Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
rmwifvkomESifY &efolrmefewf

MARTIN LUTHER AND THE DEVIL

a'gufwmtm&f t,fvf[kdifrm a*stm&f\
2011 ckESpf? atmufwkdbmv(30)&uf? avmpfYtdefus,fvdwfNrKdU
wJawmfESpfjcif;toif;awmf? bmoma&; jyKjyifajymif;vJa&;aeY? we*FaEGaeY?
naeydkif;0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf?
By Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 31, 2011

]]or®mowd½SdvQufrtdyfbJ apmifYaeMuavmU/ oifwkdY\ &efolrmefewfonf? a[mufaomjcaoFYxJYodkY tb,folukd rsdK&rnfenf;[lí SnfUvnf½SmazGvQuf½Sd\(1ay5;8)/


þusrf;ykd'fESifhygwfoufí (1483-1546) ckESpf? rmwifvkom ajymMum;cJYonfrSm?]]raumif;qkd;0g;0dnmOf qdk;rsm;onf? rtdyfrae? nmPfeD? nmPfeuftoHk;jyKum qmavmifaeaomjcaoFYtvm;a[mufvQuft b,folukd rsKd&rnfUukd vSnfUvnfoGm;vmaeonf[lí ajymMum;cJYonf/ (Martin Luther. Th.D. , Commentary on Peter and Jude, Kregel Classics, 1990 reprint, p. 218; comment on I Peter 5:8).

a'gufwmvef;puD;ajymMum;cJY&mwGif?]]xkdtcsdefwGifeD½kd;bk&if\ MumufvefYzG,fnSif;yef;ESdyfpufjcif; ukd oem;p&m c&pf,mefbmoma&; 'ku©onfrsm;tm; aMumufvefYwkefvIyfapcJYonf[k qkd\/ A.D 64. atmufwkdbmvavmufwGif jyif;xefaom nSif;yef;ESdyfpufjcif;½SdcJYonf/ ½Sifayw½konf rmwk&taocHcJY &\/ pmwefrmefewfonf xkduJYodkY tNrJwapnSif;yef;ESdyfpufjcif;vnf;rvkyfcJYyg/(R. C. H. Lenski, Th.D., The Epistles of St. Peter, St. John and St. Jude, Augsburg Publishing House, 1966, p. 225).

yxr&mpk3&mpkavmufu? rmefewf[lí ac:wGifavmufaom a½S;acwfa&mrwkdY\nSif;yef;ESdyf pufrlBuD;onf c&pf,mefbmom0ifwkdYukd wppDjzdKzsuftpdyfpdyfrTmrTmuGJjym;apcJYonf/ xkdtwGufaMumifY ½Sifayw½ku atmufygtwkdif;a&;om;cJYjcif;jzpfygonf

]]or®mowd½SdvQufrtdyfbJapmifYaeMuavmY/ oifwkdY\ &efolrmefewfonf a[mufaomjcaoFYuJYokdY tb,folukd rsKd&rnfenf;[lí vSnfUvnf½SmazGvQuf½Sd\(1ay5;8)/

rmwifvkom acwfwkef;u rmefewfonf pl;pl;½S½S[def;a[mufarTaESmufnSif;yef;ESyfpufaeouJYokdY? urÇmESifYt0Srf;tpkvkduf? tjyHKvkdufowfjzwffjcif;onf ,aeYw½kwfEldifiHwGif ½kd;&m,Ofaus;rItoGif ajymif;vJa&;umvjzpfíaomf¤if;? wpfzufpGef;a&mufrlpvifwkdY\ Ncdrf;ajcmufwkdufckdufxkd;ESufrIonf jzpfaeqJyifjzpfygonf/

okdYaomfvnf; rmefewf\ [def;a[mufjcif;onf aemufurÇmjcrf;wGifrawGY&ay/ rodomrxifr½Sm; aomenf;vrf;toHk;jyKí vltrsm;ukd ]]0g;rsKd}} aeonfukd awGY&onf/ aiGaMu;"ersm;omta&;BuD;\[l aom? ½kyf0g'jzifY vlrsm;wkdYukd owdarYarQmvQuf ikdufrsOf;tdyfaysmfapNyD;? rsufarSmufawmfü bk&m;½Sif½dSaejcif;ukd arYavQmYapaom enf;vrf;ukd rmefewfonf toHk;jyKavY½Sdonf/ rmefewfonf vQdKY0Sufqef;us,fpGmjzifY ,aeYtar&duefESifY taemufEldifiHrsm;ukd 0g;rsKdaeonf/ rodem;rvnfEkdifaom enf;vrf;jzifY rmefewfonf tvkyfvkyfaeNyD; ol\ yef;wdkifonfvnf;]]ol0g;pm;zkdYolYukd ½SmazGapjcif;}} onfomjzpf\/ c&pfawmfrdefYawmfrlonfrSm ]]rmefewfonf a½SYOD;pGmrSpí vltoufukd owfaomol jzpf\(a,m8;44)ü az:jya&;om;xm;ygonf/ rmefewf\ trnfaemufwrsdK;onf ]]tA'´Kef[lownf; (Asm9;11)/ tA'´Kef\ teuft"dyÜg,frSm ]]tzsufarSmuform;}} [krnf\/ rmefewfonf vsdK0Sufí aomf¤if;? yGifYvif;pGmjzifYaomf¤if;? rmefewfonf vlom;0dnmOfrsm;ukd 0g;rsKd&ef? owfjzwf&efESifY zsufqD;&efomBuDK;pm; vkyfaqmifaeonf/ ,aeYtar&duefEldifiH ESpfjcif;toif;toif;awmf? oif;tkyfq&mrsm;BuHKawmifBuHKcJY pmwefrmefewftaMumif;ukd w&m;a'oemawmf ra[mMum;&avatmif pmwefonf wddwfwdwfykef;wm;qD;vQufatmifjrif0ifY<um;vQuf½SdaeayNyD/ tb,frQavmuf 0dnmOfrsufpd uef;ae&Murnfenf; ,aeY pmwefrmefewf\ BudK;pm;vkyfaqmifrI tm;vkH;ukd rdrdwkdY toif;awmfü a[mMum;zkdYvkdtyfaeNyD/

0dnmOfa&;&mü ½l;oGyfaeNyD;vm; tar&duefEldifiH&,fµ ESpfpOfESpfwkdif;aus;Zl;awmfcsD;rGrf;jcif;tpDpOf? c&pörwfyGJawmfBuD;usif;yjcif;tpDpOf? ½Sifjyefxajrmufjcif; aeYxl;aeYjrwftwGuf EldifiHawmfykdif ausmif;rsm;ü usif;yzkdYydwfyifcJYMujyD; ESpfpOfESpfwkdif;pmoifcef;? twef;rsm;ukd pmwefrmefewf tvkdustwkdif; uav;oli,frsm;tm; ewfqkd;toGif? pkef;r? aoG;pkyfpkef; toGif0wf qifapMuNyD; rdrdwkdYtwef;ausmif;rsm;ukd tvSqifqifEGJcJYMuygonfwum;/ or®musrf;pmawmf rdefYawmfrlonfum; ]]ynm½Sda,mifaqmifvQufESifY vlrkduft&müwnfMuonfjzpfí/(a&mr1;22)ü az:jyxm;ygonf/ ½SdwfpyD;,m; ajymMum;cJYonfrSm ]]tb,frQavmuf½l;oGyfMurSmvJ aorsKd;vlom;&,f}} [lí ajymMum; cJYygonf/

þtaMumif;t&mrsm;onf uREkfyfwkdYtm; rmwifvkomxHykdYaqmifay;aeygonf/ olUukd 20&mpk wkef;u vGwfvyfpGm awG;ac:aom usrf;wufyk*¾dKvfrsm;u pmwefESifY 0dnmOfqkd;rsm;taMumif; tao;pdwfaqG;aEG;ay;xm;csuftay: tNrJwrf;jypfwifpGyfpGJcJYMuygonf/ ,aeYacwfopfajymif;vJjcif;rvdk vm;aom rmwifvkom aemufvkduf tD0yftrfh yvufpfuyifvQif rmwifvkom\ rmefeufESifYygwfoufí a&;om;az:jycsufrsm;tay: a0zefjypfwifvQuf½dSonf/ yvufpfu qufí ajymMum;onfrSm]]rmwifvkomonf pmwefrmefewf\ vkyfaqmifydkifaom wef;ckd;tmPmxufydkaom pGrf;tm; ½Sifoabmaqmifí ajymMum;cJY\ obm0taMumif;w&m;tm;jzifY uREkfyfwkdYukd pmwefxdk;ESufwkdufckduf aeonfukdawmY pkd;pdrQoHo,r½Sdygbl;}}[lí ajymMum;cJYonf/ NyD;aemuf yvufpfu rdrdukdukd umuG,f ajymqkdcJYonfrSm ]]pmwefonf omrefxuf pGrf;aqmifEkdifonf[laom t&monfjzpfEldifacs½Sd\ xdkYaMumifY pmwefonf uREkfyfwkdYBuHBuHcHEkdifrlukdyif wkduf½kdufzsufqD;Eldifonfukd awGY&ygonf/ (Ewald M. Plass, What Luther Says, Concordia Publishing House, 1994 edition, pp. 391-392).

a';0d'ft,fvfY vmqefuvnf; rmwifvkom\ pmwefrmefewfESifY ywfoufí a&;om;azmf jyjcif;tay: ao;odrfatmifESdrfí a&;om;ajymMum;cJYonfrSm ]]rmwifvkomonf tv,facwfwkef;u bk&m;½SifESifY pmwefrmefewfMum; aomUcwfydwfxm;aom wkdufckdufrIMum;u vlom;tm;vkH;taMumif;ESifY pmweftm; tqkH;owfw&m;pD&ifaomaeYonf tvseftjref a&mufvmaeonfukd odjrifoljzpfonf}}[lí a&;om;az:jy xm;ygonf/ (David L. Larsen., M.Div., D.D., The Company of the Preachers, Kregel Publications, p. 153).

a'gufwmvmqefonf? vkom\? rmpwm'D*&D oifMum;avhvmoif,lcJYaom wkdYü rmwifvkom\ rmefewfESifYywfoufí a&;om;csufrsm;tay: trSm;½SmazGcJYoljzpfonf/ uREkfyfawmfawGYMuKHcJYzl;ygonf? ,HkMunfjcif;BuD;rm;aom olwkdY\ trSm;ukd ½SmNyD;tjypfwifpGyfpGJaom ausmif;om;rsm;awGaygAsmY? 'gaMumifY uREkfyfausmif;NyD;cJY aom? ausmif;ESpfausmif;taMumif;ukd uREkfyfajymwmaygY? uREkfyfuawmY? xkdausmif;ü oGef;oiforQtm;vkH;ukd pGefYvTwfcJYygw,f? vmqefusawmYrpGef;vTwfcJYbl;? xdkYaMumif vmqefu rmwifvkom taMumif;ukd ao;odrfatmifa&;om;jcif;jzpfw,f?]]rmwifvkomonf tv,facwfwkef;u aomYcwfxm;aom bk&m;½SifESifY pmwefrmefewfwkdY\ wkdufyGJMum;u eufeJaomvlom;tm;vkH;taMumif; ESifY pmwefrmefewfukd w&m;pDd&ifzkdY tvseftjrefpD&if&maeY jrefqefvQufa&mufvmaeonfudk odaomol jzpfonf}}[lí a&;om;az:jycJYygonf/ rnfonfYt&m;rsm;rSm;aeygoenf;¿? tb,fYaMumifY tv,facwfuvl[lí okH;EIef;zkdYvkdygoenf;¿? tv,facwfwkef;u rmwifvkomonf *sL;vl;rsdK;rsm;ESifY ywfoufí ajymMum;csufrsm;ESifY? tjcm;aomtaMumif;udpörsm;twGuf uREkfyfvnf;jiif;y,fygonf/ okdYaomfvnf; bk&m;½SifESifYpmwefMum; aomYcwfvQuf eufeJpGm xkd;ESufwkdufcdkufrIMum;ü vlom;rsm;½Sdae onf[k ajymqkd&mwGif vkomü trSm;r½Sdygbl;? tb,faMumifqkdaom or®musrf;pmü xkduJUodYaz:jyxm;aomaMumifYjzpfonf/

]]or®mowd½SdvQuf rtdyfbJapmifYaeMuavmY/ oifwkdY\&efolrmefewfonf? a[muf aomjcaoFYuJYokdY tb,folukd rsKd&rnfenf;? vSnfUvnf½SmazGvQuf½Sd\(1ay5;8)

pmwefrmefewfESifY taygif;tyg 0dnmOfqkd;rsm;taMumif; rmwifvkomajym Mum;csufrsm;onf rsm;aomtm;jzifY rSefuefygonf/

1/yxr? pmwefrmefewf\ rlvZwfjrpfukd rmwifvkom ajymMum;csufrsm;onf rsm;aomjzifY rSefuef ygonf/

vkomajymMum;cJYonfrSm?

[pmwefonf rnfonfUae&mrS tpjyKa&muf½Sdvmygoenf;¿] usqkH;oGm;aom aumif;uifwrmefrsm;onf arSmifrkdufwefckd;ukd pkd;&aom 0dnmOfqkd;rsm;tjzpf ajymif;vJvmMuygonf/

or®musrf;pmawmfü rdefYawmfrlonfrSm

]]tkdeHeufom;? rkd;aomufMu,f? oifonfaumif;uifuusavNyDwum;? tjynf jynfffffwkdYukd EdSyfpufaom oifonf ajrwkdifatmifckwfvSJjcif;ukd cH&avNyDwum;/ oifuvnf;aumif;uifay:okdY igwufrnf? bk&m;ocif\ Mu,fwkdYtay:rSm igYyv’ifukd igcsD;ajrmufrnf ajrmufrsufESmbuf Asm'dwfawmfay:rSm igxkdifrnf rkd;wdrfxdyfay:okdY igwufrnf tjrifYqkH;aom bk&m;ocifuJYokdY igaernf[kt BuH½SdavNyD/ okdYaomfvnf;? oifonfr&PmEkdifiH? ocFsKdif;wGif;xJokdY ESdrfYcsjcif; ukd cH&avNyD/ (a[½Sm14;12-15)/

vkomajymMum;cJYonfrSm-

      bk&m;½Sifonf aumif;aomaumif;uifwrefrsm;ukdom zef;qif;xm;cJjcif;jzpfonf/ okdYaomf qkd;aom aumif;uifwrefrsm;½Sdvm\/ Ekwfuywfawmf or®mw&m;ü wnfraeawmYyJ rSm;,Gif;aom aumif;uifwrefaemufokdY vkdufMu\/ rdrdwdkY rmetm;jzifY usqkH;&jcif;jzpfMu\/ olwkdYonf bk&m;½Sifom;t&mü rESpfouf awmYí? qefYusifcJYMuNyD;? bk&m;½Sif\ ae&mtay:ü xkdifaevkdMuonf/ (Plass, ibid., p. 391).

vkomajymorQukd usrf;pmu axmufcHygonf/ vkomESifY usrf;pmawmfjrwfESpfckpvkH;u? (a,Zausv28;13-17)ukd uREkfyfwkdYtm;axmufjyaeonf

]]{'ift&yf? bk&m;½Sif\ O,sOfawmfüaeNyD/ oif\acgif;ay:rSm ausmufeD? Oomz&m;? pdef? rsuf½GJ?aMumif? e*g;oGJY?eDvm jr? ywÅjrm;? tp½Sdaom ausmufrsuftrsdK;rsdK;wkdYudk aqmif;av\ a½TjzifYvkyf aom?ywfom? ykavGwkdYonfvnf;? oifzGm;aomaeYüyif oifYtzkdYjyifqifvQuf½Sd u\/ oifonfvTrf;rdk;aom bdodufcH&onfU ac½kAdrfjzpfvQuf? igtcGifYESifY bk&m;½Sif\ oefY½Sif;aomawmfay:rSm ae&musí rD;awmufaom ausufwkdYwGif oGm;vm&\/ zGg;aomaeYrSpí oifYtjypfxif;½Sm;aom aeYwkdifatmif jyKav&m&mü pHkvifvQuf½Sd\/ oYkd&mwGif ukefoG,fjcif;rsm;jym;aomtm;jzifY t"r®mwkdYESifY jynfYpHkí jypfrsm;aom tjypfa&mufavNyD/ xkdYaMumifY? qkd;,kwfoluJYokdY oifYukd bk&m;ocif\ awmifawmfay:u igESifYxkwfrnf/ tkdvTrf;rkd;aom ac½kAdrf? rD;awmufaom ausmufwkdY txJu oifYukd igy,f½Sif;rnf/ oifonf ukd,füwifYw,fjcif; toa&aMumifY? 0g

½Sif,k'Mo0g'pmü az:jyxm;ouJYokdY usqHk;aom aumif;uifwref;rsm;onf 0dnmOfqdk;ewf qkd;rsm;jzpfvmMuonf/

]]xdkrSwyg;rdrdwkdY tcGifYt&mukdrapmifY? rdrdwkdYae&mt&yfukd pGefYypfaom aumif; uifwrefwkdYukd MuD;pGmaomaeYü ppfaMumpD&ifjcif;tvkdiSg xm0&csnfaESmiffjcif; tm;jzifY arSmifrkdufxJrSm csKyfxm;awmfrl\ (,k' 6,) /

usqkHk;avaom tcsKdUaumif;uifwref;rsm;ukd oHBudK;jzifY csOfaESmifvQuf i&Jü avSmifxm;onf/ rsm;pGm aom 0dnmOfqkd;rsm;onf ,aeY urÇmay:wGif ½SdaeMuygonf/ vkomajymMum;cJYonfrSm- ]]þurÇmonf rmefewftaygif;tygrsm;pGm jynfYESufaeygonf}}[k ajymMum;\/ rmefewf[lonf 0dnmOfqkd;rsm;yif jzpfonf/ "r®moDcsif;oDqkdygonf/

-0dnmOfqkd;rsm;jynfUESufaom urÇmay:0,f
uREkfyfwkdYtm;pkHprf;aoG;aqmifjyD;
   bk&m;½Sifonf apmifYxdef;umuG,frl\
Ekwfuywfawmfonf tpOftwl½Sd\
    (rmwifvkom pwefZmo&D;? a&om;oDukH;aom wefckd;½Sif tkdtzµ)

2/'kwd,?   pmwefrmefewfonf pdwfysuftm;i,fapaomtaMumif;w&m;\ t&if;tjrpfjzpfonf[laom vkomajymMum;csufonf rSefuefygonf/

vkomajymMum;cJYonfrSm-

      pmwefonf pdwftm;avsmYi,fapaomolESifY aojcif;\ t½Sifonfjzpf\/ xkdYaMumifY bk&m;½SifESifY rdwfom[m, jyKav&m&mü uREkfyfwkdYtm; pdwfysufapaomolonf pmwefrmefewfyifjzpfonf/ (Plass, ibid., p. 398).

b      moma&;toGifajymif;vJapolu pmweftm; pdwfysuftm;i,fapolu0dnmOfqdk; [lí¤if;? tvif;ESifYxm0&toufukd rkef;wD;olESifY vlYtoufukd owfjzwfol[k qdk\/ arSmifrkdufwefcdk;rif;ESifh pdwfysuftm;i,fapaom0dnmOfqkd;jzpfaomaMum ifY arSmifrkdufxJusa&mufapzkdY vlom;wdkYtm;aoG;aqmifae\/ vlom;wkdYtm;tjypf om;yrmarQmfvifYcsufrJYap\/ (Comment on Luther, Plass, ibid. pp. 397-398).

vkomajymMum;cJYonfrSm-

-rmefewfonf aMumufvefYzG,f tawG;rsm;ukd pdwfESvkH;om;xJokdYypfcwf\
      bk&m;½Sifukd rkef;wD;ap\/ tjypfwifap\? pdwfysuftm;enf;aponf/ ¤if; ukd ({zwf6;16)ü rD;pufvufeuf[lí ac:onf/(Plass, ibid, p. 399).

þt&mrsm;,aeY vlom;rsm;ü jzpfysufcHpm;aponf/ toif;awmfvlMuD;wyg;u? vli,fwOD;ESifY awGYqHk cef;rü wkd;wdwfpGm ajymMum;pOfwGif xkdvli,fu]]bk&m;½SifuREkfyfawmfukd rcspfbl;}} ]]a,½Ivnf; uREkfyfukd rcspfbl;}}[lí ajymMum;cJY\/ vkomajymMum;ouJYokdY xkdtawG;ac:wkdYonf pmwefxHrS vma&mufjcif;jzpfonf/ pmwefonf bk&m;emrukd usdefqJol? pdwfysuftm;i,fapoljzpfonf [lí ajymMum;NyD;? oif;axmufu usrf;pmukd zwfMum;ay;cJY\/

]]bk&m;ocif\ om;awmfukd ,HkMunfaomoltaygif;wkdYonf ysufpD; jcif;okdYra&muf? xm0&toufukd &apjcif;iSg? bk&m;ocifonf rdrd ü wyg;wnf;aom om;awmfukd pGefYawmfrlonfUwkdifatmif avmuD om;wkdYukdpGefYawmfrl\(½Sifa,m[ef3;16)/

oif;axmufu? oifþusrf;ukd ,HkMunfw,frvm;[lí ar;\ tajzukd rajzqdkcJYyg/ pmwefrmefewfu ajzqkdzdkYqD;wm;jcif;yJjzpfonf/ rmefewfonf ]]Ekwfuywfawmfukd Mum;jyD;emcHvkdufavQmufrnfukd}} rvdkvm;ay/ vkomuajymMum;cJYonfrSm ]]pmwefrmefewf\ nmPfeD? nmPfeufu uREkfyfwkdYtm;bk&m;½Sif \Ekwfuywfawmfukd em;raxmifapvkdyg}}/ (Plass, ibid., p. 396)

trsdK;orD;i,fwpfOD;uvnf; oif;axmuftm; xkdokdYajymMum;cJY\ uRefr\ bk&m;½Sif\ tjypfcGifYvTwfjcif;rcHpm;&bl;? rnfonfYtaMumif;aMumifYawmYrod&bl;[lí ajymMucJY\/ bmaMumifYqkdonfukd trsKd;orD;i,frod&aomfvnf;? uREkfyfawmfuodaew,f? tjypfcGifvTwfjcif;rcH pm;&jcif;u bk&m;½Sif\uwdawmfukd ukd;pm;&rnfYtpm; xkdtawG;ukd pmwefu olr\pdwfxJü xnfUoGif;aomaMumifYjzpfonf/ ]]igxHokdY vmaomolukd igonftvsif;ry,f}}[laom c&pfawmf\ w&m;pmum;ukd jiif;qeffapaomaMumifYjzpfonf (a,m[ef6;37)/ vkomajymMum;ouJYokdY ]]rmefewfonf aMumufvefYzG,ftawG;rsm;ukd pdwfESvkH;om;xJokdY xnfUoGifay;onf/ rmefewf\OmPfeDOmPfeuf aoG;aqmifjcif;tm;jzifY bk&m;½Sif\ Ekwfuywfawmfukd em;raxmifapvkdyg}}/

3/wwd,?   pmwefrmefewftm;jzifY pdwfysuftm;i,fapjcif;onf 0dnOfawmfutjypfukd az:jyay;jcif;ESiYf rwlnDyg[laom vkom\ ajymMum;csufonf trSefyifjzpfonf/

vkomu pdwfysuf? tm;i,fapjcif;onf pmwefrmefewfrS zefwD;aomaMumifYjzpfonf[kqdk\ tjypfukd az:jyjcif;onf bk&m;½SifxHawmfrS vma&mufjcif;jzpfonf/ Ekwfuywfawmfu? wlnDaom xl;jcm;csufukday;onf/

]]tb,fokdYenf;[lrlum;? bk&m;ocif\ tvkdawmfESif nDaom0rf;enf;jcif;on u,fwifjcif;okdU a&mufapjyD;0rfenf;yufvufjzpfusefcJYjcif;r½Sd? vmuD0rf;enf; jcif;rlum; aojcif;ukkdjzpfapwmf\(2aum7;10)

vkomu ppfrSefaom toufwmajymif;vJjcif; rwkdifcifrdrdtjypfESifYygwfoufí 0rf;enf;jcif;½Sd& rnf[kajym\/

tppftrSefajymifvJjcif;twGuf? Ekd;Mum;aomtodpdwf"gwfjzifY aMumuf½THYaompdwf½Sd &rnfjzpfonf/ þuJUodkYawGUMuHKcHpm;NyD;ygu oifonf topfwpfzefjyKjyifjcif;cH &rnfjzpfonf/xkdtcgoifajzodrfYp&m½Sdvmrnf?xkdajzodrfhp&monfoifYESvkH;om;xJu vma&mufjcif;r[kwfawmYyg/ bk&m;ocif txHawmfyg;u vma&mufjcif;yifjzpf onf/ bk&m;½Sifonf om;awmfa,½Itm;pdk;&drfaMumuf½GYHolwkdYtzkdYoem;jcif;? *½kPm awmf½Sdjcif;ukd aMumfjimzkdY þavmuokdY apvTwfcJUjcif;jzpfonf/ þuJYokdYtopfjyK jyifjcif;onf þuJYodkY jzpfysufvmrnfjzpfNyD;? tjcm;enf;vrf;jzifY r[kwfEdkifyg/ (Plass, ibid., p. 343).

vkomajymMum;cJUonfrSm-

      ajzmifYrwfjcif;[k tac:cH&jcif;onf/ tjypfESifYaojcif;rS a½G;Ekwfay;aom aMumifYjzpfonf/ rdrdukdukdMud;Kpm;jcif;tm;jzifYr[kwfyg/ rnfonfUt&mtm; jzifYMuDK;pm;ívnf;r[kwfyg? cspfawmfrlaom om;awmfa,½Ic&pftm;jzifY u,fwifaomaMumifY jzpfygonf/ (Plass, ibid, p..343).

vkomajymMum;cJYonfrSm-

      ajzmifYrwfjcif;[k tac:cH&jcif;onf? a,½Ic&pfukd HkMunfjyD;pum;awmfukd emcHjcif;tjyif rnfonfUt&mtm;jzifY r&Ekdifyg/ (Plass, ibid, p.707).

þxl;jcm;csufukd usrf;pmawmfESiYf tnDcGJxGufaomolrsm;ESifY *Eå0ifajrmuf ESpfjcif;toif;awmfrsm;u jyKjyifajymif;vJa&;orm; rmwifvkom\ tqkdukdoabmwlMuygonf/ wrefawmfBuD;½Sifaygvk ajymMum;&mwGif? ]]ocifa,½Ic&pfukd ,HkMunfMuavmY/ ,HkMunfvQif oifESihf oif\tdrfoltdrf m;wkdYonf u,fwifjcif;okdYa&mufMuvdrfYrnf (wref16;31)ü az:jyxm; ygonf/ þxufykdaomt&mrvkdtyfawmYay/ c&pfwmfü ,kHMunfjcif;tm;jzifY u,fwifjcif;&½Sdygonf/ oifwkdY\ oDcsif;pmtkyfxJueHygwf(3)ukd oDqkdMuygpdkYµ

-ckdifrmaom &JwkdufBuD; ajruwkwfwHwkdif; bk&m;½Sif
zsm;em;jcif; uif;a0;apaom arwåm*½kPm½Sif
umvtpOf qkd;npf&efolonf ay;vQufae'ku©a0'em
y&d,m,fonf eufeJvS? BuD;jrwfaomwef;ckd;
EIdif;zG,fr½Sd ajrBuD;ay:

-rdrdwdkYtwGif;ESvkH;om;usifYMuHtm;xkwfrIavQmYoGm;/
bk&m;½Sifom;awmfonfuREkfyfwkdYukd a½G;cs,fcJYNyD
xkdt½Sifonfrnfolenf;¿ c&pfawmfa,½Iaywnf;
xm0&bk&m;emr acwftqufqufbkef;awmfxif½Sm;
ppfyGJukd atmifEkdifol

-rmefewfqkd;rsm;jynfUeufí ajcmufvSefYaom þurÇm
Ekwfuywfawmfor®mw&m;u tpOfapmifYxdef;ayeonf
avmuDarSmifrdkufwefcdk;? igwkdYtm;rpdk;rkd;Ekdif
pmwefa'gotrsuf igwkdYonf aMumufvefYjcif;r½Sd
Ekwfuywfawmf tEkdif,lav

-txufaumif;uifwef;ckd;u avmuDwef;ckd;xufMuD;rm;vS
0dnmOfawmfESifY ocifYaus;Zl; uREfkyfwkdYESifY tpOf½Sdavonf
toufwmü El;nYHodrfarGYvQufjynfUpHkvS
cEåmukd,f taoowfvnf;? 0dnmOfonf tpOftouf½Sif
ocifYEkdifiHawmfum; tpOfwnf\
   (1483-1546? rmwifvkom oDukH;aom]]bk&m;½Sifonf BuD;rm;aom&Jwkduf}}ukd 1805-1890? z&d'&dwfpf [pfcsfu bmomjyefoDqkdonf/

vlom\ b0toufwmukd pyg*sefvm az:jyrItusOf;

]]ajzmifYrwf&mü wnfaomolonf ,HkMunfjcif;tm;jzifY touf½SifvdrfYrnf (a&mr 1;17)

pyg*sefuajym Mum;cJYonfrSm-

-rmwifvkom\ b0tawGYtMuHxJu ta&;BuD;írom,maom jzpf&yfukd tusOf; csHK;NyD; az:jyay;ygrnf/ MuD;rm;í ausmfMum;aom bmoma&; jyKjyifajymif;vJ ay;oljzpfNyD; {0Ha*vdowif;aumif;ukd aES;auG;aom tqifY'D*&DjzifY ysufjym; apoljzpfonf/ bkef;awmfMuD;ausmif;ü Ekwfuywfawmfwnf;[laom]]ajzmwfrwf &mü wnfaomolonf ,HkMunfjcif;tm;jzifY touf½SifvdrfYrnf}}[laom Ekwfuywfw&m;awmftm;jzifY csOfaESmifjcif; cH&av\/ þonf aumif;uifbHkuay;aom jypf'PfpD&ifcsufjzpf\? okdYaomfvnf; olonf ¤if;ESifywfoufaerIukd tukeftpifem;vnf;cJYjcif;r½SdcJhyg/ b,fenf;ESifYrS em;rvnfcJyJ? bmoma&; oabmw&m;ukd bkef;awmfMuD; ausmif;qkdif&m usifYokH;twkdif;om qufNrJqufav\ rSm;,Gif;rIrsm;aMumif;? tzefzefaemifw&apumrl? odem;vnfjcif;ü wkd;wufr vmcJYyg? Murf;Murf;wrf;wrf;t½Suf&apcJY\? armarmyef;yef; vkyfaqmifonffY wkdifatmif ½Sif;vif;aocsmatmif od½SdcJjcif;r½SdcJYyg/ olonf rdrdukdukd rdrdao jcif;wHcg;xdwkdif ydkYaqmifcJYav\/ olonf a&mrjrdKUukd c&D;qufzkdYjyifqifcJY\ xkdjrdKUü? or®musrf;pmukd ½Sif;vifodaom toif;awmf½Sdaeíjzpfonf/taMumif; rSm tjypfcGifYvTwfjcif; taMumif;ESifYygwfoufí oif½Sif;vif;pGm od&rSmjzpfjyD; oefY½Sif;pifMu,fapaom enf;vrf;rsm;tm;vHk;ukd oifem;vnf;oabmaygufrnf jzpfonf/ olonf oefY½Sif;aom a&mrjrdKUukd oGm;zkdYpdwful;,OfcJY\? okdYaomf vnf; olonf xkdjrdKUü½Sd olawmfaumif;a,mifaqmifolrsm;\ ajcmufvSefYjcif;? awm½kdif;wd&dpmäefwGif;xJü ypfcsí tpmauR;jcif;cH&rnfukd awG;aMumufcJY\ a&mrjrdKUü tjypf'PfpD&ifzkdY i&Jukd taqmuftOD;tjrifYqHk;ü aqmufvkyfxm;jyD; xkdae&mjzifY urÇmqHk;wckvHk;ukd jrifawGYEkdifonf[laom olwyg; ajympum;ukd aMumufvefYcJY\/ okdYaom ol\trSm;rsm;ukd ykyf&[efrif;xH0efcHNyD;at;aq;pGm em;,lzkdY ½SmazGcJY\/ odkYygaomvnf; rnfonfUt&mukdrS rawGY&rcHpm;&cJYyg (aemifwGif) t½Sifbk&m;u ol\,HkMunf&m oabmw&m; cH,lcsufrS vGwf ajrmufaponf/ ,pfyka&m[dwfrif;xHtjypf0efcsawmif;yef;jcif;ESifY nmPfeD? nmPfeuftm;jzifY rvTwfajrmufEdkif? trSm;ukd 0efcHjcif;tm;jzifY rvTwfajrmuf Ekdif vlom;wkdY\ vkyfawmifrI? touf½SifrItm;jzifY vlonf xm0&touf r½SifEkdif? c&pfawmfonftxHü ,HkMunfjcif;tm;jzifYom touf½Sif&onfuk od½SdvmcJYygonf/uREfkyfwdkY\or®musrf;pmu? a&mrumodkvfvpf bkef;awmfMuD;rsm;\ 0dnmOfukd i&JUürD;avmifapygonf/

]]ajzmifYrwf&mü wnfaomolonf ,HkMunfjcif;tm;jzifY touf½SifvdrfYrnf}} (a&mr 1;17)/

aemufwGif vkomonf or®musrf;pmukd emvnf;oGm;ojzifY c&pfawmfwyg;wnf;ukdom ,HkMunftm;ukd; cJYygonf/f olonf olYtarxH þuJYokdYpma&;om;cJYonf/ ]]uREfkyfukd uREfkyfc&pfawmfü topfwzefarG; zGg;jyD;rSom yg&'dokbHkokdY 0ifpm;Ekdifygonf}}[lí a&;om;cJYonf/ pyg*sefajymMum;cJYonfrSm-

      rsm;rMumcif? olonf rdrd\todw&m;jyKrlusifYMuHjcif;xufEkwfuywfawmfukd ,HkMunfcJUonf/ (,pfyka&m[dwf? wufaZmvfonf *smreDEkdifiHokdY oGm;a&muf cJYjyD;tjypfcGifYvTwfjcif;pmapmifukd ajrmufrsm;pGm aiGaMu;jzifY a&mif;cJYonf/ -rnfonfY roifYavQmfaom jypfrlukd MuL;vGefygaomfvnf;? oifYtjypfcGiYf vTwfzkdY aMu;aiGukd ay;vkdufjcif; wcyfpmwGif oifYtjypf ajyaysmuf oGm;jyD;jzpfonf/ vkomonf xkdrw&m;rlukd Mum;í a'goxGufvQuf ]]ol\ r[mpnfykdif;MuD;ukd igtaygufazgufypfrnf}} [lí a<u;aMumf\/ trSefwu,fyJ vlomonf tjcm;aom r[mpnfykdif;MuD;ukkdyif taygufazgufypfcJY\/ toif;awmfbk&m;ausmif; t0ifayguf0ürmwifvkom xkwfEkwfí a&;om;aom pmwrf;ukd uyfxm;\/ rmwifvkomu? tjypf cGifYvTwfjcif;onf c&pfawmfü ,HkMunfjcif;tm;jzifY omvQif &½Sdjcif;jzpfNyD;aiGaMu; wefzkd;jzifY 0,f,lí r&EdlifaMumif; aMumfjimpm uyfxm;\/ ykwf&[ef; rif;MuD;\ tjypfcGifYvTwfpmapmifonf rMumrD &,f½TifzG,fjzpfomrnf[lí a<u;aMumfcJY\/ rmwifvkomonf ,HkMunfjcif;tm;jzifY touf½SifcJY\/ trSm;ukd vlod½SifMum; twkduftcH qefYusifYjcif;ukd cH&ojzifY wzufrSm qdwfndrfaeaomfvnf;? jcaoYF wpfaumif om;aumifukd 0g;rsdKzkdY [def;a[mufonfUtvm; a'goxGu aeay\/ olü jyif;xefaomcHpm;csuf rsm;jynfUESufaom b0toufwmjzifY &efolwkdYMum; ppfyGJqifETJzkdYyif a½GUoGm;cJY\/aemufwGif rmwifvkomukd atmYpbmpfYokdY tppfaq;cHzkdY wrefqifYac:cHcJ&aomfvnf; olYtaygif; tazmfrsm;u xkdae&modkY roGm;a&muf&ef wm;qD;cJYMuonf/ xkdokdY olYtaygif; tazmfrsm;u? wpfukd,fxJ tifyg,m tkyfcsKyfa&; aumifpDokdYoGm;jyD; rajz½Sif;apvkdcJYyg/ taMumif;rSm olYukd rD;csdKUzsufqD; rnfukdodMu\/ odkYaomfvnf; ol\ trSefw&m;ukd vlwkdif;tm;od apvkdojzifY? jrif;vSnf;jzifY w½GmjyD;w½Gm? wNrDKUjyD;wjrDKUxGuf0ifjyD; ol\aMumfjimpmwrf;ukd zwfMum;cJUonf/ qif;&JUom;rsm;u vma&mufjyD; c&pfawmfociftwGuf rm;rm;rwfrwf&yfwnfa0iS oltm; vufqGJEkwfqufcJY Muonf/ olrnfuJrnfyHkMo*wf rif;&JUa½ShrSm? toufay;qyfonfUwkdif trSefw&m;ukd umuG,fcJYonfukd pOf;pm;awGUMunfUaygY/ olonfvnf; *Ref[upfuJYokdY ol\t½Sifocifbk&m;twGuf rD;t½IdUcHonfwkdif trSefw&m; ukd umuG,fcJYjcif;jzpfonf/ xkdaeY *smreDw&m;½Hk;wGif rmwifvkomonf axmifaygif;q,fcsDaom tvkyfukdvkyfcJY\ axmifaygif;q,fcsDí uav;oli,f? rdcifwkdYtm; olYaMumif;aumif;MuD; cHpm;&Mu\ bk&m;ocif emrawmfonfvnf; ydkí csD;ajrmufjcif;cH&avonf/ (C. H. Spurgeon, ''A Luther sermon at the Tabernacle", The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1973 reprint, volume xxix, pp. 622-623).

]]ajzmifYrwf&mü wnfaom olonf ,HkMunfjcif;tm;jzifY touf½SifvdrfYrnf}}(a&r 1;17)

1950 ckESpf? tapmydkif; ESpfjcif;toif;awmfü uREkfyfawmfrmwifvkomESifh rarQmfvifYyJ awGY qkHcJY\/ waeYaom we*FaEGnrSm rmwifvkom taMumif;tjzLtrJ? ½kyf½Sifukd MunfjzpfcJYonf/ olonf twdwfyHk&dyfqef;rsm;ukd pdwf0if;pm;pOf;pm;aeyHkay:onf uGsEkfyfpdwf0ifpm;avmufaom taMumif; t&m wckudkrSolajymroGm;cJhbl;/ ½kyf½Sifuvnf;NiD;aiGUp&maumif;NyD; tvGeftifrwefMumcJh\/ bmjzpf í NiD;aiGYzG,faumif;aom ½kyf½SifudkuGsEkfyf\ oif;tkyfq&ma'gufwm a0gvfwmatypfYu jy&ovJ[lí thHMord\/ xdkBuD;jrwfaom ½kyf½Sif\xl;jcm;em;aom tawG;tjrifu tckuGsEkfyf\ todtjrifudk us,fapNyD; xdk½kyf½Sifudk MunfhNyD; jyefBunfYcsifaerdonf/ ¤if;½kyf½Sifukd MunfhzdkU þae&mwGif ESdyf0ifyg/

uRefawmf 'kwd,tMuDrf rmwifvkomESifY rarQmfvifYyJ awGYqHkjzpfonfrSSm uREkfyftoufwm ajymif;vJjyD;aemufawmfwefMumrS awGUjzpfcJYonf/ *Ref0DpvD\ toufwmajymif;vJjcif; tawGUtBuKHudk zwfMum;cJhonf/ 0DpvDu ajymMum;cJhonfrSm-

waeUaomnaecif;ü uGEkfyfonfpdwfrygwygESifY atmf'g*dwfvrf;ray:u pmtkyfwkdufpm tkyfwkdufwckokdY oGm;a&mufcJYonf/ xkdae&mü vlwOD;u a&mrvlwkdYtzkdY Mo0g'pm[l aom vkom\ pmtkyfpum;csD;ukd zwfaeonfukd awGU&\ ukd;em&Dxkd;zYkd15rdepftvkdrSm bk&m;½Sifu c&pfawmfü ,HkMunfollwkdY\ pdwfESvkH;ukd wkdYxdNyD; ajymif;vJjcif;jzpfpOfukd ½Sif;jyaomtcg uREkfyfonf rjzpfpzl;aom &ifwGif;xJ aEG;axG;rlukd cHpm;vmcJYonf/ c&pfawmfukd udk;pm;vmonf/ c&pfawmfonf u,fwif½Sif[lodvmonfjyD; pdwfcsrl &ifxJü &½SdvmcJYonf/ xkdocifu uREkfyf\ tjypfukd ,laqmifoGm;cJjyD;jzpfaMumif;? odvmcJYonf/ (John Wesley, The Works of John Wesley, third editiion , Baker Book House, 1979 reprint, volume I, p. 103).

xkdt&mu uREkfyfpdwfxJü rSwfrSwf&& odrSwfap\/ tb,faMumifYqkdaom *REkfyfpvDonf yxrEkd;Mum; a&;umvü xdyfxdyfajymif w&m;a[m q&mMuD;wyg; jzpfvmcJYaomaMumiffYjzpfonf/ 0DpvDonf rmwifvkom az:jyaom c&pfawmfü ,HkMunfjcif;tm;jzifY ajzmiffYrwfol jzpfaMumif;ukd az:jyaom pum;vkHk;ukd em;axmifaomaMumifYjzpfonf/

qufvufí uREkfyfwkdY\ ESpfjcif; a½S;OD;zcifjzpfaom *Refqef,ef;\ toufwmxJu rsm;pGmaom tawGYBuHKukd avhvmcJUonf/ vkomtoufwm ajymif;vJjyD;aomtcg rSwfom;zG,f ]]ol\usrf;pmukd avhvmNyD; a&;om;csuftay:}} toufwmtwGuf ykdíMuD;jrwfaom tawG;tjrifopf rsm;ukd &cJYygonf/ (Pilgrim's Progress, Thomas Nelson, 1999 reprint, publisher's introduction, p. xii). bef,ef;onf ESpfjcif;toif;awmf\ emrnfMuD; pma&;q&mjzpfcJYonf/

rufo'uf toif;awmfacgif;aqmif *Ref;pD0vDonf rmwifvkom\ w&m;a[mcsufrsm; ukd tpOfem;axmifjcif;jzifY toufwm ajymif;vJcJYoljzpfonf/ ESpfjcif;toif;awmf acgif;aqmif *Ref;bef,efvnf; rmwifvkom\ a&;om;csufrsm;tm;jzifY toufwm ajymif;vJzdkY wGef;tm;jzpf cJYonf/ vkom\ a&;om;csufrsm;xJü BuD;rm;aom twk,lzG,f oifcef;pmrsm;½Sdaom pmtkyfaumif; jzpfonf[kxifygonf/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif? a'gufwmc&wfweft,fvfhcsefrS a[a½S, 14;12-15 ukd zwfMum;ay;onf/
-a'oemawmfrwkdifcif? rpöwmbif*srifcifudwf*&dwfzufpfrS 660-732 ?ckESpf tif',l;
       oDuHk;í? 1818-1866 ckESpf? *ReftrfeD,fvfbmomjyefoDqkdaom c&pf,mefwkdYawGEkdifygrnfvm;rSc&pf,mefppfonf?


tajcjyKusrf;rsm;

rmwifvkomESifY &efolrmefewf

a'gufwmtm&ft,fvf [kdifrma*stm&f a[mMum;onfrSm-

]]or®mowd½SdvQufrtdyfyJ tdrfyJapmifYaeMuavmY/ oifwkdY\ &efolrmefewfonf? a[muf aomjcaoFYuJYokdY tb,folukd rsKd&rnfenf;[lí vSnfYvnf½SmazGvQuf½Sd\ (1ay 5;8)

(a,m[ef 8;44? Asm'dwf 9;11? a&mr 1;22)

1/yxr?   pmwefrmefewf\ rlvZmwfjrpfukd vkomajymMum;csufrsm;onf rSefuefygonf/

2/'kwd,?   pmwefonf pdwfysuftm;i,fapaom taMumif;w&m;\ t&if;tjrpfjzpfonf[k
ajymMum; csufonf rSefuefygonf/ a,m[ef 3;16? 6;37

3/wwd,?   pmwefxHrSvmaom 0rf;enf;yufvufjzpfjcif;onf 0dnmOfawmf\ tjypfaz:jyjcif;ESifY
rwl yg[laom vkomajymMum;csufrsm;onf rSefuefygonf/ 2aum 7;10? wref 16;32/