Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။

 


aemufqHk;aomumvtoif;awmf\rmefewftaygif;tygtoif;oloif;om;rsm;

EVIL CHURCH MEMBERS IN THE LAST DAYS

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2012?arv27&uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKU?wJawmfESpfjcif;toif;awmf?
ocifbk&m;aeYeHeufykdif;?0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 27, 2012

]]qkd;npfaomol? vSnfhjzm;aomolwkdYrlum;? olwyg;ukd¤if;?ukd,fukd ¤if;vSnfhjzm;í qkd;npfjcif;ü wa&GUa&GUwkd;yGg;Muvdrfhrn f(2wd3;13)


a'gufwm [D&k'fvifaq;vfonf? 1968-1978ckESpfxkwfa0aom ]],aeY c&pf,mOf}}[laom r*¾Zif;\t,f'DwmwpfOD;jzpfygonf/ olonfvrf;rD;jywkduf pmtkyfjzpfaom or®usrf;pmtwGufppfyGJ[laom pmtkyf\ pma&;q&mvnf;jzpf NyD; or®musrf;pmukd avhvmjcif;[laom pmtkyfESpf\ t,f'Dwmvnf;jzpfygonf/ olonfzlvfvmh wDMoavm*sDpDrefem&Dukd wnfaxmifolvnf;jzpfonf/ xkdausmif; onf Liberalism rSqif;oufvmjcif;jzpf\/ olonf1982?ckESpf? uREkfyf\vuf xyfyGJü w&m;a'oem a0iSmay;aom uREkfyf\yk*¾dKvfa&; cifrifolvnf;jzpfonf/

a'gufwmvifaq;vfonf The Gathering Storm: ESifh World Events and the Return of Christ [laom pmtkyfwkdYukd a&;om;cJholvnf;jzpfygonf/ (Tyndale House Publishers, 1980). xkdpmtkyfüa&;om;az:jyxm;onfrSm?

a,½Ijyefvnfí <uawmhrnf[k a<u;aBumfpOfyif? ,aeYurÇmay:&Sd toif;awmfwkdYonf avmuDqefvQuf&SdaeMuonf/ c&pf,mefwkdY\ pdwf"gwfqdwfokef;aeNyDjzpfonf/ ,aeYc&pf,mefwkdYonf? c&pf,mef pdwful;pdwfoefYrsm;r&SdMuawmhay? avmuDynma&;wkdYaMumifhOD;aESmuf usif;Mu&NyDjzpfonf/ urÇmYtpnf;ta0;BuD;wkdYü wifjyaomtpnf; ta0;tpDpOfwkdYukd Munfhaomf? urÇmBuD;\touf&SifrIonf or®m usrf;pmukd tajcrcHMuawmhNyD? (ibid., p. 70).

olonf2wd3;1-7ukdukd;um;NyD;? atmufygtwkdif;rSwfcsufay;xm;ygonf/

tar&duefEkdifiHonf? wpfukd,faumif;qefrsKd;qufukdom arG;xkwf awmh\?tajctaew&yfrS aemufqkwfaeNyD? oem;jcif;*&kPmawmf acgif;yg;&acsNyD? rSm;,Gif;aombmomw&m;ukdom vufukdifaeBuNyD? rsKd;uef;yk*¾dKvfpepfukd usifhaeMuNyD/ vli,frsm;rdrdwkdY\ &kd;&m,Of aus;rIukd rvkdufemvkd MuawmhNyDjzpfonf/ vlBuD;pdwffqdwfokef; aeBuNyD? vlom;wkdY\ tusifhp&dkufaysmufuG,faeNyD? urÇmvlrI usifh0wfvnf; aysmufuG,faeNyD? vlYabmiftzGJYtpnf;onf 0ufuJhokdY¤if;? jrif;uJhodkY¤if;jzpfMuonf/ (ibid., pp. 66-67).

a'gufwmvifaq;vfu2wd3;1-7ESifhpyfvsOf;í wkduf&kdufukd;um;az:jyxm;ygonf?

2wdarmaoESifhpyfvsOf;í pum;vHk;3vHk;jzifh tpjyKygonf/ ]]aemifumv wGifcJ,Of;aomumvjzpfrnf[k odrSwfMuavmh}}(2wd3;1)/ a'gufwma*sAefeef ruúD;u? &Sifaygvk\2wdarmao3ESifhpyfvsOf;í ajymMum;cJhonfrSm? ]]aemifumv toif;awmfESifhygwfoufNyD; xGef;vif;awmufyaom tem*wftoif;awmfjzpfrnf r[kwf}}[lí ajymMum;cJhygonf/ ]]aemufqHk;aomtcsdefumvonf pufrIodyÜHxGef; um;aomacwfjzpfí ¤if;wkdYwufajymif;vJrIukd axmuf&Iaomf? ,©KonfaemufqHk; aomumvjzpfaeayNyD}} (J. Vernon MeGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers 1983, volume V. p. 469; note on II Timothy 3:1). a'gufwm ruúD;uqufvufí ajymMum;cJhonfrSm?

]]cJ,Of;aomumv}}[lonfrSm? 0rf;enf;a<uuGJzG,faom acwfum v?arQmfvifhcsufrJhaomacwfumvonf a&mufvmvdrfhrnf/ xkdt&m rsm;ukd axmufaomf toufwmtopfwzef ajymif;vJaeaomurÇm BuD;ESifhrwlawmhay? [kwfw,fr[kwfygvm;¿ or®musrf;pmawmf jrwfu xkdokdYjzpf&efoGefoifjcif;r[kwfyg? vlwkdYonfrjzpfEkdifaom OD;aESmuftBuHtpnf rsm;wkdYjzifh touf&SifMuoNzifh oJay:uiSuf ukvm;tkyfES,f t&mrxifjzpfaeonf/ xkdYokdYaexkdifMurnfhtpm; rnfuJhokdY aemufqHk;aomumvü jzpfysufvmrnfukd rSwfom;vQuf touf&Sif apvkdonf/ 2wdarmao tcef;BuD;3ESifhygwfoufNyD; xl;jcm;aom tcsufukd;csufukdvnf; odapvkdygonf/ ¤if;onf tusOf;weft&kd;qkd;aomwpfNrHK? wpfrdaygufuJhokdYjzpfonf/ okdYaomf or®musrf;pmawmfü xkduJhokdYjzpfrnf[k usrf;pm&SdaomaMumifh MunfhívSyygonf/ uREkfyf,HkMunfonfrSm? uREkfyfwkdYonf aemufqHk;aom toif;awmfumvokdY a&muf&SdaeNyD[k ,HkMunf ygonf/ oifonf xdkokdY cJ,Of;aomacwf umvxJ uREkfyfwkdY a&muf&SdaeNyD[lí awG;xifzl;rnf[k rxifay/ ,ckonf ]]cJ,Of;aomumv}}xJ uREkfyfwkdYa&muf&SdaeNyD[k uREkfyfxifygonf/ b,ftwdkif;twmxd xkdumv&SnfMumrnfukdrodyg okdYaomfxkd acwfonf aumif;vmrnfr[kwf ykdíqkd;oGef;vmrnfjzpfonf? (ibid., pp. 469-470).

aus;Zl;jyKí tcef;i,f1rS4ukd zwfMum;MuygpkdY

]]aemifumvonf cJ,Of;aomacwfumvjzpfrnf[k odrSwfavmh/ tb,fokdYenf;[lrlum;? vlwkdYonfukd,fukdukd,fcspfaomol? aiGukd wyfrufaomol0g<um;aomol? axmifvTm;apmfum;aomol?olYto a&ukd&Iwfcsaomol? rdbpum;ukd em;raxmifaomol? aus;Zl;r&Sd aomol? oefY&Sif;jcif;r&Sdaomol? yuwdMuifempHkrufjzpfjcif;? uif;aomol? &efNidK;zGJYaomol? acsmpm;wwfaomol udk,f£a`E´ukd rcsLyfwnf;Ekdifaomol? jyif;xefaomol? olawmfaumif;ukdrkef; aomol? opömukdzsufwwfaomol? owday;jcif;ukdrcHaomol? rmefrmeESifh,pfrl;aomol? bk&m;ocifukdESpfoufonfxufum r*kPfcHpm;jcif;ukd omíESpfoufaomol? bk&m;0wfüarGUavsmf a,mifaqmifí}} (2wd3;1-4)/

oifwkdYukdxkdifEkdifMuygNyD/ uREkfyfwkdYtoif;awmfü tb,faMumifh xdkuJhokdYtouf&Sif aeol&SdMu&oenf;¿ tb,faMumifhqkdaomf ppfrSefaom,HkMunfoltrSefyJvm;? tppfvm;? twkvm;[lí ar;jref;jcif;r&SdbJ oif;tkyfq&muESpfjcif;r*Fvmukd ay; vkdufaomaMumifhjzpfonf/ xkdYaMumifh 0dnmOfaysmufqHk;ol uREkfyfwkdY\toif;awmf ü&Sdaejcif;jzpfonf/ olwkdYonfr,HkMunfaomolrsm;jzpfMuonf/ tay:,HqefrQ om c&pf,mOfjzpfzkdY ]]qHk;jzwfjcif;}} jzpfygonf/

2wd3;1-4wkdYxJu pum;pk19vHk;uJhokdY uREkfyfwkdYodMuonftwkdif; ]]aemuf qHk;aomumv}}ü uREkfyfwkdYtoif;awmfüvnf; xkdokdYaomolrsm;&Sdaeygonf/

1/  ]]vlwdkYonf udk,fukdukdcspfaomol}} aysmufqHk;aomvlom;[lí uREkfyfwkdYodEkdifjcif;onf? c&pfawmfxufrdrdukdukdcspfaomaMumifhjzpf onf/ rdrdukdukdcspfaomol[k odEkdifjcif;onfvnf; we*FaEGnae ykdif;0wfjyKtpnf;ta0;ürvma&mufMujcif;jzpfonf/ udk,fukdukd,f cspfaomol[kqkd&mwGif oifwkdYonftdrftvnfoGm; qkawmif;ay; jcif;? {0Ha*vd a[mjcif;? r&Sdawmhjcif;jzpfonf þokdYjzifh toif;awmf\ wkd;wufa&;ukd r,HkMunfaom olwkdYtm;jzifh &yfwefYapjcif;jzpfonf/

2/  ]]aiGukdwyfrufaomol}}qkdvkdjcif;onf }}aiGukdcspfaomolrsm;}}[kqkd vkdygonf/ Zmwdvlom;wkdYonf c&pfawmfxufaiGaMu;ajrmufrsm; pGmukd vkdcsifMuonf/ or®musrf;pmü rdefYawmfrlonfum; ]]aiGukd wyfrufjcif;onfraumif;aomtrItaygif;wkdYwGif rlvtjrpfjzpf ownf; }}(1wd6;10)/ vli,farmifr,frsm;wkdYonf toif;awmfü Mum&SnfpGma&muf&SdvmMujcif;onf olYrdbwkdYrS naecif;wGif aiGukd ay;wwfaomaMumifhjzpfygonf/ rMumrSDvkyfief;tqifajyaomtcg vkd&mukdxGufoGm;Muygonf/ tb,faMumifhqkdaomf ]]aiGukdwyfruf aomol}} jzpfaomMumifh jzpfygonf/

3/  ]]axmifvTm;apmfum;aomol}}ukd *&dbmompum;tm;jzifh þusrf; ESifha&mr1;30üom þtaMumif;ukdawGU&onf/ oHk;EIef;xm;aom t"dyÜg,fonf bk&m;rJYvlom;[lí oHk;EIef;xm;ygonf/ xkdolwdkY\ ]]oufaocHcsuf}}ukd uREkfyfwkdYMu;&onfrSm? xkdolwkdYonf rdrdwkdYukd trGrf;wif ]]0g<um;vQuf}} rdrdukdudk aumif;\? qkd;\[laom 0g<um;rItay:ü c&pfawmf\rdefYawmfrlcsufukd az:jyxm;ygonf/ xkdolwkdYonf rdrdukdukd topfjyKjyifEkdifonf[lí qkdapumrlµ xkdolwkdYonf bk&m;ocif\ bkef;awmfukd csD;rGrf;jcif;r&Sdygu xkdolwdkYonf toufwm rajymif;vJMuí jzpfonf/ olwkdYonf rdrdwkdY\ tjypfqkd;usdK;rsm;ukd ajymqkdMuNyD;aemuf ]]igonf u,fwifjcif;&&SdNyD}} [líajymqkdMuygonf/ 0g<um;jcif;oufouf twGufqkdvQif? a,½Ionf xkdolwkdYtxJü udef;0yfygrnfvm;¿

4/  ]]0g<um;aomol}} rmefrme jrifhwufvQuf&SdNyD;? dwfESvHk;ESdrfhcsjcif;r&dS cJhMuyg? ,ck ]]aemufqHk;aomaeY&ufumv}}\ 0dnmOfaysmufqHHk; jcif;? yHk&dyfonfum; tb,fokdYenf;¿

5/  ]]axmifvTm;apmfum;aomol}} ]]tumt&Horm;rsm;}}[k t"dyÜg,f &Sd\/ vlopfrsm;toif;awmfudk vmMuaomtcg? c&pf,mef[lí ac:aomolwkdYu ¤if;wkdYukdum&Hxm;MuNyD; toif;awmftjyifbuf okdYESifxkwfMuonf/ þwefjyef ckcHumuG,fa&; pepfonf bk&m;ocif\ vlwkdYukd rw&m;pGyfpGJ ckcHMuygonf/ vlrIa&;pH rsm;ukd y,fcsxm;olwkdY\ rsKd;qufonf tNrJwap vlopfrsm;ukd toif;awmfü 0ifrvm&avatmif um&Hxm;ygonf/ þonf xkdolwkdY\ wlnDaom tusifhp&kdufyifjzpfygonf/ ]]pawmhpft a&mif;t0,fiSgeBuD;ü twlvkyfaqmifjcif;}} uJhokdYjzpf\ xkdolwkdY onf toif;awmfü a&muf&SdvmMuaomtcgüvnf; tjcm;vlopfrsm; 0ifrvmap&ef? um&Hxm;Muygonf/

6/  ]]rdbpum;ukd em;raxmifaomol}}vlwkdYonfrnfuJhokdY rdrdwkdY\ toufwmukd bk&m;ocifütyfESHxm;Muygoenf;¿ rdbpum; ukdem;raxmifolwkdYonf pnf;rsOf;pnf;urf;rsm;ukd rvkdufemMuacsµ avmuDü touf&Sifaexkdifovkdom touf&SifaexkdifMuygonf/ vlrIa&;pHrsm;ukd y,fcsxm;aom rsKd;qufopfwkdYESifh aemifvm aemufom;wkdY\ yHk&dyfum; tb,fokdYenf;µ xkdolwdkYtaMumif; þusrf;ykd'f a&;om;xm;ygonf/ xkdolwkdYonf toif;awmfukd uGJjym;apaomol jzpfonfukd oHo,&Sdp&mrvkdygµ

7/  ]]aus;Zl;r&Sdaomol}} *&dbmompum;tm;jzifh ¤if;pum;vHk;ukd &Sifvkum6;35üawGU&ygonf/ ]]aus;Zl;r&Sdaomol? qkd;aomol}} [líc&pfawmfrdefYawmfrlcJhygonf/ oem;Muifemwwfjcif;ukdtpOf jyoaomfvnf; olwkdYonf? aus;Zl;uef;MuaomolwdkY? jzpfMuyg onfµ uREkfyfwkdYtoif;awmfü um;rsm;jzifh vma&mufMuNyD; toif;awmf\ apmifha&Smufjcif;ukdvnf; cH&Muonf? xkdolwkdY tm;? rdrdwdkYtdrfokdYvnf; ac:aqmifMuNyD; jyKpkapmifha&SmufMu omfvnf;? xkdolwkdYonfaus;Zl;wifpum; wpfcGef;ukdawmifrS rajymbJ xGufoGm;Muolrsm;jzpfonf olonf arG;rdcifukdyif aus;Zl;wifwwfjcif;r&SdbJµ arG;pm;om;uJhokdY qufqHMuonf/ xkdokdYqkdvQif? rdcifuvnf; arwåmysufjy,fojzifh wm0eft& rkefYzkd;aiGukday;NyD; ausmif;okdY vTwfvkdufonf/ xkdolonf bk&m;ausmif;rS jyefxGufvmaomtcg? vufxufyGJwkef;u r*Fvmypönf;ukdvnf; ckd;,lcJhygonf/ olonfararhukd ikdapoljzpfonf/ aus;Zl;wifaMumif; pum;vHk;? wpfvHk; wavrS ajymMum;jcif;r&SdcJhyg/ oltdrfrSxGufcGgoGm;aomtcg bmqkdbmwckukdrS csOfxm;cJhjcif;r&Sday/ ]]wu,faus;Zl;uef; aomolyifjzpfonf}} uREkfyfwkdYonf xkduJhokdY aus;Zl;uef;aom vkyf&yfrsdK;ukd rMumcPawGU&ygonf/

8/  ]]oefY&Sif;jcif;r&Sdaomol}} qkdvkdonfrSm npfayjcif;[kqkdvkdygonf/ xkdolwdkYonf bk&m;ocifukdykefuefNiif;qefMuonf xkdokdYqefYusifh vsufyif uREkfyfwkdYonf c&pf,mOfrsm;jzpfMuonf[k qkdMu\µxkdol wkdYonf wefckd;tmPmpuf&SdorQukd qefYusifMuolrsm; jzpfMuonf/

9/  ]]yuwdMuifempHkrufjcif;ESifhuif;aomol}} qkdvkdonfrSm xkdolwkdYü arwåmtcHr&dSMu[kqkdvkdygonf/ Zmwdoabmqefjcif;[k qkdvkdyg onf/ xkdokYdaomolwdkY\tusKd;&v'fonf uav;zsufcsjcif;?umr *kPfusL;vGefjcif;wkdYyifjzpfonf? xkdolwkdYonf udk,fom;orD;wkdYukd owfjzwfBuNyD;? rdbwkdYonf ]]tdrfüaMumufvefYzG,faexkdif}}Muonf? xkdolwdkYxHtvnfoGm;a&mufaomtcg xkdolwkdYu igwkdYonfc&pf ,mOfrsm;[líajymqkdav&Sdygonf/ a'gufwmvif;aq;vfajymMum; ouJhokdY ]]oem;jcif;? *&kPmrJholrsm;}}[lí ajymcJhygonf/ aMumuf vefYp&myHkum;csyfygwum;µ

10/  ]]&efNidK;zGJaomol}} xkdolwkdYonf oif;jrwfatmifaexkdifrwwfaomol rsm;yifjzpfMuonf/ olwkdYu oifhtm;a&&Snfaygif;azmfzkdY&efcGifhjyKMu rnfr[kwfay/ oifonfxkdolwkdYukd pdwfauseyfatmifaygif;oif;zkdY BudK;pm;ygaomfvnf; olwkdYuauseyfMurnfr[kwfay? olwkdYESifhNidrf csrf;atmif oifvkyfaqmifEkdifrnfr[kwfay/

11/  ]]acsmpm;wwfaomol}} xkdolwkdYonf wyg;olwdkYukdajymifavSmif? usD;pm;NyD;kwdkufckdufajymqkdMuonf ,aeYtcsdeftcg toif;awmf onf aysmufcsufrvSurÇmay:0,faysmufaeonfµ aysmufqHk;aom toif;awmf[lonf wyg;olwkdYukd toif;awmfrS aemufjyef vSnfh&efqGJac: aomoljzpfMuygonf/

12/  ]]ukd,f£a`E´ukd rcsKyfwnf;Ekdifaomol}} þolonf rdrdukdukdxdef; csKyfrIrvHkaomolukd qkdvkdygonf/ uREfkyfwkdYqkd;0g;vmaom vlrItzGJY tpnf;ukdawGUjrif&Muonf/ xkdolwkdYonf toif;awmfüoufa&muf vmMuaomfvnf;? MumMumrxkdifEkdifMuay/ taMumif;rSm rdrdukdukd xdef;uGufEkdifjcif;r&SdaomaMumifh jzpfygonf/ xkdolwkdYonf &kdif;pkdif; aomawm&kdif;w&dpämefyrmjzpfMuonf/ tb,frQaMumufp&maumif; oenf;µ xkdolwkdYonf toif;awmfwyg;NyD;tjcm;okdY oGm;a&mufcJh Muolrsm;jzpfonf/ pyg*sefajymMum;cJhouJhokdY ]]olwkdYonfckdem;p&mr &Sdaom iSufrsm;uJhokdY jzpfMu\}}[lí ajymMum;cJhygonf/

13/  ]]jyif;xefaomol}} qdkonfrSm ]]vufpm;acsaomol}}[lí t"dyÜg,fyifjzpfonf/ (a'gufwmruúD;)/ ,aeYuREkfyfwkdY\ aeY&ufumvmü aeYcif;aMumifawmifüyif vrf;ray:ü oGm;vmEkdifzkdYvHkNcHKrIyifr&SdawmhNyD/ tjcm;aomtoif;awm wdkYü c&pf,mef vlopfrsm;tzdkYyif vHkNcHKrIr&Sdawmhay/ ,aeY]]c&pf,mef}} [k ac:a0:aomolwdkYuyif vufpm;acswdkufcdkufrI urÇmt0ef;ü &Sdaeygonf/ þonf cJ,Of;aom acwfumvyif jzpfygonf/ wpfcsdefwkef;u vli,fwpfa,muf owfrSwfcsdefü tjyifrxGuf&[laomtrdefYaMumifh ol\rdcifudk owfjzwf&ef BudK;pm;cJhonf/ trSefwu,fyifjzpfygonf/ xdktaMumif;t&mudk Muoyaw;aeY eHeufcif;owif;pmü xdktaMumif;t&mudk zwfMum;jcif; jzpfygonf/ 1940-50 wkef;u rvkyfcJhbl;aom tjyKtrlrsm; ,aeYvli,frsm; vkyfaqmifaeMuonfudk txif;om; awGU&onf/

14/  olawmfaumif;udk rkef;aomol}} pmygt"dyÜg,ft& ]]trkef;orm;}} [lí t"dyÜg,f&Sd\/ olawmfaumif;ESifh taqGcifyGef;zGJYaomol}}wkdYESifh qefYusifaomolwkdYjzpfMuonf/ olawmfaumif;[lonf rkef;wD;jcif; cH&onf/ vlqdk;wdkYonf ]]wnfNidrfaomtcsdeftcgü}} vltcspfcH Mu&onf/ uREfkyfwdkY toif;awmfü vlBuD;rsm;a&G;cs,f wifajrmufaomtcg xkduJhodkY uREkfyfwdkYawGU&ygonf/ þvlrsKd;qufwkdY\ tusihfp½dkufwkdYudk þuJhodkY uREkfyfwdkYa wGU&yg onf/ xdkolwdkYonf olawmfaumif;udk rkef;aomoljzpfMuygonf/

15/  ]]opömudkzsufwwfaomol}} qdkvdkonfh t"dyÜg,fonf ]]opömazgufol}} [líjzpfonf/ xdkolwkdYudk oifudk;pm;zkdYroifhay/ olwdkY\tusifhp&dkufaMumifh oifhtm;vnf; tNrJwap opömazmuf vdrfhrnf/ olwkdYonf oabmobm0tm;jzifh ]]opömazgufMu olrsm;}} jzpfMuygonf/

16/  ]]owday;jcif;udk rcHaomol}}[lí qdkvkdonfrSm y,rf;ywm jzpfjcif;yif jzpfonf/ ]]oem;jcif;u½kPmawmfESifh ac:zdwfaom tarSmifrdkufxJvnf; acgif;rmNyD;qufvufí touf&Sifol? (a'gufwmrmAefYtm&fjAifpifwfh) tawG;tac:rJhaom olwkdkYudk qdkvdkygonf/ toif;awmfüyg0ifvmjcif;r&SdbJ toif;awmfrS xGufcGgMuolrsm;jzpfMu\/ pnf;r&Sdurf;r&Sd? y,rf;ywm&Sdaeoludk oifrudk;pm;oifh olwkdYonf ]]acgif;rmaomolESifhy,rf;ywm}} jzpfaeaomolrsm; jzpfMuonf/

17/  ]]rmefrmeESifh,pfrl;aomol}} qdkvdkonfrSm rdkufuef;axmifvTm;jcif; [lí jzpfygonf/ 1wd 6;4 ü az:jyonfhtwdkif;*&dbmom pum;tm;jzifh twlwlyifjzpfonf/ ]]rmeESifh,pfrl;í tvsif; em;rvnfbJ ykpämtar;udk aqG;aEG;í pum;aMumifhom jiif;cHkaomtm;jzifh pdwfayghaomoljzpf\/ xdkokdYjyKvQif jiLpljcif;? &efawGUjcif;? olYtaoa&udk&Iwfcsjcif;? remvdkaomMuHpnfjcif;}}[lí az:jyxm;ygonf/ 89%&mcdkifEIef;avmufaom toif;tkyfq&mwkdY udk xkdokdYaomolwkdYtaMumif; ar;jref;Munfhaomf ]]xkdc&pf,mOf[k ac:aomolwkdYonf toif;awmfudk xufjcrf;uGJapaomoljzpf onf/ (10)a,mufteuf (9)a,mufaom oif;tkyfq&mwkdYü xkduJhodkYaom vlwkdYaMumifh toif;awmf uGJjym;Mu&onf/ xkdolwkdYonf rmefrmeESifh ,pfrl;aomolrsm;jzpfMuygonf/ (Dr. Vincent) .

18/  ]]bk&m;ocifudk ESpfoufonfxuf umr*kPfcHpm;jcif;udk omíESpfaomol}} t"dyÜg,fonf bk&m;ocifxuf umr*kPf cHpm;jcif;udk ydkícHpm;vkdonf/ (a'gufwm (Dr. Vincent). a'gufwmruúD;ajymMum;cJhonfrSm ]]umr*kPfcHpm;zdkY&ef aiGaMu; okef;jzKef;aomtcg tpDtpOfwusoHk;jzKef;rnf[lí b,fawmhrS r&SdcJhbl;av/ vlonfbk&m;ocifudkcspfzkdYxuf aiGaMu;udkydkí cspfaomaMumifh a':vmbDvQHESifhcsDí azsmfajza&;tpDtpOftwGuf okef;jzKef;cJhMuonf/ (ibid., p. 147) xdkuJhodkY vli,fwkdYonfvnf; uGefysLwmwGif AD'D,dk*drf;upm;MuNyD; or®musrf;pmzwfMum;zdkYyif uREkfyfwkdYü tcsdefr&Sd[lí ajymMum;Muonf/ xdkolwkdYonf ppfrSefaomtoufwmü rajymif;vJMuaomolrsm;jzpfMuonf[kqdkjcif;udk tHhMop&myifrvdkyg/ xdkolwkdYonf bk&m;ocifxufydkí aiGaMu;udk wufrufaomaMumifhjzpfygonf/

19/  ]]bk&m;0wfü arGUavQmfa,mifaqmifí? arGUavsmfjcif;wefcdk;udk jiif;y,faomol}} xkdodkYaomolwdkYonf tjyifo@mefudkom wefzdk;xm;NyD; ppfrSefít[kwfwu,f&Sdaeaomw&m;udk wefzdk;rxm;Muay/ (Dr. Vincent) . xdkodkYaomolwdkYonf bmoma&; vkyfxHk;vkyfenf;twdkif; vkyfaqmifMuNyD; ppfrSefaom b0rlum; vpf[mvQuf&Sdygonf/ (Dr. McGee) . c&pfawmf a,½Iudk odjcif;r&SdyJ toif;awmfodkY oGm;a&mufcJhMujcif;onf ]]tpOfoifaomfvnf; or®mw&m;udk avhusufjcif;okdYtvsif;r a&muf (2wd 3;7) [laomusrf;ü ajymxm;ouJhodkY jzpfygonf/ oifonf xdkolwdkYxH {0Ha*vdw&m;udk rsufESmjymonftxd a0iSwdkufwGef;aomfvnf; xkdolwkdYonf ]]bk&m;0wfüarTYavsmf a,mifaqmifí}} ]]arGUavsmfjcif;wefcdk;udk jiif;y,faomol}} jzpfNrJ? jzpfaernfomjzpfonf/ 0rf;enf;zG,f uREkfyfwkdY toif;awmfü tywfwdkif;we*FaEGaeY 0wfjyKtpDtpOfüvnf; xkduJhodkYaom vltrsm;a&muf&Sdaeonfudk awGU&ygonf/


]]vlrIa&;pHudk y,fcsaomolwkdY\rsKd;quf}}wkdYonf ,ckqdkvQif (45)ESpfrS (65)ESpftxd &SdaeNyDjzpfonf/ odkYaomfvnf; xkdolwkdY\ om;pOfajr;qufwkdYonf ta&;ygt&ma&mufaomol r&SdcJhay/ a'gufwmvif;aq;vfu xkdolwkdYESif ygwfoufí az:jyxm;onfrSm olwdkYonf ]]wpfudk,faumif;qeform;? t&SuftaMumufcHMu&ol? oem;jcif;u&kPmrJholrsm;? bmoma&;t,lvTJrSm;ol? rsKd;uef;yk*¾dKvfrsm;ESifh tusifhpm&dwåuif;rJhaomolrsm;jzpfMuí ]]xdkolwkdYudk 2wd (7;1-8)ü az:jyxm;ygonf/}} [lí ajymMum;cJhygonf/

tckqdkvQif xdkodkYaomyk*¾dKvf (19)OD;ESifhygwfoufí oifodonfhtwdkif; odNyDjzpfí rdwfaqGaum bmawGrSm;aeygovJ/ ]]vlwkdYonf}} [laompum;vHk;udk rSwfom;Munfhyg/ xkdpum;vHk;onf ¤if;usrf;ydk'fü oHk;BudrfwdkifwdkifawGU&ygonf/ tydk'fi,f(2)ü ]]vlwkdYonfudk,fudkudk,fcspfaomol? tydk'fi,f8wGifrlum;? ]]xdkolwkdYonf or®mw&m;udk qD;wm;Mu\/ pdwfESvHk;,dk,Gif;í ,HkMunfa,mif aqmifaomol[lí¤if;? tydk'fi,f 13 üum; ]]qdk;npfaomol? vSnfhjzm;aomol? qdknpfjcif;ü wjznf;jznf;wa&GUa&GUwdk;yGm;Muaomolrsm;}} ponfjzifh awGU&yg onf/ þaz:jycsuftm;vHk;wkdYonf toif;awmfü aysmufqHk;aeMuaom a,musfm;rdef;rwdkYtm;vHk;udk udk,fpm;jyK&nfnTef;az:jyjcif;jzpfygonf/


1/  bk&m;ocifudk ESpfoufonfxuf rdrdudk,fudkcspfaomol

2/  or®mw&m;udk qD;wm;aomol

3/  qdk;npfjcif;ü wa&GUa&GUwdk;yGm;Muaomolrsm;jzpfMuonf/

]]qdk;npfaomol? vSnfhjzm;aomolwkYdrlum; olwyg;udk¤if;? udk,fudk¤if; vSnfhjzm;í qdk;npfjcif;ü wa&GUa&GUwdk;yGm;Muvdrfhrnf/ (2wd 3;13)/

vlwkdYonf xdktqifhü a&muf&SdMuaomtcg toufwm ajymif;vJzkdY cJ,Of;onfudk awGU&onf/ taMumif;rSm bk&m;ocifonf xkdolwkdYtm; vufvTwft½IH;ay;aom aMumifhjzpfonf/ tu,fíoifhtm;vnf; bk&m;ocif vufvTwft½IH;ay;rnf qdkvQif oifhtzkdYu,fwifjcif;&&SdzkYd txl;yifaESmif;aES;oGm;rnf jzpfonf/ 'gaMumifh oifcHpm;csuftwdkif; toufr&Sifapvkdyg/ oifonf tywfpOf bk&m;ausmif;odkY vmaomfvnf; oifhudk bk&mocifvufvTwft&HI;ay;ol jzpfEdkifygonf/ xdkuJhodkY jzpfysuftawGUtBuHK uREkfyfawGUBuHKcJhygonf/ rnfodkYyif qdkapumrl oifhtjypfu oifhtm; taESmifht,Sufjzpfaponf[lí cg;oD;pGm cHpm;ygu oifhtzkdYarQmfvifhp&m &Sdaeao;onf/

c&pfawmfbk&m;udk oif&SmazGae&if; aeY&ufumvawGukefvGefNyD; oifudk,fwdkif aysmufqHk;aejcif;vm;? oifudkoifwa&GUa&GUESifh tyg,fi&JxJ qif;oufaeonfudk oifudkoifrnfodkY odEdkifrSmvJ? oifrnfuJhodkY ¤if;rD;i&JxJ wpfaeYNyD;wpfaeY touf&SifaeEdkifrnfenf;/ a,½IrdefYawmfrlonfum; ]]usOf;ajrmif; wHcg;0udk 0ifjcif;iSgBudK;pm;tm;xkwfMuavmh}}/ (vkum 13;24)/

1972 ckESpfodkYr[kwf 1973 ckESpf? uRefawmf qefa*smhpfrS qefz&efppöudkodkY um;armif;ESifonfudk trSwf&rdonf/ vli,fvl&rf;um;wpfa,muf uREkfyftwl um;pD;í vdkufvmygonf/ xkdvli,fu [dk[kd'D'D taMumif;pHkudk vrf;wpf avQmufvHk; ajymjycJhonf/ olonf t&ufrl;rajyao;onfjzpfí t&m&monf olYtwGuf rIef0g;0g;jzpfaecJh\/ rl;aeojzifhr&yfem;Edkifatmif pum;ajymí uREkfyfyif rajzMum;csifavmufatmifjzpfaeonf/ uREkfyfpOf;pm;aeonfrSm ]]'Dvli,ftwGuf arQmfvifhp&mr&Sdygvm;}} [lonfudk uREkfyf&dyfrdvmygonf/ xkdodkY uREkfyf\tawG;onf rSm;,Gif;aeygonf/ aemufrMumrD olonf topfwzef toufwmajymif;vJaeNyDjzpfonf/ ,aeYwGif xdkvli,fonf t&Dpkd;em;jynfe,fü zkd;epfü oif;tkyfq&mwyg;jzpfaeNyD; tdrfaxmifyifjyKaeNyDjzpfonfµ xkdolonf ]]aus;Zl;arwåmtHhzG,fcsdKom? jypfom;ighukdu,f&Sm}}[laom "r®oDcsif;qkdEkdifayNyDµ

oifonfvnf; aysmufqHk;aeoljzpfygu oifhtzkdYarQmfvifhp&m&Sdaeygonfµ oifhtzkdYwckwnf;aom arQmfvifh&monf-a,½I\emrawmfyifjzpfygonfµ a,½I bk&m;ukd,HkMunfNyD; u,fwifjcif;&,lygµ

-csnfaESmifjcif;ESifh0rf;enf;jcif;xJu
ukd,fawmfxHokdYuREkfyfvmonf
vGwfvyfjcif;ESifh0rf;omjcif;okdY
a,½IuREkfyfvmNyD
    (1819-1904ckESpf? 0DvsH.wDpvpfyg oDuHk;a&;om;aom
       (]]a,½I uREkfyfvmonfusL;}})/

tu,fí topfaomtopfwmü rajymif;vJao;ygu? taemufzuftcef;xJ0if oGm;yg? a'gufwmauuefu wdwfqdwfpGmqkawmif;ay;ygvdrfhrnf/

topfaomtoufwmü ajymif;vJNyD;jzpfaom oifwkdYtwGuftenf;i,fajym vkdygao;w,f? 2wd3;1-8 þusrf;ykd'fonf i&Jom;trkduf? pdwfysufp&musrf;ykd'f jzpfygonf/ xkdYaMumif ZmwdyuwdvlwkdYonf uREkfyfwkdYtwGuf pdwfysufp&mjzpfap ygonf/ þusrf;xJuBuD;rm;aom pdwfoufom&mtcsuf? ,aeY uREkfyftwGuf&Sd aeqJyifjzpfygonf/ or®musrf;pmü az:jyaom vlrsKd;wkdY\tajctaetaMumif;ukd BudKwifya&mzufjyKxm;jcif;ukd zwf&jcif;jzpfojzifh uREkfyftwGufcGeftm;jzpfapcJhyg onf/ ¤if;u uREkfyftm; ]]or®musrf;pmü az:jyorQonf jynhfpHkvmygonf}}qkd jcif;tm;trSwf&apygonf/ qkd;aomt&mrsm;ukd BudKod&ojzifh uREkfyftm;txdef; tcsKyfrjzpfapcJhyg/ or®musrf;pmu BudKíajymMum;onfrSm? uREkfyfwkdYtm;ay;tyfcJh aomEkwfuywfw&m;awmfonf aumif;uifyv’ifxufü ,aeYyif&Sdaeygonf/ [lí¤if;}}jzpfygonfµ 2wdxJutjcm;aom tcef;BuD;rsm;ü rdefYMum;cJhonfrSm ]]ukd,fawmfwkdifay:xGef;í EkdifiHawmfxif&Sm;aomacwfumv? touf&Sifaomol? aoaomolwkdYukd ppfaMumpD&ifawmfrlaom}}(2wd4;1)ü rdefYawmfrlygonf/ rnfokdY yifqkd;aomolwkdYonf uREkfyfwkdYtm;aESmif,Sufaomfvnf;? a,½Ionf wzef

-arSmifrkduftjypf uREkfyfwkdYtm;qefYusif
   0rf;enf;jcif; 0efxkyfuREkfyfcHpm;
a,½Iocif     ESvHk;ckef0rf;ajrmufjcif; cGufzvm;jynfhvQHoGm;

-aumif;uifa&TjynfokdY OD;vSnhftpOf
   aeYonftpOfvif;vQuf aumif;uif0,fawmufy
nOfheuftarSmifa&GUoGm;a,½Ipkd;pH
   0rf;enf;jcif;n arSmifb,fukda&GUoGm;

-a,½Ionf     ESdrfhcsjcif;jzifh vmpOfvlwkdYjiif;y,f
a,½Ionf wzef b   kef;wckd;BuD;rm; atmifjrifvQufwzef (1871-1937ckESpf?rmabvf*Refpwkef;uyf       oDuHk;aoma,½Iwzef

c&pfawmfbk&m;\ 'kwd,tBudrf

]]cspf&aombwf? oifh\arwåm&if;cH pdwfapwemjzifh toif;awmfukd cspfaomaMumifh¤if;(yxrESpfjcif;toif;awmf? avmhpftdef*s,fvdwf) omoemukdcspfaomaMumifh¤if;(avhmpftdef*s,fvdwfNrdKYtoif;awmf) oifh\tem*wftdyfrufaMumifh ravsmhaomZGJvHkYv0d&d,jzifh owif; aumif;a0iSmay;jcif;aMumif;¤if;? tjcm;aomolwkdYaMumifhr[kwf? oifh\ppfrSefíwyg;olwkdYukd pdwfapwemjzifh a0iSmcJhaomaMumifh uREkfyf\ 0dnmOfaumif;BuD;cHpm;&\µ Maranatha-ocifonfwzef

tmrifµtmrifµ uifuJhokdY yk*¾dKvfxl;wkdYonf uREfkyfwkdY\omoemukd taxmuftuljzpfaponf/ xkdYaMumifh t&m&mü atmifjrifaomoljzpfapcJhonfµ vlwOD;u? tjcm;aomolwkdYukd cGeftm;ay;aomfvnf; ratmifjrifojzifh t&rf;pdwf "gwfus&w,fuGm[k ajymMum;cJhzl;ygonf/ ]][kwfygrnf? okdYaomftm;ravsmhESifh wOD;wa,mufawmhatmifjrifrSmyg? ¤if;yk*¾dKvfaMumifh oif0rf;ajrmuf&ygvdrfhrnf}} [lí cGeftm;ay;cJhonfµ xkdokdYa,½IocifxH oifykdYaqmifaomaMumifh a,½I

-ocifjyefvmcsdefwGif aumif;uifonfzGifhvSpfrnf
   eu©wfMu,ftpHkonfvnf; ociftm;awmufyvQufcsD;rGrf;
rsufESmawmufyvsuf ociftm; apmifhqkdif;olrsm;jrifcGifh&
   xkdpOftcg uREkfyfwkdYonf ocifukdzl;jriftpOf
ocifukdzl;jrifrnftpOf zl;jrifrnftpOf
b   kef;wefckd;awmfudk csD;rGrf;tpOfµ
uREkfyfwkdYonf ocifukdzl;pOf? uREkfyfwkdYonfocifukdzl;tpOf
   zl;aNrmfukd;uG,fygrnf t&Sifocifµ

-aumif;uifom;rsm;a    oFcsKdif;üvJavsmif;olrsm; xdkpOfxajrmufawmfrlrnf
xkdtpOfykyfysufjcif; cEmårSrykyfpyfEkdifaom0dnmOfcEåmokdY
   xkdpOftcg uREkfyfwkdYonf ocifukdzl;jriftpOf
ocifukdzl;jrifrnftpOf zl;jrifrnftpOf
   bkef;wefckd;awmfukd csD;rGrf;tpOfµ
uREkfyfwkdYonf ocifukdzl;tpOf? uREkfyfwkdYonfocifudkzl;tpOf
   zl;ajrmfukd;uG,fygrnf t&Sifocifµ
(1934-2008 ckESpf? 'kdwD&rfukd oDuHk;a&;om;aom
   (]]uREkfyfwkdYzl;jrifygrnftpOf}})/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif a'gufwm*&dweft,fvf.csefrS 2wd3;1-8ukd zwfMum;ay; ygonf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*srifcifudwf *&dzufpfrS 1878 tdyfcsf.t,fvf
usLemoDuHk;aom]]c&pfawmfwzefjyefvmrnf}}[laom"r®oDcsif;ukd oDqkday;ygrnf?