Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
rqHk;½IH;Eldifaomu,fwifjcif;taxmuftxm;

AN INFALLIBLE PROOF OF SALVATION
Burmese

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2012? Zlvdkifv 22&uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKY? wJawmfESpfjcif;? toif;awmf?
ocifbk&m;aeY reufykdif;0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aom a'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 22, 2012

]]igwkdYonf nDtpfukdcsif;wkdYukd cspfaomaMumifh? aojcif;rStoif&Sif jcif;okdY rdrdwkdY ul;ajrmufonfukd rdrdwkdYod&Mu\}} (1a,m3;14)/

uREkfyfonf w&m;a'oemawmfukd a[mvQifa[mjcif;yJ? rSefuefaom usrf;ydk'f\ teuft"dyÜg,fukd OD;pGm&SmazGygonf? 'kwd,taejzifh? ¤if;a'oem awmfESifh ukd,fnDrnfh "r®oDcsif;ukd tqkd&Sifrpöwm*&dzufpf oDqkdzkdY&ef &SmazGNyD; rSbJ? w&m;a'oemawmfukd a[mMum;jcif;jzpfygonf/ þw&m;a'oemawmfESifh ukdufnDrnfh ]]wynfhawmftcsif;csif;cspfjcif;usL;}}[laom "r®oDcsif;ukd xkdtqkd&Sif tm; oDqkday;&efwkdufwGef;cJhygonf/ tjcm;aom "r®oDcsif;oDqkdcsifao;aomf vnf; tBudKuf&SmrawGYbJjzpfaeygonf/ ,aeYacwf opf"r®oDcsif;rsm;pGm &Sdaomf vnf;? c&pf,mOfnDtukdrsm;\ cspfarwåmESifhukdufnDaom oDcsif;ukdum; rawGU&ayµ 0rf;enf;jcif;ESifh ESvHk;aMuuGJpGmjzifh tjcm;aom "r®oDcsif;ukd&SmazGcJhyg aomfvnf; tawGU&ay/ ]],aeYacwfumv toif;awmfxJü c&pf,mOfwkdY\ cspfarwåmukd txl;wavzGJYEGJYoDqkdjcif;r&Sd&jcif;um; tb,fokdYenf;¿}}[lí uREkfyfawG;awmrdonf/xkdYaMumifh ya&mzufjyKcsufESifhqkdifaom a,½IrdefYawmfrlaom Ekwfuywfawmfukd bk&m;ocif\ oefY&Sif;aom0dnmOfawmfu? uREkfyf\pdwfESvHk; om;xJ az:jyay;jcif;jzpfrnf/

]]rw&m;aomtrIwkdYonf rsm;jym;ojzifh trsm;aomolwkdY\cspfjcif; arwåmonf acgif;yg;vdrfhrnf}} (róJ24;12)/

]]þuyfurÇmukefaom ykyÜedrdwf}} (róJ 24;3)[lí uyfumv\twdwferdwfukd a,½Ic&pf owday;xm;jcif;jzpfygonf/ xkdorkdif;qkdif&m uyfurÇmxJ uREkfyfwkdY,©K a&muf&SdaeMuygNyDvm;¿ w&m;pD&ifjcif;rwkdifcif? aemufqHk;aomumvxJ uREkfyfwkdYa&muf&SdaeMuNyDvm;¿ bk&m;ocif\ trsufawmfonf qkd;npfaom vlom;wkdYtay: oGef;avmif;rJhumvxJ uREkfyfwkdYa&muf&SdaeMuonf[k edrdwf vu©Pm wckcsif;pDuaz:jyaeygonf/ ]]udk,fawmfonf <uvmí þuyfurÇm ukefaom edrdwfonf tb,fedrdwfjzpfrnfukd¤if;? trdefYawmf&Sdyg[k avQmufMu\}} (róJ24;3)[lí wynfhawmfwkdY ar;jref;cJhMuonf/ xkdedrdwfvu©PmwkdYESifh ygwfoufí tajzukd atmufygtwkdif;ay;tyfcJhygonf/

]]rw&m;aomtrIwkdYonf rsm;jym;ojzifh trsm;aomolwkdY\cspfjcif; arwåmonf acgif;yg;vdrfhrnf}} (róJ 24;12)/

róJ24;12ü az:jyxm;aom ]]arwåm}}onf ''agape" [laom *&dbmom pum;jzifh t"dyÜg,ftwlwlyifjzpfygonf/ a*smhcsf&dwfumab&DajymMum;cJhonfrSm? ¤if;onf ]]aEG;axG;aom arwåmt&if;cH? obm00dnmOft&cspfjcif;}} jzpfonf[kqkd\ (Greek-English New Testament Lexicon). Agape tm*gay arwåmonf? bk&m;ocif vlom;wkdYtm; cspfjcif;ukd "r®opfumvü az:jyjcif; jzpfNyD;? wOD;ESifh wOD;c&pf,mOf nDtukdrsm; cspfjcif;ukdvnf; az:jyjcif;jzpf ygonf/ tm*gay arwåmonf c&pf,mOfwkdY\ cspfarwåmESifh rdwfo[,ukd? ajymjcif;jzpfygonf/

uREkfyf\ vufOD;oif;tkyfq&m a'gufwmwDarmaovif;onf? or®musrf;pm qkdif&m? bmompum; txl;wwfajrmufoljzpfNyD;? or®musrf;pm ygarmu©wOD; vnf;jzpf\ aemifwGifxdkolonf xkdif0rf;usrf;pm ausmif;tkyfq&mBuD;vnf; jzpfcJh ygonf/ tm*gay? [kqkd&mwGif a'gufwmvif;ajymMum;cJhonfrSm ]]wOD;ESifhwOD; cspfjcif;ESifh ocifa,½Iukd ,HkMunfukd;pm;&ygrnf/ xkdenf;wlwOD;ukd wOD;cspfMu& ygrnfµ[laom þuyfurÇmtqHk;umv toif;awmfrsm; þta&;BuD;oHk;csufukd pOf;pm;awG;awmMuzkdYvkdygonf}}/ (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church of Los Angeles, 1992, pp. 28, 29).

a'gufwmvif;ajymMum;orQonf trSefw&m;yifjzpfygonfµ u,fwifjcif; qkdif&m ,HkMunfjcif;onf? c&pf,mOfnDtukdrsm;twGuf ppfrSefpGm cspfjcif;ESifhtrQ ta&;BuD;ygonf/ tb,faMumifhqkdaomf þuJhokdY cspfjcif;ukd or®musrf;pmawmfü awGY&ygonf/

]]igwkdYonf nDtukdcsif;wkdYukd cspfaomaMumifh? aojcif;rStouf&Sif jcif;okdY rdrdwkdYul;ajrmufonfukd rdrdwkdYod&Mu\} }(1,m3;14)/

þusrf;ydk'fü awG;awmpOf;pm;&ef tcsufESpfcsuf&Sdaeygonf/ aojcif;rStouf &Sifjcif;okdY ul;ajrmufzkdY&ef? nDtukdcsif;wkdYukd cspfjcif;jzifh oufao&Sd&rnf/ nDtpfudk csif;wkdYukd rcspfEkdifjcif;onf aojcif;rSrul;ajrmufao;onfukd odapygonf/ xkdYtjyif uREkfyftaejzifh aemufxyftouf&Sifjcif;okdY ul;ajrmuf vkdiSg wwd,tcsufukd az:jyvkdygonf/ ykdíeD;uyfpGm MunfhMuygpkdYvm;/

1/yxr? oifxm0&touf&&Sdjcif;r[kwfaom taxmuftxm;?

bk&m;&Sdckd;ausmif; wufa&mufjcif;onf? oifxm0&touf&&Sdjcif;\ taxmuftxm;r[kwfyg/ axmifESifhcsDaomolwkdYonf tywfpOfwe*FaEGaeY bk&m; &Sdckd;ausmif;okdY wufa&mufMuaomfvnf;? xm0&touf&&Sdonfum; r[kwfMuacs xm0&touf&Sifjcif;okdY ul;ajrmufjcif;onfum;? topfwzef arG;zGg;&rnfjzpfNyD; ]]tjypfom;wkdYonf rdrdwkdYtjypfaMumifh aoMu&rnfjzpfonf? aojcif;tjypfi&JrS jyef&SifMu&rnf/ aus;Zl;awmftm;jzifh xm0&touf&Sifjcif;ukd &&Sdjcif;jzpfonf? xm0&touf&Sifjcif;okdY ul;ajrmufjcif;onf olwkdYukd olwkdYvkyfaqmifMuír[kwf yg/ vlonf xm0&touf&Sifjcif;tzkdY rdrdukdudk rqHk;rEkdifyg? aojcif;rSvnf;jyef &Sifjcif;iSgrwwfEkdifMu? tzcrnf;awmfomvQif? wwfEkdifawmfrlonf? xkdt&Sif ocifuomvQif? aojcif;wefckd;rS uREkfyfwkdYkukd vGwfajrmufapEkdifygonf/ om;awmf\ EkdifiHawmfü uREkfyfwkdYukd ykdYaqmifay;Ekdifygonf/ ¤if;u xm0&t ouf&Sifjcif;ESifh tvif;vif;jcif;jzpfygonf/ okdYjzpfí vlonftjypfü aoaeyg onf/ tckqkdvQif touf&Sif&NyDjzpfonf/ þokdYjzifhom ]]nDtukdcsif;wkdYukd cspfae jcif;}}jzpfygonf/ nDtpfukdcsif;ukd cspfíxm0&touf&onfr[kwfyJ xm0&t ouf&&Sdaomoljzpfí wyg;olwkdYukd cspfEkdifjcif;jzpfygonf/ þokdYjzifh vlwkdYukd b0opfay;jcif;jzpfonf? okdYr[kwfvQif c&pfawmfü&Sdaom? oefY&Sif;olwkdYukd rnfolcspfEkdifrnfenf;? topfarG;zGg;jcif;? bk&m;om;jzpfjcif;r&SdbJ? rnfolurS xkdokdYrjyKEkdifay? aus;Zl;awmftm;jzifhomvQif? xkduJhokdY vlom;wdkYvkyfaqmifEkdifMu jcif;jzpfonf}}/ (John Gill, D.D., An Exposition of the New Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume III. p. 640; note on I John 3:14).

xkdYaMumifh xyfwvJvJajymygrnf? tywfpOf bk&m;ausmif;wufa&muf&kHjzifh oifxm0&toufr&Ekdifyg? oifxm0& touf&jcif;\ taxmufxm;onf oif bk&m;ausmif;wuf&HkrQr[kwfEkdifay? xkdYtwGufaMumifh? þaemufqHk;aom uyfum v\ tqHk;aeY&ufwGif toif;ol^om;wkdYonf wOD;ESifhwOD;cspfjcif;arwåm r&SdMu ay/ wOD;ESifhwOD; ckduf&efjyKMuaeMuNyDjzpfonf/ tcsKdYwkdYrlum; rdrdwkdYoif;tkyf q&mukdyif rkef;wD;aeMuNyDjzpfygonf/ þuJhokdY jyomemwkdY\tjrpfum; topfw zefarG;zGg;jcif; r&SdaomaMumifh jzpfygonfµ

]]igwkdYonf nDtukdcsif;wkdYukd cspfaomaMumifh aojcif;rStouf&Sif jcif;okdY rdrdwkdY ul;ajrmufonfukd rdrdwkdYod&Mu\/ rdrdnDtpfukd ukdrcspfaomolonf aojcif;üwnf\}} (1a,m 3;14)/

xkdtwGufaMumifh? nDtpfukdcsif; rkef;wD;aomolwkdYonf vlowform;[lí bk&m;ocif jrifawmfrlonf? wrefawmfajymMum;cJhonfrSm?

]]rddrdnDtpfukdukd rkef;aomolrnfonfum;? Vltoufukdowfaomol jzpf\ vltoufukd owfaomolwpHkwa,mufürQ xm0&touf rwnfonfukd oifwkdYodMu\}} (1a,m 3;15)/

aemufNyD;? or®musrf;pmukd ,HkMunfukd;pm;jcif;onfvnf; oifxm0& ouf&&Sdjcif; r[kwf? aojcif;rS xm0&touf&Sifjcif;okdY ul;ajrmufjcif;r[kwfay/ rmefewfonf ]]u,fwifjcif;vrf;pOf}}ESifh enf;vrf;ukd od&Sdoljzpfonf/ owif; aumif;av;usrf;ü pmwefrmefewf\ taMumif;&Sif;vif;pGm az:jyxm;ygonf/ xkdolwkdYu a,½Irnfoljzpfonfukd odMuonf/ aemufqHk; w&m;pD&ifjcif;ukd vnf;odxm;Muonf/ pmwefonfvnf;? a,½I&ufaygif;av;q,f tpmt[m& jywfí qmavmifaeonfukd rmefewfodí or®musrf;pmukd ukd;um;NyD; wkdufckduf onfukd uREkfyfwkdYodMuNyD; jzpfygonf/ xkdYaMumifh rmefewfonf rsm;pGmaom toif;awmf ol^om;rsm;wkdYxufykdí vdrfrmyg;eyfygonf/ ]]ewfqkd;wkdYonf ,Hkí aMumuf&GHU wkefvIyfMu\}}(,mukyf2;19)/ rnfrQavmufaom toif;ol^om;wkdY ]]aMumuf&GHYí wkefvIyf}}Muoenf;¿ xkdYtjyif rmefewfonf c&pf,mOf[k ac:a0:aomolwkdYxuf 0dnmOfa&;&mü jrifomjcif;&SdonfµxkdYtjyif oif\or®m usrf;pmukd ,HkMunfjcif;ESifh u,fwifjcif;tpDpOfü tmrcHcsufr&Sdjzpfaeonfukd pmwef&Sif;vif;pGmjrifygonf/

xkkdYtjyif? rdrdonfu,fwifjcif;&&SdNyDjzpfaMumif;? vla&SU?ola&SU ]]oufaocH jcif;}}onfvnf; oif\u,fwifjcif;&&SdaMumif; taxmuftxm; r[kwfao;acs? ewf0dZÆm&SdrSefonfvnf; {0Ha*vdq&mzdvdyÜKxH rSD0Jqnf;uyfcJhygonf/(wref8;13) okdYaomf wrefawmfayw&konf zdvdyÜKxufomvGef ÓPmfynm<u,f0\ &Sifay w&k? &Sifrm&dNrdKYokdY a&mufaomtcg? &Sdrkeftm; ]]oif\pdwfESvHk;onf bk&m;ocif a&SUawmfü ajzmifhrwfjcif;r&Sd}} (wref8;21)[lí ajymMum;cJhygonf/ zdvdyÜKu &Sdrkef onf rdrd\tjypfukd0efcsvQuf? ESpfjcif;r*Fvmudk ay;tyfcJhaomfvnf;? olY\pdwf ESvHk;onfum; topfjyKjyifajymif;vJjcif;r&Sdacs/ xkdrajymif;vJaom pdwfESvHk;om; tm;jzifh r&kdom;aomenf;jzifh ]]wefckd;}}&&dSvkdNyD; vlawGukd tkyfcsnfcsifoljzpfvmcJh onf(wref8;19)/ uaeY? topfaomtoufwmü rajymif;vJaom w&m;a[m q&mwkdYonf xkduJhokdYyifjzpfvkdMunf/ xkdolwkdYü tm*gaycspfarwåmtrSefr&SdMuay/ xkdolwdkYonf rdrdwkdYtusKd;tjrwfukd rw&m;enf;jzifh &,lvkdMuygonf/ xkdolwkdY onf Ekwf0dZÆ&SdrkefuJhokdY ]]Ekwfuwd}} ukd ay;wwfMuNyD; aphpyfaoacsmpGm ppfaMum ar;jref;jcif;r&SdMuay/ xkdolwdkYu }}ocif?ocif? tuREkfyfwkdYonf ukd,fawmftcGifh ESifhqHk;rMo0g' ay;ygNyDr[kwfavmh¿ xkdokdYavQmufMuaomfvnf; c&pfawmfbk&m; u}} ]]oifwkdYukd igtvsif;rod? t"r®trIudk jyKaomolwkdY ighxHrSz,fMu[k xkdolwkdYtm; twnfhtvif;igajymrnf}}(róJ7;22-23)[lí rdefYawmfrl\ xkdokdYjzifh ]]Ekwfuwd0efcHjcif;}}onf oifu,fwifjcif;&&Sdjcif;\ taxmuftxm;? rjynfhpHk ao;ay/

oifhukdoifh? igonf u,fwifjcif;&&SdygNyD[k ajymaejcif;jzifh oif\u,f wifjcif;onf rcdkifvHkao;? ppfrSefaom topfarG;zGGg;jcif;ukd oifawGUBuHKcHpm;zkdY vkdygonf/ þNrdKUay:vrf;rxufoGm;NyD; awGUorQolwkdYtm; oifwkdYonf u,fwif jcif;&&SdMuNyDvm; aooGm;&ifaumif;uifokdY wufrvm; i&JxJusrvm;[lí ar;Munfhyg/ xkdolwkdYu igwkdYonf bk&m;rJhvlom;r[kwfMubl; (tm;vHk;eD;yg;)[l í ajymMurnfjzpfNyD;? igwkdYonf u,fwifjcif;&&SdNyD[kvnf; ajymMuygvdrfhrnf/ Evangelical tar&duefpum;oHk; pydefvlrsKd;wkdYvnf; u,fwifjcif;vkdtyfMuyg w,f? tm&Swkdufü&Sd Evangelical wkdYtm;vHk;vnf; u,fwifjcif;vkdtyfaeMuw,f/ vljzLwkdYvnf; rdrdonfu,fwifjcif;&&SdNyDvm;[lonfyif taotcsm rpOf;pm;Mu awmhayµ tar&duefppfwrf;t& 74%&mckdifEIef;aom tar&duefvlrsKd;wkdYonf rdrd wkdYtoufwmukd c&pfawmfü qufuyftyfESHMuonfukd awGY&ygonf/ taxmuf txm;u bmawGenf;¿ xkdolwdkYonf rdrdwkdYukd vdrfnmNyD; Ekwfuwd0effcHMurnf omjzpfygonfµ or®musrf;pmü rdeYfawmfrlonfum;

]]qkd;npfaomol? vSnfhjzm;aomolwkdYrlum;? olwyg;ukd¤if;? ukd,fukd¤if;? vSnfhjzm;í qkd;npfjcif;ü wa&GUa&GUwkd;yGg;Mu vdrfhrnf}} (2wd3;13)/

rdwfaqGaumh tb,fokdYenf;¿ oifvnf; rdrdukdukdvSnfhjzm;aeolvm;¿ oifwkdY tzkdY xm0&touf&Sifjcif;odkY ul;ajrmuf&ef tjcm;aom taxmuftxm;&Sdvdrfhrnf rxif? topfaom toufwmajymif;vJjcif;uvGJvkdYayghAsmh/

2/'kwd,? oifxm0&touf&&Sdjcif;\ taxmuftxm;

oifhukd oifar;Munfhyg ]]uREkfyfüxm0&touf&&SdaeNyD;vm;¿ xkdar;cGef;ukd oifb,fvkd tajzay;rnfenf;¿ tcsdKYwkdYuvnf; qkawmif;jcif;[lí ajzqkdMuyg vdrfhrnf/ qkawmif;jcif; wckwnf;uvnf; oif\ xm0&touftwGuf taxmuftxm; r[kwfao;acs/ xkdokdYr[kwfEkdifao;acs? uREkfyftoufwmr ajymif;vJcif uREkfyfqkawmif;jcif;tajzukd &&SdcJhonf/ vlwOD;ajymzl;onfrSm ]]bk&m;ocifonf vlqkd;wkdY\pum;ukd em;axmifawmfrrlonfukd igwkdYodMu\}} (róJ9;31)[lí ajymcJhygonf/ xkdolwdkYonf zg&d&SJwkdY\ ,HkMunfcH,lcsufudk a&wGuf ,HkMunfaeoljzpfonf/ olonf c&pfawmfukd ,HkMunfukd;pm;NyD; ]]ysyfnGwfukd;uG,fjcif;}} (a,m[ef9;38) r&SdbJ? toufwmajymif;vJao;olr[kwf acs/ 0dnmOfaysmufqHk;aeolwkdY\ qkawmif;oHukd bk&m;ocifMum;awmfrrlvQif? oem;jcif;*½kPmawmfjzifh u,fwifjcif;&&Sdaoolr[kwfEkdifacs/

]]taMumif;rlum; xm0&bk&m;ukd yXemjyKaomol&SdrQwkdYonf u,fwifawmfrljcif;okdY a&muf&MuvwåHU}} (a&mr 10;13)/

xm0&toufESifh ygwfoufaom oufao? taxmuftxm;rsm;pGm &Sdygonf? okdYaomf or®musrf;pmawmfjrwfü wdusckdifrmpGm rdefYawmfrlxm; ygonf/

]]igwkdYonf nDtpfukdcsif;wkdYukd cspfaomaMumifh aojcif;rStouf&Sif jcif;okdY rdrdwkdYul;ajrmufonfukd rdrdwkdYod&Mu\}} (1a,m3;14)/

oifonf u,fwifjcif;&&Sdolr[kwfaomfvnf;? wyg;olwkdYonf oiftay:tjyK oabmaqmifaomtcg? oifvnf; olYtm;cspfaumif;cspfaernf? oifonf bk&m; ocif\ om;jzpfaomtcg? olwyg;tm;vnf; oifcspfaernf? c&pfawmf\tzGJY om;jzpfaomaMumifh? olwyg;ukd cspfaeEkdifygaomfvnf;? 0dnmOfaoaejcif;rS rdrdukdukdk ru,fwifEkdifyg?

vli,frsm; þtrSefw&m;ukdum; odMuygonf/ ppfrSefaom toufwmü ajymif;vJaomtcgwGif? ppfrSefpGm toufwmrajymif;vJaomolwkdYukd cGJjcm;odjrif Ekdifrnfjzpfonf/ xkdolwkdYxJu cGJxGufvmNyD; oD;jcm;aexkdifygvdrfhrnf/ topf aomtoufwmü ajymif;vJaomolonf 0dnmOfaysmufqHk;aeolukd ,HkMunfrnf r[kwfay/ toif;awmfü wufa&mufvmaom oli,fcsif;wkdYukdvnf; taygif;t azmfvkyfcsifrnf r[kwfawmhay/

þonfum; topftqef;awmhr[kwfyg/ rMumao;aomwaeYu? 19&mpk 'kwd,tBudrf 0dnmOfEkd;Mum;a&;umvtwGif;u vli,fwpfpkwkdY\ taMumif;ukd zwfMum;cJhygonf/ toufwm topfjyKjyifajymif;vJaomolwkdYtm; Ekd;Mum;a&;ü toufwmrajymif;vJaomolwkdYu taygif;tazmfrvkyfvkdMuay/ toif;awmfü touf&Sifjcif;okdY ul;ajrmufaomolwkdYtm;? olYtaygif;tazmfwkdY wpdrf;qefae bdouJhokdY? cHpm;apygonf/ toif;awmftwGif;ü? ppfrSefí toufwmopfü avQmufvSrf;aom vli,frsm;&Sdaomtcg? usefaomrajymif;vJolwdkYonf oD;oefY oif;zGJYMuonfukd awGY&ygonf/ toufwmajymif;vJ olwkdYukd taygif;tazmfrjyK vkdMuawmhay?

ppfrSefí toufwmajymif;vJaom vli,fwOD;onf toif;awmfü 0dnmOf aysmufqHk;aeolwkdYrS oD;oefYaexkdifonfukd awGUcJhzl;ygonf? 0dnmOfa&;&mü &ifhusufaom toif;awmfü&Sd olwdkYESifhom taygif;taz: vkyfwufvmygonf/ xkduJhokdY rdrdcGJjcm;aevkdí r[kwfyg? &ifhusufaomolwkdYu xkdokdYaewwf&ef oGef oifíjzpfygonf/ xkduJhokdY aexkdifwwf&ef oefY&Sif;aom 0dnmOfawmfu yJjyif aomaMumifh jzpfygonf/ xkduJhokdY oefY&Sif;pGm aexkdif&efcGJjcm; odjrifvmjcif;jzpfyg onf/ xkdvli,frlum; avmuDvlom;wkdYESifh oD;jcm;a&Smifz,f aexkdifvkdjcif;awmh r[kwfay/ rdrdwdkYtoufwmoabm obm0tm;jzifh olwkdYonf ra&maESm? raygif;pyfEkdifMuíjzpfygonf/ um£eESifhtmaAvwkdYuJhokdY twlraeEkdifMuawmay?

]]oifwkdYonf a&SUOD;pGmuyif Mum;&aomw&m;pum;[lrlum;? rmefewfESifhqkdifí rdrdnDudkowfaom um£euJhokdYr[kwf? igwkdYonf tcsif;csif;cspf&Murnf[k vmownf;? um£e onf rdrdnDukd tb,faMumifhowfoenf;[lrlum;? drdtusifh onf qkd;,kwfí nD\tusifhonf ajzmifhrwfownf;? nDtukd wkdY? avmuDom;wkdYonf oifwkdYudk rkef;aomfvnf; thHMojcif;r&Sd MuESifh}} (1a,m 3;11-13)/

touf&Sifjcif;okdY ul;ajrmufaomolwkdY\ vu©Pm[lrlum;? wyg;olwkdY onf oifhtay: qkd;oGrf;Muaomfvnf;? oifonfESdrfhcspGmjzifh wyg;olwkdYtm;cspf wwfjcif;yifjzpfygonf/ avmuDvlom;wkdY\ rkef;wD;jcif;cH&aomolwkdYtm; oifonftrSefcspfvQif? oifonf ppfrSefaom c&pf,mOffwOD;jzpfaeygonf/ xkdtcg oifonf olwyg;wkdYbufü &yfwnfaernfjzpfNyD;? xkdolwkdYzufrS ckcHumuG,fae rnfjzpfonf/ ]]oifwkdYc&pf,mOfvnf; wkdufckdufMuwmyJvm;}}¿ [lí oifvnf; qkdEkdifygonf/ uREkfyftaeESifhvnf; xkdtwlyJcHpm;onf tu,fí olYukd n§if;yef;ESdyfpufaejcif;onf uREkfyfukdvnf; n§if;yef;aeouJhokdYyifjzpfonf/ bk&m;om;jzpfaeoltm; *kPmfodu©m nKd;EGrf;apjcif;rS umuG,frnfjzpfí olYbuf ü tpOfuREkfyf&yfwnfaernfjzpfonf}} tjcm;aom c&pf,mOfnDtukdrsm;ukd oif cspfaeygvQif? bmukdrSaMumufp&mrvkdyg/ þonfum;? oifonfaojcif;rS xm0&touf&Sifjcif;okdY ul;ajrmufaomoljzpfonfukd xif&Sm;apygonfµ ('”Life Proved by Love” ukd pum;ajyjyefonf C.H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1976, volume XLIV, pp. 81-83).

toif;awmfESpfjcrf;uGJ&jcif;onf &Sif;vif;pGm xif&Sm;ygonf/ c&pf,mOfwkdY ukd rkef;wD;aomolwkdYonf wjcm;oif;zGJYí pkaeMujyefonf/ xkduJhokdY toif;awmf ukd cGJjcm;aomolwkdYukd a&SU,HkMunfolwkdYu ]]tdrfaemufaz;Ekd;xrI}}[lí ac:a0:Mu onf/ xkdenf;wlpGm r,HkMunfaomolwkdYu toif;awmfü toif;0ifapolwkdYtm; 0rf;enf;zG,fjzpfaponf/ xkdokdY toif;uGJjcif;onf r,HkMunfaom olwkdYaMumifh jzpfygonf/ xkdolwkdYonf rnfokdYyif ,HkMunfonf[k qkdapumrl? b,fawmhrS r,HkMunfolrsm;omjzpfonf/ xkdokdY r,HkMunfolwkdYonf xkdokdYtoif;awmfukd uGJ apcJholrsm;jzpfMuonf/ wrefawmf&Sifa,m[ef atmufygtwkdif;az:jyxm;ygonf/

]]xdkolwkdYonf igwkdYxHrSxGufoGm;Mu\ okdYaomfvnf; txufu igwkdYESifhqkdifMu\ okdYaomfvnf; txufu igwkdYESifhrpyfqkdifMu? igwkdYESifhpyfqkdifvQif igwkdYESifhtwlaeMuvdrfhrnf/ xkdoltaygif;wkdY onf igwkdYESifhrpyfqkdifaMumif;ukd xif&Sm;apjcif;iSg? gwkdYxJrSxGuf oGm;Mu\}} (1a,m2;19)/

trsm;aom olwkdYonf aojcif;rStouf&Sifjcif;okdY rul;ajrmufMuaomaMumifh xkdolwkdYonf rdrdwkdYnDtukdwkdYukd rcspfwwfMuayµ xkdolwkdYü xm0&toufr&Sd aomaMumifhjzpfonfµ 1959ckESpf? toif;awmfxufjcif; uGJjym;jzpf&jcif;ukd uREkfyfoufaocHa[mMum;cJhyg onf/

3/wwd,? aojcif;rStouf&Sifjcif;okdY rdrdwkdYul;ajrmufolwkdYü rnfokdYjzpf ysufvmrnfenf;/

]]igwkdYonf nDtukdcsif;wkdYukd cspfaomaMumifh aojcif;rStouf&Sif jcif;okdY rdrdwkdYul;ajrmufonfukd rdrdwkdYod&Mu\/ rdrdwkdYnDtukdukd rcspfaomolonf aojcif;üwnf\}} (1a,m3;14)/

aojcif;rStouf&Sifjcif;okdY ul;ajrmufjcif;onf? rdrdwkdYarQmfvifhxm;ouJhokdY r[kwfay/ xdkuJhokdY aovkarQmhyg;r[kwfacs/ aovkarQmhyg;rS 0dnmOfawmftopfjyK jyifjcif;jzifh topfaom toufwmukd oifykdifqkdifjcif;jzpfonf/ wrefawmf&Sifayg vku atmufygtwkdif; azmfjyxm;ygonf/

]]oifwkdYonf txufuavmuDw&m;okdYvkdufí ({zuf2;1)/

aoaeaom'kp&kduftjypfrS rnfokdY]]jyKjyifí}} touf&Sifapoenf;¿ atmufazmfjy yg?tcsufrsm;wkdYonf wpHkwa,muf toufwmajymif;vJvmaomtcg? 0dnmOfbk&m;\ jyKjyifjcif;ukd awGU&BuHK&Muonf/ þtcsufukd 19&mpk? a&mbwf rkda&;rufacseD? paumhwD;pfw&m;a[m q&mBuD;\ aumufEkwfcsufrSjzpfonf/ (in Andrew A. Bonar, Memoirs of McCheyne, Moody Press, 1978 edition, pp. 251-253).

OD;pGm? 0dnmOfawmf\jyKjyifjcif;onf? tjypfom;wOD;tm; rdrdusL;vGeforQ ukd jrifawGUapygonf/ 0dnmOfawmfjyKjyifjcif; rwkdifcif? oifonfoifhukd arhavQmh aernfjzpfonf/ Asm'dwf20;20ü bk&m;ocif\rSwfwrf;pmtkyfü rSwfwrf;wifxm; aom tjypftm;vHk; wckcsif;pDukd oifonfodvmawmhrnfjzpfonf/ okdYaomf xkdtcg oifonf oifvkyforQtjypfwkdYukd owd&csifpdwf&Sdrnfr[kwfay? 0dnmOf awmfu oifhtm; oifjyKorQukd wckcsif; ,laqmifjyoay;rnfjzpfí oifusL; vGeforQukd oifrSwfrdvmygawmhrnf/ tcsdefMumanmif;cJhNyD;aom tjypftm;vHk; oifhpdwfESvHk;om;xJ ay:vmrnf? 'g0d'frif;BuD;ajymMum; ovkdyifjzpfonf?

]]taMumif;rlum;? twkdif;todrsm;pGmaom ab;ckyg'fwkdYonf uREkfyf ukdpdkif;MuygNyD? uREkfyfarQmfí MunfygNyD? uREkfyfqHyifxufrsm;jym; onfjzpfí tuREkfyfESvHk;onf tm;avQmhygNyD}} (qmvH40;12)/

'kwd,taejzifh? oefY&Sif;aom0dnmOfawmfu oifhtjypfukd cg;oD;pGmcHpm;ap ygrnf/ tpwGif oifu? rdrd\tjypfonf tao;rGm;av;yg[k ajymrnfjzpfaomf vnf;? ,©KwGif oif\tjypfonf a&vTrf;onfhyrm? w&pf&pfESifhwufvm ygrnf/ oifh0dnmOfpD&ifjcif;? bk&m;ocif\ trsufa'goukd xkdtcg oifonf em;vnf rnfjzpfonf/ xkdtcg aMumuf&GHUjcif;aMumifh wkefvIyfvmygvdrfhrnf/ xkdtcg oifhtjypfonf? bk&m;ukd qefYusifaeaMumif;? bk&m;ocif\arwåmukd qefYusif aMumif;? a,½Ibk&m;\ arwåmudk qefYusifhaMumif; oifodvmygrnf/

wwd,taejzifh? oifonf oifhtjypfukdjrifaomtcg? pdwfESvHk;om;xJqkd; rkdufvmrnf/ tjypfjyKjyifjcif;u rdrdwkdY\pdwfESvHk;xJü jyif;xefaom cHpm;rIjzpfap rnf/ wcgw&Htjypfukd az:jyjcif;ESifh tjypfaoG;aqmiffjcif;qHkvmEkdifojzifh oifh 0dnmOftae&cwfygvdrfhrnf/ tjypfukdaz:jyaomtcg? oifhESvHk;om; xkdESufjcif;cH &NyD;a&muf&Sdvmrnfh trsufa'gorSvnf; xGufajy;csifvmygvdrfhrnf/ xkdpOf oifhpdwfESvHk;onf a[mif;EGrf;pkwfNyJ&GHU&SmzG,fjzpfaom? wyfrufjcif;? o0efwkdjcif; onf oifhpdwfESvHk;om;xJ yavmifqlaeayvdrfhrnfjzpfí i&JxJokdYwGif oGm;csif pdwfyifay:vmrnf/ xkdtcg i&JxJa&muf&Sdbd ouJhokdY oifcHpm;aeygvdrfhrnf/ i&J xJwGif aMumuf&GHUzG,frsm;u vTrf;NcHKaernfjzpfonf? oifhtxJü qkd;oGrf;jcif;cHpm; &rnf? xkdqkd;oGrf;jcif;wkdYaMumifh? bk&m;ocif\ trsufa'goukd ydkícHpm;&rnf? i&JxJokdY a&mufouJhokdY ylavmifcHpm;aernf/ tjypfukd qHk;rjcif;aMumifh oif&ifxJ cHpm;rItm;vHk;onf oiftrSefcHpm;awGUBuHK&ygrnf/

pwkwåtaejzifh? oifhukdoiftjypfi&JrS ru,fwifEkdifaMumif; bk&m;ocif\ 0dnmOfawmfu yJjyifqHk;rygvdrfhrnf/ tpwGif oifonfaMumufvefYzG,fcHpm;rItm; vHk;rS a&Smifz,fEkdifonf[k awG;xifygvdrfhrnf/ oifhtoufwmwckvHk;ajymif;vJ vmzkdY? oifqkawmif;jyifhjcif;? BudK;pm;cJhygrnf/ okdYaomf oifBudK;pm;orQonf a[mifEGrf;aom t0wfpkwfESifhwlaMumif; awGU&ygrnf/ ]]uREkfyfwkdY&SdorQonf pifMu,fjcif;r&Sdyg? jyKzl;orQaom ukokdvfaumif;rIwkdYonf npfywfaom t0wfESifhwlMuyg\}} (a[&Sm64;6)? oifhukdoifoefY&Sif;atmif rvkyfaqmifEkdif aMumif; xkdtcgodvmygrnf/ oifhESvHk;om;onf arQmfvifhp&mrJhaeonfukd cHpm; vmygrnf/ oifüvHk;0arQmfvifhp&mr&SdaomaMumif; aeYpOfylavmifcHpm; vmygrnf/

yOörtaejzifh? xkdtcgoifonf? ocifc&pfawmfxH oifroGm;a&mufEkdif aMumif;odvmí oifaMumuf&GHUvmygrnf/ xkdtcg ocifc&pfawmfonf oifukd ac:aeaMumif;? oifhtm;cspfaeaMumif; oifukdtvQif;ry,faMumif; oifodvmyg rnf/ xkdt&mrsm;u oifhtm; Nidrfoufjcif;ukd ay;tHk;rnfr[kwfay/ oifü BuD;av;aom tjypf&SdaMumif; odvmí aMumuf&GHYvmygrnf/ oifonf tjypf aMumif; ajy;rvGwfEkdif? oifusL;vGeforQaomtjypfwkdYonf cGifhrvGwfEkdifaom tjypfjzpfaMumif; cg;oD;pGmcHpm;ygrnf/

qXrtaejzifh? aemufqHk;taejzifh? oifonf oifhtjypf\ tzdkYtcrSrvGwf EkdifaMumif;od&onhfwNydKifeuf? xkdtcg Nidrf;oufjcif;ukd oifvkdvm;ygvdrfhrnf? xkdtcg tHhMozG,f&m a,½Iocifonf? arQmfvifhcsufrJhaeaom olwkdY\u,fwif&Sif jzpfaMumif; odjrifcsifvmygvdrhfrnf/ xkdtcg? a,½Ionf aorxl;aerxl; b0rS u,fwifEkdifaMumif; oifawGYjrifygrnf/ xkdtcg oifonf a,½IudkMunfharQmfrnf jzpfí? NyD;NynfhpHkaom a,½Ibk&m;\arwåmaMumifh aMumufvefYp&mr&Sd? &SdorQ aMumufp&mvefYp&mrsm;? ta0;okdYajy;vGifhoGm;ygvdrhfrnf/ tkdµ xkdYaMumifh ,aeYn a,½Iukd arQmfMunfhMuygpkdYµ taoG;awmfwefckd;aMumifh? aMumufpdwfrsm;vGifhoGm;yg rnf? oifhtjypfrSvnf; xm0&jzLpifoefY&Sif;vmygvdrhfrnfµ xdktcg oifonf ]]þonfum; {0Ha*vdowif;aumif;yifjzpf\µ uREkfyf0dnmOfzsm;emjcif;rS aysmufuif;apaom owif;aumif;aywnf;}} [lí oifqkdygvdrhfrnfµ ,ckwGif oifonf a,½Iocifukd arQmfMunfhEkdifygonf/ xkdtcg a,½Ionf oifhukdcspfae aomaMumifh csufcsif;oifhtm; tjypfi&JrS u,fEkwfygvdrfhrnfµ/ xkdtcg aojcif; rS xm0&touf&Sifjcif;okdY ul;ajrmufjcif;oifodvmygrnfµ xkdtcg t&ifwkef;u c&pf,mOfnDtpfudkwkdYukd rcspfzl;aomfvnf; cspfwwfvmygrnf/ xkdtcg oifhpdwfES vkH;om;xJ atmufyg "r®aw;oDcsif oDqkdEkdifygvdrfhrnf

-wynfhawmfcspfjcif;onf
nDtukdcsif;üwnf
0dnmOfoabm nDnGwftpOf
xufbHkü uJhokdYwnf;
(1740-1817 ckESpf? *Refaz:puf oDuHk;aom ]]wynfhawmf
    tcsif;csif;cspfjcif;usL;}})/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif a'gufwm*&dwfweft,f.csefrS 1a,m3;11-14ukdzwfMum; ay;ygonf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*srif cifudwf*&dzufpfrS (1740-1817?*Refaz:
          pufoDuHk;aom ]]wynfhawmf tcsif;csif;cspfjcif;usL;}}ukd oDqkday;ygonf/

tajcjyKusrf;rsm;

rqHk;½IH;Eldifaomu,fwifjcif;taxmuftxm;

a'gufwmtm&ft,fvf[kdifrm a*stm&fa[mMum;onf/

]]igwkdYonf nDtpfukdcsif;wkdYukd cspfaomaMumifh? aojcif;rStoif&Sif jcif;okdY rdrdwkdY ul;ajrmufonfukd rdrdwkdYod&Mu\}}(1a,m3;14)/

(&SifróJ 24;12?3)

1/yxr?  oifxm0&touf&&Sdjcif;r[kwfaom taxmuftxm;?
1a,m3;15? ,mukyf2;19? wref8;13? 21? 19? róJ7;22-23? 2wd3;13/

2/'kwd,?  oifxm0&touf&&Sdjcif;\ taxmuftxm;
a,m[ef9;31? 38? a&mr10;13? 1a,m3;11-13? 2;19/

3/wwd,?  aojcif;rStouf&Sifjcif;okdY rdrdwkdYul;ajrmufolwkdYü rnfokdY
jzpfysufvmrnfenf;/ {zuf2;1? Asm'dwf 20;12? qmvH40;12?
a[&Sm 64;6/