Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
]]ppfrSefaomtoufwmü ajymif;vJaoma'gufwm*Refqkef;}}

THE REAL CONVERSION OF DR. JOHN SUNG

‌a'gufwm tm&ft,fvf[dkifrm a*stm&f
2011 ckESpf ? atmufwdkbmv 2 &uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKU?
wJawmfESpfjcif;toif;awmf? ocifbk&m;aeY naeydkif;0wfjyKtpnf;ta0;ü
a[mMum;aoma'oemawmf?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 2, 2011

]]vlonf þpBuF0|mudk t<uif;rJhtpdk;&í rdrdtouf0dnmOf½IH;vQif tb,faus;Zl;&Sdoenf;}} (&Sifrmuk 8;36)??


vlaygif;ajrmufrsm;pGmudk tpkvdkuf? tNyKHvdkuf owfjzwfcJhaom 'Tiananmen Square Massacre? wD&meefAefp&D;,m; ESpfq,fhESpfBudrfajrmuf ESpfywfvnfaeYudk 2011? ZGefv 4 &ufaeYu usif;ycJhygonf/ 1989 ckESpf ajcmufywfMum vGwfvyfpGmawG; ac:vkyfaqmifEdkifa&; twGuf w½kwfausmif;ol^om;rsm; Nidrf;csrf;pGmvrf;avQmufqE´jyaeMuaom ausmif;ol^ ausmif;om; rsm;tm; tpdk;&vufeufudkifrsm;u ypfowfcJhaomaMumifh axmifaygif;rsm;pGm touf qHk;½IH;cJh&MuNyD; axmifaygif;rsm;pGm xdcdkuf'Pf&m&&SdcJhMuygonf/ Pennsylvania wuúodkvfü ynmqnf;zl;aeaom Exchange ausmif;om;a[mif;,kpDonf ayusif;NrdKUü &ufpufpGm owfjzwfjcif;udk wDAGDzefom;ü MunfhjzpfcJhonf/ Tiananmen puGD;,m;ü tpkvdkuftjyHKvkduf owfjzwfrIu uREkfyftm; EkdifiHa&;odyÜHtwwfESifh c&pf,mefwpfa,mufjzpfapzkdY ar;cGef;wpfck jzpfaeNyD[k ajymMum;cJhygonf/

]]xdkolu Tiananmen ü tpkvkduftNyHKvdkuf vlowfjzwfrIu vlom;onf tjypfom;jzpfí xkdolwdkYtoufwmü c&pfawmfocifudk vdktyfaeNyD[laom todudk wpfyg;olwkdYtm; odapcJhonf/ ¤if;onf w½kwfEdkifiHom;wdkYtm; rdrdwdkYpdwfESvHk;om;udk jyifqif&efenf;vrf;udk bk&m;ociftoHk;jyKaeonf[k uREkfyfxifygonf/}} (World Magazine, June 6, 2009, p. 38).

]]vlwdkif;twGufa,½I&Sif}} [laom "r®oDcsif;wpfydk'fudk oDqdkonf/

vlwdkif;twGufa,½I? aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGuf a,½I&Sif&Sif
vlwdkif;twGufa,½I? aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGuf a,½I&Sif
      (1810-1883? ar&D'D*sdrf;oDuHk;aom vlwdkif;twGuf a,½I&Sif)/

World Magazine r*¾Zif;ajymMum;onfrSm?

vGefcJhaom ESpf 20 tawmtwGif; w½kwfEdkifiHwGif c&pf,mefbmom wdk;wufvmEIef;onf jrefqefaeygonf/ uRrf;usifolrsm;u ajymMum;&mwGif NrdKUjyvlrsm;pGmwkdYESifh tawG;tac:jrifhrm;aom todynm&Sifrsm;onf c&pfawmfudk zufwG,faeMuNyD/ OMF EdkifiHwum(jynfwGif;omoemjyK)tzGJUu cefYrSef;oef;(70) avmuf w½kwfEdkifiHwGif c&pf,mefrsm;&Sdrnf[kqdkonf/ xkdtzGUJtpnf;u 1949 ckESpfü Protestant c&pf,mefrsm;w½kwfEdkifiHwGif (1)oef;eD;yg;&Sdvdrhfrnf[k ajymMu onf/ (uGefjrLepfygwDtkyfpdk;pOfu) (ibid.)

pm&if;tif;yg&*l? a'gufwm auuefu ,cktcsdefwGif wpfem&DvQif vlaygif; 700 avmuf w½kwfEdkifiHwGif c&pf,mefbmomodkY ajymif;vJaeonf[k cefYrSef;ygonf/ w&ufrSm 24em&D&Sdw,f/ ]]tm;vHk;twGufa,½I&Sif}}[laom "r®oDcsif;udk aemufwpfcgoDqdkonf/

vlwdkif;twGufa,½I? aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGuf a,½I&Sif
vlwdkif;twGufa,½I? aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGuf a,½I&Sif

w½kwfEdkifiHc&pf,mefordkif;udk ae&mwumü &Sdaomc&pf,mef,HkMunfolrsm;vnf; pdwf0if wpm;&Sdoifhygonf/ 1782-1834 ckESpfwGif acwfrDaom omoemjyKvkyfief;udk a&mbwfarm&Du pwifcJhygonf/ 1807-ckESpfwGif arm&Dqefudk vef'efomoemjyKtoif;pkrS w½kwfEdkifiHodkY omoem apvTwfcJhjcif;jzpfygonf/ 1821 ckESpfwGif ol\vkyfazmfudkifzuf 0DvQHrDvfeDu w½kwfbmom pum;jzifh usrf;pmbmomjyefxkwfa0&ef ulnDcJhygonf/ olYtoufwmudk w½kwfEddkifiHü (27)ESpfwdkif ESpfjr§yfcJhaomtcg tenf;i,faomolwkdYom ESpfjcif;cH,lMuygonf/ xdkolwkdYtxJu tcsKdUolwkdYonf opöm&Sd&Sd ,aeYwdkif&SdaeMuao;ygonf/ arm&dqefonf or®musrf;pmudk bmomjyefqdkay;onf/ {0Ha*vdowif;aumif; pmtkyfpmayrsm; xkwfa0cJhonf/ Evangelical Christian tajccH tkwfjrpfudk w½kwfEdkifiHwGif pdkufxlEdkifcJholjzpfygonf/

1853 ckESpfwGif aq;q&m0ef? [efqefawvonf oabFmjzifh w½kwfEdkifiHodkY a&muf&Sd vmonf/ 1860 ckESpfwGif jynfwGif;c&pf,mefomoemudk wnfaxmifcJhNyD; EdkifiHwum c&pf,mef rdwfo[m&udkvnf; pwifwnfaxmifcJhygonf/ awvm\ BudK;pm;vkyfaqmifrIonf jynfwGif; wpfavQmufvHk; ysHUESHYoGm;cJhygonf/ 1805ckESpfwGif [efqefawvmonf csmefcsNrdKUü uG,fvGefoGm;cJh ygonf/

1901 ckESpfwGif *Refqkef;arG;zGm;cJhygonf/ olonf w½kwfEdkifiHwGif c&pf,mefordkif;ü ausmfMum;aom “{0Ha*vdq&mwpfyg; jzpfcJhygonf/ 1949 ckESpf uGefjrLepfygwDtkyfpdk;aom umvonfhwdkif xdkq&mtm;jzifh {0Ha*vdowif;aumif; a[mMum;í ajymif;vJolrsm; opöm&Sd&Sd ouf&Sdxif&Sm;cJhygonf/ acwfopf c&pf,mefordkif;ü vGefcJhaom ESpf(60)avmufuwnf;u w½kwf EdkifiHwGif c&pf,mefbmomodkY vsifjrefpGmajymif;vJwdk;yGm;vsuf&SdaMumif; awGU&ygonf/ 'DuaeYreuf rSwfavmufom;avmufaom a'gufwm*Refqkef;\ b0ordkif;udk oifwdkYtm; ajymjy oufaocH ygrnf/ a'gufwmtvf*siftufpfarm&m? wifjypkpnf;xm;aom xdkq&m\ b0ordkif; taMumif;ESifh pwifygrnf/

1901-1944 ckESpfMum; touf&SifcJhaom jynfwGif;emrnfausmf {0Ha*vdq&m *Refqkef;udk w½kwfEdkifiH [def;[m;zluD,mü rufo'pfoif;tkyfq&mrS arG;zGm;cJhygonf/ (olonf touf (9)eSpft&G,fwGif vGJrSm;pGmtoufwmajymif;vJoljzpfonf)/ xdkolonf xufjrwfaom ausmif;om; wpfOD;jzpfonf/ olonf a0pvD,Hwuúodkvfü¤if;? tdk[dkuftdkwuúodkvfwGif¤if;? Union Theological Seminary wGif¤if; ynmawmfudk oifMum;cJholjzpfonf/ olonf "gwkaA'qdkif&m Ph.D bGJUudk &,lcJholjzpfonf/ olonf w&kwfEdkifiHudkjyefvmNyD; odyÜHynmudk oifMum;ay;rnfhtpm; {0Ha*vdowif;aumif;udk oufaocHa0iScJholjzpfonf/ olonf MoZmwefcdk;&Sd&Sd {0Ha*vd owif;aumif;udk w½kwfEdkifiHwpfavQmuf (15)ESpfwdkifwkdif oufaocHa0iScJholjzpfonf/

]]tm;vHk;twGufa,½I&Sif}}[laom "r®oDcsif;udk aemufwpfcgoDqdkonf/

vlwdkif;twGufa,½I? aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGuf a,½I&Sif
vlwdkif;twGufa,½I? aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGuf a,½I&Sif

xdkkt&mrsm;onf *Refqkef;\b0wpfoufwm tusOf;csKH;rQomjzpfonf/ olYb0 tao; pdwfudk avhvmMuygpdkY/ olonf touf(9)ESpft&G,fwGif topfaomtoufwmü ajymif;vJol jzpfrnf[krxifyg/ olonf (1927)ck azaz:0g&Dv touf(26)ESpft&G,fwGif topfaom toufwmü ajymif;vJoljzpfrnf[k rxifyg/

oludk,fwdkif 0efcHajymMum;onfrSm tar&duefEdkifiHü 0dnmOfa&;&mtMuyftwnf; umvESpfrsm;pGmtxd toufwmrajymif;vJao;[k 0efcHajymMum;cJhygonf/ olYtouf (9)ESpft&G,f wGif [def;[GmNrdKUü 0dnmOfEdk;xrI &SdcJhygonf/ xdktoufwmtwGif;ü vlaygif;(3000)axmifavmuf ,HkMunfjcif;toufwm jrnf;prf;ol&SdcJhygonf/ wpfaeYaomtcg xdkolonf Good Friday reufcif;qkawmif;tpDtpOfü ]]a,½Ia*oa&SrefO,smOfwGif}} [laom w&m;a'oemudk Mum;emcJhonf/ w&m;a[mq&mBuD;u ‘]]wynfhawmfrsm; qkawmif;raeyJ tdyfaysmf aeMujcif;ESifh aMumuf&GHUjcif;uif;aom a,½ItaMumif;udk,SOfNyD; w&m;a[mMum;cJhonf/ w&m;a'oemed*Hk;csKyfaomtcg tcsKdUaom,HkMunfolrsm; idkaMuG;cJhMuonf/ xdkodkY idkaMuG;aeaom olwkdYtxJwGif (9)ESpfom;t&G,f rufo'pfoif;tkyfq&m\om; *Refqkef;vnf; yg0ifcJhygonf/ olonf xdktcsdefwGif ppfrSefpGmtoufwmrajymif;vJaomfvnf; rdrd\toufwmudk c&pfawmf ocifxH ]]qufuyftyfESH}} rnf[k xifygonf/ uREkfyf\vufOD;q&m a'gufwm wdarmaovif; (oif;tkyfq&mtm;) uJhokdjzpfrnf[k ,HkMunfygonf/ *Refqkef;onf touf(13) ESpft&G,fwGif zcifBuD;\ {0Ha*vdvkyfief;wGif yg0ifulnDí {0Ha*vdw&m; pwifa[mMum;cJholjzpfonf/ a'gufwmvif;onf ppfrSefpGmrajymif;vJcifuuJhodkY jzpfonf/ *Refqkef;onf pmBudK;kpm;aomaMumifh txufwef;pmar;yGJudk &rSwftjrifhqHk;jzifh atmifjrifol jzpfonf/ þtcsdefwGif olonf ]]w&m;a[mq&mav;}} [lí vlod&SifMum; xif&Sm;aeavNyD/ ZGJvHkYv0d&d,&Sd&Sd BudK;pm;vkyfaqmif apaomfvnf; olYESvHk;om;onf rjynhfpHkao;ay/

1919 ckESpf? touf 18eSpft&G,fwGif *Refqkef;onf tar&dum;odkY ynmawmfoif&ef qkH;jzwfcJhojzifh tdk[dkif;tdk0DpvDwuúodkvfü ynmoifawmfoifcGifh tcrJhjzifh wufa&muf oifMum;cJhol jzpfygonf/ olonf aq;ynm&yfESifh usrf;pmqdkif&m "r®ynm&yfudk a&G;cs,fcJh&mwGif "r®ynm&yfukd csefxm;í ocsFmqdkif&mbmom&yfESifh "gwkaA'qdkif&m ynm&yfudk txl;jyK bmomtjzpf avhvmoif,lcJholjzpfygonf/ olonf bk&m;ausmif;odkY yHkrSefoGm;avh &SdNyD; {0Ha*vdowif;aumif;qdkif&m ausmif;om;rsm;toif;tzGJUudk zGJUpnf;cJhonf/ odkYaomf ol\ynma&; aemufqHk;pmar;yGJtwGuf or®musrf;pmudk zwf½IavhvmrI r&Sdawmhojzifh olYudk aemufqHk;pmar;yGJu vSnfhjzm;aeawmhonf/ olonf (1923)ckESpfwGif bGJU&&SdcJhygonf/ Cum Laude jzpfonf/ Cum Laude onf ausmif;om; oHk;&mxJrS twef;acgif;aqmif av;a,mufxJu wpfa,mufjzpfonf/ olonf "gwkaA'bmom&yfESifh ½lyaA'bmom&yfü qkwHqdyfESifh qkaMu;rsm;pGm &&Sdoljzpfonf/ olonf the Phi Beta Kappa wuúodkvfrsm; a,musm;toif;? ynm&Siftoif;tzGJU\ tzGJUaqmifae&mtwGuf a&G;cs,fcH&onf/ a&TaomhwHqdyfqk? *kPfxl;aqmifynmawmfoifqk tyfESif;cH&aomolvnf; jzpfygonf/

ollonf [m;Aufwuúodkvftygt0if rsm;pGmaomwuúodkvfrsm;twGuf ynmoifp&dwf vSL'gef;cJholjzpfonf/ tdk[dkiftdkjynfe,f wuúodkvfü r[modyÜHbGJUtwGuf ynmoif axmufyHhaMu; &&Sdoljzpfonf/ olonf ¤if;bGJUvGeftwGuf (9)vom tcsdef MumcJhonf/ olonf [m;Aufwuúodkvfü aq;ynmoifMum;&ef ynmoifaxmufyHhaMu;udk vSL'gef;cJh ygonf/ olonf "r®usrf;pmawmfoifMum;a&;twGuf ynmoifaxmufyHhaMu;udkvnf; vSL'gef; cJhygao;onf/ olonf "r®aA'udk oif,lrnfhtpm; ausmfapmwdwdkkjzpfvkdrIudk ol\ c&pf,meftrIawmf jzpfvdkaom qE´udk wHk;apcJhNyD; trIawmfaqmifwpfOD; jzpfvmrnfhtpm; tdk[dkiftdkjynfe,f wuúodkvfü "gwkaA'qdkif&m a'gufwmbGJUudkom avhvmqnf;yl;cJhygonf/ olonf Ph.D ? a'gufwmbGJUudk &&SdcJhygonf/ olonf ESpfq,fhwpfvtMumwGif tar&duefEdkifiHü Ph.D ? a'gufwmbGJUudk qGwfcl;aom w½lwfEdkifiHom;wpfOD; jzpfvmcJhygonf/ olonf owif;pm xJü tdk[dkiftdkwuúodkvfrS tausmfMum;qHk;aom yk*¾dKvftjzpf azmfjyjcif;cH&onf/ odkYaomf ESvHk;om;twGif;qHk;ae&mwGif Nidrfoufjcif;r&Sday/ 0dnmOfem;cdk&m uif;rJhí touf&SifcJh aomaMumifh pdwfzdpD;rIESifhom umv&SnfMumtouf&SifcJh&onf/ (Lyall, ibid., p. 22) ?

þtcsdefwGifolonf tawG;tac:”"r®aA'ESifh olwkdY\oGefoifjcif;jzpfaom ‘]]vlrIa&; {0Ha*vd}} \ vTrf;rdk;rIatmuf a&muf&SdoGm;ygNyD/ tawG;tac:"r®aA'ynm&Sifrsm;u ]]a,½Ionfjrifhjrwfaomolr[kwf? u,fwif&Sifvnf;r[kwf[lí oGefoifcJhMu\/ olonf touf(9)ESpft&G,fwGif a,½Ibk&m;onf jrifhjrwfaomoljzpfonf[k cH,lloljzpfí þtcsdefwGif xdktawG;tac:rsm;u olYtm; ]]vGJrSm;aomajymif;vJol}} jzpfapcJhNyD;/ odkYygaomfvnf; bk&m;&Sifu olYtm; ac:aeNrJac:qJjzpfonf/ ]]vlonf þpBuFm0|mudk t<uif;rJhtpdk;&í rdrdtouf 0dnmOf ½IH;vQif tb,faus;Zl;&Sdoenf;/ [laombk&m;&Sif\toHudk wpfudk,fxJ xdkifaepOf Mum;&rnf xifyg\/

aemufwpfaeYwGif Liberal rufo'pfusrf;wwfyk*¾dKvfESifh pum;ajymjzpfcJhMuygonf/ olonf tar&dum;ü "r®aA'ynm&yfudk oifMum;zdkY&ef vmcJhjcif;jzpfonf[k ajymMum;cJh\/ xdkynm&Sifu e,l;a,mufNrdKUawmf Union Theological Seminary üလbmoma&;avhvm qnf;yl;&ef wdkufwGef;cJhonf/ olonf cPwjzKwf xdkausmif;odkYoGm;zdkY&ef wHk;qdkifcJhonf/ xdk "r®ausmif;awmfwGif ynmoifp&dwf tjynfht0axmufyHhay;NyD; toHk;p&dwfyg vHkvHkavmufavmuf ay;cJhMuonf/ aemufydkif;wGif olonf omoemjyKoGm;&ef pdwfr0ifpm;awmhyJ olYtaztm; pdwfauseyfapzkdYtwGuf wpfESpfavmuf"r®ynmudk oifMum;vdkcJhonf/ NyD;aemuf ol\odyÜH twwfarG;0rf;ausmif;jzifh toufarG;cJh&onf/ ol\pdwfESvHk;onf ½IyfaxG;NyD; rnf;arSmif aeayNyD/

1926 ckESpf aqmif;OD;&moDwGif *Refqkef;onf Union Theological Seminary ü "r®ynmudk avhvmqnf;zl;cJhygonf/ tpGef;a&muftawG;ac:orm; a'gufwm[ife&DqvGef; aumhzifonf xdkausmif;wGif tvSnfhusausmif;tkyfq&mBuD; jzpfygonf/ a'gufwm[efe&Dtrm qifazgh'pfonfvnf; A[dktrmcHtzGJU0ifjzpfNyD; ‘]]The Modern use of the Bible‘}} ESifh The Manhood of the Master [laom Fundamentalism u udkqefYusifaompmtkyfrsm;pGm ta&;om;aom pma&;q&mvnf;jzpfonf/ xifay:ausmfMum;aom Fosdick \ ydkYcscsufrSm Fundamentalist wdkYu atmifjriftEdkif,lrSmvm;? (1922) [lí ydkYcscJhonf/ xdkolu c&pfawmfbk&m; udk,fcE¨mawmftm;jzifh xajrmufjcif;udkqefYusifNyD; or®musrf;pmonf NyD;jynfhpkHaom pmtkyfjzpfonf/ qdkaomtcsufudk qefYusifw&m;udk a&'D,dkü toHvGifholjzpfonf/ xkdausmif; awmfBuD;onf {0Ha*vdqdkif&m "r®jiif;y,faomausmif;ESifh or®musrf;pmudk a0zefaom ausmif;awmf jzpfygonf/ or®musrf;pmüyg0ifaom taMumif;t&mrsm; onf odyÜHenf;vrf;t& prf;oyfí r&ojzifh ,HkMunf&efvHkavmufrIr&Sd r,HkMunfapEdkif[l\/ urÇmOD;usrf;onfvnf; ordkif;taxmuf txm;r&Sd? odyÜHenf;t& taxmuftxm;r&Sd[l\/ a,½Ibk&m;onfvnf; pdwful;,Of qefqef omjzpfNyD;NyD; oltaocHjcif;? cE¨mukd,ftm;jzifh aojcif;rS&Sifjyef xajrmufjcif; onfudkvnf; jiif;y,fxm;Muonf/ qkawmif;jcif;vnf; tcsdefudk tvm[o jzKef;wD;jcif; omjzpfonf/ xkduJhodkY tjrifonf oem;p&m? &,farmp&myifjzpfonf/ (Lyall, ibid ., pp. 29-30).

a'gufwmqkef;onf Liberal Theology bmom&yftoD;oD;udk pdwf0ifwpm; avhvmoif,l cJhygonf/ oifMum;aombmom&yfü tqifhjrihfatmifjrifaomfvnf; olonf c&pf,mefbmom pifppfrS Ak'¨omoemawmiftDZrf (Taoism) odkY OD;vSnfhoGm;NyD;jzpfonf/ olonf pwifí Ak'¨bmom*gxmudkom rdrd\tcef;xJü &Gwfqdkawmhonf/ rdrdukdrdrdrkef;wD;jcif;u Nidrfoufjcif; jzpfay:aponf[k cH,lavNyD/ ola&;xm;onfrSm ]]igh0dnmOfonf oJuEÅm&xJü oGm;vmae onf}}[lí a&;om;xm;onf/

ol\ pdwftxifrSm ? ol\twef;azmfw½kwftrsKd;om;u olvufxyf&efuwdjyKxm;aom w½kwfEdkifiHolESifh tquftoG,fjywfawmufay;rnfudk pdk;&drfaeonf/ ol\toufwmonfvnf; onf;cHpdwf&Snfjcif; r&SdawmhNyD/ ola&;om;xm;onfrSm ]]uREkfyfonf pm;r0if tdyfraysmfawmhyg? uREkfyf\pdwfcHpm;csufüvnf; aysmf&Tifjcif;[lí r&SdNyD/}} [k a&;om;cJhygonf/ xdkausmif;awmf ½kH;0efxrf;rsm;u xdkol\ pdwfndK;i,fjcif;taMumif; rSwfwrf;wifxm;cJhMuonf/

The Fundamentalist yxrESpfjcif;toif;awmf oif;tkyfq&m a'gufwmtdkif.trf. Haldeman \ w&m;a'oemawmfudkem;axmif&ef e,l;a,ufNrdKUokdY olYtaygif;tazmfrsm;ESifh w&m;a'oemem;axmif&ef oGm;a&mufcJhonf/ a'gufwm[wf'refonf ]]tysKdunmrS arG;zGm;jcif;udk jiif;y,fygu c&pf,mefbmomudk jiif;y,fjcif;jzpfonf/}}[lí ajymMum;ausmfMum;aom q&mwpfyg; jzpfonf/ a'gufwm[wf'refonf [efeD{rmqefESifh Union Theological Seminary udk qefYusifaomq&mwpfyg;jzpfonf/ *Refqkef;onfvnf; xdkq&ma[mMum;aom w&m;a'oemudk em;axmifvdkpdwf jyif;jyvQuf&Sdonf/ odkYaomf xdkaeYnwGif a'gufwm[wf'refu xdka'oemudk ra[mjzpfcJhaomfvnf; trsKd;orD; 15 ESpfcefY t&G,fwpfOD;u olYtm; oufaocHa0iSay;cJhygonf/ xdktrsKd;orD;i,fu or®musrf;pmudk zwfMum;ay;NyD; c&pfawmfonf vlom;tm;vHk;wkdY\ tjzpftzdk;tctwGuf um;wdkifay: taocHcJhonfudk &Sif;jyay;cJhonf/ *Refqkef;uvnf; bk&m;ocif onf uREkfyfESifhtwl&Sdaeonf[k jyefajymMum;vmcJhonf/ ‘"r®usrf;pmausmif;rS taygif;taz: zaumhrfESifh naeydkif;{0Ha*vdw&m; a[myGJodkY qufwkdufqdkovdk oGm;a&mufem;axmifcJhygonf/

]]vlwdkif;twGufa,½I&Sif}}[laom "r®oDcsif;udk aemufwpfcgoDqdkonf/

vlwdkif;twGufa,½I? aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGuf a,½I&Sif
vlwdkif;twGufa,½I? aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGuf a,½I&Sif

xdkkolonf *Ref0DpvD? a*smhcsf0dkufzD;vfuJhodkYaom c&pf,mefyk*¾dKvfBuD;wdkY\ tw¬KyÜwådudk zwfjzpfonf/ taMumif;rSm xdkaeYn {0Ha*vdw&m;a[myGJü BuD;rm;aombkef;wefcdk;awmfudk yxrESpfjcif;c&pf,meftoif;awmfü cHpm;aomaMumifhjzpfonf/ xkdYjyif enf;jyq&mwpfyg;u c&pfawmfonf vlom;wkdYtzdkY vuf0g;um;wdkifwGif taocHonf[laomtcsufudk jyif;xefpGm qefYusifajymMum;cJhonf/ *Refqkef;onf twef;a&SUrS csufcsif;rwfwwf&yfum xdkq&mtm; wkefvIyfaponfhwdkif twef;a&SUrStaumif;qHk;ajymMum;ay;vkdufonf/

1927 ckESpf? azaz:0g&DvwGif olonf ppfrSefpGmajymif;vJoljzpfaecJhNyD/ olYb0toufwm xJu rdrd\tjypfrsm;udk odjrifcJhygNyD/ yxrtqifhtaeESifh rdrdtjypf&SdrSef;odonfhwdkif rnfuJhodkY ajz&Sif;&efrodem;rvnfyJ i&JodkYusayrnf[k odvmonf/ olYtjypftm;vHk;udk arhypfcsifaeonf/ odkYaomf bmrSrwwfEdkifyg/ olonf a,½I\vuf0g;um;ESifh ygwfoufaom or®musrf;pm &Sifvkum 23udk avhvmcJh\/ taoG;awmftm;jzihfom tjypfudkaq;aMumEdkifaMumif; olYudk olYudk,fwdkif ajc&if;ü a&muf&Sdaeovdk cHpm;NyD; idka<u;&if;xdkaeYn oef;acgiftcsdefwGif qkawmif;um c&pfawmfESifhtwl &ifqdkifawGUcJhygonf/ ]]ighom;}} oifhtjypfcGifhvTwfjcif; &ygNyD/ oifhtjypfudk a,½I,lwifaqmif,lNyD;jzpfonf[laom toHawmfudk Mum;aernfxifygonf/ olonfvnf; ]][mavvk,m}} [lí atmufvQufajcvSrf; jrefjrefvSrf;aeayrnf/ (Lyall.ibid PP 33-34) olonf atmufvQufbk&m;*kPfawmfcsD;rGrf;um tcef;us,fxJu xGufvmcJhayrnf/ þtcsdefwGif olonf olYtwef;azmfrsm;? oifq&mrsm;wkdYtm; oifwkdYonf c&pfawmf\ u,fwifjcif;w&m; vdktyfonf [lí ajyma[mawmhav\/ ]]vlwdkif;twGuf a,½I&Sif}} [laom "r®oDcsif;udk xyfrHí oDqdkonf/

vlwdkif;twGufa,½I? aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGuf a,½I&Sif
vlwdkif;twGufa,½I? aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGuf a,½I&Sif

ausmif;tkyfq&mBuD;uvnf; þvlonf todOmPfuif;rJhaomol pdwfa&m*g&Sdaomol jzpfí pdwåZaq;½kHodkY ydkY&rnf[k awG;awmxifcJh\/ xkdpdwåZaq;½kHü ajcmufvMumaeoGm;cJh&\/ xdktawmtwGif; olonf or®musrf;pmudk tprStqHk; tBudrf(40)wdkif zwfMum;cJhNyD; jzpfaeygonf/ ]]pdwåZaq;½kHonf *Refqkef;twGuf wu,frSefuefaom or®musrf;pmausmif; jzpfaecJhonf/}} (Lyall, p. 38) aemufpdwåZaq;½kHrS qif;aomtcg w½kwfEdkifiHodkY jyefvmcJhygonf/ olonf Union Seminary ESifh tquftoG,fjzwfvkduf\/ ]]ewfqdk;rsm; pmtkyf}}[kac:aom ¤if;ausmif;u pmtkyfrsm;udk rD;½dIUzsufqD;vdkufonf/ Union Seminary onf w½kwfEdkifiH{0Ha*vdowif;aumif; Edk;Mum;rIordkif;ESifh b,fawmhrS qufpyfrI r&Sdawmhay/

oabFmjzifh rdrdwdkif;jynfudk tjyefc&D;ü oltrSefwu,f&vdkufaom &mxl;onf w½kwf trsKd;om; wuúodkvfrS "gwkaA'qdkif&m ygarmu©wmjzpfonfudk odvdkuf&\/ oabFmjzifh c&D;&GufvGifhaomtcg *Refqkef;onf rdrdtdrfcef;odkYoGm;NyD; aowåmBuD;udkzGifhum &,lxm;cJhaom 'DyvdkrmvufrSwfrsm; aq;ausmif;atmifvufrSwfrsm; &nf&G,fcsufrsm;tm;vHk;udkyif vufxJodkY ypfcsvdkufawmh\/ a'gufwmvufrSwfudkrl zciftm; auseyfapzdkY ,laqmifvmcJhonf/ (Lyall, p. 40).

1927? aEGaESmif;&moDwGif *Refqkef;onf oabFmjzifh csef[dkif;NrdKUudk a&muf&Sdvmygonf/ olonf w½kwfEdkifiH\ c&pf,mefordkif;pOf {0Ha*vdowif;aumif;ajymMum;&mwGif ausmfMum; vlodrsm;aom oljzpfonf/ olYudk w½kwfEdkifiH\ 0ufpfpav[k ac:cJhMuonf/ *Refqkef;onf {0Ha*vdw&m;a[m&mwGif MoZmtmPmanmif;ol wefcdk;yg0gBuD;aomol q&mwpfyg;jzpfonf/ oHk;ESpfwmtwGif; olYw&m;a[mcsuftm;jzifY w½kwfEdkifiHwGif vlaygif; (100000) cefY topfaom toufwmü ajymif;vJcJhMuonf/ olonf jrefrmEdkifiHwGif¤if;? uarÇm'D;,m;EdkifiHwGifvnf;aumif;? puFmylEdkifiHwGif¤if;? tif'dkeD;&Sm;EdkifiHESifh zdvdydkifEdkifiHwdkYüvnf; {0Ha*vdw&m;a[mcJhonf/ olonf pum;jyefESifhom w&m;a[mcJhonf/ taMumif;rSm ol\bmompum;onf vlenf;pkjzpfaomaMumifh jzpf\/ 0dkufzD;vfuJhodkYjzpfonf/ *Refqkef;onf ola[mMum;aomw&m;pum;aMumifh ajymif;vJol wkdYESifh vufqHkaqG;aEG;cJholjzpfonf/ olonf 20 &mpkESpftwGif; ta&SUt&SwcGifwGif xGef;xGef; awmufawmuf bk&m;&Sif\qkaus;Zl;cHpm;oljzpfchJ\/ ,aeYtxd w½kwfEdkifiHESifh xdkif0rfwGif *Refqkef;pwifcJhaom omoemrsm;&SdaeqJjzpfygonf/ (T. Farak, in J .D. Douglas, Ph.D, Who’s Who in Christian History, Tyndale House, 1992 , p. 650).

a'gufwmqkef;\ tw¬KyÜwådESifhygwfoufí odu©mawmf& 0DvQHtD;pul;bwfu rSwfwrf;wif? acgiff;pD;wyfay;onfrSm? ]]igonf *Refqkef;udk owd&onf}} atmufygvdyfpmudk toHk;jyKí zwfMunfhEdkifygonf/ www.strategicpress.org odu©mawmf&q&mawmf pul;bwf\ tw¬KyÜwåd pmtkyfudk 0,fvdkygu¤if;? vdyfpmjzifh 0,f,lEdkifygonf/ vufpvD;av,mu rSwfwrf;wifxm; aom a'gufwm*Refqkef;\ tw¬KyÜwådtusOf;udk 0,f,lvdkygu ¤if;vdyfpmjzifh rSm,l Edkifygonf/ ]]wpfcsdefu aysmufqHk;oGm;aomc&D;}} [laom a'gufwm*Ref;qkef;\ aeYpOfrSwfwrf; udkvnf; ¤if;vdyfpmü 0,f,lEdkifygonf/ a'gufwmqkef;\ a&;om;aom aqmif;yg; rsm;udkvnf; ¤if;vdyfpmü rSm,lEdkifygonf/

olonf uifqma&m*gjzifh 1944 ckESpf touf 42 t&G,fwGif uG,fvGefoGm;cJhygonf/

]]vlonf þpBuF0|mudk t<uif;rJhtpdk;&í rdrdtouf0dnmOf½IH;vQif tb,faus;Zl;&Sdoenf;}} (&Sifrmuk 8;36)??

tuREfkyfqkawmif;onfrSm rdwfaqGwkdYvnf; a'gufqkef;BuHKawGU&aom tawGUtBuHK txdtawGUrsm; BuHKawGU&ef qkawmif;ay;aeygonf/ qkawmif;aeonfrSm rdwfaqGb0 toufwmonf Avm[if;vif;jzpfaeonfudk odem;vnfNyD; rdwfaqGonf rdrdonf tjypfom;jzpfaMumif; em;vnfap&ef bk&m;&Sifu oifrpygrnftaMumif; qkawmif;aeygonf/ qkawmif;aeonfrSm rdwfaqG\tjypfrsm;tm; taoG;awmfjzifh aq;aMumoefYpif&ef a,½Iocif xH wdk;0ifcsOf;uyfEdkifygrnftaMumif; qkawmif;ay;aeygonf/ ''With Dr. Sung at the Liberal Seminary" usrf;pmausmif;u a'gufwmqkef;}} [laom acgif;pOftm; ,aeYn 6;00 em&DwGif qufvufa[mMum;rnfjzpfaomaMumihf ta&mufvSrf; vmcJhMuyg/ tmrif oDcsif;pmtkyfxJu trSwfpOf(3)udk tm;vHk;rwfwwf&yfvSsuf twlwuGoDqdkMuygpdkY?

]]vlwdkif;twGuf a,½I&Sif}} [laom "r®oDcsif;udk xyfrHí oDqdkonf/

vlwdkif;twGufa,½I? aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGuf a,½I&Sif
vlwdkif;twGufa,½I? aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGuf a,½I&Sif

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

w&m;a'oemawmfrwdkifcif a'gufwmc&dwfweft,fvfcsefrS &Sifrmuk 8;34-
37 udk zwfMum;ay;ygonf/
w&m;a'oemawmfrwdkifcif rpöwmbif*srifcifudwf*&dwfzpfrS (1819-1904
ckESpfü 0DvQHpvDbmoDuHk;aom ]]'k¬wd,arG;zGg;jcif;cH&rnf}} [laom "r®oDcsif;udk oDqdkay;ygonf/