Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
]]onfESvkH;om;\jrifEkdifpGrf;tm;rS arQmfvifY&mrJY todtm½kHodkY}}

A SIGHT OF THEIR OWN HEARTS –
A SENSE OF THEIR OWN HELPLESSNESS

a'gufwmtm&ft,fvf[kdifrma*stm&f\
2010ckESpf?ZGefv13&uf?avmYtdef*s,fvdwfjrdKY?wJawmfESpfjcif;toif;awmf?
ocifbk&m;aeY nae0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;awmfrlaoma'oem/
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 13, 2010


,aeYnwGif cgwkdif;ykHrSefa[mMum;aom v(textual)t"du usrf;ydk'fygtaMumif;t&mukd a[mMum;enf;/jzifYa[mMum;rnfr[kwfbJ? usrf;wpfydk'fcsif;pD\ eufeJaomt&mukdvnf; azmfxkwfa[mMum;rnf r[kwfyg/ Ekd;Mum;jyD; ajymif;vJrIESifYqkdifaom usrf;pmukdavYvmoif Mum;oGm;rnf jzpfonf/aus;Zl;jyKí (a&mrMo0g'pm3;18) ukdtoHus,favmifpGm twlwuG zwfMuygpkdY/

]]bk&m;ocifukdaMumuf&GH&aomtaMumif;onfolwkdYrsufpdürxif}}[kusrf;pmvmownf;/ (a&mr3;18)/

xkdusrf;onf Zmwdyuwdvlom;rsm;\ tajctaeukd azmfjyygonf/ wrefawmfMuD;u qufvufí ti,f9üvnf; ,k'vl? a[vovltaygif;wkdYonf tjypf&SdaMumif;ukd txufuazmfjycJYjyD[lí azmfjya&;om;xm;ygonf/qkdvkdonfrSm]] vltaygif;wkdYonf tjypfwefckd;tkyfpkd;rIatmufwGifa&muf ½SdaeMuonf}}[kqdkvdkygonf/vlonfarG;puyif tjypf\vTrf;rdk;jcif;udk cHMuonf/tjypfonf uREkfyfwkdY\ rdOD;zOD;tm'HqDu tarTcH&jcif;jzpfí ]]taMumif;rlum?tjypfw&m;onf wa,muf aomoltm;jzifh þavmu okdY0ifí?tjypfw&m;tm;jzifh?aojcif;w&m;0ifonfESifhtnD?vlt aygif;wkdYonf tjypf½SdaomaMumifh aojcif;okdYa&muf&Mu\(a&mr5;12)üaz:jyxm;ygonf/ ]]xdkaojcif;}} [lonfbk&m;½Sif\ ynwfcsufudk tm'HusL;vGefcJYaom aeYupí tjypfusL; vGefaom yxrqkH;aomvlom; jzpfvmcJYonf/ xm0&bk&m; rdefYawmfrlonfum; ]]xkdtyif\ toD;udkum;rpm;&? pm;aomaeYwGif {uef{rSefao&rnf[k vludkynwfxm;awmf rl\}} (urÇm2;17)/xkdynwfxm;onfYtwkdif; tm'Htay:üusa&mufjcif;yifjzpfonf/ pm;aomaeYjcif; wGif tm'Honf0dnmOfa&;&mü aoqkH;cJUjyD;jzpfygonf/ ]]olonf xm0&bk&m;ESifY uJGuGmcJY&ygjyD; tjypfüaoaomoljzpfonf}}

({zuf2;5)/ vlrsdK;EG,fpkwkdif;onf tm'HrSwqifU aygufzGm;vmMujcif; jzpfonf/ xkdYaMumifU tjypfü aoqkH;aom tm'HrS qif;oufvmaom vlwkdif; ]]tjypfü aoqkH;&Muonf}}/ wrefawmfMuD; azmfjya&;om;xm;aom (a&mr3;9) vl\ yuwdtajctaeonf ]]tjypfü jydKvJaomol}} tjypfü aoqkH;aomol?tjypf\ vGrf;rkd;jcif;ukd cH&Muolrsm; jzpfMuygonf/

xkdYtjyif?tcef;i,f(10)rS(18)txdü wrefawmfu azmfjyxm;onfrSm vlom; yuwdtajctaetm; aMumufrufzG,faom pum;vkH;jzifY azmfjyxm;onf/

]]bk&m;ocifudk aMumuf½GHYaom taMumif;onf olwkdUrsufpdü rxif[kusrf;pm vmownf;(a&mr3;18)/

touft½G,fMuD;&ifUaom vlwpfa,mufESifY uGsEkfyf\ um,avYusifUcef;ü pum;ajymjzpfcJUMu\/ twlwuG a&ul;cJUMujyD;?acwÅcP tem;,ljyD; pum; zvS,fajymMum;cJYMu\/ xkdolu ]]igonf tcsdefaygif;rsm;pGm txd bk&m;rJY 0g'Dorm;jzpfcJY onf[lí ajymcJUonf/ aemufwaeUwGif bmomw&m;ESifU ywfoufaom (oDtkd&D)ol\ oabmxm;ukd &Sif;jycJYonf/ xkdolu]]bmoma&;qkdonfrSm taMumufw&m;ESifh pwifwmjzpfw,f}}[lí &Sif;jycJUw,f/ xkdoabmw&m;onf tawG;tjrif opfawmYr[kwfyg/ vlwkdif; ajymqkdvufcHaom t&myifjzpf\/ xkduJYodkY ajymqdk aqG;aEG;rnfYtpm; ]]oifbmukd aMumufaeovJY}}¿[lí ar;jref;jzpfcJY\/ xdkolu ]]aojcif;udk aMumufwmayghAsm}} bmrSef;rodbJ ao&rnfukd aMumufwmaygYAsm[lí ajzMum;cJY\/ olxdwfvefYaMumuf½GYH wkefvIyfaom w&m;ukd uREkfyfvnf; aMumuf½THUcJYygonf/trSefw&m;awGyg?urÇmYbmom w&m;wkdif;u aMumuf½GHYjcif;[laom ]]ao&rSm aMumufjcif; bmrSrodbJ ao&rnfudk aMumuf&ojzifY bmomw&m; qkdwm&Sdvmwm trSefygyJ/ odkYaomf xdktaBumif;w&m;udk &Snf&Snfa0;a0; r&Sif;jyjzpfao;bl;?tb,faBumifhqdkaomf uREkfyfwdkYzwfBum;cJhaom or®musrf;ydk'fuolrS rzwfao;bl;r[kwfvm;µ

]]bk&m;ocifudk aBumuf½THY&aom taBumif;onf olwYdk rsufpdü rxif[kusrf;pmvmownf;(a&mr3;18)/

[kwfygay\/ aojcif;ukd aBumuf½THNyD;?bmrSrodyJESifY aooGm;&rnfudk aBumuf½THYjyD;jcif; ]]bk&m;ocifudk aBumuf½THY&aom taBumif;onf olwdYkrsufpdü rxif}} bk&m;udk usawm aMumuf½THY&rnf[k olwdkYrsufü t&dyfta,mifawmifrawGY&ay/

uREkfyf\ omoemc&D;onf 52ESpf ausmfvmNyD;jzpfonf/Zmwdyuwd vlom;rsm; tm;vHk;onf twlwlyif? omvGefaumif;rGefaomtcsufudk rjrifawGY&yg/ vlwdkif;twlwlyif? b,fvlrsKd;rqdk twlwlyif?b0 toufwm tydkif;tjcm; twlwlyif aumif;rGefomvGefaom tcsuf [lírawGY&yg/

]]bk&m;ocifudk aBumuf½TYH&aom taBumif;onf olwdkYrsufpdürxif[kusrf;pmvmownf;(a&mr3;18)/

xdkYtwGufaBumifh xm0&bk&m;u ynwfw&m;udk ay;tyfcJYjcif;jzpfygonf/ ynwfw&m;onf uREkfyfwdkYudk u,fwifzdkY ay;tyfcJhjcif;r[kwfyg/ vlom;rsm;tm; tod?owd&SdapzdkY jzpfygonf/ aus;Zl;jyKí (a&mr3;19-20) txdudk toHus,fus,fjzifh twlwuG zwfMum;MuygpdkYµ

]]ynwfw&m;;?ajymorQaom pum;wkdYonf ynwfw&m;ukd cHaomolwkdUESifh pyfqkdifonfudk igwkdUodMu\ xdkokdUjzpfí? avmuDom; taygif;wkdUonf pum;wpfcGef;udkrQ rajymEkdifyJ? bk&m;ocif a&SYawmfü tjypfoifhaom olrsm; jzpfMu\/ xdkodk ynwfw&m;onf 'kp½kduftjypfudk xif&Sm;aponf jzpfaomaMumifh? ynwfw&m;\ tusifhtm;jzifY bk&m;ocif a&Shawmfü tb,folrQ ajzmifhrwf&modkY ra&muf&m/(a&mr3;19-20)/

bk&m;ocifu ynwfw&m;udk ay;tyfjcif;onf]] avmuDom; taygif;wdkUonf pum; wpfcGefudkrQ rajymEkdifbJ? bk&m;ocif a½Shawmfü tjypfoifhaom olrsm;jzpfMuonf}}udk odem;vnf&ef ay;tyfchJJJJJJJjcif; jzpfygonf/ ]]ynwfw&m;tm;jzifY omvQtjypf ½SdaMumif;udk odem;vnf}} &ygonf/

wrefawmfMuD;u wpfOD;wa,muf jcif;pD\ tjypfudk ajymqkd aqG;aEG;xm; jcif;r½Sdyg/ (a&mr3;9-20) xJu tjypfpm&if;vnf; jyKpkrxm;cJhyg vkH;0 jyKpkxm;yg/ vlonf tjypfw&m;\ vTrf;rkd;rIatmuf usa&mufaeonf jzpfNyD; tjypfom;wkdU\ tjctae wpf&yfudkom az:jyxm;ygonf/ tjypfom;wpfa,mufonf ajzmifhrwfaomol r[kwf aMumif;udk ti,f(10)ü azmfjyxm;ygonf/ tjypfom; wpfa,mufonf bk&m;ocifudk r½SmazGwwf? em;rvnf[lí tykd'fi,f(11)ü azmfjyxm;ygonf/ aumif;aom tusifhudk rusifhEkdif [lítykd'fi,f(12)ü azmfjyxm;ygonf/ olwdkYonf vQmESifY vSnfhjzm; Muonf[lí tykd'fi,f(13)ü azmfjyxm;ygonf/ olwdkUEkwfonf usdefqJ aompum;? Murf;aom pum;ESifY jynfh0onf[lí tydk'fi,f(14)ü azmfjyxm;ygonf/ olwdkUajconf vlUtoufudk owfjcif;iSg vQifjrefonf[lí tykd'fi,f(15)ü azmfjyxm; ygonf/ olwdkU oGm;&mvrf;onf ysufpD;jcif;? 'ku©qif;&J jcif;½Sd\[lí tydk'fi,f(16)ü azmfjy xm;ygonf/ olwdkYonf csrf;omvrf;ukd rodMu[lí tydk'fi,f(17)ü azmfjyNyD; tydk'fi,f(18)ü?

]]bk&m;ocifukd aMumuf½GH&aom taMumif;onf vlwkdY rsufpdü rxif[kusrf;pm vmownf; (a&mr3;18)/

þ usrf;ykd'fu vlrsdK;EG,fpk wpfckvkH;onf qefYusifbuf tvif;wef;uJhokdY vGJrSm;rIukd &nfnTef; aeygonf/ a'gufwmrmwifvdGKif*sHK;u ol\ teufzGifhusrf;wGif a&mrMo0g'pm tcef;(5)ESifY ygwfoufí? ]]tjypfom;rsm;onf raumif;qdk;0g;aomol? bk&m;½Sif\ zef;qif;aom þurÇmpBuFm0#gukd tMunfY wefapaomol? tvGeftifrwef rkef;wD;zG,f aumif;aomol? tvGeftifrwefrESpfoufzG,f aumif;aom olrsm; jzpfMuonf/ (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Romans: Exposition of Chapter 5, Assurance, Banner of Truth Trust, 1971, p. 123).

þt&mrsm;onf bk&m;½Sif\ ynwfw&m;urD;armif;xdk;jyí jrif&aom t&mrsm; jzpfonf/]]ynwfw&m;onf tjypfw&m;ukd xif;½Sm;aponf}} (a&mr3;20)/ vlwOD;u bk;&m;½Sif\ pnf;rsnf;udk csdK;azgufaeonfudk xkdynwfw&m;u rzGifYjybJ odEkdifrnf r[kwfyg/ ]]tjypf\ tajctaew&yfudk odjcif;}} qdkonfrSm? oefY½Sif;aom 0dnmOfawmfu tjypf om;wdkY\ tajctaerSefudk az:jyay;\/ bk&m;½Sif\ ynwfawmfudk csdK;azgufol? Zmwdyuwdoabmü tjrpfpGJaeol[lí az:xkwfay;onf/ bdef;pGJaom rdcifrSzGg;aom uav;onf rl;,pfaq;0g;ü tjrpfpGJaebdouJhokdY/ tjypfom;rsm;onfvnf; ynwfw&m; csdK;azgufaom tm'H\om;rsm; jzpfvmMuonf/ aus;Zl;jyKí (½Sifa,m[ef16;8)udk zGifYxm;Muyg? todus,fus,fjzifY zwfMum;onf/

]]OypÑm,fq&monf a&mufvmvQif 'kp½kduftjypfudk ¤if;tjypfuif;jcif;ukd¤if;? tjypfpD&ifjcif;udk¤if;? avmuDom;wdkY tm;xif½Sm;pGm az:jyrnf(a,m[ef16;8)/

oefY½Sif;aom 0dnmOfawmf qif;oufaomtcg? olonf tjypfudkaz:jyay;;ygrnf/ tjypfuif;jcif;? tjypf½Sdjcif;udk ¤if;az:jyay;rnfjzpfygonf/ vlonfbk&m;½Sif\ ynwfawmfudk csdK;azgufíf tjypfpGJuyfaomol jzpfaMumif;? vlonf Zmwdywdü tjrpfpGJaomMumifh bk&m;½Sifukd tNrJqefY usifaeaMumif;udk az:jyay;aeygonf/

,ck? ar;cGef;wpfckavufar;yg&ap? rdwfaqGtm;tjypf\ wef;cdk;u oifYtm; wif;wif; MuyfMuyfqkyfudkifxm;onf[k cHpm;zl;ygovm;¿? rdwfaqGonf?oifhESvkH;om; cHpm;&m A[dkcsufüyif tjypfpGJuyfaeol jzpfonf[lí cHpm;zl;ygovm;¿ bk&m;½Sif\ rsufarSufawmfü rdwfaqGonf? a'gufwmvTdif*sHK;ajymxm;ouJhokdY ]]þurÇmpMum0#mukd tMunfYwefapaomol? rkef;wD;zG,faumif; aom olESifY tvGefrESpfoufzG,f aumif;aeol ygvm;[lí cHpm;zl;ygovm;¿? oefY½Sif;aom 0dnmOfawmf\ yJjyif qkH;rrludk cH,lNyDvm;¿ (½Sifvkum5;8) xJu ½Sifayw½kcHpm;ouJhokdY ]]uREkfyfonf tjypfrsm;aom oljzpfyg\ tuREkfyfqDrS <uoGm;awmfrlyg[k}} ½Sifayw½k cHpm;ouJYodkY rdwfaqGvnf; rdrd\tjypfESifh ywfoufí cHpm;zl;ygovm;¿/

bk&m;ocif\ oefY½Sif;aom 0dnmOfawmf\ vkyfief;pOfonf oif\ tjypfukd az:jyNyD;? uREkfyfawmf^ronf tjypfom; jzpfaeygvm;[laom todukday;\/ xkdYaMumifh w&m;a[m q&mwdkYonf oefY½Sif;aom 0dnmOfawmfESifhtwl tjypfom;wkdYtm;]]Zmwdyuwdü aumif;aom t&mwckrQ rwnf}}(a&mr7;18) [laom w&m;udk a[m&ygrnf/ c&pfawmfbk&m;onf tBuD;rm;qkH;aom {0H*vdq&myif jzpfaMumif; we*FaEGaeYnwkdif; uREkfyfwdkY ¤if;usrf;ydk'fukd zwfMuNyD;jzpfygonf/ tm;vHk; (½Sifvkum13;24) ukd zGifYxm;NyD; toHus,favmifpGm zwfMum;cJYygonf/

]]usOf;ajrmif;aom wHcg;0ukd 0ifjcif;iSg? BuDK;pm;tm;xkwfMuavmY/ tMumif;rlum;trsm; aomolwdkYonf 0ifjcif;iSg tvkd½dSaomfvnf; rpGrf;EdkifMu[k igqdk\(½Sifvkum13;24)

c&pfawmfbk&m;½Sifu aumif;uifbHkudk 0ifa&mufzkdY&m jyif;jyif;xef;xef;BudK;pm;tm;xkwf& rnf[lí ajymMum;cJYygonf/ xkdYuJYokdY BudK;pm;vkyfNyD;NyD;vm;¿? þw&m;a'oemawmfudk xyfcgwvJvJ zwfMum;NyD;NyDvm;¿ oifYtjypfrsm;ukd odem;vnfNyD;tod? owd½SdzdkY bk&m;ocifxH qkawmif;NyD; qkawmif;aeNyD;vm;¿ ?rmwifvlomajymouJYokdY bk&m;½Sifu oifYtm; aMumufvefYwkefvIyfaponfY wkdifatmif qkawmif;NyD;ygovm;¿ xdkuJYokdY BuD;pm; aqmif½GufrIr½SdyJ/ oifonf usOfajrmif;aom wHcg;okdY 0ifa&mufEkdifygNyD[k aNymEkdifrnfvm;¿ tu,fí oifonf usOf;aom usOf;aomwHcg;0ukd 0ifzdkYBudKpm; vkyfaqmifjcif;r½SdyJ? oiftoufwm\ aemufqHk;c&D;ukd b,fvkdenf;jzifY ausmfjzwfzdkY jyifqifxm;ygovJY¿ ?BudK;pm; vkyfaqmifjcif;tm;jzifY oifhtoufwm u,fwifjcif; r&Edkifyg/ vHk;0r&acs/ BudK;pm;vkyfaqmfjcif;\ &nf½G,fcsufonf? BudK;pm; vkyfaqmifjcif;tm;jzifY xm0&toufESifY ydkí tvSrf;a0;uGmonfukd axmufjyjy aejcif;omjzpfonf/ oifYudk,fwkdif BudK;pm;? vkyfaqmifcsufonf oifY\ vrf;rSefukd oifudk,fwkdif rpGrf;aqmifEdkifjcif;ukd axmufjy aejcif jzpf\/ oifonf bk&m;½Sif\pum;udk em;rcHjcif;ukdjyo\/ bk&m;½Sifukd qefYusif aejcif; jzpfonfukd jyojcif;jzpf\? oifü tjypfu pGJuyfaeonf/ ajzmifhrwfjcif;\ awmif;qdkrIukd rjynfhqnf; EkdifojzifY oifYtoufwm x0&qHk;½IH;ygrnf/ tjypfpGJ uyfaeaom oifYtouf wm\ t&nfcsif;u bk&m;½Sif\ awmif;qkdxm;aom t&nftaoG;ukd rrSDEkdifyg/

xm0&toufESifY oifonftvSrf;uGmaeonf[k cHpm;zl;ygovm;¿ oifY\BuDK;pm; vkyfaqmifrIu bk&m;½Sif\ awmif;qdkaom t&nftaoG;udk rrSDEkdif[lí oifcHpm;zl;NyD;vm;¿ oifonf Zmwdyuwd vlom;jzpfí oifYESvHk;om; qdk;npfaeojzifY oifonf bk&m;ocifxHokdY rcsnf;uyfEkdif[k rdrdudk,fudk cHpm;ygovm;¿

oifrjyKvkyfEkdifaom t&mukd oifajymaernfqdkygu oifYudk oifYvSnfY jzm;&musrnf/ vkHk;0rSm; ygonf/ oifvkyfoifYaom t&mukdom vkyfaqmifzkdY wdkuf wGef;ygonf/ oifonf ]]trsufawmfukd cH&aomol}} ({zuf2;3) jzpf onfudk trSef wu,f od½SdzdkkY 0efcH&ygrnf/ a*smY0dIufaz;vf;u ajymMum;ouJYokdY ]]olwdkYonf vHk;0OokHysuf;pD;olzpfí rdrdwkdY\ Zmwdoabmudk rkef;wD;jcif; rcHpm;yJppf rSefaom c&pf,mef ,HkMunf olwpfa,muf jzpfrvmEkdifyg[k aNymMum;cJYygonf/ oifonf bk&m;½Sifukd arwåmrSef? arwåmppftm;jzifh rcspfEkdifol[k cHpm;ygovm;¿ bk&m;ocifukd aMumuf½THY rdygovm;¿ bk&m;½Sif ryg½SdyJ þurÇmay:wGif rdrdü or®mw&m;r½SdEkdif arQmfvifY&m r½Sd[lí oifcHpm;ygovm;¿ ({zuf2;12)/ xdkouJYodkY oifpOf;pm; cHpm;zl;NyDvm;¿ tu,fí xdkuJYokdY pdk;pOfrQrcHpm;yJ? usnf;ajrmif;aom wHcg;0ifEkdifzkdY rnfodkY arQmfvifYEdkifygrnfenf;¿(½Sifvkum13;24)/ a,meoeftuf0yf ajymMum;onfrSm?

xdkuhJokdU wnfMunfpGm vkyfaqmifjcif; wdusaocsmpGm MudK;yrf;jcif;onf? vlom;rsm; tcsif;csif; wpfa,mufESifhwpfa,muf tuGsrf;w0if &if;ESif;zkdU bk&m;½Sif tokH;jyKaom omrmefenf;vrf;yif jzpfí? onfESvkH;om;\ jrifEkdif jcif;pGrf;tm;rS ajrmfvifh&mrJ
Y b      0ukd todtm½kHjzifY odjcif;ESifh rdrdwdkY\ yifukd obm0onf cGeftm;enf;jcif;? ½kd;om;ajzmifhrwfjcif;r ½Sdjcif;udk jyoay;ygonf/ þonf udk,fawGU tjzpftysuf tawGUtBuKHwckukd rdrdudk,fukd rdrdtm;udk; vkyfaqmif olrsm;tm; bk½Sm;½Sif enf;vrf;ozG,f tokH;jyKcJh jcif;jzpfonf/ rdrdudk,fukd tm;udk; aejcif;onf r[mtrSm; wpfckjzpfonf/ ¤if;onf qefUusifajymif;jyef trSefw&m; yifjzpfonf/ MudK;pm;vkyfaqmifav&mü tusdK;r½Sd vSojzifY jidrfoufpGm em;ckd&myif rawGU&? aemufqkH;wGif olwdkUonf rdrdMudK;pm; vkyfjcif;jziYf tcsnf;ESD; oufoufjzpfaMumif; odjrif vmygonf/ (Jonathan Edwards, Works, The Banner of Truth Trust, volume I, pp. 656-657; Message title taken from this passage).

owif;aumif; {0Ha*vd w&m;onf tjypfcGifYvTwfjcif; cH&onfxufykdaom t"dyÜg,f rsm;ukd ay;pGrf;xm;ygonf/ c&pfawmfonf oifYtwGif; ESvkH;om;ukd jyKjyifay;onf/ oiftm; topf jyKjyifaom toufwmü ajymif;vJaponf/ (Iain H. Murray, The Old Evangelicalism, The Banner of Truth Trust, 2005, p. 13). rdwfaqG? oifonf topfaom toufwmukd ydkifqdkifcsifygovm;¿oihfb0 toufwmaemufaMumif; touf½SifrItwGug tjypfcGifhvTwfjcif; &,lvdkygovm;¿ ?c&pfawmf ocifxHodkU wdk;0ifcsOf; uyfaeygovm;¿ toif;awmfrS oifhtm; vufcHtodtrSwfjyKzdkU enf;vnf;½SmazG aeygovm;¿ topfaom toufwmü arG;zGm;zdkU MudK;pm; vkyfaqmifaeygovm;¿ ?oifon omí om,maysmf½TifzG,f cHpm;csuf rsm;qDodkU oif\ toufwm a&muf½SdzkdY ½SmazGaeygovm;¿/ aus;Zl;jyKí rwfwyf&yfvQuf (½Sifvkum13;24)ukd toHus,fus,fjzifY zwfMuygpdkYµ

]]usOf;ajrmif;aom wHcg;0udk 0ifjcif;igS BudK;pm;tm; xkwfMuavmY? tMumif;rlum; trsm;aom olwdkYonf 0ifjcif;iSg tvdk½Sdaomfvnf; rpGrf;EdkifMu[k igqdk\(vkum23;24)/

tm;vkH;xkdifEdkifMuygNyD/

]]tkdµ tz uREkfyfukd tuREkfyfuRefjyKjcif;rS vTwfajrmufcGifYay;yg}}[lí toufwm ajymif;jcif;twGuf qkawmif;NyD;aemuf t*FvefEdkifiH\ uRefpepfukd 0DvQH0dkufqmazmh vTwfajrmufapcJYygonf/ xdkuJokdY oifvnf; qkawmif; cJYozl;ovm;¿ þwe*FaEG nae0wfjyKjcif;ü a[mMum;aom w&m;a'oemawmfukd zwfMum;onfY tcgwdkif; oifonf tjypfZmwd½Sdol jzpfonf[k cHpm;rdygovm;¿ oifYukd oifuREfkjyKjcif;rS vTwfajrmufzdkY c&pfawmfocifxH nwdkif; qkawmif;aeygovm;¿

]]usOf;ajrmif;aom wHcg;0ukd 0ifjcifiSg BudK;pm;tm;xkwfMuavmY/tMumif;rlum; trsm;aom olwkdYonf 0ifjcif;iSg tvkd½Sdaomfvnf; rpGrf;aqmifEdkifMu[k igqkd\/ (½Sifvkum13;24)

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmf rwdkifcif rpöwm atbvfzjzL;[kefrDrS (a&mr3;9-20) txdudk zwfMum; ay;ygonf/
-a'oemawmf rwdkifcif rpöwm bif*srifcifudwf*&dwfzufpfrS a&;pyfol emrnfrodoDcsif;?
                 ]]cGifhrvTwfEddkifaomtjypf}}udk O Set Ye Open Unto Me oHpOfjzifh oDqdkay;ygonf/