Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
t&yf&yfodkY oGm;vmvSnfhvnfaom trsdK;tEG,f

THIS WANDERING GENERATION

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2004 ckESpf? pufwifbmv(5)&ufaeY? avmpftdef*s,fvdwfNrdKU?
wJawmfESpfjcif;toif;awmfocifbk&m; aeYnaeydkif?0wfjyKtpnf;ta0;ü
a[mMum;aoma'oemawmf
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 5, 2004

]]oif'Ha,vrlum;? trIukef&onfumvwkdifatmif? þpum;awmfwdkYudk ydwfípmapmifudkwHqdyfcwfxm;avmh/trsm;aomolwdkYonfxdk pmukdMunfh½Iaomtm;jzifh ynmwdk;yGmvdrfhrnf[kajymqdk\/ ('Ha,vtem *wådusrf;12;4)/


uREkfyfwdkYtoif;awmfü þw&m;a'oemawmfudk tBudrfrsm;pGma[mMum;cJhNyDjzpf onf/ ]]t&yf&yfodkYoGm;vmvSnfhvnfaom ]]trsdK;tEG,f}} [laoma'oemacgif;pOfonf uREkfyf a[mMum;orQxJuta&;BuD;aom a'oemwpfyk'fjzpfonf[kxifrdygonf/xdktwGuf 'DuaeYnta&mufpDwdkif;udk *½kwpdkufem;axmifapvdkygonf/

or®musrf;?pmürdefUawmfrlonfum;-

]]oif'Ha,vrlum;? trIukef&onfwdkifatmif? þpum;awmf wdkYudkydwfí pmapmifudkwHqdyfcyfxm;avmh/ ('Ha,v 12;4)/

þusr;fydk'füazmfjyaom t"dyÜg,fjynfhjynfhpHkpHkudk ]]trIukef&onfhumvwdkifatmif}} em;vnfEdkifrnf r[kwfay/ 4if;onftrIukefonfhumvwkdifatmif ]]wHqdyfcyfíydwfjcif; odkYr[kwf zHk;uG,fxm;&efrdefYqdkonfhtwGufjzpf\/tem*wfüjzpfysufvmrnfh BudKwifa[mMum;csufESifhywfoufí 'Ha,vudk,fwdkif tukeftpifem;rvnf oabmraygufonfudk awGU&onf/

]]xdkpum;udkigMum;íem;rvnfaomaMumifh? bk&m;ocif? þtrlt&mwdkYonf tb,fodkYukefpifygrnfenf;[k ar;avQmufvQifxdkolu'Ha,v?oifoGm;avmh/xdkpum;onf trIukef&onfh umvwkdifatmifydwfí wHqdyfcwfxm; vQuf&Sd\ ('Ha,v12;8-9)/

20&mpka&mufrSyJya&mzufwdkY\ BudKwifa[mMum;csuf usrf;pum;rsm;pwifí jzpf ysufjynfhpHkvmygawmhonf/ a'gufwm'AvsL.atc&pöa0vfu? 'Ha,v12;4ESifh ywfouf aom ]]vsifjrefpGmajymif;vJaeaom todynmA[kokwrsm;u urÇmBuD;\ tqHk;aeY&uf tem*wfjzpf&yfqef;rsm;udk BudKwifajymqdkjcif;jzpfonf/}}(Criswell Study Bible 'Ha,v 12;4 rSwfpkt&)/

]]oif'Ha,vrlum;? trIukef&onfumvwkdifatmif? þpum; awmfwdkYudkydwfí pmapmifudkwHqdyfcwfxm;avmh/trsm;aomolwdkY onfxdkpmudkMunfh½IUaomtm;jzifh ynm wkd;yGm;vdrfhrnf[k ajymqdk\ ('Ha,v tem*wådusrf; 12;4)/

vlom;wdkYonf or®musrf;pmawmfjrwfxJu BudKwifa[mMum;csufrsm;udk pdwf0if pm;vQuf&SdMu\/ taMumif;rSm BudKwifa[mMum;csufrsm;onf tpöa&;EkdifiHüjzpfysufjynhfpHk vmNyD; urÇmUEdkifiHtoD;oD;üvnf; tMurf;zufwdkufckdufrIrsm;? ta&SUtv,fydkif;jyóemrsm; jzpfysufvmrnfudkor®musrf;pmü BudKwifa[mMum;aomaMumifhjzpfonf/0ef;usifaA'qdkif&mjyóem rsm;urÇmUvlOD;a& jynfhodyfwdk;yGm;vmjcif;ESifh tpGef;a&muf ,Ofaus;rI"avhrsm;?pdwfydkif;qkdif&m jyóemrsm;uajrmufrsm;pGmaom vlom;wdkYü jzpfysufvmjcif;onfusrf;pmvmBudKwifa[mMum; csufrsm;udk tajzay;vQuf&SdaomaMumifh jzpfonf/aeYpOfowif;pmüuRefawmfzwfMum;aom taMumif;t&mrsm; jzpfysufvmrnf[k or®musrf;pmüajymxm;ovm;?[kvltrsm;wdkYurMumcP ar;Muonf/tu,fí or®musr;fpmudkt,HktMunfr&Sdbl;qdkvQiftuREkfyfonfurÇmay:ü jzpfysufaeaom taMumif;t&mrsm;u uREkfyftm;xdwfvefYjcif;ESifh pdwf"gwfustm;i,faprnfh[k 0efcH ygonf/ tem*wfjzpf&yfqef;rsm; jzpfvmrnfudkor®musrf;pmü BudKwifa[mMum;cJhonfudk uREkfyfwdkY odxm;zdkYvdktyfygonf/ Ekwfuywfawmf or®musrf;pmu rnfodkYrdefYawmfrloenf;?

1/ yxr?'Ha,v12;4ESifhywfoufíuREkfyfwkdYtouf&Sifaeaom]]aemufqHk;aom umv}}ü jzpfysufvmrnfh vu©Pmoufaorsm;azmfjycJhonf/

or®musrf;pmü rdefYawmfrlonum;

]]oif'Ha,vrlum;?trIukef&onfhwdkifatmif? þpum;awmf wdkYudkydwfí pmapmifudkwHqdyfcwfxm;avmh/('Ha,v12;4)/

]]aemufqHk;aomumv}}ü uREfkyfwdkYtouf&Sif&Muonf[ktuREfkyf,HkMunfygonf/edrdwfvu© PmwpfckNyD;wpfckonfuREfkyfwdkY odMuonfhtwdkif;uREfkyfwdkY touf&SifaeaomurÇmBuD;\]]aemufqHk; aomumv}}ü uREkffyfwdkYtouf&Sif&Muonf [kuREkfyfxifygonf/ edrdwfvu©Pmwdkif;onf urÇmBuD;\ aemufqHk;umvü uREkfyfwdkYtouf&SifaeMuonfudk &nfnTef;aeazmfjyaeonfudk uREfkyfwdkYodMuygonf/

yxrtaejzifh? umvukefqHk;&efeD;uyfNyD[k 0ef;usifaA'qkdif&m twdwfedrdwfrsm; uazmfjyaeonf/ a,½Ibk&m; BudKwifa[mMum;onfrSm-

]]t&yf&yfwdkYü BuD;pGmaomajrvIyfjcif;? tpmacgif;yg;jcif;? umvem rsm;Mum;jcif;wdkYonfjzpfMuvdrfhrnf/rdk;aumif;uifüvnf; aMumufrufzG,faomt&mESifh BuD;pGmaom ykyÜedrdwfwdkYonfay:xGef; Muvdrfhrnf/ajrBuD;ay:rSmvnf; vltrsdK;rsdK; rNidrfroufpdk;&drf aMumifhMujcif;? ork'´vdIif; wHykd;BuD;jcif;?ajrMuD;ay:rSmjzpfvwHhaom ab;rsm;arQmfí aMumufvefYojzifh vltrsm;wdkY\toufqHk;jcif; trlt&m wdkYonfjzpfMuvdrfhrnf}} (&Sifvkum-21;11?25-26)/

]]urÇmajrBuD;ay:ü}} jzpfvwHhaomab;rsm;udk awGUjrifjcif;jzifh vltrsdK;rsdK;wdkYonf rNidrfrouf pdk;&drfaMumifhMurIjzifh touf&Sif&Muvdrfhrnf[k a,½IBudKwifa[mMum;cJhonf/ 0ef;usifaA'qdkif&m *,uf½dkufcwfrIonf vlrsdK;EG,fpktm;vHk; &ifqdkif&Muvdrfhrnf[k a,½Ibk&m; BudKwifrdefYMum;cJhonf/

'kwd,taejzifh aemufqHk;aomumv ukefqHk;&efeD;uyfNyD[k vlrsdK;a&;ESifhqdkif&m y#dyu©rsm;uazmfjyaeonf/

]]xdkrSwpfyg; vlwpfrsdK;ESifhwpfrsdK; (vlrsdK;pkqdkif&m) wpfEdkifiHESifh wpfEdkifiH (EkdifiHom;qdkif&m)ESifh wpfEdkifiH&efbuf jyKMuvdrfhrnf/ (vkum21;10)

vlwpfrsdK;ESifhwpfrsdK;? wpfEdkifiHESifhwpfEdkifiH qefYusif&efbufjyKaeMuonfudk uREkfyf wdkY,aeY awGUjrifMu&onfr[kwfygvm;¿ vlom;wdkif;\ todynmtoG,foG,fESifh odyÜHtwwftm;jzifh vlwpfrsdK;ESifh wpfEdkifiHESifhwpfEdkifiH &efbufjyKMujcif;udk &yfwefYapEdkifzdkY rvG,fulay/

wwd,taejzifh? aemufqHk;aomumv ukefqHk;csdefeD;uyfcsdefwGif £oa&vvlrsdK;wdkY onf vlrsdK;taygif;wdkYtm;BuD;rm;aom jyóemjyKvdrfhrnf[k or®musrf;pmürdefYqdkcJhonf/ bk&m;ocifrdefYawmfrlonfrSm-

]]xdkumvtcgüvnf;? xdkNrdKUudkvlrsdK;taygif;wdkY tm;av;aomausmuf jzpfaprnf/xdkausmufudkcsDaom oltaygif;wdkYonfusdK;yJhaMurG Muvdrfhrnf/avmuDom;trsdK;rsdK; wdkYonfa,½IqvifNrdKUwpfzufüpka0;vQuf &SdMuvdrfhrnf/(Zmc&d12;3)

,aeYppfrSefaom c&pf,mef,HkMunfolwdkUonf £oaevvlrsdK;rsm;bufü &yfwnfzdkY vdktyfygonf/ odkYygaomfvnf; urÇmay:&Sd vlrsdK;EG,ftaygif;wdkYu £oa&vvlrsdK;wdkYtm; acwfumvukefqHkcsdefwGif qefYusif&efbufjyKMuvdrfhrnf[k or®musrf;pmawmfjrwfü BudKwifazmfjyxm;ygonf/ £oa&vvlrsdK;rsm;tay: tvGeftifrwef rkef;wD;jcif; twdwfedrdwf vu©PmjynfhpHkjcif;u uREkfyfwdkYonf acwfumv ukefqHk;csdefü a&muf&Sd aeMuonfudk azmfjyaeygonf/

pwkw¦taejzifh? aemufqHk;aomumv ukefqHk;csdefeD;uyfcsdefonf c&pf,mefrsm;udk n§if;yef;ESdyfpufjcif; &Sdvdrfhrnf[k or®musrf;pmawmfjrwfu azmfjycJhonf/ a,½Ibk&m;rdefY awmfrlonfrSm-

]]xdktrlt&mrsm;? tjzpfrSDvlrsm;wdkYonf ig\emraMumifh oifwdkYudk zrf;qD;n§if;qJí w&m;Z&yfü vnf;aumif;? axmifxJü4if;tyfESH Muvdrfhrnf/&Sifbk&if0efrif;xHodkY ydkYaqmif Muvdrfhrnf/(&Sifvkum21;12)/

urÇmUEdkifiHtoD;oD;? ta&SUtv,fydkif;? tif'dkeD;&Sm;or®wEkdifiH? ql'efESifhw½kwf jynfolYor®wEdkifiHwdkYü xdktjzpftysufrsm; jzpfyGm;aeonfudk awGU&Muygonf/ urÇmUEdkifiH toD;oD;? ae&ma'otESHU? oufaocHa0iSaeaomc&pf,mefwdkYtm; n§if;yef;ESdyfpufjcif;onf acwfumvukefqHk;csdefeD;uyfjcif;\ edrdwfvu©Pm[k uREkfyf,HkMunfygonf/

yOörtaejzifh? aemufqHk;aomumvukefqHk;csdefonf bmoma&;twkta,mif aqmifedrdwfvu©Pmrsm;u azmfjyaeonf/ EkwfuywfawmfrdefYawmfrlonfum;-

]]tb,folrQ? tb,fodkYaomtm;jzihf oifwdkYudk rvSnfhjzm; apESifh/ xdkaeY&ufr&ufrSD azmufjyef oif;cGJ jcif;onft&ifjzpfí 'k'½dkufvlwnf;[laom ysufpD;jci;f\om;onfay:vm&vdrfh rnf(2ouf2;3)

&mcsDaxmifcsDNyD; 0dnmOfEdk;xvQuf&Sdaom w½kwfjynfolYor®wEdkifiH? tmz&duwdkuf wpfcGifESifh urÇmUEdkifiHtoD;oD;ü wpfcsdefwnf;üyifBuD;rm;aom0dnmOfusqif;rIrsm;? c&pf,mef twkta,mifrsm;? ppfrSefaomc&pf,mef ,HkMunfolrsm;xJu ay:xGufvmonf? þae&mtaemufwdkif; üvnf;ay:xGufvmNyD/ þvu©Pmoufaorsm;u uREkfyfwdkYonf uyfurÇmumv\ aemufqHk;aeY&ufodkY a&muf&Sd&MuNyD; c&pfawmf 'kwd,tBudrf <uvm&efeD;uyfNyDjzpfaMumif; uREkfyfwdkYtodyifjzpfygonf/ BuD;rm;aom vu©Pm oufaorsm;ae&mtESHUwGifjzpfysufaeygonf/ or®musrf;pmü BudKwifa[mMum;csufrsm; jynfhpHkvmNyDjzpfonf/

xdkYaMumifh 'Ha,v12;4ESifhywfoufí uREkfyfwdkYonf ]]aemufqHk;aomtcsdefumv}} ütouf&Sif&Muonf[k ,HkMunfygonf/

2/ 'kwd,aemufqHk;aomumvwGiftodynm?twwfynmwdk;yGm;NyD; c&D; oGm;vmolrsm;jym;vmrnf[kEkwfuywfawmfürdefYawmfrl\

]]oif'Ha,vrlum;? trIukef&onfumvwdkifatmif þpum; awmfwdkYudkydwfí pmapmifudkwHqdyfcwfxm;avmh/ trsm;aom olwdkYonf xdkpmudkMunf½IUaomtm;jzifh ynmwdk;yGm;vdrfhrnf[k ajymqdk\('Ha,v12;4)/

vGefcJhaomtESpf150upí vlom;wdkY\ todynm? twwfynmonf zGHUNzdK; wdk;wuf vmojzifh acwfpD;aMumif;twkdif; wpfae&mrS wpfae&modkY vQifjrefpGm c&D;oGm;vmMu&onf/ za&mzuf'Ha,vonf jrif;wpfaumif\ tjrefEIef;wpfem&DvQif 15rdkifxufausmfvGefí b,fawmhtcgrS c&D;roGm;cJhbl;yg/'Ha,v\ ajcvSrf; tjrefEIef;onfvnf;omrefvlom; wpfOD;uJhokdYyifjzpf\/ ya&mzuf'Ha,v tcsdeftcg wkef;u tjrefqHk;vlom;wpfOD;onf wpfem&Dudk 15odkYr[kwf20rdkifavmuf tjrefEIef;jzifh c&D;roGm;Muyg/ odkYygaomfvnf;a&;aEG;aiGYpufESifh vQyfppfyg0goHk; pufud&d,m wyfqifaom pufypönf;rsm;uwpfem&Dudk20-30rdkif tjrefEIef;jzifh xdktcsdefu oGm;ucJhMuonf/ vlodrsm;aomtife&DazmufonftwGif;ürD;avmif uRr;fa0NyD; ysHoef;aom pufjzifhwpfem&Dudk25-35txd?aemufqHk;wGifrdkif70txdtjrefEIef;jzifh oGm;vmcJhonf/tckacwfwGifwpfem&Dudk rdkif600tjrefEIef;um;awG&SdygNyD/ wpfem&DvQifav,mOfysH wpfpif;onf rkdif2000tjrefEIef;jzifhysHoef;EdkifNyD;wpfem&DvQiftmumo,mOfonf wpfem&Drdkif24000txdtjrefEIef;jzifhoGm;vmaeNyDjzpfonf/ ,aeYqdkvQif *sufav,mOfysH onf urÇmudk24em&Dtenf;qHk;jzifh ywfíysHoef;Edkifonf/ vlwpfOD;onf tmumovGef;ysH,mOf jzifhurÇmudkrdepf80twGif;wpfywfywfíoGm;Edkifonf/ NyD;awmh 1puúefYtwGif; a&'D,dkowif; rsm;onfurÇmpGef;rS[dktpGef;xdvQifjrefpGma&mufysHaeNyD/,aeYtodynm&Siftwwfynm&Sif rsm;uurÇmudk wpfywfywf&ef tvif;tjrefEIef; wpfpuúefYvQif 7 BudrfvSnfhywfEdkif&ef aqG;aEG;aeMuNyD/urÇmhqGJiiftm; qefYusif ud&d,mrsm; jynfhjynhfpHkpHk&Sdygu xdkt&mjzpfaumif;jzpfEdkifonf/ pOf;pm;Munfhyg/

'AvsL.tD;bvufpkwkef;\ *E¦0ifajrmufpmtkyfjzpfaom(Jesus is coming) a,½I<uvm aeNyD? 1917 ckESpfujyefvnfajymMum;cJhonfhrSm-

a,½I<uvmcgeD;NyD[k ,HkMunf&jcif;\ taxmuftxm;rsm;u rnfonfht&mawG jzpfoenf;[k ,aeYuREkfyfwdkYpOf;pm;oHk;oyfzdkY vdkaeayNyD/ uREfkyfwdkYodMuonfhtwdkif; urÇmhaeY&ufumv tqHk;wdkifNyD[k uREkfyfwdkY,HkMunfavmufaom oufaotaxmuftxm;rsm;udk atmufazmfjyygtcsuf 7 csufjzihfazmfjycJhygonf/ yxrtaeESifh tod?twwfynmESifh c&D;oGm;vmrIwdk;wufvm jcif;jzpfonf/

1917 ckESpf'Ha,v12;4udkjyefvnfudk;um;a&;om;ajymMum;onfrSm-

rMumao;cifESpfrsm;ESifh ,ckrsufarSmufEdIif;,SOfygaomf tHhMozG,f c&D;oGm;vmjcif;ESifh todynm?twwfynmESpfckpvHk; wkd;wuf ajymif;vJaeonfudk awGU&onf/

xdkoluqufvufí

c&D;&Snfta0;udk oGm;zdkYtwGuf pOf;pm;qHk;jzwfcJhaom t*Fvef EdkifiHoltrsdK;orD;BuD;wpfOD;\ jzpf&yfqef;wpfck&SdcJhonf/ c&D; xGufcGmawmhrnfholudk olYtaygif;toif;rsm;u 0dkif;0ef;ulnDcJh Mu\/ xdktrsdK;orD;BuD;tm; ydkYaqmifEkwfqufzdkY&ef vltkyfBuD; wkdYonf wpfrdkifruvrf;avQmufydkYaqmifcJhMuonf/wpfu,fawmh xdktrsdK;orD;BuD;\ c&D;vrf;qHk;onf 15rdkif cefYom&Snfvsm;onf/

vltkyfBuD;onf xdktrsdK;orD;[m EkwfqufzdkY&efa&mufvmMuNyD taMumif;rSm xdktrsdK;orD;udk olwdkYaemufxyfawGUMurnfr[kwf? 15rdkiftuGmta0;ü oGm;a&mufrnf jzpfaomaMumifhjzpf\/ ,aeYurÇmY qGJiiftm;qefYusifbufed,mrw&m;awGU&Sd toHk;jyKEdkifrnfqkdyguvlwdkYonf tvif;wef;tjrefEIef;wpfpuúefYvQifurÇmudk 7 Budrfywf awmhrnfjzpfonf/ bvyfpwkef; ajymMum;onfrSm-

tckqdka&aEG;aiGU"gwftm;ESifh vQyfppf"gwftm;wdkYudk csdwfquf wDxGifaom pufypönf;rsm;aMumifh ukef;aMumif;? a&aMumif; c&D;udk Zdrf&Sd&Sd oGm;vmEdkifMuNyDjzpfonf/ xdkYtwGuf vlwpfOD;onf ZdrfcHvQuf urÇmBuD;udk &ufaygif; (60)twGif; vSnfhywfEkdifNyDjzpfonf/ [l\/

1917 ckESpfavmufwkef;u xdkajymif;vJwdk;wufjcif;onf bvufpwkef;tzdkY tHhtm;oifhp&mjzpfyHkay:\/ onfhrwdkifcif*sLvDAefeDu ]]urÇmudk&ufaygif;(80)ESifhvSnfhywf jcif;[laom ausmfMum;aom odyÜHpdwful;0w¦Kudka&;om;cJhonf/ 4if;pdwful;,OfZmwfvrf;udk rif;om;a';0d'feDAifo½kyfaqmifcJhonfudk ½kyfjrifoHMum;ü rdwfaqGwdkY awGUjrifEdkifygonf/NyD;awmh *sLvDAefeDu&,fcsifzG,fpdwful;ESifh urÇmBuD;udkrD;yHk;ysHjzifh &ufaygif;(80)twGif; ysHoef;rnf[k a&;om;cJhao;onf/ uaeYacwfwGif vlwdkif;vdkvdkurÇmBuD;udk em&D(20)twGif; vnfywfEdkifNyDjzpfí &ufaygif;(80)MumvnfywfEdkifonf[laom avoHonf acwfaemufus usefcJhNyDjzpfonf/ vlwpfOD;onf tmumo,mOfjzihf xkdxufruaom tjrefEIef;jzifhoGm;vmEkdifygNyD/ uREkfyfwdkY or®musrf;pmu rdefYqdkonfrSm-

]]oif'Ha,vrlum; trIukef&onfhumvwdkifatmif þpum;awmfwdkYudk ydwfí pmapmifudk wHqdyfcwfxm;avmh? trsm;aomolwdkYonf xdkpmudkMunfh½IUaomtm;jzifh ynm wdk;yGm;vdrfhrnf[k ajymqdk\/('Ha,v12;40)/

uREkfyf\tbdk;tbGm;ESifhrdbESpfyg;touf&SifpOfumv&mpk(20)üxdkt&mrsm; jzpfysuf vmcJhonf/ uREkfyf\tbGm; arG;zGm;onfh&yfü armfawmfum;yif r&dScJhao;yg/ vlom;wkdY vnf; av,mOfysHukd rwDxGifcJhMuao;yg/ uREkfyf\tbGm;onf avxkxJü yxrqHk; av,mOfpD;jycJhaom ½dkufpfnDaemifESpfyg;ukd rSwfrdonf/ tbGm;onf N*dKvfwkjzihf urÇmukd vSnhfywfysHoef;cJhaom vlom; tdkApfukd jrifawGUcJhao;\/ xdkt&monf wpfOD;wpfa,muf ouf&dSxif&Sm;pOfyifüom jzpf\µ odyÜHqkdif&m wdk;wufajymif;vJjcif;? tjrefEIef;jzihf c&D;oGm;vmMujcif;u uREkfyfwdkYonf urÇmBuD;\ tqHk;aeY&uf umvodkY wjznf;jznf; eD;uyfpGm a&GUvsm;aeNyDjzpfonfukd todyifjzpfMu\/

a'gufwm trf.tm&f'D[ef;?olY\pmtkyfü edrdwfvufPm oufaoxif&Sm;aom tcsdefumvü ajymMum;cJhonfrSm-

ya&mzuf'Ha,vu urÇmukefqHk;csdefESihf ywfoufí vu©Pm oufaoESpf&yfukd ay;cJhonf/ þt&mrsm; jzpfonf (1) trsm;aom olwdkYonf wpfae&mrS wpfae&modkY ul;vl;oGm; vmvdrfhrnf/ (2) todynm? twwfynm wdk;yGm;Muvdrfhrnf [lí jzpf\/ c&D;oGm;vma&; vu©PmoufaoESihf ynma&; vu©Pm oufao[k uREkfyfac:wGifygonf/ uyfurÇm umv \ tqHk;aeY&ufonf tdyfruf½Hkyg½Hk rrufbl;aom todtwwfynm wkd;wufrIjzpfpOfukd odyÜHynm&Sifrsm; awGU&dSMu&NyD; BudKwifjyifqifa&;qGJrxm;aom c&D;oGm;vma&; wdk;wufajymif;vJjcif;\ xl;jcm;aom vu©Pm oufaorsm; u oufaoxlygonf/ 'Ha,vrdefYqdkonfum; ]]vlom;wdkY onf ]]wpfae&mrS wpfae&modkY ul;vl;oGm;vm}} Muvdrfhrnf [kqdk\/ BudKwifjyifqif a&;qGJrxm;aom c&D;oGm;vma&; acwfumv a&mufvdrfhrnf[k BudKwifa[majymxm;onf/ ESpfaygif; 2500 ausmfu ya&mzuf'Da,v a&;om;cJhaom xdkusrf;pum;onf xdkusrf;pmzwf½IolwdkYtm; wkefvIyfacsmuf jcm;aponf/ ,aeY uREkfyfwdkYacwfBuD;ü xdkya&mzufpum; rsm;jynfhjynhfpHkpHk vu©Pmxifjcm;cJhNyD jzpfonf/ urÇmBuD;u qGJaqmifrIr&dS usKH;usOf;oGm;cJh&NyD/ ,ckonf jrefqefaom t&Sdeft[kefESihf c&D;oGm;vmaom acwfa&mufayNyD/ tpü qdkvQif a&aEG;aiGUrSwpfqihf vQyfppfyg0goHk;tqihf wdk;wuf ajymif;vJcJhNyD/ tpü rD;&xm;udkom toHk;jyKMuNyD; aemiftcg 'DZ,fqHk;,mOfrsm;udk c&D;oGm;vma&;twGuf toHk;jyKMuonf/ tckqdk *sufav,mOfay:NyD; wpfqufwnf;rSmyJ N*dKvfwkrsm;ESihf oGm;vmaeMuygNyD/ rnfolwpfOD;wpfa,mufrQ ]]wpfae&mrS wpfae&modkY ul;vl;oGm;vmMuvdrfhrnf}} [laom BudKwif a[mMum;csufukd arharhavsmhavsmh rarhoihfMuacs/

uaeY jrifawGU&aom 'Ha,v\ BudKwifa[mMum;csufrsm;udk eufeJpGm awG;ac: MuygpdkYvm;/

3/ wwd,? uyfurÇmumv\ tqHk;aeY&ufonf vlom;wkdif; rem;rae c&D;oGm; vmMuvdrhfrnf[k or®musrf;pmawmfjrwfu rdefYqdkonf/

]]oif'Ha,vrlum; trIukef&onfh umvwkdifatmif þpum; awmfwdkYukdydwfí pmapmifukd wHqdyfacwfxm;avmh/ trsm;aom olwdkYonf xdkpmudkMunhf½Iaomtm;jzihf ynmwdk;yGm; vdrfhrnf[k ajymqdk\ ('Ha,v 12;4)

vlom;wdkYonf wpfae&mrS wpfae&mokdY ul;vl;oGm;vmaeMuonfrSm tb,faMumihfenf;¿ [k rdrdudk,fukd ar;Munhfyg/ bmaMumihf tvGefYtvGefc&D;oGm; vkyfom;rsm;jym; Mum;&oenf;/ vlom;wdkYudk tem;ay; armif;ESifaeaom taMumif;&if; wpfcku wpfpHkwpf&monf olwdkY\ pdwfESvHk;om;udk r&yfrem; a&TUvsm;jcif;ESihf ajymif;vJ jcif;u armif;ESifaeonf[k uREkfyfxifrdygonf/

urÇmOD;usrf;ü um£eajymaompum;ukd owd&Muyg/

]]uREkfyfukd ajrBuD;jyifrS ,aeYESifxkwfawmfrlNyD/ rsufESmawmfudk vnf; rjrif&/ ajrBuD;ay:rSm ajy;&aomol? t&yf&yfü vnf& aomoljzpf&\/ (urÇmOD; 4;13)

um£eonf tjypfwpfckukd usL;vGefcJhonf/ olYnDukd owfjzwfcJhonf/ usL;vGefcJhaom tjypf tusKd;tqufu olYtm; ajrBuD;ay:rSm ajy;&aomoljzpfapNyD; rajymif;vJEkdifaom c&D;oGm;ç oGm;vmjcif;ESihf wpfae&mwnf;ü at;aq;wnfNidrfpGm tajccsaexdkifí rauseyfapchJyg/ uaeY vlom;rsm; wpfae&mrSwpfae&mokdY ul;vl;oGm;vmMu&jcif;\ tajccHtaMumif;&if;onf rdrdwdkY\ tjypfu armif;ESif aeaomaMumifh jzpfonf[k uREkfyf,HkMunf vufcHygonf/ tar&duefEkdifiHodkY vma&mufolwkdYonfvnf; tjypf&JU tusKd;tqufjzpfaom avmb? twåaMumihf vma&mufMujcif;jzpfonf/ c&pf,mef toufwm aumif;rGefpGm wnfaqmufzdkY vmMuolrsm; r[kwfMuygµ avmb twå&rufaMumihf? aiGajrmufrsm;pGm &SmazGzkdY vmMujcif;om jzpfonf/ 'gaMumihf w½kwfEkdifiHrS vma&mufynmoifMum;olrsm;tm; ppfrSefaom c&pf,mef,HkMunfoljzpfckdif;zdkY rvG,f ulay/ w½kwfEkdifiHwGif BuD;rm;aom 0dnmOfEdk;xrI acwfopforkdif;wGif aeNyDjzpfonf/ odkYygaomfvnf; þae&m tar&dum;odkY vma&mufynmoifMum;Muaom ausmif;ol ausmif;om;rsm;onf aiGtajrmuftjrm; &&dSa&;ukdom pdwf0ifpm;Muonf/ xdkolwdkYonf tavmif;tpm;vkyf&ef vmApf*pfNrdKUudk ausmif;ydwf&uftwGif; paewe*FaEGaeYrsm;wGif oGm;vdkMuonf/ aiGajrmufrsm;pGm &vdkojzihf bk&m;ausmif; oGm;zdkYxuf tvkyfvkyfvdk Muonf/ aiGaMu;onf olwkdY\ bk&m;ozG,fjzpfojzihf? aiGaMu;onf tar&dum;EkdifiH\ bk&m;ozG,f jzpfaeawmh\/

pydefbmompum;ajymolrsm;onfvnf; rajymif;vJEkdifatmif a&TUvsm;a&TUajymif;Mu NyD; rajymif;vJEkdifatmif ajymif;vJaeMuNyD/ þonf xdkolwdkY\ rsKd;qufom;orD;rsm;udk ysufpD;aponfomru olwdkYukd,fukdyif ysufpD;aponf/ wpfae&mü wnfNidrfpGm tajccsaexkdifygµ þae&m uREkfyfwdkYESihftwl tajccsaexdkifygµ

at.'AvsLwdkZmu wpfcsdefwpfcgwkef;u uREkfyfwdkY tar&duefEkdifiHrSm ppfrSefaom c&pf,mefrsm;tjzpf aexdkifcJhMuygw,f[k ajymMum;cJhzl;ygonf/

BuHhcdkifawmif;wif;ckdifrmaom oif;axmufwpfa,mufonf olarG;zGm;&mESihf aoNyD;oN*dKvf&m t&yfa'oü olYtoufwm wpfckvHk;udk toHk;cHcJhonf/ acwfopfajcovHk;wkdif tpktzGJU rwkdifcifxd olonf ckdifrmpGm touf&SifcJhygonf/ ol\ trSm;t,Gif;wpfcku tajymif;tvJvkyfzdkYESihf at;aq;pGm tem; ,laexdkifzdkYyifjzpfonf/ at;aq;wnfNidrfpGm touf&SifEkdif zdkY vdktyfaom tultnD taxmuftHhrI &&dScJhonf[k rMum;yg/ "g;aoG;ausmufESihf ezl;wkdufvsuf om;orD;q,fa,mufudk awmif,mvkyfief;jzihf auR;arG;&&Sm\/ 'DMum;xJ wpfvvQif pmtkyfaumif;wpftkyf okdYr[kwf ESpftkyfukd zwfjzpfao;\/ olonf touf 87 ESpft&G,fwGif tawmifwpf&mus,f0ef; aom NcHajrxJu opft,fyifrS &Snfhwpfaumifukd rsufrSefrwyf 'gZifru ajy;vTm;NyD; aoewfjzihf vufwef;ypfao;\/ aemufqHk; olYtoufwm ukefqHk;uG,fvGefcsdefwGif usef&pf aom rdom;pkrsm;u vGrf;qGwfowd&Muonf/ ol\taygif; toif;rdwfaqGrsm;uvnf; xdkol\ wefzdk;&dS taumif;qHk; touf&SifcJhaom toufwmukd twk,lcJhMuygonf/ ol\ajr; wpfa,mufonf omvGefaom a,musfm;aumif;wpfa,muf jzpfvmum aEG'Pf? aqmif;'Pf? rdk;'PfcHae&aom ajcovHk; tdrfwdkif tajctaerS wkdufwef;wdkdufcef;rsm;tjzpf jyKjyif ajymif;vJay;oljzpfonf/ (at.'AvsLwdk\ aEGv,facgif ½l;oGyfjcif;}} igbk&m;ocifonf apmihfxdef;rI\ c&pf,ef yHkEdSyfjcif; 1970 ckESpf xkwfa0?pm 127)

bmaMumihf tar&dum;&dS vlom;rsm; wpfae&mrS wpfae&modkY oGm;vmaeMu oenf;¿ bmaMumihf rdrdwdkYtoif;awmfudk csefxm;cJhNyD; wpfEkdifiHrS wpfEkdifiHodkY ul;vl; oGm;vmaeMuoenf;¿/ tNrJwrf;vdkvdk avmbaMumihf aiGajrmufjrm;pGm &vdkaomaMumihf jzpf\/ uRefawmfq&mBuD; bDvD*&rf[rf ajymorQudk oabmrwlygbl;/ odkYayr,fh tar&duef EkdifiH\ BuD;rm;qHk;aom tjypfonf avmb? &rufaMumifh aiGajrmufrsm;pGm ykdifqdkifvdkjcif;[laomtqkdukd oabmwlygonf/

vli,frsm;cifAsm;? &yfwefYvdkYr&Ekdifaom wpfae&mrS wpfae&modkY a&TUvsm;jcif;ESihf ajymif;vJjcif;? aiGajrmufrsm;pGm ydkifqdkifvdkrI &rufrsm;u oif\tem*wf toufwmudk temw&jzpfaprnf/ oihftm; oihfrdbrsm;rS ausmif;rSxkwfy,fEkdifNyD; taygif;toif; trsm;xJrS wukd,fwnf; txD;usef ydwfaESmifxm;cJhjcif;cH&ygrnf/ ¤if;onf 0rf;enf; aMuuGJzG,f jzpf&yfjzpfonf/ rsm;aomtm;jzihf tar&dum;&dS vli,frsm;onf pdwfrcsrf; omp&m wpfukd,fwnf; txD;usefMu&onf/ tu,fí oifonf r&yfrem; wpfae&m rSwpfae&modkY a&TUvsm;oG;aernfqdkyg oifü wnfNidrfat;csrf;aom rdom;pkESihf ppfrSef aom taygif;toif;&dSrnfr[kwfay/

olwpfyg;u oihftm; aumvdyfausmif;ajy;aeol[k tajymrcHygESihf/ þtoif;awmf rS aumvdyf? wuúodkvfausmif;wufaeaom ausmif;ol^om; 15 rS 20 a,muf txd &dSygw,f/ wnfNidrfpGmESihf þae&müaeNyD; ausmif;wufyg/ wnfNidrfpGmjzihf bk&m;ausmif;yHkrSefwufNyD; rSefuefaom rdwfaqGtjzpf tuRrf;w0ifaeyg/ bmaMumihf wpfukd,fwnf; txD;usefqefvdkoenf;¿/ rdom;pkqDvmNyD; toif;awmfodkYoGm;yg/ ta&;BuD;qHk; oihfvkyfaqmif&rnfrSm ppfrSefaom c&pf,mefwpfOD; jzpfvmzdkYyg/ wnfNidrf;pGm jzihf ESpfjcif;toif;awmf avmtdef*s,fvdwfNrdKUü xdxdrdrdyg0ifprf;yg/ ta0;odkY roGm;ygESihf/ ¤if;u oihftm;aemufxyf txD;usefapOD;rSmjzpfonf/ bmaMumihf txD;usef qefpGmjzihf touf&Sifvkdygoenf;¿ rdom;pkqDjyefvmNyD; toif;awmfodkY oGm;a&mufyg0if yg/

tu,fí oifonf toif;awmfukd pGefYcGmygu oifonf oif\tajccHtjrpfukd pGefYcGmjcif;jzpf\/ oihftoufwmxJu t"dutcsufudk pGefYcGmjcif;vnf;jzpfonf/ xdkuJhodkY um£e pGefYcGmcJh&\/ ol\b0toufwmESihf olYom;orD;wkdY\ b0toufwm ysufpD; apcJhonf/ bk&m;ocif\ rsufarSmufawmfrS xGufajy;NyD; aem'jynfodkY tajccsaexdkif jcif;u olonf urÇmay:wGif yxrOD;qHk; bk&m;rJ0g'Dorm; jzpfvmcJhonf/ a'gufwm a'[ef;ajymMum;cJhonfrSm -

aem'\ pmygt& t"dyÜg,frSm ]]vSnhfvnfoGm;vmaom e,fajr}} [k t"dyÜg,f&dS\/ xdkYaMumihf a[vopum;jzihf vSnfhvnfoGm;vmaom e,fajr[k t"dyÜg,f&dSygonf/ ¤if;u wpfae&mrS wpfae&modkY ul;vl;oGm;jcif;[k qdkvkdonf/ um£eonf tdEd´,EkdifiHESihf w½kwfEkdifiHESihf tjcm;a0;vHaom t&yfa'owkdYü vSnfhvnfoGm;vmonf[k ½dk;&mxHk;wrf; tpOftvmt& od&onf/ a,bk,steufzGihf ajymqdkonfrSm um£eonf olYtdrfrS a0;vHaomt&yfa'oü vSnhfvnf oGm;vmonf[k vm\/ ¤if;u tem;,ljcif;r&dS? a0'em twdcHpm;vsuf vSnfhvnfonf[k qdk\/

a&TUvsm;jcif;? a&TUvsm;jcif;? a&TUvsm;jcif;? a&vTrf;rdk;jcif;r&dScif vlom;rsm; tm;vHk;onf um£ejyKouJhokdY jyKrlcJhMuonf/ c&pfawmfa,½Iu vlom;rsm;onf aemufqHK;aom umv um£euJhodkY jyKrlMuvdrfhrnf[k rdefYawmfrlcJhonf/

a,½IrdefYawmfrlonfum;

]]vlom;<uvmaomtcg aem{vufqufüjzpfouJhodkY jzpfvdrfh rnf (&SifróJ 24; 37)/

,aeYwGifvnf; xdkuJhodkY jyKrlaeMuNyD? a&vTrf;rdk;jcif;rwkdifcif vlom;rsm;wpfae&mrS wpfae&modkY a&TUvsm;onfenf;wl ,aeYvlom;rsm; xdkuJhodkY jzpfMuonf/

]]rsm;aomolwkdYonf xkdpmudk Munhf½Iaomtm;jzihf ynmwdk;yGm; vdrfhrnf[k ajymqdk\/ ('Ha,v 12;4)/

bmaMumihf vlom;rsm; wpfae&mrSwpfae&modkY ul;cwfoGm;vmoenf;¿ uRefawmf ajymcJhNyD;onfhtwkdif; avmb&rufaMumihf aiGajrmufrsm;pGm ykdifqdkifvdkíjzpfonf/

Ekwfuywfawmf rdefYawmfrlonfum; - ]]aemifumvonf cJ,Of;aomacwfumvjzpfrnf[k odrSwfMuavmh? tb,fokdY enf;[lrlum; vlwkdYonf udk,fukdudk cspfaomol? aiGukdwyfrufaomol ... (2 wdarmaw 3;1-2) [líazmfjyonf/

aemufqHk;aomumvü vlom;wdkYonf ]]rdrdudkrdrd cspfaomolESihf ykdufqHukdcspfaom ol}} jzpfMuonf/ xdkt&monf *&drl&if;pmt& jzpfonf/ xdkae&mrS wpfae&modkY ul;vl;oGm;vmcsifpdwfonf avmbpdwfaMumihfESihf tjcm;aom taMumif;aMumihfjzpfEkdif onf[k uREkfyfajymESihfNyD/ vlom;wdkY ajymMuonfrSm þtoif;awmfüyJ aexdkifNyD; toif;awmfukd ulnDygrnf/ okdYaomfvnf; xdkae&modkY oGm;a&muf ydkufqH&Sm&ygtHk;rnf[k ajymMuonf/ ¤if;ausmif; onf aumif;rGefygu xdkausmif;odkY uREkfyfwufygrnf[k vlawGajymMuao;onf/ tem*wfwGif ajrmufjrm;pGm aiG&&dSzdkYonf oifwdkYausmif; ynmt&ifqHk; oifrSyJ xdktcGihftvrf; &rnfjzpfonf/ xdkYaMumihf oifonf avmb&ruf? twåorm;jzpfaomaMumihf wpfae&mrS wpfae&modkY oGm;vmvSnfvnf&jcif;jzpfonf/

a,½Ionf þtaMumif;t&mESihf ywfoufí wpfpHkwpfck ajymvdkonfrSm? a,½IrdefYawmfrlonfrSm ]]bk&m;ocif\ EkdifiH awmfESihf ajzmihfrwfjcif;w&m;ukd a&S;OD;pGm &SmMuavmh? aemufrS xdkt&mrsm;udk xyfíay;awmfrlvwHh (&SifróJ 6;33) [kqdk\/

xdkYaMumihf rpöwmAefpD,m xdkuJhodkY &SmazGcJhwmjzpfw,f/ xkdYaMumihf rpöwm *&dzufpf xdkuJhodkY vkyfaqmifcJhwmjzpfw,f/ xdkYaMumihf a'gufwmcsef xdkuJhodkY vkyfaqmifcJh wmjzpfw,f/ xkdYaMumihf rpfqvmZmESihf a'gufwmauuefwdkY xdkuJhodkY vkyfaqmifjcif; jzpf\/ xdkYaMumihf uREkfyf\ZeD; xdkuJhodkY vkyfaqmifjcif;jzpfonf/ uREkfyfwkdY\ toif;awmfü &dS acgif;aqmifrsm;u EkdifiHawmfESihf ajzmihfrwfjcif;w&m;udk a&S;OD;pGm &SmazGMuwm jzpfw,f/ xdkuJhodkYaom rdom;pkukd aysmfaysmf&Tif&Tifjzihf awGUjrif&Muwmjzpfw,f/ xkduJhokdY vkyfaqmifMuzdkY oihftm; tvkd&dSonf/ wpfae&mNyD;wpfae&m ajy;vTm;raeMuygESihf/ þae&müyif wnfNidrfat;csrf;pGmaeNyD; EkdifiHawmfukd OD;pGm &SmazGMuyg/

rMumao;cifu rpöwm*&dzufpfoDqdkoGm;ouJokdY

]]wif;wdrfa&mifh&J? auseyftm;&aompdwfxm;
avmu Opöm ypönf;ay;um 0,fír&Ekdifyg
a&T? aiG Opöm ypönf; oifü&dSapumrl
wu,fppfrSef Nidrfoufjcif;onf a,½IrSwpfyg;

uREkfyfonf avmhpftdef*s,fvdwfNrdKUü aexdkifonfrSm tESpf 60 ausmfvmNyDjzpfnf/ avmhpftdefus,fvdwfNrdKU uREkfyf\ omoemoufwrf; 45 ESpf wkdifygawmhrnf/ tpwGif vljzLtoif;awmfü OD;aqmifNyD;? w½kwfESpfjcif;toif;awmfukd OD;aqmifonf tckqdk þtoif;awmfüayghAsm? rMumcPqdkovdk þavmhtdef*s,fvdwfNrdKU toif;awmfukd pGefYcGm csifcJhonf/ odkYaomfvnf; bk&m;ocifu þae&müyif aeapvdkonf/ pdwfykdif;qdkif&m jyif;xefaom cHpm;rIESihf aiGaMu;qdkif&m tusyftwnf;rsm;u uREkfyftm; þae&mü tajccsaexkdif&ef tcufawGUapcJhonf/ odkYygaomfvnf; ykdí ]]aumif;aomae&ma'o}}ü tajccsaexdkifzdkYxuf bk&m;ocif\ tvdkawmftwkdif; aexdkifzdkYu ykdíta&;BuD;aMumif; odvmcJhygonf/ w½kwfEkdifiHESihf tmz&duü emrnfausmfomoemjyK q&mBuD; pD.wDpwuf ajymMum;onfrSm ]]tvHkNcHKqHk;aomae&mü aejcif;onf bk&m;ocif\ tvdkawmf\ A[dkü}} aexdkifjcif;yifjzpf\/ uRefawmfvnf; olY\tqdkESihf wpfxyfwnf;usygonf/ tckawmh þNrdKUü uREkfyfESihftwl ausmif;oGm;vmMuaom taygif;toif;rsm; þNrdKUudk pGefYcGmoGm; ukefMuNyDav/ igh&JUtaygif;toif; rdwfaqGrsm; aoaomolrsm;&dSovdk tjcm;odkY ajymif;a&TU olrsm;vnf;&dSygw,f/ taygif;toif;tm;vHk; avmhpftdef*s,fvdwfNrdKUukd pGefYcGmMuukefNyD/ þae&mü aexkdifzl;olawGav/ tckqdk&if uREkfyf\om; 2 a,muf? ZeD;ESihf uRefawmf [dkifrmuvGJvkdY b,foli,fcsif;rS avmhpftdef*s,fvdwfNrdKUü r&dSMuawmhbl;/ uRefawmfonf avmhpftdef*s,fvdwfNrdKUü rsm;pGmaom taygif;toif;xJu usef<uif;aom yk*¾dKvfjzpfygonf/ þNrdKUBuD;ukd pGefYcGmolawGxJu wpfcsKdUonf omíaumif;aom b0ukdr&&dSMuovdk tcsKdUawGvnf; rdrdwdkY&SmazGaeaom omíaumif;aom Opömpnf;pdrf rawGU&Muao;bl;/ þNrdKUBuD;ukd pGefYcGmMuaom olwdkY&SmazGaewJh t&mxuf? jynhfpHkaomb0? omícsrf;omaom b0ESihf omít"dyÜg,f&dSaom t&m tckuREkfyfü rsm;pGm&dSygNyD/ þNrdKUü wnfNidrfpGmae Muyg/ oif;tkyfq&mBuD;rsm;wkdYonf þNrdKUüom wnfNidrfpGmaeyg? þa'oEÅ& toif;awmfüomaeyg? jyifyü bmqdkbmrS r&dSbl; [k tjcm;jcm;aom NrdKUBuD;wkdYü vnf; a[mMum;oihfygonf/

tcsKdUaomw&m;a[mq&mwdkYü -

toif;awmfukd pGefYcGmNyD; tdrfukdjyefvmMuaom olwdkYtzdkY tdrfjyeftvmaeY[lí &dSwwf\/ tdrfukdjyefvmMuNyD; toif;awmf&dS&mokdY jyefoGm;Muaom toif;ajrmufrsm;pGm &dSonf/ xdkuJhokdY tdrfudkjyefvmNyD;rS bk&m;ausmifukd jyefoGm;&wJ tjzpfrsKd;awmh r&dSoihfbl;[k uREkfyfxifygw,f/ rdrd&dSaeaomNrdKUESihf toif;awmfbk&m;ausmif;ukd pGefYcGm NyD; tdrfjyefvmaeY[lí r&dSoihfay/ aexdkifonfh tdrfüaejcif;onfom uREkfyfwkdYü &dSoihfonf/ rdrdwdkYaexdkifonfhae&mtdrfüom xdkifaeMu&rnf/ rdrdtdrfukd pGefYcGmMuolrsm;ukd MunfndKav;pm;p&m r[kwfyg/

uREkfyfwdkY toif;awmfü bmjzpfrnf[k oifxifovJ¿ tar&duefEkdifiHü bmawGjzpfvmrnfenf;¿ vljzLrsm;Muawmh NrdKUBuD;awGudk pGefYcGmMuNyD/ olwdkY\ toif;awmf awGudk pGefYcGmMuNyD/ xdkuJhodkYaom t&mrsm;udk qefYusifw&m;a[m&rnf/ ¤if;u tar&duefvlrsKd;rsm;ukd owfjzwfvkeD;jzpfaeNyD; vljzLrsm; ta0;ukdpGefYcGmMujcif;? olwkdY\ toif;awmfudk pGefYcGmjcif;ESihf olwdkYNrdKUrsm;udk pGefYcGmjcif; vkyf&yfavmufykd aom þvlrsKd;udk zsufqD;jcif;[lí r&dSyg/ ¤if;ukd ]]tjzLa&mifavaMumif;}} [k ac:onf/ ¤if;vkyf&yfu tar&duefukd zsufqD;aewmjzpfonf/ ta0;odkY pGefYcGm jcif;udk &yfwefYvdkufyg/ rdrdNrdKUü tajccsaexdkifyg/ xdktaMumif;t&mudk uREkfyfwdkY a0iSzdkY vdktyfaeNyD/ wcsKdUaom olwdkYu xdka'oemudk BudKufaumif;BudKufrnf/ odkYaomf tcsKdUaom olwkdYu Mum;vdkrnfr[kwfyg/ uREkfyfwdkYonf bmeJYwlaeNyDvJ¿ [laom taMumif;t&mudk a[m&ygrnf/ uRekfyfwdkYonf vlwdkYem;axmif&ef vdktyf aeaom w&m;udkom a[m&ygrnf/

þNrdKUukd pGefYcGmMuolawGxuf uREkfyfonf jynhfjynhfpHkpHkESihf aexkdifol? omícsrf;om olESihf ydkít"dyÜm,f&dSaom b0ukdykdifqkdifoltjzpf þNrdKUü wpfOD;wnf; usef&pfaomol jzpfygonf/ xdkuJhodkY wpfae&mwnf;ü tajccsaexkdifzdkY uREkfyftm;ay;wdkufwGef;ygw,f/ a&TUvsm;oGm;vmolrsm;udk qefYusifyg/ tjrpfcsvQuf oif&dS&mt&yfü wnfNrJpGmaexdkifyg/

xdkxufru avmut&mrsm; wyfrufvdkcsifrIonf oihfukdoif xdef;csKyfEkdifzdkY&ef cufcJaponf/ ]]trsm;aomolwkdYonf wpfae&mrS wpfae&modkY ul;vl;ajy;vTm;NyD; todynm? twwfynmrsm;vnf; wdk;yGm;Muvdrfhrnf}} or®musrf;pmü rdefYawmfrlonfum; ]]yuwdMuifempHkrufjcif;ESihfuif;aomol? &efNidK;zGJUaomol? acsmpm;wwfaomol? udk,f£a`E´ udk rcsKyfwnf;Ekdifaomol? jyif;xefaomol? olawmfaumif;udk rkef;aomol (2wd 3;3) [k azmfjyygonf/ ]]incontinent}} pum;vHk;onf rdrdukd,fukd rxdef;csKyfEkdifaomol[k t"dyÜg,f&dSonf/ uREkfyfwdkYtxJrSm pydefvlrsKd;rsm;uJhokdY vlawG[m qufvufNyD; a&TUvsm; oGm;aeMuonfh taMumif;&if;rSm olwdkYukdolwkdY rxdef;csKyfEkdifaomaMumihfjzpf\/ olwdkYawG [m aumif;rGefpGmESihf wpfae&mwnf;ü tajccs raexdkifwwfyg/ olwdkYawG[m 3 v wpfcg 4 v wpfcg pojzihf ajymif;&TUaeMuonf/ xdkuJhodkY touf&Sifaexdkif&ef r[kwfyg/

uHraumif;taMumif;rvS uREkfyf\tzdk;? uREkfyftar\tazaygh tzufzufrS awmufawmufajymifajrmufaomfvnf; wpfae&mrS wpfae&modkY ajy;vTm;a&TUvsm;aeol jzpf\/ olü om;orD; 7 a,mufxGef;um;cJhonf/ wpfa,mufwpfjcm;pD arG;zGm;Muonf/ r&yfrem; a&TUvsm;ajy;vTm; ae&\/ uREkfyf\taronf Ouúvm[dkrm;NrdKUü arG;zGm;oljzpf \/ uREkfyf\ tpfukd,fusawmh emAm'NrdKUü arG;zGm;oljzpfonf/ olwkdYtxJu ESpfa,muf onf taemufuae'gwGif arG;zGm;cJhMuonf/ a&TUvsm;ajy;vTm; ajy;ae&Mu\/ tqHk;ü wmae&mrSwpfae&modkY ajymif;a&TUaeojzihf tazübmrSvnf; rusefawmhwm tHhMop&m r[kwfygbl;/ xdkuJhodkY aexkdif&efr[kwfyg/ uREkfyfrdbawG&JU a&TUvsm;ajymif;a&TUaeaom b0toufwmukd avhvmrdwJhtcg uREkfyf\om;orD;awGudk uRefawmf ,ckuJhodkY ajymif;vJ touf&SifaeapcJhwmjzpfw,f/ uREkfyf\ZeD;ESihftwl tdyf&mr0ifcifav; uRefawmfwufcJhwJh ausmif;aygif;ukd a&wGufrdcJhw,f/ txufwef;ausmif;rNyD;cif ausmif;aygif; 28 ausmif; ajymif;a&TU ausmif;wufjzpfwmukd awGU&w,f/ i,fi,fwkef;uaygh tdrfajrmufrsm;pGmü vnf; ajymif;a&TUaexkdif jzpfcJhw,f/ uRefawmfBuD;jyif;vm&if wpfae&mwnf;ü tajccs aexdkifoGm;r,f[k qHk;jzwfcsufcsjzpfcJhw,f/ bmaMumihfvJqdkawmh a&TUajymif;? a&GUvsm;ae aomolwdkY tqifajyaexdkifonfudk rawGUjrifí jzpfw,f/ tu,fí þae&modkY ajymif;&TU vmygu þae&mü aemufqHk;tjzpf tajccsaexkdifvkdufyg/ þonf uREkfyfaemufqHk; taejzihf ajymif;a&TUjcif;jzpfonf[k}} ajctpHkudk csí rdrdukd,fukd ajymyg/

atmfvfa'gpf[ufuav;onf NAdwdeftoif;tzGJUudk a'gufbvif;? tD&Dvefü awGUqHkzdkY oGm;cJh\/ odkYygaomfvnf; aemufusNyD;rS blwm½Hkukd a&mufjzpfcJhonf/ vQifjrefpGmjzihf jrif;vSnf;&dS&modkY ckefajy;\/ jrif;ukd jrefjrefESifay;yg}} [k jrif;vSnf;orm; udk ajym\/ 'DvdkESihf jrif;vnf; wpf[kefxdk;vrf;ay:ü ajy;awmh\/ rMumrSDrSmyif [ufuav;u jrif;vSnf;orm;tm; ]]b,fukdOD;wnfoGm;aeovJqdkwm oifodovm;¿}} [k ar;\/ jrif;vSnf;orm;u b,fukdOD;wnfoGm;aeovJqdkawmh rodayr,fh jrif;vSnf; awmh jrefjrefarmif;aew,f[k ajym\/ ]],aeYacwfvlawGvnf; xdkuJhodkYjzpfw,f/ ]]uREkfyfb,fudk oGm;aeovJqdkwm rodyg/ odkYayr,fh jrefjrefawmh a&TUvsm;aeMuonf}} uREkfyfwkdYbmudk qdkovJqdkwm? ronf;uGJbl;/ odkYayr,fh ]]qdk;qdk;0g;0g;ESihf vQifvQif jrefjref}} jzpfapvdkw,f[k ckwfwyfrawmfom;rsm; 0g&SifwefodkY csDwufNyD; olwdkY\ vkyfief;&Sif;vif;ajymjyonf/ xkduJhodkY ,aeYvli,frsm; bmrSef;rodbJ tvsifpvdk a&TUvsm;aeMu\/ ]]uREkfyfbmudk vdkovJqdkwm rod&bl;/ odkYayr,fh vdkaomt&m jrefjref&vdk\}} [k qdkMu\/ pum;rpyf? ajym&tHk;rnf/ oif\toufwm b,fudk dOD;wnfcsDwufaeovJ¿/ vsifvsifjrefjrefESihf oGm;awmhoGm;ae\/ odkYayr,hf ]]oifb,f udk oGm;aeovJ¿/ oif[m vQifjrefaewJh oihftoufwm vrf;aMumif;ü touf&Sifae w,f/ odkYay,rhf oihftoufwmu oihfudk b,fae&modkY ykdYaqmifaeovJ¿/ uaeYrSpí touf 25 ESpfwkdif b,fudkoGm;rSmvJ¿/ uaeYrSpí touf 15 ESpfwkdif b,fudkoGm;aerSm vJ¿ oifjrefjrefqefqef oGm;aewmawmh [kwfygNyD/ odkYaomf b,fudkoGm;aewmvJ¿ uaeYrSpí touf 100 xdwkdif b,fukdOD;vSnhfoGm;aerSmvJ¿ oifjrefjrefqefqefav; oGm;aeNyD/ odkYayr,fh b,fae&mukd oifoGm;aewmvJ¿ b0toufwmü oifvdktyfaom t&mum; tb,ft&menf;¿ tawG;tac:orm;awG&JU b0toufwmESihf pyfvsOf;í ar;cGef;awG oifodrSmyg/ uREkfyfu b,folvJ¿wJh bmaMumihf þae&mudk a&mufaeovJ¿ b,fukd tuREkfyfoGm;rSmvJ¿/ paom ar;cGef;awGyg/ oifü xdkar;cGef;&JU tajz oifürod&dSbl;qdkvQif oif[m aumvdyf wuúodkvfausmif; bGJUb,favmufyJ&&aygh Asm/ oifhukd txifao;p&m aumif;aeNyD/ xdktar;ESihf ygwfoufí rdwfaqGaumif;rI ukokdvfawGESihf rqdkifygbl;/ rdwfaqG&JUvkyfaqmifcsuf r[kwfbl;/ oihfonf tb,fol enf;¿/ bmaMumihf ae&mü &dSaeovJ¿/ b,fae&mukd oifoGm;rSmvJ¿/ b,fae&mü oiftoufwmudk xm0& tcsdefukefaprSmvJ¿/

vlwpfOD;udk wpf&Hwpfcgwkef;u uREkfyfuajymjyNyD;NyD/ xdktrsKd;orD;u ]]þtoif; awmfokdY uRefr ra&mufcif bmvdkYþae&mü uRefr touf&Sif&wmvJ¿ qdkwm rodcJhbl;/ olrqufajymonfrSm tvkyfukdoGm;w,f/ jyefvmw,f/ ntdyf&m0ifw,f/ reufü tdyf&mrS Edk;xw,f/ tvkyfukd jyefoGm;w,f/ tdrfukdjyefvmw,f/ ntdyf&m0if w,f/ reufus tdyf&mrSxw,f/ NyD;awmh uRefrukd uRefr ar;jzpfw,f ]]touf&Sif&jcif;\ &nf&G,fcsufu bmvJ}} qdkwJh ar;cGef;ar;rdw,f/ bmaMumihf þae&mü a&muf&dSaewmvJ¿ b,fukd uRefr oGm;aevJ¿ qufNyD; olrajymonfrSm bmaMumihf þurÇmü uRefra&muf&dSaew,fqdkwmESihf toufwm\ &nf&G,fcsufudk þtoif;awmfa&mufrSyJ od&wmjzpfw,f[k ajymcJhonf/ xdkt&monf rdwfaqG odzdkY vdkay\/ bmaMumihf wpfa,mufwnf; txD;usefqefNyD; arQmfvihfcsufrJhae&rSmvJ¿ toif;awmf&dS&modkY <ua&mufvmygµ

&ihfusufaom c&pf,mefvlBuD;wpfOD;ESihf vli,fwpfODESihftwl xdkifjzpf\/ þvlBuD; awmh ae&mtESHYoGm;NyD; tawGUtBuHK&ihfusufoljzpfrnf[k awG;\/ ol[m aiGaMu;rsm;pGm ykdifqdkifoljzpf\/ xdkvlBuD;u vli,ftm; ]]oihftoufwmü oifbmukd vkyfzdkY&nf&G,f ovJ¿ [kar;\/ ]]tvkyft&rf;BudK;pm;&rnf[k}} vli,fu ajymMum;cJhonf/ xdkvlBuD;u idkufpdkufMunhfí jyefajymonfrSm tJ'Daemuf bmvkyfrSmvJ¿ aiGaMu;rsm;pGm pkaqmif;rnf [k jyefajym\/ xdkvlBuD;u jyefvnfí tJ'Daemuf bmvkyfrvJ[k xyfar;jyefw,f/ uRefawmfvufxyf&vdrfhrnf[k ajym\/ xdkvlBuD; tJ'Daemuf bmqufvkyfrSmvJ¿[k xyfar;\/ xdkvlu uRefawmfhrdom;pk&dSvmNyD; xdkrdom;pkudk auR;arG;&vdrfhrnf[k ajz\/ aemufNyD; bmvkyfrSmvJ[k ar;jyef\/ uRefawmf at;aq;tem;,lNyD; pkaqmif; xm;aomaiGaMu;tm;jzihf Zdrf&dS&dSb0udk tcsdefukefaprnf[k ajz\/ xdkvlBuD;u ]]aemufxyf bmvkyftHk;rvJ[k ar;av\/ uRefawmf ]]wpfaeYao&vdrfhrnf[k ajzqdk\/ aemufxyf bmjzpfrSmvJ[k jyefar;\/ xdkar;cGef;u xdkvli,ftm; xdwfvefYaponf/ NyD;awmh xdkuJhodkY ar;cGef;\tajzukd b,fawmhrS awG;rxm;cJhay/

xdkt&m oifod&dSvkyfaqmif&rSmyg/ ]]uREkfyf toufwmü ppfrSefaom t"dyÜm,f u b,ft&mvJ}} [k oifhukdoif ar;&ygvdrhfrnf/ uREkfyfwdkY toufwm b,fudk oGm;rSmvJ¿ uREkfyfonf wpfae&mrSwpfae&mokdY a&TUvsm;aewmawmh [kwfygNyD/ tu,f pifppf b,fae&mudk tuREkfyfoGm;aeovJ}} qdkwm od&ygvdrfhrnf/ xdkt&mrsm;twGuf oihfukd þbk&m;ausmif;odkY aemuftywf we*FaEG0wfjyKjcif;? tpDpOfodkY jyefvmapcsif wmjzpfw,f/ toif;awmfü ckdifcHhaom rdwfoifü&dSaeapcsifw,f/ þenf;vrf;tm;jzihfom oif\txD;usefjcif;udk ukpm;Ekdifwmjzpfw,f/ toif;awmf[m jynhfpHkaom ae&mawmh r[kwfbl;/ vlqdkonfrSm jynfhpHkolr[kwfyg/ xdkvlom;rsm; pka0;aomae&mjzpfaom aMumihfyg/ odkYaomfvnf; ]]þavmuü 0rf;ajrmufp&m jynhfpHkaomae&m[m toif;awmf üomjzpfw,f[k olwdkY'pfpaeueftaMumif;ESihf ywfoufí ajymjyonf/ odkYayr,fh olwdkYtqdkrSm;ygw,f/ ]]tu,fawmh a'oEÅ&toif;awmfüom 0rf;ajrmujcif; pHkvifwJhae&myg

oifonf oihftoufwmukd a'oEÅ&toif;awmfxJü qufuyftyfESH&ygrnf/ tu,fí wcPwjzKwf yg0ifjcif;u oif\txD;usefaejcif;ukd ukpm;Ekdifrnfr[kwfyg/ oifonf toif;awmfü tuRrf;w0if&dSae&ygrnf/ tywfwkdif; bk&m;ausmif;vm&ygrnf/ xdkuJhodkY toufwmtyfESHjcif;onf ckdifNrJaom tMuifvifr,m;uJhodkY toif;awmfrdom;pk uJhodkYjzpfapygonf/ vltrsm;wdkY txD;usef&jcif;onf avmb? twåjyif;xefaomaMumihf jzpfonf/ olwkdYonf ]]tdk;vf{u½l;rf\ ]]'dwfuefü c&pörwfu,f½dk}Y} uJhodkYjzpfMu\/ olwkdYonf olwdkY\ avmb? twåaMumihf tqHk;ü wpfukd,fwnf; txD;usef usef&pfMu \/ teHYqdk;jzihf tdrfüem;Mu\/ t"dyÜm,fESihfjynhfpHkaom aygif;oif;qufqHjcif;ukd jzwfawmufMuonf/ tckrSpí pwifusihfoHk;yg? oihftouft&G,f i,fpOfü pwifyg/ pwifí b0trSefw&m;wpfckukd pdkufxlvdkufyg/ wnfNrJaom vlrItzGJUtpnf;wpfckü oifpwif raygif;oif;bl;qdk&if wpfukd,fwJ txD;usefqefaetHk;rSmyJ/ i&Jxufydkaom txD;usefjcif;qdkwm r&dSawmhay/ csrf;om<u,f0aom olaX;BuD;onf i&Jü txD;usef &pfNyD; olawmif;pm;tm; vufñ§dK;jzihfa&ukd rdrdvQmü vmwdkYay;zdkY toem;cHcJhw,f r[kwfvm;/ tu,fí rdwfaqGonf wpfukd,fwnf; txD;usefaejcif;rS atmifjrifvdkygu þa'oEÅ& toif;awmfü yg0ifNyD; tajcwusaexkdifoGm;yg/

xdkYaemufoifonf bk&m;ocif om;awmfa,½Ic&pfxHodkY wdk;0ifcsOf;uyf&rnf/ xdkocifonf oiftjypftzdk;tctwGuf vuf0g;um;wdkifwGif taocHay;qyfNyD;jzpfw,f/ oihftjypfukd aq;aMumoefYpifap&ef taoG;awmfoGef;avmif;cJhNyD jzpfw,f/ xdkocifonf aojcif;rpöKrmefukd atmifjrifNyD; &Sifjyefxajrmufum aumif;uifbHktz crnf;awmf\ vusFmbufü pHy,fawmfrlNyD jzpfw,f/ oihfonf ]]arharhavsmhavsmh}} arhaejcif;r&dSbJ oihftoufwm twåae&jcif;rS vTwfajrmufNyD; bk&m;rJhw&m;rJhb0rS vGwfajrmufzdkY we*FaEGaeYwkdif; bk&m;ausmif;odkY <uvmyg/ xdkt&monfom ppfrSefaom aemifww&m;yg/ xdkodkY tvdkYiSm oihfukdtvkd&dS\µ ppfrSefaom u,fwifjcif;&&dSzdkY c&pfawmfbk&m;ocifxH wdk;0ifcsnf;uyfNyD; tjypfcGihfvTwfzdkY aoG;awmfjzihf aq;aMumoefYpifyg/ þonf"r®opf umv c&pf,mef,HkMunfuJhodkY jzpf\/ þonf BuD;rm;aom toufwmb0ü tar;cH& aom ar;cGef;\ tajzjzpf\/ þonfxm0& touf&Sifapaomenf;vrf;jzpf\/ wpfae&m rS wpfae&modkY vSnhfvnfoGm;aejcif;xJrS ½kef;xGufvmcJhyg/ xdkt&mudk csefxm;cJhyg/ "r®opfESpfjcif; toif;awmf[laom a'oEÅ&toif;awmfodkY <uvSrf;cJhyg/ c&pfawmfbk&m; xH wdk;0ifcsOf;uyfyg/ xdkuJhodkY vkyfaqmifyg/ xkduJhodkY vkyfaqmifyg/ xdkuJhodkY vkyfaqmifyg/ tpOftNrJ bk&m;ocifaumif;BuD; oGef;av;mif;ygapµ

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

a'oemawmfrwkdifcif? a'gufwm c&dwfweft,f.csefrS
('Ha,v 12;1 -4ç 8-10 ukd zwfMum;ay;onf/ a'oemawmfrwkdifcif rpöwm bif*srifcifudwf*&dzufpfrS
(pdef&wemxufykdí tmwmprpf-1959)


a'gufwmtm&f.tmvf[dkifrm? a*stm&f.
a[mMum;aom a'oem
This wandering Generation
]]t&yf&yfokdYoGm;vm vSnhfvnfaom trsKd;tEG,f}}

tajcjyKusrf;rsm;

]]oif'Ha,vrlum; trIukef&onfh umvwdkifatmif þpum;awmfwkdYukd ydwfí pmapmifudk wHqdyfcwfxm;avmh/ trsm;aomolwdkYonf Munhf½Iaomtm;jzihf ynmwdk;yGm;Mu vdrfhrnf[k ajymqdk\ ('Ha,v 12;4)/

'Ha,v 12 8-9

1/   yxr? 'Ha,v 12;4ESihf pyfvsOf;í uREkfyfwdkYtouf&Sifaom
aemufqHk;aom umvüjzpfysufvmrnfh vu©Pmoufaorsm;ukd azmfjycJhonf/
 ('Ha,v 12;4? vkum 2111? 25-26 vkum 21;10? Zmc&d 12;3? vkum
21;12? 2 ouf 2;3}}

2/  aemufqHk;aomumvü todynm? twwfynm? wdk;yGm;NyD; c&D;oGm;vmolrsm;
rsm;jym;vdrfhrnf[k Ekwfuywfawmfü azmfjycJhonf/ 'Ha,v 12;4

3/ wwd,? uyfurÇmumv\ aemufqHk;aeY&ufonf vlom;wkdif; rem;rae c&D;oGm;
vmMuvdrfhrnf[k or®musrf;pmawmfü azmfjycJhonf/ (urÇm 4;14? &SifróJ
24;37? 2 wd 3:1-2 &SifróJ 6;33? 2wd 3;3