Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
rmefewf\Mo0g'ESifhy&d,m,

DEMONIC DOCTRINES AND DEVICES

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2012?ZGefv3&uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKY? wJawmfESpfjcif;toif;
awmfESpfjcif;toif;awmf? ocifbk&m;aeY? eHeufykdif;0wfjyKtpnf;t
ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 3, 2012

]]xkdaMumifh aumif;uifESifhaumif;uifom;wkdY&Gifvef;Muavmh/ajrBuD; ESifhyifv,fonf tr*Fvm&Sd\/ taMumif;rlum; rmefewfonf rdrd tcsdefwpfcPom&Sdonfukdodí jyif;pGmaoma'gotrsufESifhwuG oifwkdY&Sd&mokdY qif;avNyD[k qkdMuonfukd igMum;\ (Asm'dwf12;12)?


þusrf;pmawmfjrwftem*wfwGif jynfhpHkrnfukd uREkfywkdYtm; BudKwifa[m Mum;jcif;jzpfonfukd uRkEkfyf,HkMunfygonf/ rdefYawmfrlonfhtwkdif; jynhfpHkvmrnf jzpfonf/ a&SUusomor®musrf;pmrsm;u xkduJhokdY taMumif;t&mjzpfvmrnf rSwf wrf;wifa&;om;az:jycJhygonf/ urÇmOD;usrf;onf bk&m;ocif\0dnmOfawmftm; jzifh arma&Sa&;om;aomusrf;pmtkyfjzpfygonf/ bDpD1520avmufwkef;u a&;om; cJhjcif;jzpfygonf/ a,mbo0w¦Kü az:jyxm;onfrSm? pmwefonf ,kwfrmMurf; MudKwfaomtrsufa'gojzifh qif;oufvmrnf[ka&; om;rdefYawmfrlcJhygonf/ xdkuJhokdY BudKwifrdefYawmfrlcJhjcif;wkdYonf rSefuefaeygonf/ xkdaz:jyjcif;wkdYonf þaemufqHk;aomumvESifhykdí ygwfoufrI&Sdaeygonf/ uREkfyfwkdYonf aemufqHk; aomumvESifheD;avav? pmwef\trsufa'goonfvnf; ykdíBuD;avavjzpfae ygonf/ tjypfESifhuef;aeaom olwkdYonf xkdya&mzufjyKcsufwkdYukd rodem;rvnf jzpfaeonfukd pmwefodaeojzifh tcsdefukefqHk;csdefeD;aeonfESifhtrQ pmwefonf vlom;xkwpfckvHk;ukd zsufqD;zkdYBudK;pm;aeygonf/ pyg*sefahjymMum;cJhonfrSm? ]]aemufqkH;aomtcsdefem&Da&mufaeNyDjzpfí raumif;qkd;0g;a&SUa>ra[mif;e*g;rif; BuD;onf trsufa'goonf;xefaeonfukd axmufaomf? aemufqHk;aomumv a&mufNyD[laom ya&mzufjyKcsufonf jynhfpHkaeygNyD/}} (C. H. Spurgeon, ]]pmwef \ trsufa'go}} The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1972 reprint, volume XXV, p. 616). xkdokdYaom owday;pum;ukd &Sifayw½k xyf cgxyfcgokH; rIef;NyD;owday;aejcif;jzpfonf/

]]or®musrf;owd&SdvQufrtdyfbJapmifhaeMuavmh/ oifwkdY\&efolrmef ewfonf? a[mufaomjcaoFhuJhokdY tb,folukdrsKd&rnfenf;[lí vSnfhvnf&SmazGvQuf&Sd\ (1 ay5;6)/

*&dbmompum;jzifh ukd rsKdonf[lí t"dyÜg,fjyefqkdygonf/ ]]pmwefonf aemufqHk;aomumvokdYa&muf&SdaeNyDjzpfonfukd odojzifh}} jyif;xef aomtrsufa'gojzifh rmefewfonf[def;a[mufvQufvSnfhvnfaeygonf/ rmef ewfonf a[mufaomjcaohFyrm vrf;rvSnfhvnfvQufrsKd&rnfh om;aumifukd&Sm azGaeouJhokdY rnfoludkrsKd&rnfukd &SmazGaeygonfµ ]]rmefewfonf rdrdtcsdefcP om&Sdonfukdodí jyif;pGmaom a'gotrsufESifhwuG oifwkdY&Sd&mokdYqif;aeNyD}}

tu,fíuREkfyfwkdYonf rlqvifwkdif;jynfü touf&SifMu&rnfqkdvQif? rmef ewftaygif;tyg\ bmomw&m;\ vTrf;rdk;jcif;ukdcH&rnfjzpfonf/ þw&m;a' oemawmfukd Mum;emzwf&Iaom? xkdokdYEkdifiHü&SdolwkdYvnf;? c&pfawmf\{0Ha*vdw &m;aMumifh 0dnmOfusef;rmjcif;&&Sdygrnf/ avmuDynma&;ygarmu©wkdYu xkdtrSef w&m;ukd oHo,&Sif;vif;pGm Niif;qefMuonf/ xkduJhokdY {0Ha*vdowif;aumif; tm;jzifh usef;rmapEkdifonf[lí okwr&SdaomEkdifiHwkdYwGifvnf; rlqvifEdkifiHonf xdyfqHk;wGif&Sdaeygonf? (see Under the Influence; How Christianity Transformed Civilization, by Dr. Alvin J. Schmidt, Zondervan, 2001).

uREkfyfwkdYü {0Ha*vdtajccHtkwfjrwfaqGUajroGm;onfhwkdif? pmwefonftrsuf a'goBuD;pGmjzifh uREkfyfwkdYtm;wkdufckdufaeygonf/ wkdif;EkdifiHwkdYukd tkyfcsKyfaeaom EkdifiHawmftzGJYtpnf;wkdYuvnf; rmefewfy&d,m,fwkdYtm;jzifh c&pf,meftusifhp&kduf rsm;ukd BuD;rm;pGmwkdufzsufaeBuNyDjzpfonf/ ]]rmefewfonf rdrdtcsdefcPom&Sd onfukdodí jyif;pGmaoma'gotrsufESifhwuG oifwkdY&Sd&mokdYqif;avNyD}} [laom usrf;onf ,©KuREkfyfwkdYtouf&SifpOfüyif jynfhpHkvkdYvmygNyD[k cHpm;rdonf/

þw&m;a'oemawmf rnfuJhokdYpmwefonf trsufxGufvQufuREkfyfwkdYqDokdY vmaeonfukd uREkfyfaz:jyygrnf/ (1)pmwefrmefewf\t,l0g'rsm;ESifh(2)pmwef rmefewf\y&d,m,fwkdYukd az:jyay;ygrnf/ tpövrfbmom? Ak'¨bmomokdYr[kwf [dE´KbmomwkdYukd t"duxm;NyD;az:jyrSmr[kwfygbl;? xkdbmomw&m;wkdYonf rmef ewfwkdYESifhqufEG,fygwfoufaeygonf/ txl;ojzifh taemufEkdifiHwkdYü pmwefrmef ewf\ cH,lcsuf0g'ESifhy&d,m,fysHESHUaeNyD; wwd,EkdifiHwkdYrS ay:aygufvmjcif;jzpf onf/

1/yxr? rmefewfonfrdrd\cH,lcsufESifh 0dnmOfqkd;rsm;ukd uREkfkyfwkdYMum;xJ apvTwfxm;ygonf/

wrefawmf&Sifaygvku BudKwifNyD;uREkfyfwkdYtm; owday;a&;om;az:jycJhygonf/

]]0dnmOfawmfonf twnfhtvif;Asm'dwfxm;awmfrlonfum;? Aemif umvü MowåypdwfwGifoHylcwfjcif;ukdcHNyD;vQif? rkompum;ukdajym wwfaomolwkdY\ [efaqmifjcif;tm;jzifh vltcsKdYwkdYonf,kHMunf jcif;ukd pGefYy,fívSnfhjzm;wwfaom 0dnmOfESifh¤if;? ewfbk&m;wkdYESifh pyfqkdifaomMo0g'wkdYü¤if;? rSD0Jqnf;uyfMuvdrfhrnf}}
      (1wd4;1)/

]]0dnmOfawmftwnfhtvif;rsm;Asm'dwfxm;awmfrlonfum;}} qkd&mwGifolpum;ajym jcif;? xl;qef;pGmpum;ajymjcif;[k t"dyÜg,f&Sdonf(txl;ojzifh)? oefY&Sif;aom0d nmOfawmfu? &Sif;vif;NyD; txl;ojzifh ]]aemifumvü xkduJhokdYjzpfvmrnf}}ukd twnfhtvif;ajymMum;jcif;jzpfonf/ þurÇmavmuBuD;\aeY&uftqHk;ü c&pf awmfray:vmcifxdkuJhokdY BuD;rm;aomtjzpftysuf? jzpfysufvmrnfjzpfonf/ ]]aemufqHk;aomumvü tcsKdYwkdYonf,HkMunfjcif;ukd pGefYy,fMuvdrfhrnf/}} (,k'3) ,aeYacwfqdk;BuD;xJ vltcsKdYwkdYonf xkd,HkMunfjcif;ukdpGefYy,faeMuayNyD/ ]]aemuf qHk;aomumv}}ü vltcsKdYwkdYonf or®musrf;pmawmfü ay;tyfxm;aom ,HkMunf jcif;rSrSm;,Gif;pGmvrf;vGJapol ay:aygufvmrnf[k az:jyxm;ygonf/"r®opfusrf; ukd&kd;&Sif;pGmoGefoifjcif;rS aoG;zDygvdrfhrnf/ ]]vrf;vGJapaom0dnmOfqkd;ESifhMo0g'ukd owdjyKyg}}/ qkdvkdonfrSm uREkfyfwkdYtm;rSm;,Gif;pGm oGefoifjcif;aMumifh? or®musrf; pmygcH,lcsufrSvrf;vGJaprnfjzpfonf/ ]]aemufqHkk;aomumv}} rmefewfqkd;\oGef oifcsufjzpfaom rSm;,Gif;aomBo0g'aemufokdY vkdufavQmufMuayNyDjzpfonf/ tusKd;&v'ftaejzifh ]]or®mw&m;ukdem;raxmifbJ? '@m&Dpum;ukdem;axmifí vGJ oGm;Muvdrfhrnf}} (2wd4;4)ü owday;xm;ygonf/

wrefawmfBuD;u rSm;,Gif;aomoGefoifcsuftaMumif;ukd tcsufESpfcsuftm; jzifhaz:jyxm;ygonf/ rnfokdYyifqkdapumrl ]]rmefewf\Mo0g'}} qkd&mwGif "r®opf usrf;pmawmfukd vGJrSm;apjcif;yifjzpfonf/ ,aeYwGif pmwefrmefewfonf &kd;&Sif; pGmor®musrf;pmawmf oifMum;jcif;udk tusKd;rmefwufvsufrmwifvkomajymMum; ouJhokdY wkdufckdufqefYusifaeygonf(1483-1546)/

bk&m;&Sif\Ekwfuywf or®musrf;pmawmfa&muf&Sdvmaomtcg? pmwefrmefewfonf rmefwufvQufqefYusifwkdufckdufaeygonf/ rmefewfonf p,fMu,foam Bo0g'udkem;rcHEkdifatmif,m;w,f aomem;? rdrdwyfrwfjcif;twkdif; rsm;jym;aomq&maemufokdYvkduf aponf/ wu,fawmrmefewfonf cGeftm;jzifhwkdufcdkufír&Ekdif ojzifh vdrfvnfvSnfhjzm;jcif;enf;vrf;ukd oHk;jyKwkdufckdufygonf/ (What Luther Says, Concordia Publishing House, 1994 edition, p. 395).

pmwefrmefewf csay;xm;aom ]]ewfqkd;taygif;tygwkdY\Mo0g'}} wkdYonf þaemufqHk;aomumvü yHsESHUaeygonf/

1/  aMumif;usKd;ukd tajccHíawG;ac:aom0g'onf Ekwfuywfawmfo r®musrf;pmukd wkduf&kdufwkdufckdufvQuf&Sdygonf/ (1725-1791) a,m[efqrfvmonf or®usrf;pmawmfukd a0zefolwkdY\zcifwpf OD;jzpfygonf/ or®musrf;pmawmfjrwfcGJygorQonf bk&m;ocif rIwfoGif;xm;aom Ekwfuywfawmfr[kwf[k oGefMum;ygonf/ olonf orkdif;pOfqufa0zefrIenf;vrf;opfukd pwifzefwD;oljzpf onf/ qrfvmu? vlonfrdrdBudKufESpfouf&mydkif;ukd ,HkMunfouf 0ifEkdifNyD;? usefaomtykdif;ukdrl Niif;y,fcGifh&Sdonf[lí oGefoifyg onf/ or®musrf;pmawmfjrwfüyg Ekwfuywfawmfonfbk&m;ocif \EkwfxGufpum;r[kwf[k Niif;y,fcJhonf/ ol\enf;vrf;onf ,aeYrsufarSmufumvü uREkfyfwkdYawGUjrifae&aom ]]vGwfvyfpGm awG;ac:aom bmoma&; (Liberal view) jzpfonf/ vGyfvyfpGm awG;ac:aom "r®aA'ynm&SifwkdYu or®musrf;awmfü yg0iforQ uREkfyfwkdYr,HkMunfhyg[kqkdMu\/ xkduJhokdY uREkfyfwkdY\rdcif{0ukd;pm; wefu {'ifO,sOfü xkduJhodkYvdrfvnfajymMucJhzl;onf/ ]]tu,fpif ppfbk&m;ocifrdefYawmfrloavmh}} [lí tuGufqifvdrfnmcJhonf/ (urÇmOD;usrf;3;1)/uREkfyfwkdYtrSefwu,fwkdufckdufjcif;cHae&Muonfh taMumif;rSmurÇmOD;rSpí bk&m;Ekwfuywfawmfukd pmwefvdrfvnf vSnfhzsm;jcif;a&m0ifvQuf &SdaomaMumifhjzpfonf/ uREkfyfusrf;pm wufa&mufaomtcg pmwefrmefewf\ wkdufckdufjcif;ukdESpfBudrf wkdifwkdiffwkdufckdufcJhzl;onf/ or®musrf;pmawmfjrwfü roGefoiforQ tm;vHk;ukd &ifqkdifwkdufvSefzkdY uREkfyfBudK;pm;cJhonf/þuJhokdYpmwef rmefewf\wkdufckdufjcif;ukd or®musrf;pmawmfjrwfjzifhtEkdif,lcJhonf or®musrf;pmüygorQonf ]]bk&m;ocifrIwfoGif;xm;aom bk&m;p um;}} jzpfonf (2wd3;16)/ vGwfvyfpGmawG;ac:aom bmoma&; orm;wOD;onf ]]rmefewf\Mo0g'}} tm;jzifh or®musrf;pmawmfukd zsufqD;arSmufvSefcJhonf/
      or®musrf;pmawmfjrwfukd wkdufvSefumuG,fcJhaom yk*¾Kdvfxl; tm;pmwefu wkdufckdufaeonfukd uREkfyfMum;odcJhzl;ygonf/ uREkfyf ESifh&if;ESD;uRrf;0ifjcif;r&Sdaomfvnf;? a'gufwma*s? *&ufpf&Sefurf qefonf or®musrf;pmtrSefw&m;ukd umuG,faomaMumif; ya&pf bDaw;&D;,ef;toif;awmfrS Ekwfy,fjcif;cHcJh&onf/ uREkfyf\tod oli,fcsif;a'gufwmtD&k'f vifaq;vfESifh a'gufwmbDvfayga0vf wkdYESpfa,mufvnf; or®musrf;pmawmfukd umuG,fcJhMuaomaMumifh awmifykdif;ESpfjcif;toif;awmf\ t&SufcGJjcif;ukdcHcJh&onf/ rp©sK&DqD aemwf oif;tkyfq&mvnf;jzpf? pma&;q&mvnf;jzpfol [mreftkd wefonf pmwefrmefewf\ wkdufckdufjcif;ukd tESpfig;q,fwkdifwkdi cHcJh&onf? taMumif;rSm?bk&m;ocif\ or®mw&m;awmfukdckcHum uG,faomaMumifhjzpfonf/ xkduJhokdY ckcHumuG,fBuYHckdifzkdYbk&m;ocif uomcGeftm;ukd ay;awmfrlcJhonfµ acwfopfc&pf,mefbkef;BuD;wkdYu þvlwkdYonf ]]txl;tcef;}} vlawG? rsufuef;orm;awG[líawG; xifcJhonf/ okdYaomf xkdokdYxifxm;aom c&pf,mefbkef;BuD;wkdYukd, wkdif ]]txl;tcef;}}jzpfaeaomaMumifhjzpfonf/ bk&m;ocif\Ekwf >rwfpum;awmfrsm;ukd umuG,faomaMumifh pmwefwkdufckdufaejcif; jzpfonfukd c&pf,mefbef;BuD;rsm;em;rvnf;cJhMuacs/ pmwefrmef ewfonf ,aeYrsufarSmufumvü trSefw&m;a&maESmNyD;vkyfaqmi Ekdifonfukd c&pf,mefbkef;awmfBuD;rsm; uef;aeMuonf/aMumif;usKd; ukdtajccHí awG;ac:aom0g'jzifh usrf;pmawmfjrwfukd a0zeftjypf &Smjcif;onf ]]ewfqdk;taygif;tygwkdY\Mo0g'}} yifjzpfonf/
      uREkfyfwkdYtm;rnfokdY tusKd;oufa&mufaprnfenf;[k oifar; aumif;ar;ygvdrfhrnf/ tajz&Sdaeygonf/ wkdawmif;vSaomvGefcJh aomESpfESpf&mcefYu &mEIef;jynfhtm;jzifh taemufEkdifiHom;wkdYonf bk&m;ocif\Ekwfuywfawmfukd ,HkMunfcJhMuonf/ ]]nmPfynm taNrmftjrifjynfhpHkjcif;}} wckwnf;tm;jzifh or®musrf;pmawmftrSef w&m;ukd rSm;,Gif;apEkdifygonf/ ,aeYrsufarSmufacwfvrf;ay:&Sd vlom;wkdYtm;vHk;u or®musrf;pmonf rsm;onf[k,lqMuygonf/ xkduJhokdYtm;jzifh rmefewfonf Ekwfuywfawmf\ trSefw&m;ukdEkwf y,fvkdufjcif;jzpfonf/ or®musrf;pmawmf\ trSefw&m;udkjyovkdyg onf/ oifvnf;trSefaomf¤if;? trSm;aomf¤if;oiftBudKufar;cGef; xkwfar;jref;Ekdifonf/ ,ckwGif r,HkMunfolwkdYukdqGJac:NyD; bk&m; ocifukd ,HkMunfckdif;zkdY tvGeftifrwefcufcJhaeygonf/ vltaygif; wkdYonf or®musrf;pmawmfukd twlwuGqefYusifaeMuayNyD/rmefewf ESifhtaygif;tygwkdY\Mo0g'u uREkfyfwkdY\ Ekwfuywfawmfor®mw &m;tay:,HkMunfjcif;ukd ckd;,lvkdufjcif;jzpfonf/

2/  'g0D\tawG;tac:t,l0g'u vlom;\ADZvHk;0OókHysufpD;jcif;ukd wkdufckdufaeygonf/ (1809-1882)csm;vf'g0if oifMum;&mü vlYb0 onftqif;twef;edrfhusNyD; zefqif;jcif;jzpfonf/ or®musrf;pmawmf jrwfu bk&m;ocifonf vlukdzefqif;onf[k az:jyxm;ygonf/ or®musrff;pmawmfjrwfü ]]xm0&t&Sifbk&m;ocifonf ajrrIefYjzifh vludkzefqif;í}} (urÇm2;7)[lí rdefYawmfrlygonf/ 'g0Dt,l0g' onf or®musrf;pmawmfukd Niif;y,fonfomru vlonftqifh wef;]]edrfhusaom}}yHkpHjzifh zefqif;jcif;jzpfonf[kqkd\? 'g0Dt,l0g 'onf ]]rmefewf\Mo0g'}}ESifhtvm;wlyifjzpfonf/ ]]taMumif; rlum;? wa,mufaomolonf em;raxmifaomtm;jzifh vlrsm; wkdYonf tjypfa&mufonfenf;wl? wa,mufaomolonfem; axmifjcif;tm;jzifh vlrsm;wkdYonf ajzmifhrwf&mokdYa&muf&Mu\}} (a&mr5;19)[lí ygaomvlESifhygwfoufí rdefYMum;ausmfrlaom Ekwfuywfawmfukd¤if;? 0g'uavQmhayghvkdufjcif;jzpfonf/ 'g0D t,l0g'uor®musrf;pmawmf\ trSefw&m;ukd wkdufckdufjcif;onf ]]rmefewftaygif;wkdY\Bo0g'}}yifjzpfonf/
      vGefcJhaomESpfaygif;ESpf&mcefYuvlwkdif;vlwkdif;ukd bk&m;ociftxl; zefqif;xm;onf[k ,HkMunfvufcHMuygonf/ ,aeYwGifvltrsm;wkdY wkdYu uREkfyfwkdYonfw&dpämefjzpfonf[k ,HkMunfMuygonf/xkdYaMumifh ¤if;0g'uuREkfyfwkdY\ &kd;&m,Ofaus;rIukd qkd;&Gm;pGmxdckdufvmygonf/ tu,fí oifuvnf; uREkfyfonfwd&pämefjzpfonf[k ,HkMunfrnf qkdvQif or®musrf;pmawmfjrwfü az:jyxm;aom u,fwifjcif;onf vnf; oifhtzkdYt"dyÜg,f&Sdrnfr[kwfawmhay/ xkdYaMumifh 'g0Dt,l0g' onfewfqkd;taygif;tygwdkY\ Mo0g'jzpfojzifh pmwefonfvlom; pifppfwkdYuwd&pämeftkyfyrm?pm;aomufzkdY xdrf;Nrm;pHk zwfzkdYtwGufom jzpfonf[kqkdNyD; Nrifhjrwfaom&nf&G,fcsufwdrfaum apcJhNyDjzpfonf/ ]]pm;aomufjcif;? xdrf;Nr§m;pHkzufjcif;}}qkdjcif;xufomvGefaomb0&nf &G,fcsufodjrifEkdifzkdYbk&m;ocif\ aus;Zl;awmfxdwkdYzkdYvkdygonf/

3/  ty:,Hqefc&pf,mefbmom t,l0g'onf vlwkdY\ADZtjypfESifhvHk; 0OóHkysufpD;,kd,Gif;jcif;ukdqkdif&m or®musrf;pmukd wkdufckdufaeyg onf/ csmvf*sDYzkdifeD;(1792-1875)\ xifay:aMumfMum;aomtawG; tjrifonf ]]vlom;wkdY\qE´vGwfvyfcGifh&Sdonf? xkdYaMumifhvlonf rdrdwkdY\vkyfcsif&mukd vkyfEkdifaomtpGrf;tp&Sdygonf/}} (Finney's Lectures on Systematic Theology, Eerdmans, 1969 edition, p. 325). xkdYokdYjzifh zkdifeD;onf a&SUacwfurSm;,Gif;aomyav*sDrf0g'ukd us,f jyefYatmifvkyfaqmifaeygonf (c. 354-418 AD). vl\ADZtjypfuvl om;wkdY\a&G;cs,fcGifhukd zsufqD;vkdufNyD;jzpfonfukd Niif;y,fonfht jyif vlonf bk&m;ocif\aus;Zl;awmfrygbJ? vGwfvyfpGmrdrdwkdY\ u,fwifjcif;ukd zefwD;Ekdifonf[kqkd\/ or®musrf;pmawmfürdefYawmf rlonfum; ]]okdYaomfvnf; u½kPmawmfESifh<u,f0awmfrlaom bk&m; ocifonf igwkdYukdcspfawmfrlaom r[marwåmawmftm;jzifh? 'kp&kduf jypfü aovQuf&Sdaeaom igwkdYkudkc&pfawmfESifhtwltouf&Sifapawmfr NyD/ aus;Zl;awmfaMumifhom u,fwifjcif;okdYa&muf&\ ({zuf2;4-5)? [lírdefYawmfrlygonf/ ]],HkMunfaomtm;jzifh ausZl;awmfaMumifh u,fwifjcif;okdYa&muf&\/ ukd,ftvkdtavQmufa&mufonfr[kwf bk&m;ocifoem;awmfrl&mjzpfownf;/ ukd,fukokdvfaMumifh u,f wifawmfrljcif;okdYa&mufonfr[kwf/ okdUjzpfí tb,folrQ0g<um;p &mtcGifhr&Sd}}({zuf2;8-9)/ zkdifeD;\ ]]ty:,Hqefc&pf,mefbmomt ,l0g'onf az:jyxm;aom or®musrf;pmukd qefYusifhaeojzifh ]]rmewftaygif;tygwkdY\ Mo0g'}}yifjzpfonf/ zkdifeD;0g'ukd trsm;aom oif;tkyfq&mwkdYonf vufcHusifhoHk;MuNyD;? toif; awmfü topfajymif;vJvmaomolrsm;ukdvnf; ar;jref;jcif;r&SdbJ toif;ol^om;tjzpfvufcHoif;0ifaponf/ {0Ha*vdw&m;a[m q&ma'gufwmtmqm[Dvfeufvufwefu zkdifeD;\0g'ukd qefusifh NyD;]]ty:,Hqefc&pf,mefbmomt,l0g'}}jzpfaom ]]zkdifeD;\trIawmf jrwfü ajymif;vJvmaom ,HkMunfolrsm; tEå&,fusa&mufae[lí r&Sdyg}}[laom zkdifeD;\ajympum;ukdvnf; qefYusifygonf/ xkduJhokdY ajympum;ukdaxmufaomf? zkdifeD;onf pmwefy&d,m,fxJusa&mufae onf[k odjrifyHkray:ay/ þwGif w&m;a[mq&mwkdYtzkd;ppfrSefaom ajymif;vJol[kwfr[kwfqkdonfukd cGJjcm;wwfzkdY&efwm0efw&yfyifjzpf onf/ (Bennet Tyler and Andrew Bonar, The Life and Labours of Asahel Nettlenton, Banner of Truth, 1975, pp. 367-368). zkdifeD;\ ]]rmefewftaygif;tygwkdY\ Mo0g'}}aMumifh oef;ESifhcsDaomolwdkYrSm; ,Gif;aom toufwmajymif;vJjcif;xJokdY a&muf&SdaeMuayNyD/
      ]]tay:,Hqefc&pf,mefbmom0g'}}onf tajctaew&yfvHk;ukd zsufqD;ypfvkdufjcif;jzpfonf/ ,aeYa,bk,stm;jzifh c&pf,mef[kac: qkdaom olwkdYonf pddwfESvHk;om;xJu ,HkMunfMuNyD;? qkawmif;Mu onf/vufoD;vufarmif;ajrmufNyD;?bD;rGrf;oDqkdMuonf? (1628- 1688)ESpfjcif; vufOD;q&m *RefAef,efus xkduJhokdYaomolwkdYonf c&pf,mef[kac:jcif;um; ]]oifonfuav;vmpm;p&muJhokdY ajymif avSmifjcif;}}jzpfonf/


þ]]aemufqHk;aomumv}}ü¤if; cH,lcsufoHk;ckaMumifh vGefcJhaom&mpkESpfESpfck wkdif;? pmwef\ppfyGJonf bk&m;ocifukd qefYusifwkdufckdufaecJhygonf/taMumif; tusKd;ukd tajccHí awG;ac:aom t,l0g'onf or®musrf;pmawmfjrwfESifhygwf oufaeNyD; 'g0D\t,l0g'onf vlom;wkdYukd zefqif;jcif;ESifhygwfoufaeonf/ tay:,Hqefc&pf,mefbmomt,l0g'u? vlonfu,fwifjcif;ukd rdrdzgomzefwD; &,lEkdifonfjzpfí ¤if;onfrmefewftaygif;tygESifhMo0g'yifjzpfonf/ uREkfyf\ w&kwfvlrsKd;oif;tkyfq&m a'gufwmwDarmaovif; rMumcPajymMum;onfrSm? ]]¤if;wGif rmefewf\cwf&if;cGoHk;ck&Sdonf[kqkd\}} ¤if;wdkYrSm? or®musrf;pmukd a0zefjcif;wa&GUa&GUESifhajymif;vJjcif;oabmw&m;ESifh tay:,HqefbmomwkdYyifjzpf ygonf/

]]0dnmOfawmfonf twnfhtvif;? Asm'dwfxm;awmfrlonfum;? aemifumvü Mow¦KyÜpdwfwGif oHylcwfjcif;ukdcHNyD;vQif rkompum; ukdajymwwfaom olwdkY\[efaqmifjcif;tm;jzifh vltcsKdYwkdYonf ,HkMunfjcif;ukdpGefYy,fí vSnfhjzm;wwfaom0dnmOfwkdYü¤if;?ewfbk&m; wkdYESifhpyfqkdifaomMo0g'wkdYü¤if;? rSD0Jqnf;uyfMuvdrfhrnf}}(1wd4;1)? ]]xkdYaMumifh aumif;uifESifhaumif;uifom;wkdY &Tifvef;Muavmh/ ajrBuD;ESifhyifv,fonf tr*Fvm&Sd\/ taMumif;rlum;? Rmefewf onfrdrdtcsdefwcPom&Sdonfukdodí jyif;pGmaom a'gotrsufESifh wuGoifwdkY&Sd&mokdY qif;avNyD[kqkdMuonfukd igMum;\}}(Asm'dwf 12;12)/

2/'kwd,? oifwkdYukdzsufqD;zkdY&efrmefewfonf rmefewf\rSm;,Gif;aom Mo0g 'ESifhy&d,m,fukdukd toHk;jyKaeygonf/

wrefawmf&Sifaygvku pmwefrmefewftm; ]]ol\tBuHtpnfrsm;ukd igwkdY odMu\}}(2aum2;11)[líajymMum;xm;ygonf/ a,½IrdefYawmfrlonfum; pmwef onfol\ ]]y&d,m,f}}ukd toHk;jyKNyD;oifhukd aoG;aqmifNyD;i&JokdY qGJac:aeonf[k rdefYawmfrlygonf/ a,½Iu zg&d&SJwkdYtm;rdefYawmfrlonfum;?

]]oifwkdYonf oifwkYd\tbwnf;[laom rmefewfrSqif;oufMu\/ oifwkdYtb\tvkdokdYvnf; vkdufwwfMu\/ rmefewfonfa&SUOD;pGm upí vltoufukdowfaomoljzpf\} }(a,m[ef8;44)/

pmwefonf bk&m;ocifudkwkdufckdufzkdY rwwfEkdifacs? xkdYaMumifh jyif;pGmaomtrsuf a'gojzif bk&m;ocif\zef;qif;aom vlukdwkdufckdufjcif;jzpfonf/ ]]or®mowd&Sd vQufrtdyfbJ apmifhaeMuavmh/ oifwkdY\&efolrmefewfonf a[mufaomjcaohFuJh okdYtb,folukd rsKd&rnfenf;[lí vSnfhvnf&SmazGvQuf&Sd\}}(1ay5;8)/ aemufqHk; aomumvokdYa&mufvmonfESifhtrQ pmwefonf vltaygif;wkdYukd zsufqD;zkdY&ef csOf;uyfaeonf/

]]xkdYaMumifhaumif;uifESifh aumifuif;om;wkdY&Tifvef;Muavmh/ajrBuD; ESifhyifv,fonf tr*Fvm&Sd\/ taMumif;rlum;? Rmefewfonf rdrdtcsdefwcPom&Sdonfukdodí jyif;pGmaom a'gotrsufESifhwuG oifwdkY&Sd&mokdY qif;avNyD[kqkdMuonfukd igMum;\}} (Asm'dwf12;12)/

oifhtm;zsufqD;zkdY&ef toHk;jyKaeaom ]]rmefewf\y&d,m,f}}onf ]]rmefewf \Mo0g'}}yifjzpfonf/ oifukdtjypfokdYaoG;aqmifNyD; i&JxdwkdifqGJac:aeaom rmef ewf\Mo0g'qkdif&my&d,m,fukd pmweftoHk;jyKaeonf/

1/  rmefewfonf oifhtm;qrfvmuJhokdY aMumif;usKd;qifjcifawG;awm
aom0g'Djzpfapvkdonf/ az:jyyg or®musrf;pmtay:oHo,ysHYapvkd
onf/ ]]a,½Ic&pfukd ,HkMunfjcif;tm;jzifh u,fwifjcif;tvkdiSgynm
ukday;Ekdifaom "r®usrf;pmukd i,faomt&G,frSpíavhusufonfukd
¤if;}}(2wd 3;15)? or®musrf;pmü?rdefYawmfrlorQukd ouf0if,HkMunfzkdY
pmwefrvkdvm;yg? bk&m;ocifoifhukdcspfaeonfukd pmwefrBudKufr
ESpfoufacs/ ]]a,½Ic&pfonf tjypf&SdaomolwkdYukd u,fwifjcif;iSg?
þavmuokdY<uvmawmfrlNyD}}?(1wd1;15)[laom or®musrf;awmfukd
r,HkMunfvkdacs/ bk&m;ocif\om;awmfa,½Iukd rukd;pm;apvkdNyD/
u,fwifjcif;ukdvnf; oifhtm;r&&Sdapvkdyg? rmefewfonf oifhtm;
'g0Dt,lpGJolwpfOD;jzpfapvkdonf? oifonftm'HxHrSqif;oufvmol
jzpfonfukd rukd;pm;apvkdNyD/ u,fwifjcif;ukdvnf; oifhtm;r&&Sdap vkdyg/

2/  rmefewfonf oifhtm;'g0Dt,lpGJolwpfOD;jzpfapvkdonf? Oifonf
tm'HxHrSqif;oufvmoljzpfí tjypfADZpGJuyfaeoljzpfonfqkdjcif;
ukdvnf; r,HkMunfapvkdyg? ]]igwkdYonftjypf&SdpOfwGif? c&pfawmf
onf igwkdYtwGuftaocHawmfrljzpfí bk&m;ocifonfigwkdYukdt
b,frQavmufcspfawmfrlonfukd igwkdYtm;xif&Sm;pGmjyawmfrl\}}
[laom Ekwfuywfawmfukd r,Hkapvkdyg? (a&mr 5;8)/

3/  rmefewfu oifhtm; ]]tay:,Hqefbmoma&;orm;wOD;jzpfapvkd
NyD;? oif\xm0&u,fwifjcif;ukd oifukd,fwkdifvkyfaqmif&,lEkdif
ygonf}}[laom zkdifeD;uJhokdYjzpfapvkdygonf/ zD;wD?raumif;qkd;0g;
yav*sD,H? vrf;rSm;apolrsm;jzpfMuonf/ þuJhokdYaom rmefewf
\Mo0g'ukd
&GHU&Smtxifao;ygonf/]],HkMunfaomtm;jzifhaus;Zl;
awmfaMumifh u,fwifjcif;okdYa&muf&\/udk,ftvkdtavQmufa&muf
onfr[kwf? bk&m;ocifoem;awmfrl&mjzpfownf;? ukd,fukokdvf
aMumifhu,fwifawmfrljcif;okdYa&mufonfr[kwf? okdYjzpfítb,fol
rQ0g<um;p&mtcGifhr&Sd}} ({zuf2;8-9)[laom Ekwfuywfawmfukd
oifhtm;r,HkMunfapvkdyg/ ]]tay:,Hqefbmoma&;orm;}}wkdYuJh
okdYu,fwifjcif;vkyfaqmifjcif;jzifh &&SdEkdifonfjzpfíaus;Zl;awmf
aMumifhu,fwif&&SdEkdifonf[k qkdjcif;ukdpmwefrkef;wD;aeonf/


okdYaomfvnf; Ekwfuywfor®musrf;pmawmfü rdefYawmfrlonfum;?

]]xkdYaMumifh bk&m;ocif\ tvkdawmfokdYvkdufMuavmh/ rmefewfukd ukdqD;wm;Muavmh/okdYjyKvQif? olonfoifwkdYxHu ajy;oGm;vdrfhrnf}} (,mukyf 4;7)/

a,½Iukd,HkMunfukd;pm;NyD; pmwef\vdrfvnfrIukd wkdufvSefqD;wm;Muyg/ ocifonf oifhtm;cspfaeonf/ oifhtjypfa<u;rsm;ay;qyfzkdY uyfwkdifay: oifht pm;taocHay;NyD;jzpfygonf/ ocifonf aumif;uifbHkwGif cHy,fawmfrlonf/

]]xkdYaMumifh tMuifolwkdYonfa,½Ic&pftm;jzifh bk&m;ociftxHawmf okdYcsOf;uyfMu\ xkdolwkdY\trIudk udk,fawmfonf apmifhvQuf?um vtouf&Siftouf&SifaomaMumifh? olwkdYukdtpOfu,fwifjcif;iSg wwfEkdifawmfrl\}} (a[NAJ 7;25)/

a,½Ionfoifhtm; ]]vHk;vHk;vsm;vsm;u,fwif&efwwfpGrf;Ekdifygonf/ a,½Ionf oifhtm; tjypfESifhi&JrS a&G;Ekwfu,fwifykdifaomt&Sifocifjzpfygonf/ ]]udk,f awmfjrwfukdom ,HkMunfyg? ,ck,HkMunfyg? oif\tjypfrSu,fcRwfrnf? ,ck u,fcRwfrnf}} [lí "r®oDcsif;ü a&;om;oDuHk;xm;ygonf/ a,½Ioifhtm;? ]]rmef ewf\zefrd&mrS vGwfjcif;okdYa&mufaumif;a&mufrnf}}(2wd 2;26)[lí Ekwfuywf awmf&Sdygonf/ pmwefrmefewftaygif;tygwkdY\ vufrSa,½Ionf vGwfajrmufap onfomrubJ? oifh\tjypfukdvnf;cGifhvGwfEkdifojzifh a,½Iocifukd tm;ukd;,Hk Munfvkdufµ

-tdrfoltdrfom;rdwfaqG ouF[wkdYESifhcGJcGg
   ocsØKif;wGif;ü 0rf;enf;pGmvSJvSmif;
0dnmOfqkd;pkd;rkd;ae&m,lawmfrl
    xkdtcga,½I<uvQuf? ocsØKif;NzdKcs
pHkprf;aoG;aqmifwefckd;&Siftm; zsufqD;cJhNyD
    0rf;enf;rsuf&nf a,½IokwfawmfrlNyD
bkef;wef;ckd;ESifhjynfh0aom toufxm0&ü
    a,½Ionf tpOftkyfpkd;awmfrlNyD

-,aeYwGif vltaygif;wkdYu,fwif&Sifukdzl;arQmf
    avmbwyfrufjcif; tvQif;tpkd;r&NyD
ESvkH;aMuuGJ0rf;enf;jcif;? txD;usefqefjcif;
   a,½I<uvmaomtcg? csrf;omNidrfcsrf;&
pHkprf;aoG;aqmifwefckd;&Siftm; zsufqD;cJhNyD
   0rf;enf;rsuf&nf a,½IokwfawmfrlNyD
bkef;wefckd;ESifhjynfhpHkaom toufxm0&ü
   a,½ItpOftkyfpkd;awmfrlNyD
(1880-1955ckESpf) [kdrm;&kd'D[DAgoDuHk;a&;om;aom ]]a,½I<u vm}}
     [laom "r®oDcsif;ukd oif;tkyfq&mrS jyifqifoDqkdygonf/

tu,fí oifonftoufwmrajymif;vJao;oljzpfygvQif? ,ckyifa,½Iukd ,Hk Munfyg/ aus;Zl;jyKí taemufbufcef;&Sd a'gufwmauuefqDokdY oGm;Muyg? ol onfoifhwkdYtm; wdwfqdwfaom tcef;okdYac:aqmifoGm;NyD;? qkawmif;cGef;tm;ay; ygvdrfhrnf/(olwkdYonfoGm;Mu\)

,HkMunfolwkdYtzkdY Ekwfuywfawmfukd zwfMum;rnfjzpfonf/ aus;Zl;jyK í({zwf6;11-12)ukd zGifhxm;Muyg/

]]rmefewf\y&d,m,fwkdYukd qD;wm;EkdifrnftaMumif; bk&m;ocifjyif qifawmfrlaomvufeufpHkukd 0wfaqmifMuavmh/ taMumif;rlum igwkdYonf aoG;om;&Sdaom&efolwkdYESifhqkdifNydKifwkdufvSef&Muonfr [kwf/ txG#ftjrwfwkdYESifh¤if;? tmPmpufwkdYESifh¤if;? avmuDarSmif rkdufü tpkd;w&jyKvkyfaom rif;wkdYESifhvnf;¤if;?rkd;aumif;uifüae aom qkdifNydKifwkdufvSef&Mu\/}} ({zuf 6;11-12)/

uREkfyfwkdYonf rmefewfESifhtaygif;tygwkdYESifh qkdifNydKifwkdufvSefMujcif;jzpfonf/ a'gufwm ruúD;ajymMum;cJhonfrSm? ]]toif;awmfonf 0dnmOfppfyGJü epfNr§yfae onf[k uREkfyfxifygonf}}[lí ajymMum;vkdygonf/ (Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, volume V, p. 280; note on Ephesians 6:12). uREkfyfwkdYonf bk&m;o cif\0dnmOfawmftm;jzifh pmwefrmefewfukd wkdufvSefMu&rnfjzpfonf/

rmefewfukdwkdufvSefqkdifNydKifí tEkdif,ljcif;um? tb,fenf;¿qkawmif;jcif; tm;jzifhjzpfonfµ tcef;i,f18;ukd zwfMuyg/

]]umvtpOfpdwfESvHk;ygvQuf qkawmif;yXemjyKjcif;trsKd;rsKd;wkdYjzifh
qkawmif;Muavmh/ xkdokYdqkawmif;jcif;iSgtm;ravsmhbJvQufigrSp
í oefY&Sif;oltaygif;wkdYtzkdY qkawmif;vQufapmifha&SmufMuavmh}}
      ({zuf6;18)/

w&kwfvlrsKd;ESpf&Snf oif;tkyfq&ma'gufwm wDarmaovif;ajymMum;cJhonfrSm?

uREkfyfwkdY\t&Sifocif 'kwd,tBudrf<ua&mufvmawmhrnfaeY&uf rwkdif? pmwefrmefewf\ zdtm;ukdtEkdif,lEdkifzkdYqkawmif;jcif;jzifh apmifha&SmufumuG,f&efjzpfonf}} (The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church, 1992, p. 96).

pmwefrmefewf\wkdufckdufjcif;ukd wGefvSefEkdifzkdY tpOfrjywfqkawmif;&rnfjzpfyg onf/ uREkfyfwkdYtoif;awmfüvnf; qkawmif;jcif;ukd rarYravQmhMuygESifh? 0kdif;0ef; qkawmif;jcif;onf pmwefukd wkdufvSefEkdif&ef BuD;rm;aomcGeftm;yifjzpfygonfµ tmifrif

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif a'gufwm*d&dweft,fcsefrS 1ay5;6-9txd zwfMum;ay; onf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*sifrifcifudwf *&dzufpfrS (1880-1955ckESpf)
      [kdrm;&kd'D[DAgoDuHk;a&;om;aom ]]a,½I<uvm}}[l"r®oDcsif;ukdoDqkday;ygonf/


tajcjyKusrf;rsm;

rmefewf\Mo0g'ESifhy&d,m,frsm;

a'gufwmtm&ft,fvf[kdifrm a*stm&fa[mMum;onf/

]]xkdYaMumifhaumif;uifESifhaumif;uifom;wkdY &Tifvef;Muavmh/ ajrBuD; ESifhyifv,fonf tr*Fvm&Sd\taMumif;rlum;? Rmefewfonfrdrdt csdefcPom&Sdonfukdodí jyif;pGmaoma'go trsufESifhwuG oifwkdY &Sd&mokdY qifavNyD[kqkdMuonfukd igMum;\}} (Asm'dwf 12;12)/

(1ay 5;8)

1/yxr? rmefewfonf ol\t,l0g'ukduREkfyfwkdYMum;xJ ysHESHUaponf? 1wd4;1?
,k' 3? 2wd4;4? urÇmOD;3;1? 2wd3;16? urÇmOD;2;7? a&mr5;19?
{zuf 2;4-5? 8-9?

2/'kwd,? oifwkdYtm;zsufqD;zkdY&ef rmefewfonf rSm;,Gif;aomMo0g'ESifhy&d,m,f
ukdtoHk;jyKaeygonf/
2aum2;11? a,m[ef8;44? 1ay5;8? 2wd3;15? 1wd1;15? a&mr5;8?
{zuf2;8-9? ,mukyf4;7? a[NAJ7;25? 2wd2;26? {zuf6;11-12?18