Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
w½kwfESpfopful; yJGawmfaeUtwGuf a'oemawmf
a'gufwmt&dyf?t,fvf[kdifrma*stm&f\

A CHINESE NEW YEAR'S SERMON

2012ckESpf Zefe0g&Dv? 22&uf? avmpfhtdef*s,fvdwfjrdKU wJawmfESpfjcif;toif;awmf?
ocifbk&m;aeY naeykdif;0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 22, 2012

]]or®mw&m;ukd t"r®jzifh wm;qD;ESdyfpufaomolwkdU jyKwwfaombk&m;rJhaejcif; trI? w&m;ukdvGefusL;jcif;trItrsdK;wkdUwbufü trsufawmfonf aumif;uifrS xif&Sm;vQuf&Sd\/tb,faMumifhenf;[lrlum; odtyfaombk&m;ocif\taMumif; t&mwkdUonf olwkdUwGif xif&Sm;vQuf&Sd\? bk&m;ocifonf olwkdUtm; jyawmfrl jyD/ tb,fokdUenf;[lrlum; zefqif;awmfrlaomt&mrsm;ukd axmuf½Iojzifhxm0 &wefckd;awmfESifhxm0&tjzpfawmfwnf;[laom rsufjrifr&aombk&m;ocif\t &mwkdUonfurÇmwnfonfumvrSpíxif&Sm;vQuf&SdMu\/ xkddUaMumifh olwkdUonf ukd,fYtjypfukd rzkH;Ekdif&m/ taMumif;rlum; xkdolwkdUonf bk&m;ocifukdodvQuf yif? bk&m;ocifukdcsD;rGrf;oifhonf twkdif;rcsD;rGrf;aus;Zl;awmfukdvnf; rodrrSwf tcsnf;ESD;awG;qjcif;? owd&Sdr&SdaompdwfESvkH; rkdufrJhjcif;okdUa&mufMu\/ ynm&Sd a,mifaqmifvQufESifh vlrkduft&müwnfonfjzpfí? razgufjyefrzsufpD;Ekdifaom bk&m;ocif\ *kPfawmfukdy,fvQuf? azgufjyefysufpD;wwfaom vl\&kyfwkom; iSuftp&SdaomwGm;wwfaom wd&dpmåef\&kyfwkwkdUukd bk&m;ocift&mü csD;ajrmuf Mu\(a&mr 1;18-23)/


w&kwfESpfopful;yJGawmfonf &kd;&m,Ofaus;rIt& tvGeftifrwefta&;ygaom yGJawmfjzpfyg onf/ ¤if;onf vlom;orkdif;tpOfvkduf acwfumvtpOfxm;aom jyu©'defwpfckjzpfvmcJhonf/ c&pfawmfocif<urvmcif ESpfaygif;ESpfaxmifausmf ?a[mifwD {u&mZfbk&ifu yxrOD;pGmaom jy u©'defukdxkwfa0cJhonf/ taemufwkdif;jyu©'defuJhokdU w&kwfjyu©'defonfvnf; wpfESpfwpfMudrf xkwfa0vQuf&Sdygonf/ taemufwkdif;jyu©'defESifhrwlnDaom tcsufrSm w½kwfjyu©'defonfv\ puf0kdif;ukdtajccHí wGufcsufjyD;xkwfa0vQuf&Sdonf/ tb,faMumifhxkduJhokdU jzpf&ovJqkd&if w½kwfESpfopful;onf ESpfpOfZefeyg&Dvukefykdif;ESifh azazmfyg&Dvv,fwGif usa&mufwwfaom aMumifhjzpfygonf/ reufjzefqkd&if w&kwfESpfopful;ygawmhrnf/ &kd;&m,mOfaus;rItpOftvmt& yGJawmfukdae&mwumrSm cif;usif;jyaeMujyDjzpfonf/ xkdYaMumihf uRefyftzkdUoifhawmfaom rdwfqkH pm;yGJMuD;ukd w&kwfESpfopfull; rwkdifcif,aeUnwGif usif;yMujcif;jzpfonf/

vESifhqkdifaom ywfvrf;aMumif;vnfywf&mwGif tESpf60ywfwkdif;? 12ESpfvQif5Mudrf ywfjyD;aMumif; wGufcsufMuonf/ w½kwftrsdK;om; vESifhqkdifaomjyu©'defukd 12ESpfwkdif;twGuf EkdYwkdufowÅ0grsm;ESpf[lí owfrSwfxm;ojzifh wGm;oGm;owÅ0grsm;(okdY) iSufrsm;? <uuf? EGm;xD;? usm;? ,kef? e*g;? a>r? jrif;? okd;? arsmuf? Muufz? acG;ESifh0uf[lí ESpfukdowfrSwfMuonf/ ,ckESpf(at'D 2012)ESpf e*g;ESpf,lí owfrSwfMuonf/

þykHpHESpf jyu©'deft& ESpfopful;yGJawmfukd w&kwfvlrsdK;rsm; vTrf;rkd;aomwkdif;EkdifiHtoD;oD; wkdUwGif ESpfopfr*FvmyGJawmfukd usif;yMuygonf/ ukd;&D;,m;EkdifiH? *smyefEkdifiH(1873 uwnf;u) AD,rferfEkdifiH? rGefukd;&D;,m;EkdifiH? tif'kdeD;&Sm;EkdifiH? rav;&Sm;EkdifiH? zdvdykdifEkdifiH? pumylEkdifiH? wkdif0rfESifhw&kwfEkdifiH paomEkdifiHtoD;oD;wkdYü yGJawmfukdusif;yMuygonf/ tD&efEkdifiHuJhokdY ta&SY tv,fEkdifiHrsm;wGifvnf; w&kwfESpfopful;yJGawmfukd usif;yvQuf&Sdygonf/

ESpfaygif;axmifcsDuwnff;u a&SYa[mif;? 'PÖ&Dt&aomfvnf;aumif;? &kd;&m,Ofaus;rI t&aomfvnf;aumif;? ]]ESdrf}}[laom Murf;wrf;aome*g;onf ESpfopful;yGJawmftMudKnwGifvl om;ukd pm;wwfonf[lí w&kwfvlrsdK;rsm;,kHMunfvQuf&Sdonf/ ]]ESdrf}} [lonf,aeYacwfwGif Murf;wrf;aome*g;[líjzpfjyD;? ¤if;e*g;ukd teDa&mift0wf0wfqifvQuf tEdkif,lwwfonfukd ,aeYESpfopful;yJGaeYwGif aysmfyJG½TifyGJtjzpfo&kyfaz:jyoMuonf/ þonf a&SYESpfaygif;uwnf; u w½kwfvlrsdK;wkdY\ todnmPfü pmwefqkd;u tvkyfvkyfaeíjzpfonf/ or®musrf;pm awmfu pmwefukd atmufygtwkdif; ac:qkdygonf/

]]pmweftrnf&Sdaom a&S;a>ra[mif;e*g;MuD;ukd¤if;? olESifhtwlol\wrefwkdYukd¤if;? ajrMuD;ay:okdY csvkdufMu\(Asm'dwf 12;9)/

okdYaomfvnf; pmwefonf teDa&mifzJMudK;rsm;? rD;awmufrD;vQHukd raMumufwwfygbl;µ ¤if;teDa&mifonfe*g;MuD;ukd tEkdif,lzkdYqkd&mwGif? taoG;awmfjzifh,ZfylaZmfjcif;ukd &nfnGef;aejyD; c&pfawmfocif\ taoG;awmfukd ukd,fpm;jyKaeygonf/ Ekwfuywfawmfüvmonfum; ]]okd;o i,f\taoG;awmftm;jzifh}} (a,½Ic&pf\taoG;)tm;jzifh pmwefukdtEkdif,lEkdifonf/ (Asm'dwf 12;11)/ w½kwfESpfopful;yGJawmfonf tb,fykHtb,fenf;tm;jzifh jzwfoef;Muygap? wu,f wef;usawmh w½kwfEkdifiHonf urÇmYbmomMuD;4&uftm;jzifh jzwfoef;aejcif;jzpfonfukd em; vnfMu&ygrnf/

w½kwfEkdifiHokdY omoemjyKzkdYuRefyfukd bk&m;ocifzdwfac:cH&aomtcg? uRefyfvnf;yxr w½kwfESpfjcif;toif;awmfokdYyg0ifcJhonf/ a'gufwmwDarmaovif;tm;jzifh omoemtawGYtMuHK ukdoifMum;ay;cJhonf/ xkdq&mMuD;onf w½kwfusrf;pmausmif;ü bmompum;aA' ukdoifMum;olyg/ olonf abmwf*sLH;wuúokdvfu ausmif;qif;wpfOD;jzpfonf/ 1960-1670 Mum;uRefyftm;ynmoifay;aom toifq&mvnf;jzpfovkd? uRefyf\ oif;tkyfq&mMuD;wyg; vnf;jzpfonf/ olonf w½kwfEkdifiH{0Ha*vdwm0efcH a'gufwm *sdrf;[kwfqefawvm 3 ESifhtwl w½kwfukd omoemjyKoGm;a&mufcJholjzpfonf/

qefz&efppöukd? [mrDwefpuGD;,m; ESpfjcif;toif;awmfoif;tkyf? a'gufwma';0d'ftdefeufpf vnf;? a'gufwmvif;ukd abmwf*sLH;wuúokdvfü odcJhonf/ a'gufwmtdefeufpfu uRefyftm; a&mr 1;18-32 ygwfowfaom? a'gufwmvif;\ usrf;ukd;um;csufrsm;udk ay;tyfcJhzl;onf/ usrf;nGef;eHygwfwpf (1) a&mr 1;18-20 tvif;wef;ukdaz:jyjcif;(2)a&mr 1;21-25 tvif;ukd jiif;qefjcif;(3)a&mr 1;26;32tvif;ukd a½TUoGm;jcif;[laom tcsufukdBudKufESpfoufygonf/ okdY aomfvnf;tcsuf(4)csufjzifh tqHk;owfygrnf/

1/ yxr? w½kwfEkdifiHonf wqlwnf;aombk&m;ukd udk;uG,faomEkdifiHwEkdifiHjzpfonf/

a'gufwmvif;u w½kwfEkdifiHtygt0if urÇmYEkdifiHtoD;oD;wkdYonf wqlwnf;aombk&m; ukdom ,HkMunfcJYMuonf[lí ajymcJYonf/ a'gufwmvif;nTef;xm;aom a&mr1;18-20 usrf;ykd'f ukd a'gufwmcsefrS rMumao;cifu zwfMum;cJYonf/

]]or®mw&m;ukdt"r®jzifh qD;wm;ESdyfpufaomolwkdY? jyKwwfaombk&mrJYaejcif;trI w&m;ukd vGefusL;jcif;trItrsKd;rsKd;wdkY wzufübk&m;ocif\ trsufawmfonfaumif; uifrSxif½Sm;vQuf½Sd\ tb,faMumif;enf;[lrlum;?odtyfaombk&m;ocif\tMumif; t&mwkdYonf olwkdYwGifxif½Sm;vQuf&Sd\/ bk&m;ocifonfolwkdYtm;jyawmfrlNyD/ tb,fokdYenf;[lrlum;? zefqif;awmfrlaomt&mrsm;ukd axmuf½Iojzifh? xm0&wefcdk; awmfESifhxm0&tjypfawmfwnf;[laom rsufjrifr&aombk&m;ocif;\ t&mwkdYonf urÇmwnfonfumvrSpí xif½Sm;vQuf&SdMu\/ xkdYaMumifh olwkdUonfukd,fhtjypfukd rzHk;Eddkif&m (a&mr 1;18-20)/

þonf a&S;tqufqufü tb,frnfuJYokdYjzpfcJYonf[laom yHk&dyfrsm;yifjzpfonf/ e*dkrlvtm;jzifh? vlom;rsKd;EG,fpkwckvHk;onf bmompum;wpfrsKd;wnf;ukdom toHk;jyKcJYMu onf/ ]]ajrBuD;om;taygif;wkdYonf bmomwpfrsKd;wnf;? pum;wpfrsKd;wnf;&SdMuonfjzpfí}} (urÇmOD;11;1)/ okkdYygaomfvnf; tjypf0ifvmaomtcg? AgAkvkef&JwkdufBuD;ukdwnfaqmufcJYMu\? ]]okdYjzpfí xkdNrdKYüxm0&bk&m;onf ajrBuD;om;taygif;wkdY\pum;ukd &IwfaxG;apí? olwkdY ukdajrBuD;wjyifvHk;ü t&yf&yfuJGjym;apawmfrlaomaMumifh xkdNrdKYonfAgAkvkefNrdKY[líwGifownf; (urÇmOD; 11;9)/

AgAkvkef&JwkdufBuD;rSvltaygif;wkdYonf t&yf&yfokdYuGJjym;Muaomtcg? tcsKdYaomolwkdY onf tckw½kwfEdkifiH[kac:wGifaom urÇmYta½S;bufjcrf;okdY c&D;ESifcJYMu\/ (1815-1897)ckESpf a'gufwm*sdrf;vufcsfonf w½kwfvlrsKd;taMumif;avhvmqnf;yl;aom ynm½SifwOD;jzpfonf/ ol onfatmzfpazgYwuúokdvfü w½kwfpum;ESifhpmayukd ESpfESpfq,fwkdifoifMum;ay;oljzpfonf/ ol \pmtkyfjzpfaom The Religions of China [laompmtkyfüa'gufwmvufcsf aumufEkwfwifjy xm;onfrSm w½kwfEkdifiHonf (monotheism) [laom wqlwnf;aombk&m;ukd ,HkMunfaomEkdifiH jzpfonf[líqkd\/ xkdbk&m;ukd (Shang Ti) (aumif;uifbHkt½Sif)[kac:Muonf/ a'gufwmvufcsf ue*kduwnf;u w½kwfvlrsKd;wkdYonf c&pfawmfray:rSDESpfESpfaxmifuwnf;u wpfqlwnf;aom bk&m;ukd ukd;uG,fcJYMuonf/ þonf uGefzl;½Syfray:cif 1500ESpfavmufujzpfonf/ (551-479bDpD)?(563-483bDpD)wGif Ak'¨onfarG;zGg;cJYonf/ Ak'¨bmomonf tdEd´,EkdifiHrSw½kwfEkdifiHokdY 0ifvmcJYygonf/ þuJYokdY tjcm;wyg;aom bmomw&m;0ifvmcJYjcif;jzpfonf/ uGefzl;&Syfbmom onf bmomw&m;wckawmhr[kwfcJYyg/ ¤if;onf tusifhpm&dwåydkif;qkdif&mcH,lcsufomjzpfonf/ a½Suusaom w½kwfvlrsKd;wkdYonf wqlwnf;aom a&SmifwDbk&m;ukd 0wfjyKukd;uG,fMuygonf/ þonf uGefzl;½Syfrwkdifcif? Ak'¨bmomr0ifcif vGefcJYaom ESpfaygif;1500ausmfuyifjzpfonf/ acwfaygif;rsm;pGm ausmfvGefygaomfvnf; a&S;½kd;&mpdwf0dnmOfrsm;ua&SmifwDbk&m;ukd (Shang Ti) ukd;uG,f aeqJyifjzpfonf/ a&S;½kd;&m,Ofaus;rIrsm;ukd pdwfESvHk;om;xJ pGJxifaeqJyifjzpfonf/ a'gufwmvufcsf\ tawG;tjrifonfvnf; a'gufwm0Dvf[efcrd\ tjrifESifhtwltwlyifjzpf onf/ (The Origin and Growth of Religion, Cooper Square Publishers, 1972 edition). a&SmifwD? aumif;uifbHkt½Sifonf w½kwfvlrsKd;wkdY\ a&Syttqufquf ukd;uG,fcJYMuaombk&m;jzpfonfµ aus;Zl;jyKí oD;csif;eHygwf(6)\ yxrpmom;ukdoDqkdMupkdY/

-igY0dnmOfbk&m;&Sifukd csD;rGrf;yg? ocifajcawmf&if;üxl;axmuftpOf
a&G;Ekwf? u,fwifcGifYvTwfcJYNyD xkdt½SifuJYodkYwkEIdif;zG,f&SdtHYenf¿
[mavvk,m [mavvk,m csD;rGrf;avmhµ
   (1793-1847[ife&DzufzfvkdufwfoDuHk;aom ]]igY0dnmOfxm0&t½Sifukd
csDrGrf;avmh)/

xkdt½Sifonf a½SmifwDt½Sifjzpfw,f? aumif;uifbHkt½Sifjzpfw,f? uREkfyfwkdY\ ocifc&pfawmf\ crnf;awmft½Sifjrwfjzpfonf/µ

2/ 'kwd,? w½kwfEkdifiHonfbk&m;trsm;udk;uG,faomEkdifiHjzpfvmonf/

&mpkESpfaygif;rsm;pGmuyif w½kwfvlrsKd;rsm;onf a½SmifwDbk&m;?(aumif;uift½Sif) wqlwnf; aombk&m;ukd udk;uG,fjcif;rS bk&m;trsm;ukd;uG,fjcif;okdYajymif;vJaecJYMuonf/ þa'oemawmfr wkdifcifu a'gufwmcsefzwfMum;cJYaom Ekwfuywfw&m;awmfü vmonfum;?

]]taMumif;rlum? xkdolwkdYonfbk&m;ocifukdodvQufyif? bk&m;ocifukddcsD;rGrf;oifh onftwdkif;rcsD;rGrf;? aus;Zl;awmfukdvnf;rcsD;rGrf;? aus;Zl;awmfukdvnf;rodrrSwf tcsnf;ESD;awG;qjcif;? owdr&SdaompdwfES vHk;rkdufrJjcif;odkYa&mufMu\/ ynm&Sd a,mifaqmifvQufESifhvlrkduft&mü wnfMu onfjzpfí? razmufjyefrysufpD;Ekdif aombk&m;ocif\*kPfawmfukdy,fvQuf? azmufjyefysufpD;wwfaom vl\½kyfw om;iSuftp&Sdaom wGm;wwfaomwd&dpämef\ ½kyfwkwkdYukdbk&m;ocif;t&mücsD; ajrmufMu\/ (a&mr 1;21-23)/

w½kwfEkdifiHü jzpfysuforQonf tar&duefEkdifiHü jzpfysufvQuf&Sdaom t&mrsm;omjzpfonf/ a&S;,cifu w½kwfvlwkdYonf wqlwnf;aombk&m;ukd udk;uG,fcJYMuonf(a&SmifwD)aumif;uifbHk t&Sif[lí ac:Muonf/ xkdenf;wl tar&duefEkdifiHü tajccsaexkdifcJYolwkdYonfvnf; wqlwnf; aombk&m;ukdom ,HkMunfcJYMuonf/ olwkdYonf tar&duwkdufukd &SmazGc&D;oGm;aeMuolawGyif jzpfonf/ olwkdYonf bmoma&;vGwfvyfjcif;ukd &vkdaomc&pf,mef,HkMunfolawGjzpfonf/ yxraus;Zl;awmfcsD;rGrf;cJYpOfu? bk&m;&Sifonf olwkdYukduG,fumcJYjcif;ESifh axmufrulnDjcif;t wGufaus;Zl;awmfcsD;rGrf;cJYMuonf/ ,aeYESpf400ausmfvGefaomtcg? tar&duefvlrsKd;rsm;onf t&m&mtwGuf bk&m;ESifhrywfowfawmYbl;[lí tawG;0ifaeMuNyD/ ,aeYwGif?tar&duefvlrsKd;wkdY onf wpdrf;qefaom,HkMunfcH,lrIESifh ,HkrSm;aombmoma&;,HkMunfrIrsm; aemufvdkufaeMuNyDjzpf onf/ trsm;aomtar&duefvlrsKd;wkdYonf bk&m;½SiftrSefwu,fwnf&Sdjcif;ukd r,HkMunfMuawmh ay/ ESpf400aemufykdif;u tar&duefom;rsm;uom wpfqlwnf;aom bk&m;ukdukd;uG,fcJYMuonf/ a&S;,cifu w½kwfvlrsKd;uJYokdYjzpfMuonf/ ,ckqkdvQifolwkdYvnf;rSm;,Gif;aom bk&m;trsm; aemufokddYvkdufaeMuNyD/ trsm;aomtar&duefvlrsKd;rsm;awG[m ]]MuufqifaeY}} twGufwmaus;Zl; awmfcsD;rGrf;aeMuayNyD/ bk&m;½SifukdcsD;rGrf;rnfYtpm; Muufqif\tom;ukdom 0atmifpm;MuNyD; bD,maomufum TV MunfYMuawmh\/ w½kwfvlrsKd;rsm;uJYokdY? ppfrSefaom bk&m;ukdukd;uG,fjcif; rS&yfwef;cJYMuNyD;jzpfonf/

]]ynm&Sda,mifaqmifvQufESifhvltrdkuft&mü wnfMuonfjzpfí? razmufjyefrysuf pD;Ekdifaombk&m;ocif\ *kPfawmfukdy,fvQuf? azgufjyefysufpD;wwfaomvl\ ½kyfwk?om;iSuftp&Sdaom Gm;wwfaomwd&dpämef\½kyfwkwkdYukd bk&m;ocif;t&mü csD;ajrmufMu\/ (a&mr 1;22-23)/

3/wwd,?w½kwfEkdifiHonf bk&m;rJhaom EkdifiHjzpfvmonf/

1949? atmufwkdbm1? &ufaeYwGif armfpDukef;EsifhuGefjrLepf tiftm;pkrsm;u w½kwfEkdifiHukd odrf;ykdufcJhonf/ moa- armfukd c&pf,mefomoemjyKq&mrsm;u ]]0dnmOfa&;&mukd&efpol}} [k ac:cH&onf/ aemif10ESpf a&mufaomtcg EkdifiHjcm;om;omoemjyKq&mrsm;onf uGefjrLepfwkdY \&efvkdrI? owfjzwfrIaMumifh w½kwfEkdifiHrS wdrf;a&SmifoGm;cJhMuonf/ EkdifiHjcm;omoemjyKq&m rsm;jyefoGm;jyD; aemufykdif;wGif? jynfwGif;c&pf,mefrsm; tm;nSif;yef;EsdyfpufrI wkd;jrifhvmcJhonf/ vltajrmuftrsm;aoaMuMuonf/ tjcm;aomolwkdYonf xkdif0rfokdUajy;cJhMuonf/ axmifaygif; rsm;pGmaom w½kwfc&pf,mefrsm;onf tzrf;cH&MujyD; axmifxJoGif;csjcif;udk cH&Muonf/ tenf; i,fwkdYonf tHhMozG,ftusOf;axmifxJü touf&SifvQufvGwfajrmufvmcJhMuonf/ 1950ckESpf wGifarmfpDwkef;onf EkdifiHwum qufqHa&;wHcg;ukd ydwfvkdufjyD;jzpfonf/ 1972ckESpf? azaz:0g&Dv? or®wedZGefwufvmonftxd w&kwfEkdifiHonf EkdifiHwumqufqHa&;wHcg;ukd ydwfxm;cJh&onf/ or®weDZGef\ vkyfaqmifrIrsm;onf ta&;ygt&ma&mufaom orkdif;t vSnfYtajymif;wpfck jzpfvmonf/ aemifwGif wr®weDZGef\ vkyfaqmifcsufrsm;onf aemifvm aemufom;rsm;ukd twk,lzG,f&v'fwck tjzpfusef&pfcJh\/ w&kwfEkdifiH tygt0if? trsdK;rsdK;t aMumif;aMumifh wkd;wufrI&SdapcJhonf? tar&duefEkdifiH\ ynma&;ukdvnf; zHGYjzdK;jynfh0rI&Sdap cJhonf/ olonf qkdAD,ufjynfaxmifpkokdY tv,foGm;a&mufcJhaom yxror®wwpfOD;jzpfvmcJh jyD;? or®m&Duefvkyf&ufaMumifh tpdyfpdyftrTmtrTm vGJcJh&aom (raumif;qkd;0g;tifyg,m) trIudpö ukd jyefzgxnfhay;Ekdifaom or®wjzpfonf/ eDZGefonf urÇmMuD;ukd tajymif;tvJ ajymif;vJ apcJhaom or®wjzpfonf/ xkdor®wr&SdyJ w&kwfEkdifiHESifh vnf;tquftoG,f&SdEkdifrnfrxifµ w&kwfEkdifiHrS þtar&duefokdY ynmoifMuaomausmif;om;rsm;yifvnf; or®weDZGefr&SdyJ þae &mü vmEkdifrnfr[kwfygµ oifvnf; w&kwfEkdifiHokdY tv,foGm;Ekdifrnfr[kwfayµ

EkdifiHjcm;om;omoemjyKq&mrsm; r&dSonfhaemufykdif;wGif jynfwGif;c&pf,mefrsm;onf zrf;qD;jcif;? temo&jzpfatmif &kdufeufjcif;? pojzifhw&kwfEkdfifiHwGif touf&Sif&cJhMuonf (Source: China: The Blood-Stained Trail, Riley K, Smith, The Voice of the Martyrs, 2008, pp. 62-63).

bk&m;rJU0g'Dorm; uGefjrLepfwkdYonf or®mwusrf;pmawmfukd arharhavQmhavQmharhaeMuonf/

]]bk&m;ocifr&Sd[k rkdufaomolwkdYonf xifwwf\ (qmvH 14;1)/

bk&m;trsm;&Sdjcif;? bk&m;rJhjcif;jzpfaom uGefjrLepf0g'Drsm;ukd or®musrf;pmawmfu ]]rkdufrJhjci;f}} [lí ac:ygonf/ tb,faMumifhqkdaomf tb,folrQ bk&m;ocifudktao rowfEkdifíjzpfonfµ or®musrf;pmwGif ]]xm0&}} [líac:xm;ygonf(w&m; 33;27)/ þonf uRefyfwkdYukd tcsuf(4)csufukd ykdYaqmif ay;ygonf/

4/ pwkw¬? tckqkdvQif? w&kwfEldifiHonfwqlwnf;&Sdawmfrlaom bk&m;ocifxHawmfokdY ajymif;vJvm MujyDjzpfonf/

ya&mzuf? a,&rdutHhMozG,f þuJhokdY az:jya&;om;xm;ygonf/

]]tkd xm0&bk&m; . . .wyg;trsdK;om;wkdYu ?tu,fpifppf tuRefyfwkdY bkd;ab;wkdY onf rkom? tewÅ? tcsnf;ESD;aomt&mwkdYukd tarGcHMuygjyD[k ajrMuD;pGef;rSukd,f awmfxHokdY vmíavQmufMuygvdrfhrnf (a,&rd 16;19)/

xkdYtjyif ya&mzufa,&rdu wyg;trsdK;om;wkdYonf bk&m;ocif\ om;awmfa,&Itm;jzifh tzcrnf;awmfqD wkd;0ifcsOf;uyfMurnfukd MudKwifaz:jyxm;ygonf/ tjcm;aomya&mzuf a[&Sm,onfvnf; aemufqkH;aomumvü w&kwfvlrsdK;rsm;wkdYonf c&pfawmfocifxHcsOf;uyf vmMurnf[k rdefYMum;cJhygonf/

]]Munfh&Iavmh? þolonf a0;aomt&yfrSvmMuvdrfhrnf/ Munfh&Iavm olwdkYonf ajrmufrsufESmESifh taemufrsufESmrS ¤if;?xkdolwkdYonfvrf; odedrfjynfrS¤if;vmMu vdrfhrnf[krdefYawmfrl\(a[&Sm, 49;12)

''Sinim" ( emrfpm; see–neem) þonf teufzGifhusrf;wGif w&kwfvlrsdK;rsm;ukd &nfnGef;xm; onfba&mif;? '&kdufAg;ESifh b&dwfpf? *sifqD;eD;pf? a'gufwm *Ref*D;vfESifh a'vdqufESifh w&kwf jynfomoemjyKq&ma'gufwm [kwfqefawvmwkdY\ teufzGifhusrf;ü awGY&ygrnf/

a[&Sm, 49;12 onf ta&;MuD;aom ya&mzufjyKcsufjzpfygonf/ aemufqkH;aomumv ü w&kwfvlrsdK;wkdYonf ppfrSefaombk&m;ocifxH ajymif;vJvmMurnfukd MudKwifajymMum;cJhjyD; jzpfygonf/ ,aeY w&kwfjynfolYor®wEkdifiHü MuD;rm;aom0dnmOfEkd;xrI acwfopforkdif;rSwfwkdif pkdufxlp&m ajymif;vJrIMuD;jzpfaeygjyD/ wpfem&DvQifvlaygif; 1000EIef;wkd;wufajymif;vJaeonf [k cefYrSef;&ygonfµ pOf;pm;Munfhaomf µwaeYvQif vlaygif;24000cefY c&pf,meftjzpfajymif; vJaeygonf/ we*FaEGaeY eHeufykdif; 0wfjyKtpnf;ta0;wufa&mufolOD;a&onf ,aeYtar&duef EkdifiHü 0wfjyKukd;uG,faeaom olwkdYxufrsm;aeygonf/ uaeYuae'gEkdifiHESifh Oa&mywkduf toD;oD;ü we*FaEG bk&m;ausmif;vlOD;a&xufrsm;aeygonf/ oef;aygif;rsm;pGm bk&m;ocifxH w&kwfvlrsdK;rsm; csOf;uyfvmMujyD; topfjyKjyifajymif;vJaeMujyDjzpfMujyD; oufaocHygonf/

c&pfawmfonf vltaygif;wkfdYtm; rdrdwkdYt&Sif ocifbk&m;ocifxH trSefykdYaqmifay;aeygjyD/ uRefyfwkdYbkd;ab;ukd;uG,fcJhaom bk&m;ocifonf xdkppfrSefaombk&m;ocifjzpfon/ c&pfawmf onf ?uRefyfwkdYtm; bk&m;ocifxH jyefvnfykdYaqmifay;aaeygonf/ c&pfawmfonf tjypfom;wkdY \ tjypfa<u;&SdorQtm;vkH;tzkdY a,½Ibk&m;ay;qyfcJhjyD;jzpfygonf/ topfaom arG;zGm;jcif;ESifh xm0&toufukd ay;tyfzkdY aojci;frS&SifjyefxajrmufjyD;jzpfygonf/ c&pfawmfonfoifhtoufwm ajymif;vJvmzkdYESifh bk&m;ocif\om;awmfjzpfvmzkdY oifhtzkdYqkawmif;ay;aeygonf/ aus;Zl;jyKí oD csif;pmtkyf\ eHygwf(6) yxrtykd'fukd rwfwyf&yfvQufoDqkdMuygpkdYµ

-igY0dnmOfbk&m;&Sifukd csD;rGrf;yg? ocifajcawmf&if;üxl;axmuftpOf
a&G;Ekwf? u,fwifcGifYvTwfcJYNyD xkdt½SifuJYodkYwkEIdif;zG,f&SdtHYenf¿
[mavvk,m [mavvk,m csD;rGrf;avmhµ

omíodom&Sif;vif;aom "r®oDcsif;wpfyk'f&Sdonf/ a,&Iocifukd rdrd\u,fwif&Siftjzpf od&Sdjcif;ESifh t&Sifocifjzpfjcif;ukd odem;vnfjcif;onf þavmucsrf;om pnf;pdrfxuf omvGef MuD;jrwfvGef;vSygonf/

-pdefa&T&wemrsm; ykdifqkdifygaomfvnf;
ausmufrsuf&wemaMu;aiGrsm;
þpnf;pdrfOpömjzifh oifhzkdY0,fr&Ekdifyg
jidrf;csrf;om,m tdyfpuftem;,ljcif;ukd aiGjzifh0,fr&
-pdwfcsrf;om a&mifh&Jjcif;onf
avmuDpnf;pdrftm;jzifh 0,fr&yg
a,½Ionf oifESifh&Sdaomf 0dnmOfcsrf;om&\
a&T? aiG&wemcsrf;omjcif;vnf; tpOf&Sdrlrnf
   (]]avmuDpnf;pdrf}} 1959 ckESpf tmwmprufpf oDukH;a&;om;onf/)

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif ? a'gufwm*&dweft,fvfcsefrS a&mr 1;18-23 ukdzwfMum;ay;onf/
-a'oemawmfrwkdifcif? bif*sifrif cifudwf*&dzufpfrS -1922-&D;,m;tufrfrDvmrS pmom;a&; om;jyD;
?1909-a*smhb,f0g&D &SD;,m; rS oHpOfxnfhxm;aom
]]uRefyfü a,½I&Sif&Sd\}} [laomor® oDcsif;ukdoDqkdonf/


tajcjyKusrf;rsm;

a'gufwm tm&ft,fvf [kdifrm a*stm&f a[mMum;onf/

A CHINESE NEW YEAR'S SERMON

]]or®mw&m;ukd t"r®jzifh wm;qD;ESdyfpufaomolwkdU jyKwwfaombk&m;rJhaejcif; trI? w&m;ukdvGefusL;jcif;trItrsdK;wkdUwbufü trsufawmfonf aumif;uifrS xif&Sm;vQuf&Sd\/tb,faMumifhenf;[lrlum; odtyfaombk&m;ocif\taMumif; t&mwkdUonf olwkdUwGif xif&Sm;vQuf&Sd\? bk&m;ocifonf olwkdUtm; jyawmfrl jyD/ tb,fokdUenf;[lrlum; zefqif;awmfrlaomt&mrsm;ukd axmuf½Iojzifhxm0 &wefckd;awmfESifhxm0&tjzpfawmfwnf;[laom sufjrifr&aombk&m;ocif\t &mwkdUonfurÇmwnfonfumvrSpíxif&Sm;vQuf&SdMu\/ xkddUaMumifh olwkdUonf ukd,fYtjypfukd rzkH;Ekdif&m/ taMumif;rlum; xkdolwkdUonf bk&m;ocifukdodvQuf yif? bk&m;ocifukdcsD;rGrf;oifhonf twkdif;rcsD;rGrf;aus;Zl;awmfukdvnf; rodrrSwf tcsnf;ESD;awG;qjcif;? owd&Sdr&SdaompdwfESvkH; rkdufrJhjcif;okdUa&mufMu\/ ynm&Sd a,mifaqmifvQufESifh vlrkduft&müwnfonfjzpfí? razgufjyefrzsufpD;Ekdifaom bk&m;ocif\ *kPfawmfukdy,fvQuf? azgufjyefysufpD;wwfaom vl\&kyfwkom; iSuftp&SdaomwGm;wwfaom wd&dpmåef\&kyfwkwkdUukd bk&m;ocift&mü csD;ajrmuf Mu\(a&mr 1;18-23)/

(Asm'dwf 12;9-11)

1/ yxr? w½kwfEkdifiHonf wqlwnf;aombk&m;ukdukd;uG,faom EkdifiHwpfEkdifiHjzpfonf/
a&mr 1;18-20? urÇm 11;1-9

2/ 'kwd,? w½kwfEkdifiHonfbk&m;trsm;udk;uG,faomEkdifiHjzpfvmonf/ a&mr 1;21-23

3/wwd,?w½kwfEkdifiHonf bk&m;rJhaom EkdifiHjzpfvmonf/ qmvH 14;1? w&m;a[m 33;27

4/pwkw¬? tckqkdvQif?w&kwfEdkifiHonf wqlwnf;&Sdawmfrlaom bk&m;ocifxHawmfokdY
ajymif;vJvm MujyDjzpfonf/ a,&rd 16; 19? a[&Sm, 49;12