Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
ESpfvkdzG,fr&Sdaomfvnf;cspfvkdzG,faumif;\µ

DESPISED BUT LOVELY!
(Burmese)

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2012? Zlvdkifv 8&uf?avmhpftdef*s,fvdwfNrdKY? wJawmfESpfjcif;toif;awmf
ocifbk&m;aeY? eHeufykdif;0wfjyKtpnf;ta0;üa[mMum;aoma'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 8, 2012

]]þolonf igcspf&mocif? ightaqGjzpfawmfrlownf;}} (a&Smvrkef5;16)/

a&SmvrkefoDcsif;xJu? w&m;a'oemawmfa[majymzl;rnf[k uREkfyfrxifay/ þonfrSm;,Gif;rIjzpfygonf? pyg*sef\ w&m;a'oemawmf acgif;pOfrsm; zwfMunfhaomtcg? q&mBuD;t*FvefEkdifiHü a&SmvrkefoDcsif;xJu a[mMum;cJh aom a'oemacgif;pOf63ckukd awGY&ygonf/ ,aeY xkdq&mBuD;\ a'oemacgif;pOfjzifh a[mMum;ygrnf/ vGeffcJhaomESpfywfuwnf;u rawmfwq? ¤if;a'o emacgif;pOfukd awGUvkdufjcif; jzpfygonf/ awGUawGUcsif; uREkfyfpdwf ESvHk;om;xJ xdefusef&pfcJhavonf/ ¤if;usrf;acgif;pOfukd xyfcgwvJvJpOf;pm; awG;awmrdonf/

]]þolonf ighcspf&mocif? ightaqGjzpfawmfrlownf;}}
]]þolonf ighcspf&mocif? ightaqGjzpfawmfrlownf;}}
]]þolonf ighcspf&mocif? ightaqGjzpfawmfrlownf;}}

aemufqHk;wGif? oefY&Sif;aom0dnmOfawmfu ¤if;a'oemukd ra[mrae&? a[majym apcJhygonf/

a'gufwmruúD;ajymMum;cJhonfrSm ]]*sL;vlrsKd;wkdYonf a&SmvrkefoDcsif;ukd toefY&Sif;qHk;usrf;jrwfawmf[k ac:Muygonf/ xkdYaMumifh vlwkdif;vQdKU0Sufcsuftm; odcGifh? cGifhjyKjcif;r&Sd ydwfavSmifxm;jcif;jzpfygonf/ þae&mwGif oifonftjrifh qHk;aombk&m;ü ae&musojzifh a,½Ionf oifhukdcspfí? oifonfvnf;ocifukd cspf&jcif;jzpf\ xkdokdYqufqHjcif;ukd ¤if;pmtkyfi,fü zGifhjyay;vkdufjcif;jzpfyg onf/ ¤if;a&SmvrkefoDcsif;onf uAsmqefaom vufawGUcspfjcif;ukd az:jyyg onf/ þwGif bk&m;ocifonf ol\vlwkdYtm; aw;uAsmtm;jzifh pum;ajymae jcif;vnf;jzpfygonf/ þa&SmvrkefoDcsif;qDokdY oifoGm;vkdaomiSg? 0dnmOfa&;qkdif &m?&l;zdeyfcRwfy,fxm;&efvkdygonf/ uREkfyfwkdYonf oefY&Sif;aomajrü &yfwnfae jcif;jzpfygonf/ a&SmvrkefoDcsif;onf aMuvG,faomyef;yrm? El;nHhodrfarGYpGm ukdifwG,fwwf&efjzpfonf/ þor®musrf;pmawmfü ta&;BuD;í jcm;em;aom tcsuf4csufukd uREkfyfwkdYawGY&ygrnf/}} (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1982, volume III, p. 143).

yxrOD;pGm? a&SmvrkefoDcsif;onf? vifr,m;ESpfOD;wkdYMum;u arwåmyHk&dyfukd az:usL;jcif;jzpfygonf/ 'kwd,taejzifh? £oa&vvlwkdYtm;? bk&m;ocif\ cspfarwåmawmfukd az:jyvkdufjcif;jzpfygonf? a&SUa[mif;*sL;Oya'ynm&SifwkdY &Sif;vif;az:jycsuf ESpfcsufukd ay;xm;cJhygonf/ c&pf,mOf,HkMunfolwkdYtzkdY usifhoHk;rIESpfckukdvnf; awGY&ygonf/ wwd,taejzifh c&pf,mOf,HkMunfolESifh toif;awmf qufEG,frIyHk&dyfukdvnf; az:jyaejcif;jzpfygonf/ pwkw¦Ktaejzihf c&pf,mOfwOD;csif;pDtm; c&pfawmfbk&m;\ cspfarwåmukd txl;az:jyjcif;jzpfNyD; wOD;csif;pD\ 0dnmOfESifh c&pfawmfbk&m;\ qufqHjcif;ukd az:jyjcif;vnf;jzpf ygonf/ bk&m;ocif\ oefY&Sif;olwkdYonf xkduJhokdY awGYBuHKcHpm;cJhMuNyD; jzpfyg onf/ a&SmvrkefoDcsif;onf a&mbwfrla&;rufacseD\ tBudKufqHk;usrf;jzpfNyD;? paumhoD;pf w&m;a[mq&mBuD;onf olY\trIawmfjrwfü txl;toHk;jyKcJhaom usrf;vnf;jzpfygonf/ rufacseDajymMum;cJhonfrSm? olonftouf29ESpfüyif uG,fvGefcJhygonf ]]olxm0& trSwfwHqdyfezl;xufü wHqdyfcwfxm;NyD; w&m; a[mMum;cJholjzpfonfqkd\}} a&SmvrkefoDcsif;onf oltouf&SifpOftBudKuftESpf oufqkH;usrf;awmfjrwfjzpfygonf/ a&mbwfrwfacseDonf a&SmvrkefoDcsif;usrf; ukd a[mMum;aomtcg? vlwkdYonf rsuf&nfus? 'l;axmufvQuf c&pfawmfocif a&SYarSmufü rdrdukdukd qufuyftyfESHcJhMuygonf/ þusrf;onf paumoD;pf w&m;a[m q&m&SmarGv&komazghwf\ tBudKuftESpfoufqHk;usrf;awmfjrwfvnf; jzpfygonf/ (1600-1661) 'D.t,fvf.rk'D(1837-1899)ESifh [efe&Dtkdif,Gefqkduf (1871-1951)omru? uREkfyfajymcJhaom pyg*sefonfvnf; ¤if;usrf;jrwfawmfrS a'oemawmf63yk'fukd a&;om;cJhygonf/ a&Smvrkefusrf;jrwfawmfrS 'luefuef abvfu w&m;a'oemawmf a[mMum;aomtcg? vl;0pfuRef;i,fü 0dnmOfEkd;xrI &SdcJhygonf/

tckqkdvQif? uREkfyfwdkYvkd&if;usrf;ukd a[mygawmhrnf owkd;orD;u olYcif yGef;ukd ajymMum;onfrSm ]]þolonf igcspf&mocif? ightaqGjzpfawmfrl\}} [lí a[mMum;cJhygonf/ xkdenf;wlpGm oefY&Sif;aomolawmfpifwkdYu a,½Ibk&m;tm; ]]þolonf igcspf&mocif ightaqGjzpfawmfrl\}}[lí ajymcJh\/ þa'oemawmf ukda[mMum;&if;? pyg*sefajymMum;cJhaompum;ukd trSwf&rd\ pyg*sefu]]¤if;onf jrifhrm;vGef;ojzifh tuREkfyfrrSDEkdifyg[lí ajymMum;cJhzl;ygonf/ þeufeJvSaom usrf;jrwfawmfu? uREkfyftm;vTrf;rkd;xm;ygonf/ teuft"dyGg,fukd zGifhqkdzkdY tcwfawGYapygonf/ okdYaomf? tcsKdYaom teuft"dyÜg,fukd 'DuaeYzGifhjyay;yg rnf/ a,½Iocifukdukd tusOf;csKH;rQom MunfharQmfjcif;xuf? ocifbk&m; þavmuü touf&Sif&SifpOf? ocifh\bkef;wefckd;tm;vHk;wkdYukd pOf;pm;aomtcg ]]ocifonf igcspf&mocif? ightaqGjzpfawmfrlownf;}} a,½Ic&pfawmf\ þavmuESifh qufpyfaomtoufwmESifh c&pf,mOfwkdYESifh qufpyfaejcif;ukd tcsufESpfcsuftm;jzifh xif&Sm;pGm az:jyygrnf/

1/yxr? þavmuonf? a,½Itm; igcspf&mocif? ightaqGjzpfonf[k b,fawmhrS awG;zl;rnfr[kwfay/

þavmuü ocif0ifa&mufjcif;tm; tb,fokdYwm;qD;aeonfukd oifrSwf xm;ygav? ocihfemrawmfukdyif Mum;vkdjcif;iSg rvdkvm;Muay/ ,aeYtar&d uefEldifiHppfwyfxJ c&pf,mOfbkef;awmfrsm;tm; a,½Iemrjzihf qkawmif;jcif;ukdyif cGifhrjyKMuawmhay[lí uREkfyfMum;ae&ygonf/ wkdif;oljynfom;wkdYtm;? oif;tkyf q&mwkdYrS qkawmif;aomtcg? a,½Iemrawmfjzifh tqHk;owfqkawmif;&ef cGifhrjyK Muawmhay/ a,½Iemrawmfjrwfukd rvkdvm;MuonfrSm topftqef;awmhr[kwf awmhyg/ ESpfpOfESpfwkdif;vkdvkd BuHKawGUaejcif;jzpfygonf/ a&SUacwf,HkMunfolwkdY onf rnfonfhtcsdeftcgürqkd qkawmif;jcif;ü tm;BuD;Muolrsm;jzpfNyD;? pwl'D,kd cef;ü ]]a,½Iemrawmfjzifh tmrif}}[kkqkdjcif;ukd rkdulvfwkdYu wm;qD;cJhMuygonf/ ]]a,½I\emrawmfjrwfü}} [lí uREkfyfwkdY qkawmif;>rwfqkdonfhtcgwkdif; xkdokdY aom olwkdYonf a,½Iukd tvGefrkef;wD;Muygonf/

u,fwif&Sifukd rkef;wD;jcif;aMumifh? bk&m;ocif\emrawmfukd &Iwfcsjcif; jzpfaom &kyf&Sif]]aemufqHk;aom c&pfawmf\ pHkprf;aESmifh,Sufjcif;}}ü u,fwif&Sif ocifukd umrt&l;uJhokdY oD;oefYjyocJhMuygonf/ {nfhcef;rü uREkfyfxkdifí pmzwf aepOf? xkd&kyf&SifpdwfxJü ay:vmygonf? xkdtcg bk&m;ocifu uREkfyftm;pum; ajymaeonhfES,fMum;a,mifaerdygonf/ xkdtcg ]]a&mbwfxkdolwkdYudk rif;'D twkdif;xm;&pfrSmvm;¿}} uREkfyfu? ]]tkdtz tuREkfyfbmqkdbmrS rwwfEkdifyg[lí ajymcJhonf}} xkdtcg ocifu ]]tu,fí oifraqmif&Gufygu rnfoljyK rnfenf;}}[lí ajymMum;cJhygonf/ xkdtcg uREkfyfwkdYonf oGm;ía,½Iukd umuG,fcJhMuygonf/ xkdolwkdYu uREkfyfwkdYtm; qE´az:xkwfajymMum;onfukd npOfowif;ü Mum;&ygonf/ xkdtaMumif;ukd xkdolwkdYonf e,l;a,mufwkdif;rf owif;pmESifh0g;px&dwf *sme,fzHk;ü az:jyxm;Muygonf/ xkdolwdkYonf EkdufvIdif;? xlEkdif&Id;? ca&mhpfzkduf,mwkdYü "gwfyHkESifhwuG yHkjyifyrm wDADtpDpOfü vnf; qE´az:xkwfa&;om;az:jy xm;Muygonfµ xkdtaMumif;t&mukd t*FvefEkdifiH? jyifopfEkdifiH? tDwvDEkdifiH? *&dEkdifiH? MopaMw;vsEldifiHESifh tpöa&;EldifiH? EkdifiHwumokdY owif;ykdYaz:jyxm;Muyg onf/ rMumrDuREkfyfonf ]]0kdif;&Hxm;aom a[mvd0k'f}}[laom pmtkyf&&SdcJhygonf? ¤if;ukd aomrpf.tm&f vif;'favmhpf(2008? wuúokdvfyHkESdyfwkduf? uefwufuD) ua&;xm;jcif;jzpfygonf/ pmtkyf\ta&SUzHk;ü uREkfyfwkYdtoif;awmf oif;axmuf auuefESifhvlaygif; 125a,muf ]]npfnrf;aom &kyf&Sif}}[lí pm&Gufukdifaqmif xm;aomyHkukd az:ygonf/ ay30avmuf&SnfvQm;aom pmwrf;ü ]]toif0gqmref a,½Itm; tEå&,fjyKjcif;rS&yfwefYyg}}[lí a<u;aMumfcJhMuonf/ taMumif;rSm 0gqmrefonf &kyf&Sifxkwfvkyfol jzpfaomaMumifhjzpfygonf/ xkdpmtkyfxJu jcm;em;csufwq,fh oHk;csufukd ukd;um;az:jyxm;cJhygonf/ xkdolwkdYonf a,½Iukd omrkef;wD;Mujcif; r[kwf? a'gufwmauuefudkvnf; rkef;wD;cJhMuonf/ a,½Iukd umuG,faom aMumifh? uREkffyfESifhtoif;ol^om;tm;vHk;ukdvnf; xkdolwkdYonf rkefwD;cJhMuonf/ xkdYaMumifh olwkdYonf ]]0kdif;&Hxm;aom a[mvd0k'f}} [lí pmtkyf ukda&;om;cJhMu jcif;jzpfonf/ pOf;pm;Munfhaomf? tenf;i,faom 125a,mufaom ESpfjcif; toif;0ifwkdYonf a[mvd0k'f\ ]]0ef;&Hjcif;}}cHcJhMu&onfµ rkdukvf&kyf&Sifum; onf NrdKUawmfwkdYESifha[mvd0k'f? abAgvDawmifukef;ay:ü &SdaomolwkdY? ocifa,½I c&pfawmfukd rkef;wD;MurSef; tckrSbJodvkdufjcif;jzpfygonf/ bDvfr[mrSonf a*smcsfuvleDwkdifatmif? tif'gqefulygrS 0SrfbvDZmwkdifatmif &SdorQ vlwkdYonf bk&m;ocif\om;awmfukd qefYusifjiif;y,fMuygonf/ or®wtkdbm;rm;awmifrS? vGefcJhaomESpfu aus;Zl;awmfcsD;rGrf;jcif; tpDpOfü a,½Iukd tav;xm;rajymMum; cJh? &kyfwkrQom t&dyfta>rwfajymqkdonfukd awGY&ygonf/ xkdokdYociftm; rkef;wD; jcif;onf toif;awmfwkdYtm; w&m;0if n§if;yef;ESdyfpufjcif;tm; cGifhjyKonfxd &Sdaernfjzpfí oifouf&Sdxif&Sm;pOfyif awGU&ygrnf/ uREkfyfawmifrS ¤if;tjzpft ysufukd awGUjriftHk;rnfjzpfonf/

a,½Itm; aemufbufrD;½IdUcsifaomolwkdY ,aeYtoif;awmfü &SdaeMuygonf olYtm; vu©HBudKqkdcsifolawmif r&SdawmhNyDjzpfonfµ a'gufwmrkduf u,fa[mwef \ tHhMozG,f ]]c&pfawmfrygaom c&pf,mOf,HkMunfol[laom pmtkyf\tzHk;wGif? ]]uREkfyfwkYdonf c&pfawmfrygaom c&pf,mOftjzpfokdY ra&muf&SdMuyg}} qkdjcif;tm; a[mqefu apm'uwufrdygonf? okdYwkdifatmif uREkfyfwkdYonf c&pfawmfESifh c&pfawmf\ {0Ha*vdowif;aumif;ukd ab;z,fxm;Muygonf}} [k ajymMum;cJh ygonf/ odkY&mwGif a,½Iu uREkfyfwkdYtm;rnfokdY rdefYMum;xm;onfukd rtHhMooifhay/

]]xm0&bk&m;\ uRefonf tnTefYuJhokdY¤if;? aoGYajcmufaomajrü aygufaom twufuJhokdY¤if;? a&SUawmfüBuD;yGg;\ yrmPmjyKp&m tqif;wifhw,fjcif;r&Sd? cspfvkdzG,faomrsufESm? vu©PmESifh rjynfh pHk? rxDrJjrifjyKjcif;ukdcHí? vlwkdY\jiif;y,fjcif;cH&oljzpf\ NidKjiifcH& ol? emusOf;jcif;a0'emESifh uRrf;0ifaomoljzpf\ olwyg;rsufESmvGJ jcif;ukd cH&aomoluJhokdYjzpf\ rxDrJjrifjyKjcif;ukd cHvQuf&Sdí igwkdY onf r&kdaoMu (a[&Sm 53;2-3)/

xkdokdYZmwdvlom;? u,fwifjcif;r&&Sdaom olwkdYonf a,½Iukd xkdokdY jrifMuonf/ ]]yrmPjyKp&mr&Sd tqif;wifhw,fjcif;r&Sd cspfvkdzG,faom rsufESm vu©PmESifh rjynfhpHk rxDrJjrifjyKjcif;ukdcHí vlwdkY\ jiif;y,fjcif;cH&oljzpf\}}[k usrf;vmyg onf/ xkdokdY uREkfyfwkdYvnf; xifcJhygonf/ uREkfyfi,fpOfb0ü uufovpfbk&m; ausmif;okdY oGm;NrJoGm;cJh\/ 1940ckESpfwkef;u xkdbk&m;ausmif; onf aeYwkdif;zGif vSpfxm;ygonf/ xkdae&mokdY tNrJoGm;a&mufjcif;um; wdwfqdwfí oyf&yfaom aMumifhjzpfonf/ xkdbk&m;ausmif;xJü a,½Ium; wkdifxrf;NyD;? rsufESmawmfrS taoG;awmfpD;usonfh yHkukdcsdwfqGJxm;ygonf/ tmZmenfacgif;aqmifwOD;uJhokdY uREkfyfjrifawGYcJh&ygonf/ xkdokdY &ufpufpGm um;wkdifay:taocHjcif;u uREkfyftm; aMumufvefYzG,f[k awG;xifcJhygonf/ xkdtawG;udk 1961? pufwifbmv 16&uf toufESpfq,fjynfhESpf? aemufqHk; uREkfyftoufwm ajymif;onfhwkdif awG;cJhao;ygonf/ um;wkdifay: &ufpufpGm taocHjcif;onf &ifeifhzG,fvnf;jzpfonf? bmukdrSarQmfvifhp&mr&Sdygvm;[k awG;cJhygonf/ xkdpOf uREkfyfonf topfaom toufwmajymif;vJNyD; aojcif;rS &SifjyefvmNyD; crnf;awmf\ vuFsmawmfbufü xdkifawmfrlaom t&Sifukd yxrtBudrf awGUcJhzl;jcif;jzpfygonf/ xkdaeYreufjrifawGUcJhjcif;onf ,©KqkdvQif 51ESpfMumoGm; NyDjzpfygonf/ xkdtcg ocifonf uREkfyfb0\ yxrOD;pGmaom ig\cspf&mocif? ightaqGjzpfawmfrlcJhNyDjzpfonfµ

2/'kwd,? ppfrSefaomc&pf,mOfwkdYu ociftm; ig\cspf&mocif? ightaqG [k jrifMuonf/

-emrawmfjrwfum; a,½Iaywnf;
    ocifonf igcspf&m ightaqGjzpfrl\
xkdkYaMumifh ocifukdcspfawmfrlrnf
   tkd?emrawmfjrwfum; a,½Iwnf;
     (1924? vDvmavmif; oDuHk;a&;om;aom
       ]]a,½Iemrawmfjrwfum; csKdomvS}})

uREkfyfcHpm;ouJhokdY rdwfaqGvnf; &kwfw&ufcHpm;aumif;cH pm;ayrnf/ wjznf;jznf;csif; a,½Ionf cspfzG,fjzpfonfukd jrifawmhygrnf/ xkdtcg a,½Ionf oif\toufocifjzpffawmfrlrnf/ xkdcPwGif csm;vf0DpvDESifhtwl atmufyg"r®oDcsif; oDqkdEkdifygrnf/

csnfaESmifjcif;rS vGwfajrmufNyD
   xajrmufrlNyD ocifhaemufvkdufrnf
tHhMozG,f cspfarwåmonfum;
   uREkfyfukd,fpm;taocH uREkfyf\ocif
      (1707-1788 cspf;vf? 0DpvDoDuHk;aom).

u,fwifawmfrlaomaMumifh uREkfyfwkdYreufwkdif; "r®oDcsif;oDqkdMujcif;jzpfonf/

-igh0dnmOfcsKyfaESmifjcif;cHcJh&\
    tjypfcGHü epfrGef;tpOf? &kef;xGufr&
ocifrsuf0ef; oGefoifqHk;rtpOf
    uREkfyfEdk;x tvif;wef;awGU&
arSmifrkdufoHBudK; csnfaESmifjcif;rSvGwf&
   xajrmufrlNyD ocifhajcawmf&mokdY
tHhMozG,fcspf arwåmonfum;
    uREkfyfukd,fpm; taocH uREkfyf\ocif

xkdpOf? uRkEkfyfu ]]ig\cspf&mocif? ightaqG}}[k rufacseDESifh pyg*sefwkdYütwl a<u;aBumfcJh\ xkdpOf*smref "r®oDcsif;ukd toHukefatmfNyD; oDqkdcsD;rGrf;cJhonf/

-ajzmifhrwfjcif;w&m; tkyfpkd;t&Sifocif
   bk&m;om;awmf jrwfonfum;?
ukd,fawmfcsD;rGrf; *kPfjyK\
   ig0dnmOftzkdY 0rf;ajrmufjcif;o&zlµ

vlom;wkdY\ u,fwif&Sifocif
   bk&m;vlom;jzpfawmfrl\µ
emrawmfonfum;? csD;rGrf;tpOf
   oufxm0& udk,fwmfütpOfµ
      (1823-1904? 17&mpkESpf? *smref"r®oDcsif;rS a,mqufhat.qD;pfu
       bmomjyefqkdygonf)/

]]þolonf? ig\cspf&mocif? ightaqGjzpf\}}

þonfum; a,½Ijzpf\

]]xkdom;awmfonf rsufjrifr&aom bk&m;ocif\yHko@efawmfjzpf \a0ae,s owå0gtaygif;wkdYwGifvnf; om;OD;jzpfawmfrl\ taMumif;rlum;? xkdom;awmfonf aumif;uifay: ajrBuD;aygrSm &SdorQaom &lyt&m? t&lyft&m? &mZyv’ifjzpfap tpkd;&jcif;wefcdk; jzpfap? txGVftjrwfjzpfap? tmPmpufjzpfap? cyfodrf;aomt&mwkdY ukd zefqif;awmfrl\ xkdociftm;jzifh¤if;? xkdociftzkdYtvkdYiSg¤if; cyfodrf;aomtcgwkdYonf zefqif;vQufjzpfMu\ om;awmfonf vnf; cyfodrf;aomt&m rjzpfrSDjzpfawmfrlí? cyfodrf;aomt&mwkdY onf wefckd;awmftm;jzifhom wnfMu\/ olonf toif;awmf wnf;[laom ukd,f\OD;acgif;jzpfawmfrl\ t&m&mü xl;jrwfjcif;iSg rlvt&if;jzpfí aoaomolwkdYwGif om;OD;jzpfawmfrl\ taMumif;rl um;? cyfodrf;aom jynfhpHkjcif;ukd om;awmfüudef;0yfapjcif;iSg¤if;? vuf0g;uyfwkdifrSm oGef;aom taoG;awmftm;jzifh &efukdNidrf;apí aumif;uift&mjzpfap? ajrBuD;t&mjzpfap? cyfodrf;aomt&mwkdYukd xdkom;awmftm;jzifh bk&m;ocifESifh oifhjrwfapjcif;iSg tvkd&Sdawmfrl \/ txufu bk&m;ocifESifhuGm&Sif;í qkd;npfaomtusifhukd usifh ojzifh pdwfESvHk;ü &efoljzpfaom? oifwkdYukd ukd,fcEåmawmfü tao cHawmfrlaomtm;jzifh ,©Koifhjrwfapawmfrl\ taMumif;rlum; aumif;uifatmufü &SdorQaom a0ae,sowå0gwkdYtm; a[majym jzifh oifwkdYonf ukd,fwkdifMum;&NyD;aom {0Ha*vdw&m;\ arQmfvifh jcif;rSra&GUavQmhyJ? wkdufjrpfusjcif;? wnfMunfjcif;ESifhwuG? NrJNrHpGm ,HkMunfMuvQif? oefY&Sif;pifMu,fvQuf tjypfwifcGifhESifhuif;vGwf vQuf&Sdaom oifwkdYukd a&SUawmfü qufornfhtaMumif;wnf;}} (aumavm 1;15-22)/

[mavvk,mµ xkdt&Sifonf a,½Iyifjzpfonfµ [kwfayonf olonfig\ cspf&m ocif? ightaqGjzpfonf/}} uREkfyfwkdY ociftm;jiif;y,fjcif;rS ajymif;vJum? ajcawmf&if;ü OD;csvQuf? *kPfaus;Zl;awmfukd csD;rGrf;MuygpkdYvm;? taMumif;rSm? ocifonf oifhtjypfi&JrS u,fwifNyD; oifhtm; xm0&toufukday;NyD;jzpfyg onf/ [mavvk,mµ ]]olonf ig\cspf&mocif? ightaqGjzpfonf}} ]][kwfay\ olonfig\ ocifightaqGjzpfonf}}/

-emrawmfjrwfum; a,½Iaywnf;
   ocifonf ig\cspf&m? ighocifjzpfawmfrl\
xkdYaMumifh ocifukdcspfawmfrlrnf
   tkdemrawmfjrwfum; a,½Iaywnf;

]]ocif\ ajcawmfukderf;cJhaom}} trsKd;orD;uJhokdY a&SUawmfü wkd;0ifcsOf;uyf yg/ (vkum7;38)/ a,½IrdefYawmfrlonfum; ]]oifonf tjypfwkYdESifh vTwfavNyD}} (vkum7;48)[lí rdefYawmfrlcJhygonf/ om;awmftm; erf;Muavmh/ or®musrf;pm awmfjrwfü rdefYawmfrlonfum; ]]om;awmfukd erf;Muavmh.. om;awmfukd ukd;pm;aom oltm;vHk;wkdYonf r*Fvm&SdMu\}} (qmvH2;12)/ 'DuaeY rdwfaqG a,½Iukderf;vQuf? ,HkMunfukd;pm;ygrnfvm;¿ ocifhukd erf;rSmvm;¿ oifu [kwfuJ[k ajymay;rnfµ ,HkMunfjcif;jzifh ociftm;erf;vkdufyg? ,HkMunfukd;pm; vkdufyg? olonf ig\cspf&mocif? ightaqGjzpfawmfrl\µ pyg*sefrdefYawmfrlonfum;?

      -]]olonf cspfp&mESifhtaqG}}aumif;jzpfaomaMumifh? ocifxHcsOf; uyfzkdY rpkd;&GHYygESifh? olonfaMumuf&GHUp&m[lí ajymqkdjcif;r&Sday/ oifem;vnfvGJrSm;rIaMumifhom cspfp&maumif;vkduf? tjypfom; yifjzpfonf[k oif,lqaomfvnf ]]olonfcspfp&m? taqGaumif; yifjzpfygonf}} xkdYaMumifh ocifonf tjypfom;oifhukd tNrJwrf; BudKqkdaeoljzpfygonf/ emrawmfjrwfukd qifjcifMunfhygav/ u,fwif&Sif a,½Iyifjzpfonf/ cspfp&memr? r[kwfygvm;¿ a,½I\vkyfaqmifcsufwkdYudk pOf;pm;Muyg/ aysmufqHk;aomolwkdYkukd &SmazGNyD; u,fwifzkdY&m <uvmjcif;jzpfygonf/ þonf ocif\ vkyfaqmif&efwm0efjzpfygonf/ cspfp&mr[kwfygvm;¿NyD;ajrmuf NyD;aom trIawmftwGuf pOf;pm;Munfhyg? ociftaoG;awmfjrwf ESifh uREkfyfwkdYtm; a&G;EkwfcJhNyDjzpfygonf/ cspfp&maumif;onf r[kwfygvm;µ ocifvkyfaqmifcsufukd pOf;pm;Munfhyg? bk&m;o cif\ aumif;uifyv’ifay:0,f oifhESifhuREkfyfwkdYtjypfom;wkdYtzkdY
qkawmif;ay;aeygonf/ cspfp&maumif;onfr[kwfygvm;¿ (rnfokdYyifqkdapumrl ocifukdMunfharQmfvkdufygtHk;) a,½Itm;?vk aeaomolwkdYtzkdY cspfp&myifjzpfygonf/ ocifhxHcsOf;uyfyg? Ocif tm;BudKqkdvkdufygvm;? oifhukdpGefYypfrnfr[kwfyg? oifhtm;zdwfac: vQufyg/ OykofaeYwkdif; xdkw&m;ukd a[mMum;NyD;jzpfygonf/ um;wdkifay:ajrmufwifjcif;cH&\ ifhtm;zdwfac:aeygonf? oifonf ociftm;rpGefYvTwfyg ocifESifhtwl touf&Sifyg? xm0&touf&Sifvkdufprf;yg? tmrif (C. H. Spurgeon, “Altogether Lovely,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1977 reprint, volume 17, pages 407-408).

[kwfayonf? ]]ocifonf ig\cspf&m? ightaqGjzpfawmfrlonf}} ocifonf olYtm;,HkMunfukd;pm;vQuf? xm0&touf&Sifjcif;tvkdYiSg ac:awmfrl\ taMumif; rlum;? a,½Ioifhukd cspfaomaMumifhjzpfonfµ a,½Ioifhukd cspfaomaMumifhjzpf onfµ a,½Ioifhukd cspfaomaMumifhjzpfonfµ ocifxHwkd;0ifcsOf;uyfyg a,½Ioifhukd cspfonfµ oifhukdrpGefYy,fyg? oifhtm;cspfawmfrlonfµ

csnfaESmifjcif;ESifh 0rf;enf;jcif;xJu
   ukd,fawmfxHokdY uREkfyfvmonf
vGwfvyfjcif;ESifh0rf;omjcif;xJokdY
   a,½IuREkfyfvmNyD
þa&m*gu usef;rmjcif;jrwfokdY
    qif;&Jjcif;rS 0ajymjcif;&zkdY
'kp&kdufrsm;u ukd,fawmfxHokdY
   a,½IuREkfyfvmNyD/

þ"r®oDcsif;oDqkdaepOf? oifwkdYtm;taemufbuf&Sd aqG;aEG;tcef;xJokdY oGm;apvkdygofn/ tu,fí oifonfc&pf,mOfwOD;rjzpfao;ygu oifzwfzkdY&ef usrf;ykd'fukd ay;ygrnf/ oifonf aysmufqHk;vlom;jzpfaeqJjzpfygu? tjcm;aom oDcsif;ykd'fqkdpOf xkdtcef;xJokdYoGm;ay;yg? a'gufwmauuefu oifhtm;ac:aqmif oGm;ygvdrfhrnf/ ocifhxH ,©Kyifwkd;0ifcsOf;uyfvkdufyg? 'DuaeYyif olonf oif\ cspf&mocif? oifhtaqGjzpfawmfrl\/ tjcm;aom "r®oDcsif;tykd'fukd oDqkdMuygpkdY/

-aMumufrufzG,faom ocsKdif;wGif;xJu
    ukd,fawmfxJokdY uREkfyfvmonf
aumif;uiftvif; okccsrf;omokdY
   a,½IuREkfyfvmNyD
wkdif;rodaom ysufpD;jcif;xJu
   vHkNcHKpGmukdk,fawmf\ okd;NcHrSm
rsufESmawmfukd zl;arQmfaezkdY&m
   a,½IuREkfyfvmNyD/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif a'gufwm*&dweft,fcsefrS a&SmvrkefoDcsif;5;10-16 txdzwfMum;ay;ygonf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*sifrif cifudwf*&dzufpfrS
       (1823-1909? *smrefbmompum;jzifh a,mquf.at.qD;pfrS bmomjyefqkdaom
              ]]ajzmifhrwfaom a,½I}}[laom "r®oDcsif;ukd oDqkdygonf/

tajcjyKusrf;rsm;

ESpfvkdzG,fr&Sdaomfvnf;cspfvkdzG,faumif;\µ

DESPISED BUT LOVELY!

a'gufwmtm&ft,f [kdifrma*stm&f a[mMum;onf/

]]þolonf igcspf&mocif? ightaqGjzpfawmfrlownf;}} (a&Smvrkef 5;16)/

1/yxr? þavmuonf? a,½Itm; igcspf&mocif? ightaqGjzpfonf[k
b,fawmhrS awG;zl;rnfr[kwfay/ a[&Sm, 53;2-3

2/'kwd,? ppfrSefaomc&pf,mOfwkdYu ociftm; ig\cspf&mocif? ightaqG[k
jrifMuonf/ aumavmoJ 1;15-22? vkum 7;38? 48? qmvH2;12/