Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
trINyD;NyDµ

TETELESTAI!
(Burmese)

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2012?Bo*kwfv5&uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKU? wJawmfESpfjcif;toif;awmf?
ocifbk&m;aeY? eHeufykdif;0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, August 5, 2012

]]a,½Ionf yHk;&nfukdcHNyD;rS trINyD;NyD[k rdefYawmfrlvQuf? acgif;awmf ukdikdufqdkufnGwfí toufawmfukd pGefYawmfrl\}}(a,m[ef19;30)/

a,½Ibk&m;onf um;wkdifay:ü eHeufydkif;9;00em&DtcsdefwGif &kdufxm;jcif;cH cJhygonf/ apmifhMunfaeaom olwkdYu?oifonf bk&m;ocif\ om;awmfrSefvQif? um;wkdifay:u qif;avmh[k atmfí ajymqkdcJhMuygonf/

xdkvrf;ukd jzwfoef;oGm;vmaom olwkdYuvnf; Adrmefawmfukd NzdKzsufí oHk;&uftwGif;wGif wnfaqmufjyefaomol? ukd,fukdukd,fu,fwifavmh}} (róJ27;39)[lí uJ&JUajym qkdcJhMuonf/

,Zfyka&m[dwftBuD;? usrf;jyKq&m vlBuD;tuJwkdYuvnf; xkdenf;wl uJh&JUjypfwifcJhMuonf/

]]xkdenf;wl ,Zfyka&m[dwftBuD;? usrf;jyKq&m? vltBuD;tuJhwkdYu? þolonf olwyg;wkdYukd u,fwifwwf\? ukd,fudkru,fwifEkdifyg wum;? £oa&v&Sifbk&ifrSefvQif? vuf0g;um;wkdifrS ,©Kqif;yg avap? qif;vQif igwkdY,HkMunfrnhf}}(róJ 27;41-42)/

rMumao;rD tapmykdif;wGif? a&mrppfom;wkdYonf a,½Itm;&dkkufESufMuNyD;? ql;&pfo&zlukdvnf; aqmif;apMuonf? yg;ukdvnf;qGJ&kdufMuonf ? rdrdudkukd um;wkdifay:rS u,fwifavm[lí uJh&JUajymqkdcJhMuygonf/

]]olonf bk&m;ocifukdukd;pm;NyD;/ igonfbk&m;ocif\om;jzpf\ [kqkdNyD/ okdYjzpfí bk&m;ocifonf olütvkdawmf&SifvQif? ,ckyif u,fwifawmfrlygavap[k jyuf,,fjyKí ajymqkdMu\/ xkdenf; wl ukd,fawmfESifhwuG? vuf0g;uyfwkdifrS &kdufxm;aom "g;jywkdY onfvnf; uJh&JUjzpfwifMu\}} (róJ27;43-44)/

um;wkdifay:qGJxm;aom 'kwd,xm;jyuvnf; ]]oifonf c&pfawmfrSefvQif? ukd,fukd¤if;? igwkdYukd¤if;? u,fwifavmh[k ukd,fawmfukd uJ&JUí qkdav\ (vkum 23;39)/

tb,faMumifh vlwkdYonf wNydKifeuf ]]vuf0g;uyfwkdifay:rSqif;avmh}} NydKifwluJh&Jí qkdMuoenf;¿ tb,faMumifh wnDwnGwfwnf;jzpf&Muoenf;¿ ,Zfyka&m[dwftBuD;? usrf;jyKq&m? vltBuD;tuJh? a&mrppfom;wkdYESifh um;wkdif ay:u"m;jyygrusef wnDwnGwfwnf; ]]oifonf bk&m;ocif\ om;awmf rSefvQif um;wkdifay:rS ukd,fukdqif;avmh}}[lí ajymqkduJh&JMuonf (róJ27;40)/ vuf0g;um;wkdifay:rS rdrdukd,fukd u,fwifavmh? qif;avmh[lí uJh&JUajymqkd jcif;onf pmwefrmefewf\ aphaqmfrIjzpfonfukd uREkfyfoHo, uif;ygonf/ tapmykdif;üvnf; &Sifayw&ku? ukd,fawmftm;? ocif? ]]ukd,fawmfü þokdYrjzpf ygapESifh þtrIonf ukd,fawmfüra&muf&}}[k jypfwifaompum;ukd avQmufcJh ygonf (róJ16;22)[lí rdefYawmfrlcJhygonf/ pmwefrmefewfu? vuf0g;um; wkdifc&D;okdY a,½Ibk&m;roGm;&ef? ayw&kukd aoG;xkd;aphaqmfcJhjcif;jzpfygonf/ xkdYaMumifh pmwefonf a,½Ibk&m;tm; vuf0g;um;wkdifc&D;okdY ravQmufvSrf; apvkdonfukd uREkfyfwkdYod&Muygonf/ pmwefonf vuf0g;um;wkdifESifh c&pfawmf bk&m;\ taoG;awmfukd tvGefrkef;wD;íjzpfygonf/ tjypfom;wkdY\ ae&mü c&pfawmf taocHjcif;r&SdbJh? vlonfu,fwifjcif;r&&SdEkdifaMumif; pmwefrmefewf odem;vnf;xm;ygonf/ ]]ukkd,fhukdukd,f u,fwifavmh/ vuf0g;um;wkdifrS qif;avmh[k rdrdwkdYacgif;ukd nGwfí uJh&JUMujcif;}}onf pmwefrmefewfu vlqkd; wkdYtm;aphaqmfjcif; jzpfonf[k uREkfyf,HkMunfygonf/ (rmuk15;30)/

okdYaomf a,½Ionf xkdolwkdY\ pum;ukd em;raxmifonfhtwGuf bk&m;ocif\ aus;Zl;awmfukd csD;rGrf;ygµ a,½IonfrdrdrdefYawmfrlonfhtwkdif; NyD;ajrmufatmif aqmif&GufEkdifcJhygonf/ um;wkdifay:u? ukd,fawmfonf vG,fvifhwul qif;Ekdifygonf/ okdYaomf? xkdokdY qif;cJhrnfqkdvQif? tb,frnf aomolurS u,fwifjcif; &&Sdrnfr[kwfovkd? xm0&tjypfi&JUokdY pD&ifjcif;ukd cH&rnfjzpfygonfµ

um&meDukef; aMumufvefYzG,fae&m
   pdwfav;vHpGmjzifh c&pfawmfbk&m;avQmufvSrff;
tjypfvlom;wkdY xkdum&meDü taocH&rnf
   aysmufqHk;&mrS a,½Iu,fwifawmfrlNyD?
r*Fvm&Sdygapt½Sifµ r*Fvm&Sdygapt½Sifµ
   ukdawmftm; xkdwkdifay:ü uREkfyfawGU&
taoG;awmf,dkpD; toufawmfpGefYonfrS
   uREkfyftouf&SifvkdYiSg oufawmfpGefYNyDµ
(1895-1985 ckESpf? at.AD;pf bufpfqef c&pf,mOfqefoDuHk;aom
    ]jrwfr*Fvm&Sdap u,fwif½Sif}})/

tckwGif? a,½Ibk&m;\um;wkdif;ü taocHjcif;\tqHk;ykdif;okdY uREkfyfwkdYoGm; a&mufavhvmMu&rnfjzpfonf/ a,½Ionf ppfonfwOD;xHrS yHk;&nfukdcHcJh ygonf/ ukd,fawmfonf aqmif&Gufp&mtrI&SdorQ tukefNyD;pD;aqmif&GufcJhyg onf/ xkdtcg ukd,fawmfonf ]]trINyD;NyD}}[lí a<u;aBumfcJhygonf/

]]a,½Ionf trINyD;NyD[k rdefYawmfrlvsuf acgif;awmfukdikdufqkdufnGwf í toufawmfukd pGefYawmfrl\}} (a,m[ef 19;30)/

acgif;awmfukd ikdufqkdufnGwfí toufawmfukd pGefYawmfrl\/

&SifróJ? &SifrmukESifh&SifvkumwkdYu? a,½Ionf toufawmfpGefYawmf rrlcif a<u;aBumf atmf[pfikd,kdcJhonf[k a&;om;cJhMuygonf/ rnfokdYaom ikd,kdjcif;ukd rlum; a&;rSwfxm;jcif;r&Sdyg? &Sifa,m[efwOD;wnf;uomvQif? ]]trI NyD;NyD}}[lí a<u;aBumfatmf[pfcJhaMumif; a&;om;xm;ygonf/ ''Tetelestai" onf *&dbmom pum;jzpfí "r®opfusrf;ü a&;om;az:jyxm;ygonf/ ¤if;*&dbmompum;ukd t*Fvdyfvkd (''It is finished") pum;vHk;oHk;vHk;jzifh az:jyxm;ygonf/

trIrsm;pGmukd NyD;ajrmufatmif a,½Iaqmif&GufcJhygonf/ okdYaomf xkdtrsm; xJu oHk;ckukdomvQif uREkfyfaz:jyay;ygrnf? 1/qif;&Jjcif;'ku©a0'em&SdorQtrIukd NyD;pD;jcif;?2/bk&m;ocif\ trsufawmfonf uREkfyfwkdY\ tjypfukdqefYusifaejcif; trIrS NyD;pD;jcif;ESifh 3/u,fwifjcif; trINyD;pD;jcif;wkdYjzpfMuygonf/

1/yxr? a,½Ionf? qif;&Jjcif; 'ku©a0'em&SdorQtrIukd NyD;pD;rlNyD/

ukd,fawmfonf þavmuü touf&SifpOfwavQmufvHk; 'ku©a0'emudk cHpm;cJhygonf/ a,½Ii,fpOfb0üvnf; a[&k'frif;BuD;\ owfjzwf&efBuHpOfjcif; ukd cHcJh&ygonf/ a,moyfESifhrm&dwkdYu a0;vHaom tD*spfjynfokdY rif;BuD;\ &ef pG,frS ykef;a&SmifcJhMuygonf/

udkk,fawmfonf? b0wpfavQmufvHk;wyg;olwkdY\ txifvGJrI? em;vnfrI vGJrSm;jcif;cHcJh&ygonf/ olY\ rdcifESifhnDtpfukdwkdY\ ]]oufqkdifygwfoufrIr&Sd}} b0jzifh touf&SifcJhygonf/ tpyxr? ukd,fawmfonf w&m;a'oemawmfukd a[mMum;aomtcg awmifxdyfrS wGef;cs&efab;ESifh BuHKawGUcJh&ygonf/ ,Zfya&m [dwftBuD;ESifh usrf;wwfyk*¾KdvfwkdY\ taoowf&ef tBudrfBudrfBudK;pm;jcif;ukd uREkfyfwkdYrMumcP ajymcJhMuygonf/ zg&d&SJwkdYu? ukdk,fawmftm; ausmufcJhjzifh ypfowf&efBudK;pm;cJhMuygonf/ wynfhawmfwdkYu? ukd,fawmftm;pGefYy,f&ef BudK; pm;cJhMuygonf/ xkdYaMumifh ukd,fawmfu ]]oifwkdYonfvnf; xGufoGm;jcif;iSg tvkdawmf&SdMuoavmh}} (a,m[ef 6;67)[lí ar;awmfrlcJhygonf/ ukd,fawmf onf þavmuü touf&SifpOf? qif;&Jjcif;? ykefuefqefYusifjcif;ukd tNrJwapcH jcif;jzifh? touf&SifcJhygonf/ erdwfvu©Pmrsm;pGmukd jyocJhaomf¤if;? temNidrf; jcif;ukd jyKcJhaomf¤if;? vltrsm;wkdYu ewfqkd;pGJaomol[kom pGyfpGJcJhMuygonf/

a*oa&Sref O,smOfawmfüvnf;? olYwynfhawmfwkdYonf tdyfarmusvQuf? ukd,fawmfukd pGefYy,fcJhMuygonf/ a*oa&SrefO,smOfawmfü a,½Ionf ]]acR;xGuf awmfrlonfum; ajray:üusaom aoG;pufcJhuJhokdYjzpfownf;}} (vkum22;44)/ acR;rStaoG;uJhokdYusonfxd ylyefcJhygonf/ aemufrMumcif a,½Ionf tzrf;cH awmfrlaomtcg ]]xkdtcg wynfhawmftaygif;wkdYonf ukd,fawmfudk pGefYypfí ajy; Mu\}} (róJ26;56)/ wynfhawmfwkdY\ pGefYy,fjcif;ukd cHcJhygonf/

a&mr{u&mZfrif; ykEdåydvwfrif;\ a&SUarSmufawmfokdY qGJac:jcif;ukd cHcJh&yg onf/ ydvwfrif;\ trdefYawmftm;jzifh aovkarQmhyg; &kdufESufjcif;ukd cHcJh&yg onf/ rkwfqdwfarT;qGJcsjcif;ESifh rsufESmawmf&kdufykwfjcif;ukd cHcJh&ygonf/ xkdolwkdY u ql;jzifh,ufaom ql;&pfo&zlukd aoG;xGufonfhwkdif aqmif;apcJhMuygonf/ a,½Ionf ya&mzufpum;tm;jzifh BudKwifí rdefYawmfrlcJhNyD;onfhtwkdif; cH&ygonf/

]]&kdufaomolwkdYtm; ighausmukd¤if;? rkwfqdwfukdEkwfaomolwkdYtm; ighyg;ukd¤if;? igtyf\t&SufcGJjcif;ESifh wHaxG;axG;jcif;rS igonf ukd,frsufESmukd rvTJ}} (a[a&S, 50;6)/

xkdYaemuf? xdkolwkdYu a,½Itm; um;wkdifawmfukd um&meDukef;wkdifxrf;apcJh Muonf/ um;wkdifay:wGif ajcawmfü¤if;? vufawmfü¤if; oHrIdpGJvQuf? csdwfqGJ jcif;ukd cHcJhygonf/ a,&rdNrnfwrf;pum; 1;12ü az:jycJhaom n§Of;qJjcif; twkdif; a,½IavQmufvkdufcJhygonf/

]]tkdc&D;oGm;vmaomoltaygif;wkdY? Munfh½IqifjcifMuavmh? xm0& bk&m;onf jyif;pGmtrsufxGufaomaeYü ighukdn§Of;qJí? Jzpfapawmf rlaom 'ku©ESifhwlaom 'ku©&Sdoavmh}} (jrnfwrf;1;12)/

]]trINyD;NyD}}[lí a<u;aMumfaomtcg? ukd,fawmfcHpm;&rnfh qif;&Jjcif; a0'emtm;vHk;ukd ausmfjzwfNyD;pD;NyDjzpfaMumif;? a<u;aBumfcJhjcif;jzpfygonf/ xkdokYd qkdvkd&mwGif? þurÇmavmuwckvHk;ü cHpm;cJh&aom 'ku©a0'emrSaomf¤if;? tjypfom;taygif;wkdYESifh qufqH&mü cHpm;&aom emusifhjcif;tm;vHk;ukd NyD;pD;NyD jzpfaMumif; a<u;aBumfcJhjcif;jzpfygonf/ ukdk,fawmfonf 0rf;ajrmufjcif;jzifh um;wkdifc&D;ukd avQmufvSrf;jcif;jzpfonfukd oHo,r&SdygESifhµ

]]xkdocifonf rdrda&SUüxm;aom 0rf;ajrmufjcif;taMumif;aMumifh &SufaMumufaom t&mukdrrSwfbJ? vuf0g;um;wkdifücHNyD;}} (a[NAJ 12;2a)/

þavmu\ n§Of;qJjcif;tm;vHk;tqHk;wkdifNyD jzpfaMumif;udk odaomaMumifh ukd,fawmfonf 0rf;ajrmufpGmjzifh um;wkdifc&D;ukd vSrf;cJhjcif;jzpfonf/ xkdaemuf ukd,fawmfonf aumif;uifbHkokdY wuf<urnfjzpfNyD;? ]]crnf;awmf\ vuFsmawmf bufü pHjref;&aom tcGifhudk&&SdNyD;jzpfonf/}} (a[NAJ 12;2b)/ ukd,fawmfa<u; aMumfcJhjcif;tm; rtHhMordygESifh

]]trINyD;NyD}}

]]0rf;enf;jcif;rsm;ESifh vlom;
   bk&m;om;awmf qif;oufcJhNyD
tjypfom;wkdYtm; a&G;Ekwfu,fwifNyDµ
   [mavvk,m? u,fwift½Sifµ
(1838-1876ckESpf? zdvfpf.yD.bvifhpf;? oDuHk;a&;om;aom
     ]][mavvk,m u,fwif&Sifµ}})/

2/'kwd,? bk&m;ocif\ trsufawmfonf uREkfyfwkdY\ tjypfukdqefYusif aejcif;trIrS NyD;pD;NyDjzpfonf/

tqkd;0g;qHk;aom n§Of;qJjcif;? um;wkdifc&D;okdY a,½Ibk&m;onf uREkfyfwkdY\ tjypftm;vHk;ukd rdrdtay: ,lwifNyD; xrf;xkwfoGm;cJhygonf/ ]]tjypfESifhuif;pif aomolukd igwkdYtwGufaMumifh tjypf&Sdaomoljzpfapawmfrl\}} (2aum5;21)/ a,½Ionf uREkfyfwkdY\ tjypftzkd;tcukdom cH&jcif;r[kwfyg? tjypfuif;aomolY cEåukd,fü uREkfyfwkdY\ tjypfukd ,lwifjcif;jzpfonf/ wrefawmf&Sifayw&k rdefYMum;cJhonfrSm?

]]igwkdYtjypfrsm;ukd ukd,fawmfwkdif? opfwkdifrSmcHawmfrlNyD}} (2ay2;24)/

um;wkdifc&D;ü? qkd;0g;aom n§Of;qJjcif;onf cEåukd,femusifjcif;a0'emr[kwfyg? tcsKdYvlwdkYyifvQif? n§if;yef;ESdyfpufjcif;? rD;t&IdUjcif;udk cHcJhMuygonf/ okdYaomf a,½I\cH&aom n§if;qJjcif; a0'emonf tjcm;aomolwkdY rcHEkdifaom n§if;yef; ESdyfpufjcif;jzpfonf/

&dwfcsufpf 0kefYb&rf;\ pmtkyfjzpfaom Tortured for Christ, ü ,Zfyka&m [dwfwOD;onf uGefjrL;epftusOf;axmifü tvGeftrif; n§if;yef;ESdyfpujfcif;ukd cHcJh&onf/ xkd,Zfyka&m[dwfu 0kef;b&rf;tm;ajymMum;cJhonfrSm ]]uREkfyfukdcGifh vTwfygAsm nDtukd&m? uREkfyfawmfonf c&pfawmfcH&onfxufukd cHcJh&w,f uGm}}[lí ajymMum;cJhygonf/ xkdvlonf xkduJhokdY a0'emudk cHpm;&onf[k qkdjcif;onf rSm;,Gif;aeonfukd uREkyfem;vnfEkdifygonf/ tb,frnfolurS a,½IcHpm;onfenf;wl cHpm;rnfr[kwfyg/ taMumif;rSm tb,frnfolurS þavmuwckvHk;\ tjypfukd ukd,fwkdif rdrdwkdYukd,fay:ü xrf;&Gufjcif;r&Sdí jzpfygonf/ ukd,fawmfonf tjypf\ pD&ifjcif;'Pfukd¤if;? tjypftm;vHk;ukd¤if; ukd,fawmfwkdifxrf;xkwfcJhygonf/

bk&m;ocif\trsufa'goukdvnf; a,½Ionfum;wkdifay:0,f cHpm;cJhyg onf/ vHk;0trSefwu,f ukd,fawmfcHpm;cJhygonf/ or®m;usrf;pmawmf jrwfü rdefYawmfrlonfrSm?

]]xm0&bk&m;onf cyfodrf;aomigwkdY\ tjypfrsm;ukd olYtay:ü wifawmfrl\}} (a[&Sm 53;6)/

wzefrdefYawmfrlonfum;?

]]xm0&bk&m;onf olYukdESdufpufjcif;iSg tvkdawmf&Sdí emapawmfrl \ olonftjypfajzaom ,ZfukdylaZmfNyD;rS rsKd;EG,fawmfudk jrif&vdrhf rnf/ toufawmfonfvnf; &Snfvdrfhrnf/ xm0&bk&m;\ tBuH awmfonfvnf; ol\vufü jynhfpHkjcif;okdY a&mufvdrhfrnf}} (a[&Sm53;10)/

a,½Ic&pfonf uREkfyfwkdY\ tjypfaMumifh bk&m;ocif\ trsufawmfukd¤if;? uREkfyfwkdY\ tjypfukd ukd,fawmfwkdif xrf;&Gufjcif;jzihf um;wkdifay:taocHawmf rlcJhygonf/ a,½I\a<u;aMumfjcif;ukd tHhtm;roifhygESifh?

]]tuREkfyf\bk&m;? tuREkfyf\bk&m;tb,faMumifh tuREkfyfukdpGefY awmfrloenf;¿ (róJ27;46)/

a,½Ionf um;wkdifay:wGif? tjypftm;vHk;ukd ,lwifawmfrlaomaMumifh bk&m;ocifonf rdrdcspfjrwfEkd;aom om;awmfukdyif pGefYawmfrlcJhygonf/ a,½ItaocHjcif;jzifh bk&m;ocif\ trsufawmfonf uREkfyfwkdY\tjypfukd vHk;0ajzvGwfNyDjzpfaomaMumifh a,½Ionf atmufygtwkdif; a<u;aBumfcJhygonf/

]]trINyD;NyD}}

oifonf a,½Ibk&m;ukd ,HkMunfvu©Haom xkdcPwGif? bk&m;ocif\ tjypfpD&ifjcif; oifhtay:wnfraeawmhyg? tb,faMumifhenf;¿ taMumif;rSm? bk&m;ocif\ pD&ifjcif;onf? oifhae&mokdY a,½Itpm;0iftaocHay;qyfNyD; jzpfaomaMumifhjzpfygonf/ tu,fí a,½Iukd oif\u,fwif½Sifjzpfonfukd r,HkMunfygu? oifhtjypftzkd;tctwGuf rD;i&Jü ay;qyf&rnfjzpfygonf/

3/wwd,? u,fwifjcif;? trINyD;pD;NyDjzpfonf/

rMumao;aomtcsdefü vli,foHk;OD; u,fwifjcif;tvkdYiSg? uREkfyfqDvm a&mufcJhMuygonf/ xkdvli,fwkdYonf olYwkdU\ zcifukd rkef;wD;Muonf/ xkdYtjyif ynwfawmfq,fyg;rS yO©rajrmuf ynwfawmfukd usL;vGef;cJhMuygonf/ (xGuf20;12)/ xkdvli,foHk;a,mufwkdYtm; a,½Iukd,HkMunfudk;pm;NyD;? rdrdwdkYtjypf ukd taoG;awmfjrwfü aq;aBumfzkdY oGefoifqHk;rcJhonf/ xkdoHk;a,mufxJu wpf a,mufum; BudKufESpfoufoabmwlcJhygonf/ xkdolonf c&pfawmfbk&m;ukd vu©H,HkMunfaomaMumifh u,fwifjcif;&&SdcJhygonf/ xkdaemuf xkdvli,fonf rdrd tdrfodkY jyefoGm;NyD; olYzciftm; 0efcsawmif;yefcJhygonf/ okdYaomf usefvli,fESpfa,mufrlum; a,½Iukd ,HkMunfvufcHjcif;r&SdcJhyg/ rdrdwdkY\tdrfudk oGm;a&mufNyD; rdrdwkdYzciftm;awmif;yef cJhMuonf/ wu,f&Sufp&mygvm;µ a,½I ocifukd ukd;pm;jcif;r&SdbJ? rdrdwkdYzcifukd oGm;a&mufawmif;yef;jcif;wnf;[laom aumif;aomtrltusifhudkom ukd;pm;cJhMuygonf/ or®musrf;pmü rdefYawmfrlonf um;?

]]igwdkYusifhaom ajzmifhrwfjcif;tusifhtm;jzifh r[kwfbJ? rdrdoem; jcif;? *½kPmawmfESifh igwdkYukd u,fwifawmfrl\} }(wdwk 3;5)/

uREkfyfwkdYu,fwifjcif;&&Sdjcif;onf aumif;aomtusifhukd vkyfaqmifaeMujcif; aMumifhr[kwfygµ um;wkdifay:NyD;pD;cJhNyD;jzpfaom? c&pfawmf\ oem;jcif;*½kPm awmfaMumifhom u,fwifjcif;&&Sdvmjcif;jzpfygonfµ zdvdyÜdaxmifrSL;u ]]uREkfyfonf u,fwifjcif;okdY a&mufaomiSg? tb,fokdYjyK&ygrnf;enf;¿ (wref 16;30)[lí ar;cJhygonf/ &Sifaygvku zdvdyÜKtm; }}ocifa,½Iukd ,HkMunfavmh? ,HkMunfvQif? oifESifhoif\tdrfoltdrfom;wkdYonf u,fwifjcif;okdY a&mufMuvdrfh rnf}} (wref16;31)/ xkdokdY uREfkyfwkdYtm;vHk;wkdYvnf; a,½Iukd,HkMunfrSomvQif u,fwifjcif;&&Sdrnfjzpfygonfµ

a,½Ionf oifhtzkdYvkyfaqmif&ef &SdorQ um;wkdifay: NyD;pD;NyDjzpfygonf/ um;wkdifay:wGif ]]trINyD;NyD}}[k a<u;aBumfcJhygonf/ xkdokdY qkdvkdonfrSm vkyf aqmifoifhorQtwkdif; NyD;pD;jcif;[k t"dyÜg,f&Sdygonf/ u,fwifjcif;tvkdYiSg? oifbmrS vkyfaqmifp&mrvkdbJ? a,½Iudk ,HkMunf&efomvkdygonf/ oifocif a,½Iukd ,HkMunfonfwcPcsif;wGif? oifonf xm0&touf&Sifjcif;&&SdNyDjzpfyg onfµ

*sif;pfh a[mqef? awvmonf? w&kwfEkdifiHjynfwGif; omoemudk pwif wnfaxmifol wpfOD;jzpfygonf/ w&kwfEkdifiHokdY roGm;cifwGif? toufw q,fhig;ESpft&G,fwGif ]]c&pfawmf\ NyD;pD;aqmif&GufcJhaom trI}} [laom pmtkyf i,fvnf;yJ zwfMum;cJhygonf/ xkdpmtkyfukd zwfMum;aepOf? vlwkdif;u,fwifjcif; &&SdzkdY&ef? a,½Ibk&m;um;wkdifay: aqmif&GufNyD;pD;cJhaom trItm;jzifhom wnfonfudk olem;vnfcJhygonfµ xkdtcg a[mqefawvmonf 'l;axmufvQuf a,½Ibk&m;ukd ,HkMunfvu©HcJhygonf/ olonfcsufcsif; qkdovkdyif u,fwifjcif; &&SdNyD;?NyD;csif; w&kwfEkdifiHokdY omoemjyKoGm;a&mufcJhygonf/ a[mqefawvm vkyfaqmifouJhokdY oifwdkYvnf; vkyfaqmifMuzkdY tm;ay;wkdufwGef;vkdygonf/ aemifw&vQuf? &kd;&Sif;pGm a,½Iocifukd ,HkMunfjcif;jzifh ukd;pm;vkdufyg? xkdtcg oifhtm; a,½Ionf oem;awmfrlrnfjzpfí oif\tjypfukdvnf; cGifhvGwfrnfjzpf ygonf/

]]trINyD;NyD}} (a,m[ef 19;30)/

oifhtoufwm topfwzef&SifoefvmzkdY um;wkdifay: a,½Ibk&m;vkyfaqmiforQ wkdYtm; ukd;pm;vkdufyg? ocifhxHwkd;0ifcsOf;uyfyg? ukd;pm;vkdufyg? 'DreufwGifyif oifonf u,fwifjcif;&&Sdrnfjzpfygonfµ

uREkfyfawmfoDcsif;oDqkdygrnf? tu,fí oifonfc&pf,mOf,HkMunfolwOD; jzpfvkdygu? aus;Zl;jyKí aqG;aEG;cef;qDokdY vSrf;oGm;vkdufyg? xkdae&mü a'gufwm auuefu oifhtzkdYqkawmif;ay;ygrnf? u,fwifjcif;tvkdiSg? aqG;aEG; ay;ygrnf? aus;Zl;jyKí uREkfyfoDcsif;qkdaepOf xkdtcef;okdYoGm;Muyg/

-um&meDukef;ay:oGef;aomf? aoG;awmfjzifhaq;aMum&ef
   ukd,fawmf&SifjrwfxHokdY ac:aom? oHawmfuREkfyfMum;&
ukd,fawmfxHvmonfµ ,©KyifvmNyDµ
   oGef;awmfrlaom aoG;awmfjzihf? aq;aBumfpifMu,fapyg
(1828-1919?ckESpf av;0Dhpf[wfaqmuf oDuHk;a&;om;aom
    ]]u&meDukef;ay:oGef;usL;}})/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif a'gufwm*&dwef t,fvfcsefrS &Sifrmuk15;29-37ukd zwfMum;ay;ygonf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*srifcifudwf *&dzuffpfrS
1895-1985ckESpf? at;AD;pfbwfqef? c&pf,mOfqef oDuHk;aom
]]r*Fvm&Sdaom u,fwif&Sif}} "r®oD csif;udk oDqkday;ygonf/

tajcjyKusrf;rsm;

trINyD;NyDµ

TETELESTAI!

a'gufwmtm&ft,fvf[kdifrm a*stma[mMum;onf/

]]a,½Ionf yHk;&nfukdcHNyD;rS trINyD;NyD[ rdefYawmfrlvQuf? acgif;awmf ukdikdufqdkufnGwfí toufawmfukd pGefYawmfrl\}}(a,m[ef19;30)/

(&SifróJ27;40? 41-42? &Sifvkum23;36-37? &SifróJ27;43-44?
&Sifvkum 23;39? &SifróJ16;22? 23? &Sifrmuk 15;30)

1/yxr? a,½Ionf? qif;&Jjcif; 'ku©a0'em&SdorQtrIukd NyD;pD;rlNyD/ &Sifa,m[ef6;67?
&Sifvkum22;44? &SifróJ26;56? a[&Sm50;6? a,&rdjrnfwrf;1;12? a[NAJ 12;2?

2/'kwd,? bk&m;ocif\ trsufawmfonf uREkfyfwkdY\ tjypfukdqefYusif aejcif;trIrS
NyD;pD;NyDjzpfonf/ 2aum 15;21? 1ay2;24? a[&Sm,53;6?10 róJ27;46?

3/wwd,? u,fwifjcif;? trINyD;pD;NyDjzpfonf/ xGufajrmuf&m20;12? wdwk3;5? wref16;30?31?