'efem rS tjypfi&J ESifhygwfowfí or®musrf;pmoGefoifcsufrsm;tm; jiif;qefrIukd avhvmoifMum;oljzpfonf/ 1970? ckESpf ü uREkfyfynmoif,laepOf? ygarmu© MuD;u udk zwf&Iavhvm&ef nGefMum;cJhonf/ a'gufwma*smhcsf at.buf x &dufcfonf t,f'Dwm wpfOD;jzpfjyD; c&pf,mef,kHMunfjcif;qkdif&mcH,lcsufwkdUudk qefUusifol jzpfonf/ t,f'D wm? a'gufwma*smhcsf bufx&dufcfonf MuD;jrwfí aMumuf&GHUzG,fbk&m;&Sif\ or®musrf;pmukd wkdufckdufaomolwpfOD;jzpfonf/ xkdolajymMum;cJhonfrSm? xkduJhokdUbk&m;onf? jyifopfEkdifiH\ w&m;pD&iftrdefUcsrSwfwuJhokdU xkdbk&m;vnf;jzpf\ [kqkdonf ]]oif wkdU\bk&m;onf raumif;qkd;0g;}} jzpfonf[k\/ xkduJhokdU bk&m;ocifukd qefUusifí teufzGifhusrf;rsm;ukd a&;om;olwkdUonf MuD;jrwfí aMumufrufzG,faumif;aombk&m;udk raumif;qkd;0g;}} [lí ac:Muonfµ a'gufwm *sD? ba&mif;rvDatmpfeef;? vGwfvyf"r®tawG; tac: bDacsmhuvnf;? MuD;jrwfí aMumuf½GHUzG,faumif;aom bk&m;ukd ]]tusifh,kwfol}} [lí ac:cJhonf/ uREkfyfbJG&cJhaom üvnf; xkduJhokdU bk&m;ocifukd ajymMum;cJhonfudk uREkfyfMum;cJhzl;ygonf/ uREffkyftawG;xJü xkduJhokdU or®musrf; pmawmftay: rdrdwkdU\tjrifESifh &IyfaxG;aeNyD; or®musrf;pmawmfjrwfukd tEkdif,lvkdaomol jzpf onf[kxifrdygonf/ aemufqkH;wGif? xkduJhokdUaom olwkdUonf b,fawmhtcgrS topfarG;zGm; jcif;rcH&aom olrsm;jzpfonfukd oabmaygufrdonf/ þavmu\bk&m;? pmwefu ]]þavm uukdtpkd;& aombk&m;onf olwkdU\OmPfrsufpdukd uG,fap\}} (2 aum4;4)ü azmfjyxm;yg onf/

'Ha,vyD. zlvmuJhokdU? aumif;aomykHpHerlemukd ,lwwf&ygrnf/ olUtazonf emrnfausmf Mum;aom {0Ha*vdq&mMuD;csmvftD;? zlvmjzpfygonf/ okdUaomfolUtazonf ]]acwfqefaom c&pf,meftawG;tac:orm;jzpfonf/ ol\om;vufukdukdifí qkawmif;jyD;topfaom touf wmü ajymif;vJjcif;r&SdbJ? AwÅdZHr*FvmcH,lzkdU twif;wGef;aomoljzpfonf/ zlvmor®musrf;pm awmfausmif;MuD;jzpfay:vmaomtcg? olonf Ekwfuywfawmfxuf olUom;tm; ykdcspfcJhonf/ cgvfbufwfuJhokdU? usrf;pmausmif;ü "r®ynmoifMum;&ef? qGwfZvefEkdifiH b,fq,fjrdKU okdUapvGwfcJhonf/ 'Ha,vzlvmonf ¤iff;usrf;pmausmif;rSjyefvm NyD;olUtaz\ or®musrf;pm ausmif;ü yg0iftrIxrf;cJhonf/ zlvm"r®usrf;pmausmif;ü? a&m b,fvfonf xm0&tjypfpD &if jcif;ukd jiif;qefzkdUoif,lcJhaom ae&mjzpfygonf/ (See Harold Lindsell, Ph,D., The Strange Case of Fuller Theological Seminary,” The Battle For the Bible, Zondervan Publishing House, 1976, pp. 106-121).

]]'kp&kdufukd jyKaomolonfvnf; aumif;aomtrIrsm;ukd zsufqD;wwf\ (a'oem 9;18)/

zlvm"r®usrf;pmausmif;u? 'Ha,v.yDzlvm\ OmPfrsufpdukd uG,fapcJhonf/ rmefrmeESifhedrfhcs jcif;r&Sd? rdrdwkdU\ tjypfukd rodrrSwf? ppfrSefpGmrajymif;vJyJ? vGwfvyfpGm tawG;tac:orm;jzpf apNyD; rajymif;vJEkdifaom or®musrf;pmawmf\ trSefw&m;ESifh MuD;jrwfí aMumuf&GHUzG,faombk &m;ocifukd raMumuf? tjypf\tctwGufi&Jü Nypf'PfcHapr,fh bk&m;ukd qefUusifcJhonf/ xkdUaMumifh uREkfyfwkdUonf vli,frsm;tm; ppfrSefaom toufwmü rajymif;vJcif? ,aeUtoif; awmfrsm;u wpfa,mufwnf;vGwfrxm;oifhbl; ]]cGifhrjyKoifhaybl;? oefU&Sif;aom0dnmOfawmf\ topfjyKjyifjcif; rcH&bJeJU touf&Sifaom ,kHMunfjcif;ü toufr&Sifcif wpfukd,fwnf;vGwfr xm;oifh ayµ

bk&m;ocifonf? topfjyKjyifrajymif;vJaom tjypfom;wkdUukd xm0&rD;i&JxJokdU csypf rnfjzpfonf/ rD;i&J[lonf aMumufp&maumif;NyD; &GHrkef;p&maumif;aomae&mjzpfonfukd awG; aMumuf&ygrnf/ rD;i&J[lonf MuD;jrwfí aMumufp&maumif;aom bk&m;\ trsufa'go? tjypf ukd rkef;wD;jcif;ukd jyovkdufjcif;jzpfonf/

a'gufwm&kdufpf ajymMum;cJhonfrSm? ]]i&J[lonf rD;awmufavmifí aMumufvefUp&m}} jzpfonfqkd\/ av,mOfysHysufuswJhtaMumif; uRefawmfzwfcJhonf/ av,mOfarmif;onf rD; avmifaeaom pufcef;xJrD; tavmifcH&onf/ rD;uwpNyD;wp avmifvmonf? xkdtcg,mOf armif;onfaMumufvef;NyD; ikda<u;aeonf/ xkdtcg? teD;tem;&Sd vlwkdUtm;a0'emrS oufwm&ef olUtm; taoypfowf&ef awmif;qkdaeayonf/ (&Jom;) tmPmykdifrsm;u u,fwifvkdUvnf;r&? a0'emrS oufwm&efol\ OD;acgi;fukd aoewfjzifh ypfowfcJhonfµ xkduJhokdU aMumufvefUzG,fudk tawG;xJüyif b,fvkdrScHpm;ír& jzpfonf/ i&Jüvnf;? MuD;jrwfí aMumuf&GHUzG,fbk&m;ocif onf xm0&rD;avmifaprnfjzpfonfµ emusifjcif;a0'emonf wkd;íwkd;í emusifaernfjzpfonfµ rD;vnf;ykdí avmifvmrnfµ xkdtcgvlonf? a,½Iukdjiif;qefjcif;ukd owd&aernf? ,kHMunfvu©H EkdifonfhtcGifhtvrf;rsm;ukd owd&aernfµ nOf;qJjcif;\ rD;ckd;onf urÇmtqufqufwufvQuf &Sd\ (Asm'dwf 14;11)/ ¤if;a0'oemrS acwÅtem;,lí &rnfr[kwfyg? r&yfrem;avmifuRrf; aeayrnf/ bk&m;ocifESifhjyefvnfoifhjrwfzkdU tcGifhta&;r&Sdawmhyg? aemifw&&eftcsdeftcg? tem *wfvnf;r&Sdawmyg/ trSefwu,fyJaemifw&&ef El;nHhaomzdwfac:oHvnf; Mum;&awmh rnfr[kwfyg/ aMumufrufzG,f trsufa'goavmifuRrf;jcif;i&Jü tjypfom; rsm;cH&Murnf/ (Rice, ibid, p. 27).

MuDjrwfí aMumuf&GHUzG,faombk&m;&Sdonfukd or®musrf;pmawmfjrwfü azmfjyxm;ygonf/ oif av;av;eufeuf rawG;rdcJhaombk&m;onf xkdbk&m;jzpfonf/ oifwpfa,mufwnf; txD;usef&Sd aecsdef eufeufeJeJ nOfheufoef;acgif,Hcsdef bk&m;taMumif;awG;Munfhyg/ uREkfyfonf oifhukd aMumuf&GHU&rnfvm;¿ [kwfuJh? aMumuf&GHUzkdUvkdygw,fµ ,mukyfuJhodkU? arma&SuJhodkU? aygvkuJhodkU? bk&m;&SifESifhaMumuf&GHUzG,f awGUqkHjcif;r&Sdygu? oifüarsmfvifhp&m &Sdrnfr[kwfay/ or®musrf;pm awmfjrwfu ]]bk&m;ukd aMumuf&GHUí 'kp&kdufukd a&Smifavmh}} (okwÅH 3;7)[lí rdefUqkdxm;ygonf/ oif\ bk&m;ocifxm0&bk&m;uoifhtm; ]]a,½Ic&pfü a&G;Ekwfawmfaomtm;jzifh tzkd;ray;&bJ bk&m;ocif\ aus;Zl;awmfaMumifh ajzmihfrwf&modkU a&mufMu&rnftaMumif; oifhtm;qJGac:yg apaomf (a&mr 3;4-5)/ oifonf a,½IESifhrawGUrcsif;? oifhtjypfukd taoG;awmfjzifh aq;aMum rnfr[kwfyg/ xkdtcgoifonf aMumuf&GHUzG,fbk&m;ocif\ trsufa'goESifh &ifqkdif&ygvdrfh rnf/ 'kwd,0dnmOfEkd;xa&;umvwkef;u a&;om;aom"r®oDcsif;jzpfonfµ

-oefU&Sif;pifMu,fw&m;pD&if
    trsufa'goonf w&m;rQwrl\
c&pf,mefrsm; aMumuf&GHUjcif;ESifh ESdrfhcspGmjzifh
   Ekkwfuywfw&m;awmfcHemMupkdUµ

-rdefUrSmonfh Ekwfuywfawmfjzifh pD&ifrlrnf
    aMumufrufzG,fysufpD;jcif; (w&m;pD&ifjcif;)
trsufa'goavmifjrdKufaeqJyifjzpfonf
    [kef;[kef;avmifuRrf;rnf ocsØKif;tvGefrSm
(bk&m;trsufwnf tjypfom;wkdUqD}} t,fvf.trfvD;oDukH;onf?
    aeUpGJrod&yg? Village Hymns For Social Worship rSjzpfNyD;? a'gufwm tqma[? eufavwef 1997 rSjyKjyifonf/ reprint, International Outreach, P.O Box 1286, Ames, Iowa 50014).

aus;Zl;jyKí oDcsif;eHygwf (4) ]]toufawmfpGefU\}} tHhzG,farwÅm"r®oDcsif;oHpOf jzifh oDqkdMu&atmifµ

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifrD a'gufwm*&dwef t,fvfcsefrS Asm'dwf 14;9-12ukdzwfMum;ay;onf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwm bif*srifcifudwf*&dzufpfrS
      ]]w&m;trsufwnftjypfom;wkdUqD}} [laom "r®oDcsif;ukd oDqkday;onf/
t,fvf? trfvDoDuHk;aom "r®oDcsif;jzpfonf? (aeUpGJrod& yg)