Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
aumif;uifwrefrsm;uRefyfwkdUESifhtpOf&Sdaeonfµ

THE ANGELS ARE WITH US!

a'gufwmtm&ft,fvf[kdifrma*stm&f\
2012? Zefe0g&Dv 8&ufaeU? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKUwJawmfESpfjcif;toif;awmf
ocifbk&m;aeU naeykdif;0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 8, 2012

]]xkdtcg igMunfhíyvifawmfrSmpaom owå0gwkdYESifhtoufBuD;olwkdY\ywf0ef;usif üuka#oacsFru twkdif;rodrsm;pGmaom aumif;uifwrefwkdU\ toHukdigMum;\ (Asm'dwf 5;11)/


aumif;uifwrefrsm;taMumif;ESifh ygwfowfítb,frnfaom oif;tkyfq&mwkdU\ a[mMum;csufukd rMum;cJhzl;yg/ or®musrf;pmawmfü aumif;uifwrefrsm;taMumif; ododom omxifay: az:jyxm;ygonf/ tzGifhusrf;jzpfaom Asm'dwf5;11ü ]]ra&rwGufEkdifavmuf atmif aumif;uifwrefrsm;taMumif; a&;om;xm;ygonf}}/ ]]uka#oacsFrutwkdif;rod rsm;pGmaom aumif;uifwref}}[lí Asm'dwf5;11ü azmfjyxm;ygonf/

or®musrf;pmawmfüom aumif;uifwrefrsm;taMumif; azmfjyxm;ygonf/ tmjA[Honf olUom;£ZuftzkdU r,m;,lzkdU&ef olUuReftm;apvGwfaomtcg ]]aumif;uifwrefukd oifha&SUS ü apvGwfawmfrlojzifh oifonfxkdjynfrSm ighom;zkdUr,m;ukd ,l&vdrfhrnf}} (urÇmOD;24;7)ü a&;om;azmfjyxm;ygonf/ ,mukyfonfvnf; c&D;oGm;pOfwGif ]]bk&m;ocif\ aumif;uif wref}}wkdUESifh qkHawGUcJhonf/ (1697-1771ckESpf) *Ref*DvfajymMum;cJhonfrSm aumif;uifwref rsm;onf tkyfpkESpfckuGJjym;jyD; olUukdulnDrpcJhonf[k ajymMum;cJhonf/ tkyfpkwpfckonf olUa&SUü OD;aqmifíumuG,fjyD; ?aemuftkyfpkwpfckrSm olUaemufuae umuG,frpay;vQkuf&Sd onf(urÇm32;1-2)/ aom'kHjrdKUESifha*garm&jrdKU rD;ab;tEÅm&,fusa&mufpOfwGif avmwwkdUrd om;pkukdvufqGJí jrdKUjyifokdUxkwfaqmifcJhMuonf/ (urÇm 19;15-17)/ jcaoFhwGif;xJokdU 'Ha,vukdwGef;csaomtcg? bk&m;ocifonf ol\aumif;uifwrefwkdUukd apvGwfí ]]jcaoFh Ekwfukd ydwfxm;cJhonf}} ('Ha,v 6;22)/ {0Ha*vdowif;aumif;a0iSí ?wrefawmfwkdUukd axmifxJavSmifpOf ]]nOfhtcgxm0&bk&m;\ aumif;uifwrefonf axmifwHcg;ukd zGifhjyD;vQif xkdolwkdUukdEkwfí oifwkdUoGm;Muavm}}h[k (wref5;19-20)ü ajzvGwfcJhonf/ wrefawmf&Sif ayw½kaxmifxJavSmifxm;pOf aumif;uifwrefwyg;onfvmí &Sifayw½ktm;ajzvTwfcJhyg onf(wrefawmf 12;7-10)/

aumif;uifwrefrsm;onf oli,fawmfa,½Itm; aqmif,ljyD;vQif tJ*kwÅKjynfokdUajy;&ef a,moyftm;qkdav\ (&SifróJ 2;13-14)/ rmefewf\ pkHprf;aoG;aqmifjcif;ukd awmü a,½IcHjyD;aemufwGif? ]]aumif;uifwrefwkdUonf csOf;uyfvQuf vkyfauR;Mu\}} (róJ 4;11)/ c&pfawmfa,½Ionf tjypfom;rsm;tzkdU acR;onfaoG;tjzpf ajymif;vJpD;qif;onfhwkdif a*oa&SrefO,mOfü cHpm;&aomtcg? aumif;uifwrefonf xif&Sm;vmí ukd,fawmfukdtm; ay;&\(vkum22;43-44)/ aumif;uifwrefrsm;onf c&pfawmf\ocsØKif;*lü ydwfxm;aom ausmufukdvSdrfhvSefjyD;? ocsØKif;awmfokdU tMunfht½IvmMuaom trsdK;orD;wkdUtm; þt&yfü r&Sd/ rdefUawmfrlonfhtwkdif; &SifjyefxajrmufawmfrljyD[k rdefUqkdonf (&SifróJ28;2? 5-6)/ taxmiftaomif;ruaom aumif;uifwrefrsm;onf c&pfawmfocif aumif;uifbkHokdUwuf <uawmfrl&ef twlvkdufykdUay;Muonf (qmvH 68;17-18?{zuf4;8)/ oefU&Sif;aomaumif; uifwrefrsm;onf c&pfawmfbk&m;Esifhtwl 'kwd,tMudrfqif;ouf<uvmygvdrfhrnf (vkum 9;26?2ouf 1;7)/ a'gufwm*Ref*D;vf\ A Body of Doctrinal Divinity, The Baptist Standard Bearer, n.d., volume I, pp. 262-268. wGifMunfhzwf yg/

xkdYtjyif bk&m;&Sif\vlrsm;tzkdU aumif;uifwrefrsm;\ vkyfaqmifcsufrsm;onf or®m usrf;pmü txift&Sm;&Sdygonf/ bk&m;&Sif\vlrsm;ukd tpOfuG,fumí ab;tEÅm&m,frSvGwf ajrmufapMuonf/ ]]oGm;av&m&mü oifhukdapmifha&Smufapjcif;iSg? aumif;uifwrefwkdUtm; oifhtzkdU rSmxm;awmfrlonfjzpfí oif\ajcukdausmufESifh rxdckdufapjcif;iSg? olwkdUonf oifhukdvufESifhrpcsDyifhMuvdrfhrnf}} (qmvH91;11-12)[lí rdefUawmfrlcJhonf/ ]]bk&m;ocif onf aumif;uifwrefukdapvGwfí u,fwifawmfrljyD}} ('Ha,v 3;28)üvnf; rdefUawmf rlygonf/ ]]aumif;uifwrefrsm;wkdUonf? u,fwifawmfrljcif;aus;Zl;ukd tarGcHvwHhaom olwdkUukdjyKpkapjcif;iSg? apvGwfawmfrlaom tapcHeH0dnmOfjzpfMuonfr[kwfavm}} (a[jAJ 1;14)üvnf; rdefUawmfrlxm;ygonf/ a'gufwm [ife&DpDwDqef\ Introductory Lecture in Systematic Theology, Eerdmans Publishing Company, 1971 edition, p. 205 wGifzwfMunfUyg/

(rMumcP) uRefyfwkdUonf or®musrf;pmawmfjrwfü aumif;uifwrefrsm;\ vkyfaqmif csufukd awGUjrif&MujyD;jzpfygonf/ tb,faMumifh ,aeUaumif;uifwrefrsm;ESifh ygwfowf aomw&m;a'oemawmfukd rMum;&Muoenf;¿ uRefyfukd,fwkdifvnf; aumif;uifwrefrsm; Esifhywfoufaom w&m;a'oemawmftm; uRefyf\oif;tkyfq&m a[mMum;cJhjcif;ukdrMum; cJhzl;yg/ rdwfaqG oifaumMum;zl;ygovm;¿ ,aeUwGif xkduJhokdUjzpf&jcif;\ taMumif;&if; um;? tb,fokdUenf;¿ taMumif;jycsufrsm;pGm&Sdrnf[k uRefyfxifrdygonf/ yxrtaejzifh rsm;pGmaom oif;tkyfq&mrsm;onfvnf; topfaomtoufwmü rajymif;vJMuíjzpfrnf/ 'kwd,taejzifhtrsm;aom oif;tkyfq&mwkdUonf topfaomtoufwmü ajymif;vJMuaomf vnf;trIawmftwGuf bk&m;&Sifac:aomolrsm; r[kwfMuíjzpfrnf/ avmhpftdef*s,fvdwfjrdKU? yxrw½kwfESpfjcif;toif;awmf? uRefyf\vufOD;oif;tkyfq&muajymMum;&mwGif? ]]aemufqkH; aomaeU&ufü txD;usefqefpGm wpfukd,fwnf;toif;awmf bk&m;ausmif;ü usef&pfaecJhjcif; onf oif;tkyfq&m\ wm0efrJhjcif;aMumifhawmhr[kwfESkdifyg/ okdUaomfvnf; bk&m;&Sif\ (ac:oHukdMum;í) oHawmfjzifh trIawmfaqmifjcif;r[kwf? toif;awmfwyg;yg;\ apvGwfjcif; r[kwfbJ? rnfuJhokdU bk&m;ocifonf ol\wm0ef0wÅ&m;rsm;ESifh owif;pum;twGuf olUtm;tokH;jyKrnfenf;¿ (Timothy Lin, Ph.D, The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church, 1992, pp.21-22) .

topfaomtoufwmü topfjyKjyifajymif;vJaom oif;tkyfq&mr[kwfygu? olonf trIawmftwGuf bk&m;&Sifac:aomolr[kwfEdkif? ]]bk&m;ocif;\tvkdawmfukd oifwkdUtm;t ukeftpifa[majymjyojcif;trIlukd igonfra&SmifbJjyKcJhjyD}} (wref20;27) [laom taMumif; t&mukd awGUjrifrnfr[kwfay/ uaeU? w&m;a[myvifxufu? aumif;uifwrefESifhewfqkd; rsm;taMumif;udk uRefyfwkdUMum;&jcif;onf 'kwd,taMumif;&if;jzpfygrnf[k uRefyfxifrdyg onf/ c&pfawmfukd,fwkdifvnf; xdktaMumif;ukd rsm;rsm;pm;pm; a[mMum;cJhjci;fr&Sdayµ ,aeU trIawmfaqmifrsm;onf vlom;ESifhpdwfcHpm;csufqkdif&mukd tav;ay;a[mMum;MujyD;-bk&m;ociftaMumif;ESifh 0dnmOfa&;&mukd OD;pm;ray;Muay/

vGefcJhaom ESpfaygif;rsm;pGmuwnf;u w,fvDzkd;eD;,m;jynfe,f ajrmufzufykdif;&Sd toif;awmfü aumif;uifwrefrsm;taMumif;udk uREkfyfonfa[mMum;cJhygonf/ a'guf wmwDqef\ pmtkyfxJuaumufEkwfjyD; a[mMum;wifjycJhjyD;jzpfyg onf/ aysmufqkH;0dnmOfvlom;rsm;tm; c&pfawmfocifxH wkd;0ifcsOf;uyfvmzkdU wkd;vQdK;awmif; yef&if;a'oemawmfukd tqkH;owfcJhygonf/ aemufwaeUwGif toif;awmfq&mu uRefyftm; toif;awmfvlMuD;rsm; aU&SarSmufwGif wkdufckdufajymqkdonfrSm ]]tpGJtvrf;,kHMunfol}} jzpfí ]]aumif;uifwrefrsm;ukd ukd;uG,fol}} (aumavm 2;18)[k pGyfpGJwkdufckdufcJhygonf/ xkdt&m onf t"dyÜm,frJhaom pum;wpf&yfyifjzpfonf/ xkduJhokdU bk&m;ukd½kdaoav;pm;jcif;r&Sdaom ol? wzufukdwkdufckdufa0zefaomol\ tjypfrsm;ukd uRefyf\a'oemawmfü azmfjyxm;ojzifh uRefyftm; ]]tpGJtvrf;tvGJ,kHMunfol}} [kac:Muonfµ uREkfyfvnf; xkdtoif;awmfrS pGefUcGmoGm;vkduf\/ aemufESpfESpfMumaomtcg? aumif;uif;wrefrsm;onf bk&m;ocif\ vsdKU0Sufwrefrsm;jzpfonf [laompmtkyfukd bDvD*a&[rfu a&;om;xkwfa0cJhonf/ bDvD*a&[rf\ pmtkyfxJü uRefyftm;tpGJtvrf;tvGJ ,kHMunfol}}[lí tac:cH&aom uRefyfa[mMum;cJhaom taMumif;t&mrsm;pGm yg0ifygonf/ ]]þpmtkyfonf tpGJtvrf;,kHMunfrIjzpfovm;¿}}[lí rSwfcsufESifhtwl bDvD*a&[rf\ pmtkyfrdwÅLukd xkdq&mqDokdUykdUay;cJh\/ uRefyfqDolb,fawmUrS jyefpmra&;cJhyg/ rsm;rMumrD xkdoif;tkyfq&monf olUtoif;olwpfOD;ESifhjypfrSm;cJhjyD; toif;awmfrSolU tm;tem;ay; vkdufMuonf/ a,musmF;ESifhygwfowfaom w&m;a[mjcif;ü xkdq&monfwkdufckdufajymqkdae aomfvnf; uRefyfa[mMum;jcif;ü bmqkdbmjyóemrSrwufcJhacs/

bDvD*a&[rf\ xkwfjyefxm;aompmtkyfrsm;udk oabmrwlEkdifjzpfjcif;onf aumif;uif wrefawmfESifhygwfowfaom ol\pmtkyfyifjzpfonf/ tJ'Dpmtkyfü bDvD*a&[rfu ]]bk&m; ocifu uRefyfwkdUukd or®musrf;pmtm;jzifhom pum;ajymonf}} [kajymcJhonf/ þtaMumif; udpöESifhygwfowfí acwftqufquf "r®aA'ynm&Sifrsm;u ]]aumif;uifwrefrsm;taMumif; avhvmjci;f}} qkdif&mukd ta&;MuD;avhvmcJhonf/ (aumif;uifwrefrsm;ESifhygwfowfí rSefuef aomcH,lcsufrsm;)/ "r®aA'ynm&Sifrsm;u ]]"r®aA'qkdif&mpmtkyfrsm;ü wefzkd;om;a&;om;cJhMu onf/ (ibid., p 18).

jyKjyifajymif;vJa&;orm; rmwifvkomu ]]aumif;uifwrefrsm;onf cEÅmukd,fr&Sdaom bk&m;ocif zefqif;aomowÅygjzpfí toif;awmfacwfumvukd axmufrulnD&efjzpfonf/ (Graham, ibid., p. x) / *Refu,fAifu? ¤if;\ Institutes of the Christian Religion., pmtkyfü ajym Mum;cJhonfrSm aumif;uifwrefrsm;onf ae&mt&yf&yftoD;oD;ü &Sdaom vltoD;oD;wkdUtm; ulnDrp&ef bk&m;&Sif\trIukd xrf;aqmifaeMuolrsm; jzpfonf[kqkd\/ (&ufa&mpGm)/ xkd aumif;uifwrefwkdUonf uRefyfwkdUtm;vkHjcHKrIukd ay;onf/ umuG,fapmifha&Smufay;onf/ vrf;nGefMum;ay;onf/ raumif;qkd;0g;\ wkdufckdufrIrSMuHhcHpGm apmifha&Smufay;onf/}} (Graham, ibid.) / ]]w&m;a[mrif;om;MuD;}} pyg*sefuvnf; ]]olU\aumif;uifwrefrsm;tm; oifhukdapmifha&Smuf&efESifh oif\vrf;c&D;ukd nGefMum;ay;&efjzpfjyD;? uRefyfwkdUtm;oefU&Sif; jrifhjrwfonfhtwkdif; rdrdukd,fukd rdrdapmifha&Smufwwf&ef oGefoifay;onf[kajymcJhonf/ bk&m;&Sifuvnf; ol\aumif;uifwrefrsm;tm; uRefyfwkdUoGm;vmjcif;ü taESmuft,Suf twm;tqD;ab;&efrS umuG,f&efapvGwfay;onf}} (C. H. Spurgeon, “'Angelic Protection in Appointed Ways,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications,1978 reprint, volume 52, p. 20).

okdUygaomfvnf; þ*wdawmfESifh pyfqkdifaomaumif;uifwrefrsm; umuG,fapmifha&Smuf jcif;[lonf a½G;aumufaomolwkdUtzkdUom wnfonf/ tu,fí oifonfa&G;cs,faom olwkdUxJüoifrygygu bk&m;&Sif\ umuG,fjcif;(okdU)aumif;uifwref\ umuG,fapmifh a&SmufrIcH&rnfr[kwfyg/ tumtuG,frJhvQuf rkefwkdif;xJoifygoGm;rnfjzpfonf/ u,fwif jcif;&&SdzkdU enf;vrf;wckwnf;om&Sdonf/ oifonfaemifw&vQuf? ,kHMunfjci;fjzifh a,&I c&pfawmfxHokdU wkd;0ifcsOf;uyf&ygrnf/ ]]aumif;uifwref\ umuG,fapmifha&SmufjcifudkcH& ygaomfvnf; xkdokdUajymif;vJaomolrsm;yifvQif u,fwifjcif;&&SdzkdU cJ,Of;vSygonf/}} (1ay 4;18)/ ]]bk&m;&Sifukd rukd;uG,faomol? tjypfxif&Sm;aomolonf tb,frSmay:vdrfhrnf enf;¿ (I Peter, ibid) rD;ESifhppfaq;aomtcg r,kHMunfaomolwkdUonf xm0&ylavmifjcif; rD;i&J'PfukdcH&Murnfµ c&pfawmfocifxHwkd;0ifvmzkdU uRefyfawmif;qkdcsifygw,f/ ocifxHwkd; 0ifcsnf;uyfjyD; oifhtjypfrsm;ukd aq;aMumoefUpifvkdufygµ bk&m;ocif\ tjypfw&m;pD&if jcif;rS oifhtjypfrsm;ukd c&pfawmfa,½I\taoG;awmf aq;aMumoefUpifEkdifygonf/ oifht jypf'PfrS a,½IocifxHwdk;0ifjyD; u,fwifjcif;ukdcH,lvkdufygµ xkdUaemuf bk&m;ocif\ aumif;uifwrefrsm;onf oifhtzkdUjzpfvmygrnf/ oifhtm;umuG,fapmifha&Smufygrnf/ ]]oifhtoufwmc&D;}}ü rpygvdrfhrnf/ okdUaomf u,fwifjcif;r&bJ xkdokdUjzpfvmrnfr[kwfygµ xkdokdUt&ifjzpfrvmygµ xkdokdUt&ifjzpfrvmygµ apmifhqkdi;fraeygeJUµ tckyif c&pfawmfocif xHwkd;0ifyg? oifhtoufysdK &G,fpOfaygh

rmwifvkomonf touf29ESpf?t&G,fwGif bmoma&;jyKjyifajymif;vJa&; orm;wpf OD;jzpfvmcJonf/ touf33ESpft&G,fwGif bmoma&; jyKjyifajymif;vJvmzkdU pwifvIyf&Sm;vm cJhonf/ tckyif c&pfawmfocifxHwkd;0ifvSnfhyg/ oiftoufEkysdKpOf ocifxHwkd;0ifyg? rmwif vkomukd aumif;uifwref apmifhxdef;umuG,fxm;ouJhokdU oifhtm;vnf; umuG,fygvdrfh rnf/ rmwifvkomu ajymMum;cJhonfrSm?

uRefyfwkdUtwl aumif;uifwrefrsm;? &SdaeonfrSm trSefyifjzpfonf/ wOD; wpfa,mufurS oHo,yGm;p&mrvkdyg/ tcktouf&SifpOf uRefyfwkdUtm;um uG,fapmifha&Smufaeygonf/ umuG,fapmifha&SmufvQuf vrf;rSefukdnGefjy ay;aeygonf/ xkdaMumifh uRefyfwkdUonftaumif;qkH;rsm;udk oif,lEkdifMu onf taMumif;rSm jrifr&Ekdifaomtaumif;qkH; oli,fcsif;uRefyffwdkUtem; ü &Sdaejcif;jzpfonf/ olwkdUonf aumif;aomaumif;uifwrefrsm; jzpfMuo jzifh olwkdUonfopöm&SdMujyD; apwem&SdMuojzifh uRefyfwkdU\rsufjrifrdwfaqG rsm;ESifhaygif;qufqH&mwGif tvGeftifrwef axmufray;onf/ aumif;usKd; csrf;om[lorQonf aumif;aomaumif;uifwrefrsm;\ rprIjzpfonf/ (What Luther Says, Concordia Publishing House,1994 edition, p.23; comments on Genesis 24;5-7).

trSefwu,fppfrSefaom c&pf,mef,kHMunfolrsm;ESifhtwl aumif;aomaumif;wref rsm;&Sdaeonfukd odMuonf/ rMumao;rDSu (Fundamental Baptist Pastor) wOD;uaumif; uifwrefonf uRefyf\oli,fcsif;jzpfonf[lí ajymMum;cJhonf/ olajymMum;cJhonfrSm ]]aumif;uifwrefrsm;uom ighukdrapmifha&SmufcJhygu uRefawmfonf aoonfrSmMumvS ygjyD}} [lí aMumMum;cJhygonf/

uRefyfESpfMudrfwkdifwkdif aumif;uifwref\ rpjcif;ukdrSwfrdaeqJyg/ avmhpftdef*s,f vdwfjrdKUvrf;ray: ,mOfrawmfwqjzpfrIrS umuG,fcJhonf/ yxrtMudrf? yxrw&kwfESpf jcif;toif;awmftpnf;ta0;okdU toGm;vrf;ay:ü rprIukdcHcJh&onf/ rkd;zJGUzGJYvnf;&Gmaeonf a&'D,kkdtoHukdem;axmif,if;armif;aeonf/ uREkfyfa&SUuum;onf uRefyfarmif;ESif aeaom vrf;aMumay:ü 0ifvmjyD; b&dwfukd ESif;vkdufonf/ uREkfyfawmhb&dwfukd rtkyfrdvkdufyg/ uRefyfum;rSmcsmvnfywfvnfawmhonf/ vrf;ab;apmif;avsmhü &Sdaomykduf vkH;acgif;okdU um;xkd;a&mufoGm;onf/ xdkykdufacgif;ukdrjrifawmhyg/ okH;Mudrfwkdifwkdif ywfcsm vnfaeonf/ ao&awmhrnf[k ukd,fhukdukd&dyfrdonf/ 'DvkdeJUyJ um;&kwfw&uf&yfwefUcJY onf/ um;onfapmufxkd;usaeygonf/ rkd;vnf;? onf;xefpGm&GmaeqJyifjzpfonf/ um; xJu a&'D,kdvnf;qufvufjyD; zGifhaeqJyg/ uREfkyfydwfvkdufonf/ wdwfqdwfpGmjzifh rdepftawmft Mumai;xdkifaecJh\/ xkdtcsdef aumif;uifwrefrsm;\ toHukdMum;o a,mifjzpfonf/ xkdaemufum;ukd taerSefjyefwnfvkdufjyD; qkawmif;tpnf;a0;okdU qufoGm;cJhonf/ xkdae&mokdU a&mufaomtcg uREkfyfqkrawmif;jzpfyg/ uRefyfvufrsm;wkef &Daeonf/ uREkfyfwukd,fvkH; av;vHxkdif;aeonfukd cHpm;cJh&\/ okdUaomfvnf; ¤if;usrf; ydk'fukd pdwfESvkH;xJü owd&ae ygonf/

]]oGm;av&m&mü oifhukdapmifha&Smufapjcif;iSg? aumi;fuifwrefwkdUtm; oifhtzkdUrSm xm;awmfrlonfjzpfí oif\ajcukdausmufESifhrxdrckdufapjcif;iSg? olwkdUonfoifh ukd vufESifhrpcsDyifhMuvdrfhrn f(qm 91;11-12)/

'kwd,tMudrf vrf;rxuf tjzpftysufukdvnf; pdwfxJtrSwf&SdaeqJyifjzpf onf/ ¤if;upaeaeUnOfheuftcsdefwGif jzpfonf/ rpöwm*ef0DvfumqefESifh uRefyfwkdUESpf a,mufonf yxrw&kwfESpfjcif;toif;awmfü twllwlll&SdcJhonf/ olonf pmapmifpmpDpm &kdufaeonf/ uREfkyfonf bk&m;ausmif;oefU&Sif;a&;vkyfaeonf/ aemufwpfywf uav;rsm; wGufw&m;a'oemawmfukdvnf; jyifqifae&onf/ ¤if;pmrsm;&kdufjyD;aemuf avmhtdef*s,f vdwfjrdKU ygqmoem;wdkufcef;okdU rpöwm0Dumqefudk uRefyfum;jzifhjyefykdUcJhonf/ uRefyf\ um;rSm um;tkdjzpfojzifh *pYfwkdif;wmud&d,mvnf; tysufyifjzpfonf/ tdrfukda&muf&SdzkdUqD vkHvkHavmufavmuf &Sdao;onf[kxifrdonf/ wu,fawmh qDrvkHavmufcJhyg/ tjyef avmpfhtdef*s,fvdwfjrdKU aqmufbkef;ygqm'em? a'gufwmtm;upm;cef; taemufvrf;ray: um;armif;&if;'DZ,fjywfcJhw,f/ tckqkd&if ygqm'emvrf;rMuD;[m avmhpftdef*s,fvdwfjrdKU &JUa&SUtusqkH;vrf;rMuD;aygh/ tJ'Da&SUtusqkH; rD;yGdKifhr&SdwJhvrf;rMuD;[m a&SUtusqkH;jzpfjyD; tckkqkd&if tjrefEIef;taES;qkH;jzifharmif;ESif&wJh vrf;rMuD;jzpfaejyD/ ygqm'emvrf;rMuD;[m rsOf;auG;trsm;qkH;? apmif;avQmhr&SdqkH;vrf;rtjzpf xif&Sm;ausmfMum;aeavjyD/ ¤if;vrf;r[m t&Sdefavsmharmif;ESif&aom vrf;rMuD;jzpfvmonf/ vrf;ab;0J,mbufonfvnf; usOf;vGef; aomvrf;jzpfygonf/ ta&;ay:jzwfoef;jzwfvmzkdU tvGeftifrwef usOf;ajrmif;vGef;aom vrf;rwpfckjzpfaeavjyD/ uRefyfuawmh aqmufbkef;vrf;Mum;xJarmif;ESifaeonf/ wpfvrf; armif;vrf;jzpfí aemufjyefqkwfr&jzpfaecJhonf/ uRefyfum;rSmqDukefoGm;ojzifh &yfwefUaecJY \/aemufrSausmf wufvmaomum;onf &yfwefUaeaom uRefawmfhum;ukd 0ifwkdufawmh\/ uRefyfvnf;aMumuf&GUHí atmfvQufum;ay:rS ckefvQufajy;cJh\/ csufcsif;qkdovkdyif um; [Gef;oHukdMum;cJh&\/ vrf;rMuD;ab;em;u vli,fav;wpfa,mufonf oHZumum&Hxm; aomtwGif;xJuxGufvmcJhonf/ a&uefüig;rsm;rQm;ovkd qDykH;ukdoHcsdwfjzifh csdwfqGJvQuf xGufvmcJhonf/ xdkaemufwGif xkdvluav;onf qDukefaeaom uRefyf\um;ukdMudK; t&SnfjzifhbD;vkH;&pfouJhokdU &pfvQufqDjznfhay;cJhonf/ xkduav]]jrefjrefqDavmif;xnfhyg}} [lí ajymcJhonf/ qDwkdifuDukdzGifhjyD; qDjznfhtjyD; rQm;yrmtaumufukd olUtm;jyefay;cJh\/ tdwfxJuaiGukd,lí olUukday;vkdufonf/ xkduav;u ]]rpkd;&drfygeJU}} [lí tm;ay;pum; ajymcJhao;\/ um;ay:wufí jrefjrefarmif;ygawmh[kajymcJhonf/ tJ'Dvkdtjzpfrsm;twGuf rpkd;&drfygeJU ]]'DvkdyJnwkdif;uRefyfvkyfaqmifaeolyg}} [kajymcJhao;\/ uRefyfvnf;um; ay:jrefjrefwufjyD; armif;xGufawm\/ ]] 'DvkdyJ uReffyfnwkdif;vkyfaqmifaeolyg}} [laom pum;u uRefyftm;&kdufcwfaeonf/ uRefyf\qHyifarT;nSif;xavmufxdwkdif ¤if;usrf; ykd'fazmfjycsufrsm;ukd pOf;pm;aerdcJh\/ ]]tcsdKUaomolwkdUonf {nfUonf0wfukdjyKonfwGif aumif;uifwrefwkdUukd trwfwrJ{nfhcHMuNyD(a[NAJ13;2) olYukd uREkfyf{nfYcHaejcif;r[kwfyg okdUaomfvnf;trSefwu,fyif uRefyftm;rpcJhygonf/

]]oifoGm;av&m&mü oifhukdapmifha&Smufapjcif;iSg? aumif;uifwrefwkdUtm; oifhtzkdUrSmxm;awmfrlonfjzpfí ?oif\ajcukdausmufESifhrxdrckdufapjcif;iSg olwkdUonf oifhukdvufESifh rpcsDyifhMuvdrfhrnf (qmvH 91;11-12)/

uREkfyfonf vufawGUjzpf&yftawGUtMuHKtm;jzihf w&m;a'oemawmfukd tqkH;owfvkdyg onf/ oifwkdUtm;vkH; ?avmhpftdef*s,fvdwfjrdKU vrf;rxufay:okdU {0Ha*vda[mMum;zkdUoGm; a&mufol ta,mufpDwkdif;twGuf uRefyftpOftjrJqkawmif;ay;aeonfukd uRefyfZeD;yifvQif odaejyDjzpfonf/ ¤if;onf tEÅm&m,frsm;jym;aom ae&mjzpfaeíjzpfonf/ uRefyftpOftjrJ qkawmif;onfrSm? ]]tkdtz uaeUn{0Ha*vdoGm;a&mufMurnfU ta&mufpDwkdif;tm;rpawmfrl yg}} [líqkawmif;avh&Sd\/ uRefyfwkdUtaejzifh vGefcJhaom35ESpfvHk;vHk; rnf;arSmifaeaom vrf;rMuD;xuf {0Ha*vdw&m;a[majymzkdU apvGwfcJhjyD;jzpfonf/ tHhMozG,frnfolwpfOD;wpf a,mufrSxdckduftemw& r&SdcJhMubll;?

]]oifoGm;av&m&mü oifhukdapmifha&Smufapjcif;iSg aumif;uifwrefwkdUtm; oifhtzkdUrSmxm;awmfrlonfjzpfí (qmvH 91;11)}}

aumif;uifwrefrsm;onf uRefyfwkdUESifh tpOf&Sd\µ{0Ha*vdomoGm;a&mufa[majymygµ aps; qkdifMuD;rsm;okdU oGm;a&mufa[mygµ ausmif;toD;oD;okdUoGm;a[mygµ vrf;ray:okdUoGm;a[m ygµ aumif;uifwrefwdkUonf tpOffoifwkdUESifh&Sd\µ &yfwefUraeygeJUµ c&pfawmf\trdefUawmf 0efcHvQuf a&SUodkUcsDwufa[majymyg/ c&pfawmfrdeffUawmfrlonfum;?

]]ocifu?jrdKUjyifvrf;rjcHem;odkU oGm;OD;avmh/ ightdrfukdjynfYapjcif;iSm tEkdiftxuf ac:oGif;avmh (vkum 14;23)/

aysmufqkH;0dnmOfrsm;wkdUqDokdU oGm;a&muf{0Ha*vd a0iSvkufygµ ewfqkd;rsm;u oifhtm; r&yfwefUapEdkifbl;µ pmwefyifvQifoifhtm; &yfwefUír&Ekdifygµ vla'gotrsufuvnf; oifhtm;r&yfwefUapEkdifygµ b,ft&murS oifhtm;&yfwefUapír&ygµ aumif;uifwref wkdUonf uRefyfwkdUESifhtpOf&Sdaeíjzpfonfµ {0Ha*vda[majymjyD; 0dnmOfrsm;aqmif,lvmygµ b,ft&murS oifhtm;&yfwefUír&ygµ aumif;uifwrefwkdUonf uRefwkdUESifhtpOf&Sdaeí jzpfonfµ

aus;Zl;jyKí a'gufwmtkdYp0gh'fYa*s.prufpfoDuHk;aom ]]{0Ha*vda0iSygµ {0Ha*vda0iSyg}}[l aomoDcsif;pmtkyf\aemufqHk;oDcsif;ukd rwfwyf&yfíoDqkdMuygpkdY

-wkefvIyfpGm0rf;aNrmufjcif;? wefckd;ESifhjynfpHkaomw&m;ay;rlyg
ppfab;'PJf rD;awmufrD;vQHrsm;Mum;u vTwfjidrf;jcif;iSg
EkwfuywfawmfEkd;aqmfay;rlyg ocifac:oHukd owdrl&eftpOf
ac:oHawmfum; ,kHMunfjcif;jzifh {0Ha*vda0iSygµ

-a,½Iemrjzifh a<u;aMumfowif;aumif; {0Ha*vdowif;aumif;
aumif;uifbkHrS a<u;aMumf {0Ha*vd?{0Ha*vd a0iSygµ
ocifhaus;Zl; aovkarsmyg; jypf&Sdvlom;odapzkdU
avmuDtarSmif urÇm0,f {0Ha*vda0iSMuukefpkdUµ
    (1889-1986ckESpf ?pmom;ukd a'gufwmatmhpfp0gh'f
     a*s.pruffpfrS a&;om;jyD; oHpOfukd(1707-788)
       ckESpfcsm;vfa0pav oDukH;aom
         And Can It Be? oDcsif;oHpOfjzpfonf)/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif a'gufwm*&dweftvf.csefrS &Sifvkum 2;8-16ukd zwfMum;ay;yg onf/
-a'oemrwkdifcif rpöwmbif*sif cifudwf*&dzufpfrS *Refqeftkwfref a*stm&f 1856-1922oDukH;aom
]]oefU&Sif;? oefU&Sif;? aumif;uifwrefusL;{oH}}[laom "r®oDcsif;ukd oDqkd ay;ygonf/ .