Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
rsm;pGmaomtjypfwkdYESifhvGwfonfjzpfítvGefcspfwwf\

MUCH LOVE FROM PARDONED SINNERS

a'gufwmtm&ft,f[kdifrma*stm&f\
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2012?{NyDv29&uf?avmhpftdef*s,fvdwfNrdKY?
wJawmfESpfjcif;toif;awmf?ocifbk&m;aeYnaeykdif;?
0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 29, 2012

]]xkdYaMumifh igqkdonfum;? olonfrsm;pGmaomtjypfwkdYESifhvTwfonf
jzpfítvGefcspfwwf\/ tenf;i,faom tjypfvGwfaomolonf
tenf;i,frQom cspfwwfonf[k rdefYawmfrl\(vkum 7;47)/¤if;onf &kd;&Sif;aomyHkjyifjzpfygonf/ &Sdrkeftrnf&Sdaom zg&d&SJonf a,½Itm;naepmokH; aqmif&efzdwfMum;cJhygonf/ tpm;tpm? pm;aeMupOfwGif tjypf&SdaomtrsKd;orD;onf ikd,dkvQufa&muf&SdvmNyD;? pD;usaomrsuf&nfjzifh a,½I\ajcukdaq;aMumum? eHomqDarT;jzifh okwfvdrf;ay;cJhonf/ a,½Ionf ya&mzwfwyg;jzpfcJhrnfqkdvQif? þtrsKd;orD;onf tjypf&SdaMumif;ukd¤if;? tjypf om;jzifhvQuf tb,faMumifh olYtom;ukdxdzkdYcGifhjyKcJhoenf;[lí awG;awmhcJh\/ a,½Ionf xkdzg&d&SJ\ tawG;ukdodjrifawmfrlaomaMumifh ykHOyrmtoHk;jyKum &Sif;jycJhygonf/ a,½Iu? ta

]]xkdYaMumifh igqkdonfum;? olonfrsm;pGmaomtjypfwkdYESifh vGwfonf
jzpfítvGefcspfwwf\/enf;i,faomtjypfvGwfaom olonftenf;
i,frQomcspfwwfonf[krdefYawmfrl\(vkum7;47)/

a'oemawmfukd ra[mMum;ao;cif? tus,fcJsUxGifp&mtaMumif;wpfckukd ajymMum;ygonf/ pum;pk ]]olonfrsm;pGmaomtjypfwkdYESifhvGwfonfjzpfí tvGef cspfwwf\}}[laompum;pkukd csJum;az:jyygrnf/ þtaMum;t&mukd r&Sif;jy vQuf? olonfa,½IukdcspfaomaMumifh? ol\tjypfrSvGwfay;jcif;jzpfonf[k xifp &mtaMumif;&Sd\/ c&pfawmf\ vkd&if;t"dyÜg,frSefrSacsmfEdkifonfµ qkdvkdonfrSm a,½I\cGifhvGwfrIukd&&SdaomaMumifh arwåmyGg;rsm;jcif;omjzpfonf/ tu,fí tykd'fi,f41-43txdukd zwfMum;rnfqkdvQif? a,½IukdolcspfaomaMumifh ol\ tjypfrSvGwfjcif;cH&onf[laom &Sif;vif;csufESifha,½I\ vkd&if;t"dyÜg,fqefYusif aeygonf/ acwfopft*Fvdyfpum;ukd avhvmaomtcg? ''for" onf ''therefore" ]]xkdYaMumifh}} ]]xkdtwGufaMumifh}} [lí t"dyÜg,f&Sdygonfa'gufwm 0DvQH[ef'&dpf qef ajymMum;cJhonfrSm? ''for onf 0dbwfjzpfí}} ''so therefore'' xkdYtwGufaMumifh [lí t"dyÜg,f&Sdonf[k ajymMum;ygonf/ (The Gospel of Luke, Baker, 1981 edition, p. 412). &defeufum;teufjyefqkdonfrSm? xkdYtwGufaMumifh[lí teufjyef qkdonfrSm? ]]xkYdtwGufaMumifh}}[lí teufjyefqkdygonf/ (A Linguistic Key to the New Testament, Zondervan 1980, p. 160). a'gufwm*D;vf jyefqkdygonf/ ]]xkdtwGufaMumif olonftvGefcspfwwf\}}[líjyefqkdonf/ (An Exposition of the New Testament, Volume I, p. 575). rufo½l;[efe&DajymMum;&m wGif?]]okdYjzpfí tvGefcspfwwf\}}[lonf taMumif;w&m;r[kwfbJ? tusKd;&v'f omjzpfonf [kajymqkdonf/ (Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible; note on Luke 7:47). a'gufwmvef;puD;ajymMum;cJhonfrSm ]]¤if;trsKd;orD\ cspfwwfjcif; u?taMumif;w&m;r[kwfyg? ol\tjypfvTwfjcif;ukd cH&aomaMumifh xkdarwåmukd axmufxm;í rsuf0g;xifxifoufaojyojcif;omjzpf\}} (The Interpretation of St, Luke's Gospel, Augsburg, 1961, p. 433). ]]olonfrsm;pGm aomtjypfrSvGwfonf jzpfí(xkdYaMumifh) olonf tvGefcspfwwfjcif;}} yifjzpfonf[lí uREkfyfwkdYbmom jyefqkd&ygrnf/ 1599? *sifeDAmusrf;pmawmfjrwfü rdefYawmfrlonfrSm? ]]c&pfawmfukd cspfjcif;[lonf tjypfrSvTwfjcif;&aom tusKd;aus;Zl; aMumifh arwåmyGg;rsm;&jcif; \ oauFwvu©Pmw&yfjzpfonf/ (note on Luke 7:47).

]]xkdYaMumifh igqkdonfum;? olonf rsm;pGmaomttjypfwkdYESifhvTwfonf jzpfítvGefcspfwwf\/ tenf;i,faomtjypfvGwfaomolonf tenf;
rQomcspfwwfonf[k rdefYawmfrl\(vkum7;47)/

þtaMumif;t&monf tvGefta&;BuD;vSygonf/ c&pfawmfukdtrSefwu,f cspfjcif;[lonf tjypfcGifhvTwfjcif;rSpD;qif;vmjcif;jzpfonf/ tjypfcGifhvGwfjcif; tawGUtBuHKr&Sdao;ygvQif? uREkfyfwkdYc&pfawmfukd cspfvdrfhrnfr[kwfay/ þt aMumif;t&mESifhygwfoufí tcsufESpfcsuf&Sif;jyp&m&Sdygonf/

1/yxr?  qkd;oGrf;rdkufrJhaom,aeYacwfwGif a,½Iukdtenf;i,frQ omcspfMu onf/

aemufqHk;aom ya&mzufumvwGif? a,½IajymMum;onfrSm?

]]rw&m;aomtrIwkdYonf rsm;jym;ojzifh trsm;aomolwkdY\cspfjcif; arwåmonf acgif;yg;vdrfhrnf/ (róJ 24;12)/

,aeYacwfonf raumif;qkd;0g;rIrsm;jym;aomaMumifh? arwåmacgif;yg;aeygonf/ rufo½l;[ife&DajymMum;onfrSm? ]]rw&m;rIxJygoGm;aomtcg? raumif;rIquf vkyf&efaoG;aqmifaernf? xkdtcgaus;Zl;awmfonf (arwåm)vnf;at;pufvkdYvm ygrnf/ ,HkMunfolc&pf,mefwkdYonfvnf;&Sufjcif;r&Sd? pdrf;um;vmrnf? arwåm onfaysmufjy,foGm;ygrnf? i&Jonfbk&m;ocifukd qefYusifaeonf? olawmfpif rsm;ukd zsufqD;aernf? þonf0rf;enf;ylaqG;jcif;umv? arwåmacgif;yg;jcif;aeY &ufumva&muf&SdvkdYvmonfukdjyoonf/}}

xkdYaeY&ufumvtwGif; uREkfyfwkdYtoufr&Sif&Mubl;[lí rnfonfNiif;qkdrnf enf;¿ &SifróJ24;12onf ,aeYuREkfyfwkdY? touf&SifaomaeY&ufumvqkd;twGuf ya&mzufjyKxm;onf[k uREkfyf,HkMunfygonf/ or®musrf;pmya&mzufjyKcsufwkdYukd uREkfyfwkdY,HkMunfMuojzifh ,aeYacwfumvukd ajymjcif;r[kwf[k rnfolajymEldif rnfenf;¿

]]rw&m;aomtrIwkdYonf rsm;jym;ojzifh trsm;aomolwkdY\? cspfjcif; arwåmonf acgif;yg;vdrfhrnf/ (róJ24;12)/

uREkfyfvli,fb0ü xufjcrf;uGJaom yxrw½kwfESpfjcif;toif;awmf\ toif;om;wpfa,mufjzpfcJhonf/ xkdtoif;awmf\ toif;om;rsm;wOD;ESifhwOD; rw&m;pGyfpGJumtjypfzkdY wkdufEkdufajymqkdMuonf/ ]]c&pf,mefrsm;onf rSefuefaom olrsm;}} r[kwfMubl;[lí awG;cJhonfzl;onfudk trSwf&rdonf}} uREkfyfu,fwif jcif;&&SdNyD;aemufwGif? xkdolwkdYonf toufwmrajymif;vJMuaomol? c&pf,mefr [kwfonfukdem;vnf&ygonf/ arwåmacgif;yg;&jcif;onf tjypfcGifhvTwfjcif;cH&NyD; toufwmrajymif;vJjcif;aMumifhjzpfygonf/ ]]tenf;i,fomtjypfcGifhvTwfjcif;cH& vQif? tenf;i,fomcspfwwfonf}} tjypfcGifhvGwfjcif;rcH&ao;aomolwkdYonf pdwfqdk;rmefwwfvQufcg;oD;&ifhpGm toif;awmfrSxGufcGgoGm;rnfjzpfonf/ £Zuf0wfa&;om;oDuHk;cJhonfrSm-

-rw&m;rIjynfhESpfvQuf&Sd
   usdefqJjcif;Ekwf>rwftpOf
,HkMunfjcif;vnf;r&Sdem;rvnf
    arwåmvnf;at;pufoGm;

-ukd,fawmfonf tjref    erdwfvu©Pm jyawmfrlrnfvm;¿
ukd,fawmfukdom ,HkMunfukd;pm;zkdY
    uwdawmfay;awmfrlrnfvm;¿
(1674-1748 £Zuf0yfoDuHk;aom ]]tjypfESifhjynfhESufpOf}}"r®oDcsif;)

,aeY ]]tay:,Hqefc&pf,mef0g'D}}wkdYonf rSm;,Gif;rI\ tajccHtpjzpfvm onf/ zefeD;ESifhaemufvkdufwkdYaMumifh oef;aygif;csDaom r,HkMunfolrsm;tm; toif;awmfü toif;om;rsm;tjzpf&SdaeMu&onf/ toif;om;^oljzpfvmzkdYar; jref;ppfaq;jcif;r &SdawmbJh? vufajrmufoabmwlvufcHjcif;jzifh ]]a&SUqufí}} ]]tjypfom;wkdY\ qkawmif;oHonfyrm}} qkawmif;umjzifh toif;om;tjzpf vu©HMu&awmhonf/ xkdolwkdYonf or®musrf;pmawmfESifhtnD rdrdwkdY\tjypf twGuf aemifw&jcif;r&Sd? a,½Iocifukd tenf;i,frQomcspfNyD; toif;awmf\ toif;om;tjzpfr,HkMunf olrsm;ukd toif;om;tjzpfvu©HMu&awmh\/ þuJhokdY ,HkMunfolc&pf,mefrsm; tzkdY½IyfaxG;p&m? 0rf;enf;p&mtjzpfusef&pfcJh&onf/

]]rw&m;aomtrIwkdYonf rsm;jym;ojzifhtrsm;aom olwkdY\cspfjcif; arwåmonf acgif;yg;vdrfhrnf}} (róJ24;12)/

xkdYokdYaom c&pf,mefrsm;ukd &SifaygvkuBudKwifí Asm'dwfaz:jycJhygonf/ c&pfawmfbk&m;ukdykdí cspfrnfhtpm; ]]ukd,fukdukd,fcspfaomol}} (2wd3;2)[lí Asm'dwfay;cJh\/ ,aeYuREkfyfwkdYonf ]]tay:,Hqef0g'D}}wkdY\ vrf;nTef;rIatmuf okdYa&muf&SdvkdYvmygNyD/

vrf;vGJapaomolwdkYaMumifh tjypfonf toif;awmfxJüaygif;pyfvmNyDjzpfí? ppfrSefaom toufwmajymif;vJolwkdYtaejzifh c&pfawmfESifhykdíeD;uyf&rSmjzpfNyD;? rdrdwkdY\tjypfi&JrScGifhvTwfjcif;ukd &&SdaomaMumifhykdí a,½Iukdcspfwwf&rnfjzpf onf/

-ukd,fawmfukd cspfEkdifrnf
    c&pfawmf&Sif
pdwfygvQufESifhapmif;onf em;anmif;ocif
   þywåemrjywf
tpOfavQufrnf&Sifjrwf
    ukd,fawmfukdom
cspfaprlyg

oHNydKifukdxyfqkdonfµ

-tpOfavQufrnf&Sifjrwf
   ukd,fawmfukdom
cspfaprlyg
   ukd,fawmfukdomcspfyg\/ 1818rS1878 {vdZbwfy&efoD;pf oDuHk;
a&;om;onf/

]]xkdYaMumifh igqkdonfum;? olonfrsm;pGm aomtjypfwkdY ESifhvTwf onfjzpfí tvGefcspfwwf\/ tenf;i,faomtjypf vGwfaom olonftenf;i,frQomcspfwwfonf[krdefYawmfrl\ (vkum 7;47)/

2/'kwd,?  uREkfyfwkdYonf tjypfcGifhvGwfjcif;cH&aomtcg? a,½IukdcspfwwfzkdY uRekfyfwkdYtm; a&YTvsm;apygonf/

atmufygusrf;ykd'füygaom trsKd;orD;onf tjypfcGifhvTwfjcif;ukd eufeJpGmodjrif cHpm;cJh&onf/ EkwfuywfawmfrdefYawmfrlonfrSm?

]]xkdNrdKYüqkd;aomrdef;rwOD;onf...ikda

rdrdwkdYtoufwmtopfwzef arG;zGg;vmzkdY þtaMumif;t&monf c&pf,mefwkdY trSwf&oifhaomtcsufyifjzpfygonf/ tu,fí oifüppfrSefaom ajymif;vJjcif; tawGUtBuHK&SdcJhrnfqkdvQif? oifhtjypfESifhygwfoufí pdwfrouf romp&m&SdorQ tm;vHk;twGuf cGifhvTwfjcif;&&SdNyD;aMumif; oHo,yGg;p&mrvkdawmh ay/ oifhtjypfi&JrS a,½Ioifhtm; u,fwifNyD;jzpfaMumif; oifonfcGifhvTwfjcif; &&SdNyDaMumif; oHo,&Sif;&ygrnf/ oifhtjypfaMumifh qkd;oGrf;rdkufrJhrI&SdorQtxJu oifhtm;tHMozG,f a,½Iu,fwifNyD;jzpfaMumif; owd&ae&rnfjzpfrnfµ oifh toufwmat;pufarS; rSdefaecsdeffwGif? qkawmif;jcif;? wyg;olwkdYtm; {0Ha*vda0iSgjcif;jzifh aEG;axG;vmygvdrfhrnf? oifhtjypfi&JrS oifharQmfvifh&mokdY ykdYaqmifay;NyD;jzpfaMumif; owd&ae&rnfµ a,½I\arwåm*½kPmawmfukd tNrJo wd&NyD; olYtm;ykdícspfwwf&ygrnf? xkdYtcg oifonfatmufygtwkdif; oDqkdEkdif rnf?

-tpOfavQmufrnf &Sifjrwf
   ukd,fawmfukdom
cspfaprlyg...µ

jyefvnfí¤if;oDcsif;ukd oDqkdonfµ

-tpOfavQmufrnf &Sifjrwf
   tpOfavQmufrnf &Sifjrwf
   ukd,fawmfukdom
cspfaprlyg...µ

aygvfckyfpfa&;om;aom ]]aumif;uifrSrD;}}[laom pmtkyfukd uREkfyfzwfcJhyg onf/ (Evangelical Press, 2009). ppfrSefaomtoufwmajymif;vJjcif;[lonf rdrd \tjypftaMumif;ukd rSefuefpGmodem;vnf&rnf[k odu©mawmf&ckyfpfu ajymMum; cJhygonf/ ]]vlonf rdrdukdukdtaumif;jrifonf b,fawmtcgrS rdrdwkdY\tjypfukd aemifwoHa0*r&&SdMuacs? 0dnmOfawmf\ topfjyKjyifjcif;cH&zkdYvkdygonf/ 0dnmOf awmfuOD;aqmifvmaomtcg? vlonfrdrdukdukdrkef;wD;vmNyD; rdrdwkdY\Zmwdyuwd ukdpGefYy,fvmrnfjzpfonf? uaeYw&m;a[mq&mtrsm;wkdYonfvnf; ]]tjypfESifh aemifww&m;ukd ra[mMum;Muawmhay}}[kckyfpfajymMum;cJhygonf/ a,½Ic&pfemr awmftm;jzifh idk,kdNyD;bk&m;ocifxHawmfyg;u *½kPmawmfukd awmif;avQmufzkdY? vkdtyfygonf[lívnf; ajymMum;cJhygao;onf/ ]]uREkfawmfrsm; toif;awmfwkdY onf xkduJhokdYaom tcsuftvufrsm;ukd arYarYavQmhavQmharYaeMuygonf [lí vnf;ajymcJhygonf/ vlawG[mwpHkwckjyKvkyfzkdY c&pfawmfocifxHquf uyftyfESH xm;Muygonf/ okdYaomfvnf; bk&m;ocifxHawmfyg;u *½kPmawmfukd awmif; avQmufzkdY?cJh,Of;Muygonf[kvnf; ajymMum;cJhygonf/ bk&m;ocifxHawmfyg;u oem;jcif;*½kPmawmfukd awmif;avQmufjcif;[lonf aemifwoHa0*&&Sdjcif;vnf; rnf\}} (ibid). tcGefcHrlum; ]]ta0;u&yfí aumif;uifokdYrarQmfrMunfh0HhbJ? &ifbwfukdcwfvQuf? tkdbk&m;ocif? tjypfrsm;aom uREkfyfudkoem;aom *½kPm pdwf&Sdawmfrlyg[k qkawmif;av\}} (vkum18;13)/ odu©mawmf&ckyfpfajymMum;cJh onfrSm?

vlwpfOD;onf bk&m;ocifukdrodem;rvnfbJ? tjypftusLd;tjypfukd vnf; em;rvnf;aomolwpfa,mufonf waeYaomtcgbk&m;ocif taMumif;ukd odem;vnfod&SdcJhygonf/ tjypfukdeufeufeJeJem;vnf; vmNyD; bk&m;ocifukd &SmazGvmygonf bmrSrodem;rvnfjcif;rS ppfrSefaombk&m;ukd &SmazGvmygonf/ xkdolonf rdrd\tjypftwGuf ppfrSefaom aemifww&m;ESifh tjypfcGifhvGwfjcif;&onfhwkdifatmif bk&m;ocifukd &SmazGcJhygonf/ xkdYaemuf olonfu,fwifjcif; pdwfcs rIESifhbk&m;ocifxHawmfygu *½kPmawmfESifh tjypfcGifhvGwfjcif;ukdcHcJh ygonf/ NyD;aemuf 0rf;ajrmufjcif;ESifh aysmf&Tifjcif;toufwmukd quf vufcHpm;&vmygonf (ibid., page 119).

]]a,½Ic&pfawmftm;jzifh bk&m;ocifxHawmfyg;u *½kPmawmfawmif;vQmufjcif;}} onf ppfrSefaomajymif;vJholwkdY toufwmü awG;jrif&ygonf/

(1800-1830'kwd,tBudrfEkd;Mum;a&;umvu tjzpftysuftawGUtBuHKukd odu©mawmf&ckyfpfu az:jya&;om;xm;ygonf/ 0DvQHumabmaqm\ toufwm ajymif;vJjcif;ESifhpyfvsOf;í xdkoluajymMum;cJhonfrSm ]]uREkfyfonftjypf\ eufeJY aomtusKd;tjypfukd od&aomtcg? uREkfyfonf bk&m;ocifukd qefYusifcJholjzpf onf? ajrBuD;\yg;pyfonf[NyD; uREkfyfukd rsKdcszkdY&efom&Sdawmh\}} aemufqHk;aom 0dnmOfppfyGJwGif c&pfawmfonf ay:vmNyD;? bk&m;ocifonf uREkfyf\tjypf&Sd orQukd cGifhvGwfawmfrlí vGwfvyfaomol tjzpfcsrf;omay;cJhonf xkdtcsdefonf 1771?arv? 17&ufn? 9em&Dtcsdefü jzpfygonf/ xkdtcsdefem&Dukd b,fawmhrS uREkfyfrarhyg}} (ibid., pp. 74, 75). 'kwd,tBudrfEkd;Mum;a&;umvwGif? bk&m;ocif onf rpöwmumabmaqmukd toHk;jyKcJh ygonf/

&ufcsufo½l;0gAmhpfonf avrkefwkdif;usa&mufaomaMumifh oabFmukef; ywfrSajy;vTm;&\? olYtjypfaMumifh ikda(ibid.)

a&Smvrkefbl&,fvfonf wufuDrD;vfrdkif;wGif;xJydwfrdí 0dnmOfa&;&m rGrf;Muyf í[kd'Dajy;vTm;NyD; u,fq,fa&; tultnD&onfhtxd bk&m;ocifukd ikd,kdatmf[pf cJhonf/ (ibid.).

0DvQHumAkdaqmhapmeu uREkfyfajymMum;cJhaom olonfu,fwifjcif;cH&NyD; aemuf{0Ha*vdw&m;ukd a[mMum;cJhygonf/ 0wfjyKtpnf;ta0;wpfae&mü xkdolu?

&mcsDaom olwkdYonfoem;jcif; *½kPmawmftwGufikd,kdqkawmif;cJhMu\ tcsKdYaomolwdkYum;? 0dnmOfa&;&mtwGuf? wpfem&D? ESpfem&D? wcsKdYwkdYu ajcmufem&D? tcsKdYqkd&if ukd;em&D? q,fESpfem&DESifhwpfq,f ighem&Dtxd bk&m;ocifa&SUawmfarSmuf0,f qkawmif;atmf[pfMu\-xkdYaemufxkdol wkdYonf vufoD;vufarmif;wef;NyD; bk&m;ocif\ tHhMozG,fowif; aumif;ukd a(ibid., p. 80).

odu©mawmf& ckyfpfajymMum;onfrSm? ]]þt&monf uREkfyfwkdYtm; tHhBop&mrjzpfap yg? txdwfwvefYvnf;rjzpfapoifhyg? xkdokdYjzpfysufvmjcif;qkd&mwGif uREkfyfwkdYü rMumcPawGYBuHK&aom tjzpftysufr[kwfyg}} (ibid., p. 83). 0DvQHumaqmabm ajymMum;cJhonfrSm?

nDtukdprufpfonf olpdrf;{nfhonf wpfa,mufzkdYuRefawmfESifhwaeY aomnaecif;wGif? twlwuGqkawmif;cef;xJr0ifao;cif? væuf&nf aomufjzpfcJhonf/ csufcsif;qkdovkdyif uRkefawmfonfEkwfukdzGifhíqk awmif;cJh\/ xkdolonf 0dnmOfawmfwkdYxdaomaMumifh olY0dnmOf (qif;&Jjcif;)twGuf Ekd;Mum;cJhygonf/ xkdoluJhokdY 0dnmOfa&;twGuf jyif;xefaomolukd b,fawmhtcgrS rawGUzl;cJhyg? rMumrSDwGif0dnmOf rGef;Muyfjcif;rSvGefajrmufum;? oem;jcif;*½kPmawmfESifh0rf;ajrmuf jcif;?(c&pfawmf)tjypfcGifhvTwfjcif;aus;Zl;ukd cHpm;cJhygonf (ibid., p. 85)

0DvsHumaqmabm ajymMum;cJhonfrSm?

wcsKdYaomolwkdY\ 0dnmOfa&;&mrGef;Muyfjcif;rS vGefajrmufzkdY? aeYnaygif; rsm;pGmqkawmif;ikd,kdum? bk&m;ociftxHawmfuoem;jcif; *½kPawmf ukdawmif;avQmufoH0wfjyKausmif;xJu uREkfyfMum;aeygonf/ oefY½Sif; aom0dnmOfawmfonf tjypfukdaz:jyí tHhMozG,ftrIjyKaomaMumifh xkdolwkdYonf 'l;axmufqkawmif;cJhMu\/ xkdolwkdYonftrSefwu,fyif? 0dnmOfa&;&mtouf&Sifjcif;ü ½IyfaxG;jcif;rsm;ESifh&ifqkdifcJhMuonf/bk&m; ocifonf xkdolwkdYtm;oem;jcif; *½kPmawmfukdjyocJh\/ xm0&t oufukdvnf;ay;tyfcJhygonf/ tmrif? tmrif/ (ibid., pp. 87, 88).

trsKd;orD;wOD;vnf; toufwmrajymif;vJbJ? bk&m;ausmif;ukd yHkrSefwufa&mufcYJonfrSm tESpf30jynhfygNyD? bmo0ifwOD;omjzpfcJhonf/ olonf bk&m;ocifom;awmfukd vufcHjcif;r&SdbJ? tEå&,fusa&mufzG,ftaetxm;ü yif&Sdaeonf/ topfwzefarG;zG;jcif;r&SdbJaumif;uifbHk0ifpm;zkdY rjzpfEkdifay? ESvHk; om;xJql;&SScHpm;vmrdonf? 'l;axmufí rdrd\tjypf'kp&kduftwGuf 0rf;enf;ylaqG; vQuf? bk&m;ocifxHawmfyg;oem;jcif; *½kPmawmfukd awmif;avQmufcJhygonf/ ]]bk&m;ociftjypfi&JxJrS u,fEkwfawmfrlyg}} [lí ikd,kdqkawmif;cJh\/ aMuuGJpGm jzifhatmfí qkawmif;cJhaomaMumifh olYxHokdY(ibid., p. 90).

0DvsHumabmaqmu vlwOD;\ajymif;vJjcif;ukd þuJhokdYaz:jycJhonf/

xkdolxHokdY tvnfoGm;a&mufzkdY uREkfyftm;zdwfMum;jcif;? ol\qkawmif; oHukdMum;aeonf? xkdolESifhMumMum(pum;)rajymjzpfyg? Xkdolonf 0dnmOfwkdYxdrIaMumifh Ekd;Mu;vmNyD;oem;jcif; *½kPmawmftwGufikd,kd qkawmif;cJhonf/ xkdolESifhtwlqkawmif;NyD;aemuf? uREkfyfonfjyefxGuf vmcJhonf? naecif;tcsdefwGif olYtm;ac:NyD;vQuf? wavmuvHk;\ tjypfukd ,laqmifoGm;cJhaombk&m;[lí vwfndK;xkd;jyNyD;? bk&m;ocif onf oltm;oem;jcif; *½kPmawmfukd jyoojzifh xkdolu ]]uREkffyf\ 0efykd;ajzavQmhoGm;ygNyD? uREkfyf\tjypftm;vHk;ukd cGifhvTwfygNyD;emrawmf kef;BuD;ygapaomf}}µ[lí a(ibid., p. 90).

odu©mawmf&? ckyfpfajymMum;cJhonfrSm? olwkdYonfvlwkdYtm; ]]tay:,Horm; c&pf,mef}} wkdYxHykdYaqmifaejcif;r[kwfyg? olajymMum;onfrSm? ]]olwkdYonf {0Ha* vdowif;aumif;ukd tifwkduftm;wkdufa[mMum;cJhonf? armarmyef;yef;wyg; olwdkYukd bk&m;ocifvufawmfta&mufBudK;pm;í ykdYaqmifcJhMuonf}} u,fwifjcif; [lonf tjypfom;wkdYtaejzifh c&pfawmfxHOD;pGm wkd;0ifcsOf;uyfjcif;r[kwfbJ? c&pf awmfonf 0dnmOfawmftm;jzifh bkef;wefOD;jzifh tjypfom;wkdYxHOD;pGmvma&muf topfjyKjyifjcif;jzpfonfukd xkdolwkdYem;vnfMuygonf/ c&pfawmfonf vlom;wkdY \ ]]qHk;jzwfcsuf}}t& þavmuokdY vlonfbk&m;o ciftay: rSDckdjcif;jzifh u,fwifjcif;&&Sdonfukd odjrif&ygrnf? xkdolwdkYonfrSef aomusrf;pmtay: tav;xm;olrsm;xuf Evangelical toif;awmfwnfaxmifh aeMuonfukd ,aeYawGjrif&ygonf/ xkdolwkdY ,HkMunfonfrSm bk&m;ociftvkyf rvkyfygu xkdolwdkYbmqkdbmrS rvkyfEkdifMuay[lí ,HkMunfvu©HMuygonf/ xkdolwkkdY\ &Sif;vif;csufonf xkdolwkdYukd,fwkdifrsm;pGm tcsdef,lqkawmif;NyD;pdwf tm;xufoefpGmtrSefwu,fvkyfaqmifjcif;ukdajymjyjcif;jzpf\}}(ibid., pp. 104, 105) / a,½IrdefYawmfrlonfum;?

]]xkdYaMumifh igqkdonfum;? olonfrsm;pGmaomtjypfwkdYESifhvGwfonfjzpf í tvGefcspfwwf\ tenf;aomtjypfvGwfaomolonf tenf;i,frQ omcspfwwfonf[krdefYawmfrl\/ xkdrdef;rtm;vnf; oifonftjypfwkdU ESifhvGwfavNyD[k rdefYawmfrl\}} (vkum 7;47-48)/

cH,lcsuft,ltqESifh usrf;ykd'frsm;ukdom ,HkMunfjcif;[lonf aumif;jrwf onfr[kwfay? þuJhokdYtm;jzifh oifonfu,fwifjcif;r&&Sday/ bk&m;ocifonf oifhtm;Ekd;Mum;apygrnf/ oiftjypftusKd;tjypfaMumifh oifhukd'ku©a&mufaprlrnf/ oifhtjypftusKd;aMumifh oihfhukd'ku©a&mufaprlrnf/ oifonftEå&m,fMum;xJ usa&mufaeNyD;? w&m;pD&ifjcif;cH&rnfukd oifhtm;az:jyaeygrnf? oifhtjypfESifh vGwfjcif;twGuf bk&m;ocifonf oifhtm;a,½IxHykdYaqmifygvdrfhrnf/ þt&m rsm;wkdYonf oifhwefckd;tm;jzifh jzpfvmjcif;r[kwfay? oifvkyfaqmifEkdifaomt&m onf tcGefcHyrm &ifbwfukdvufESifhcwfvQuf ikd,dkumqkawmif;toem;cHzkdY&efom jzpfonf/ ]]tjypfrsm;aomtuREkfyfukd oem;jcif;pdwf&Sdawmfrlyg[k qkawmif;av\}} (vkum18;33) ]]uREkfyftm;oem;awmfrlyg}}[laom oifwkdY\"r®oDcsif;pmtkyfeHygwf (7)ukdrwfwyf&yfvQufoDqkdMuygpkdY? rlvESpfjcif;toif;awmf\ "r®oDcsif; ]]cGifhvTwf awmfrlNyD}}[laom "r®oDcsif;ukd oDqkdonf/

-tjypfi&JESifhESvkH;om;aMuuGJ
   aMumuf&THYvQuf ikd,kdyg\ocif
tjypfvTwfjcif;ESifhvGwfajrmufjcif;
    oem;awmfrlyg tkdtzµ

-'ku©qif;&Jjcif; &ifbwfukdvufESifhcwf
    tjypfESdyfpufjcif;cHpm;vQuftpOf
taoG;awmftm;jzifh aq;aMumrlyg
    oem;awmfrlyg tkdtzµ

-rsuf&nftpOfusvQuf ikd,kd
   aumif;uifukd rarQmfrMunfh0H
ukd,fawmfom 0rf;enf;jcif;ukdod
    oem;awmfrlyg tkdtzµ


-tjypfi&JESifhESvkH;om;aMuuGJ
    aMumuf&THYvQuf ikd,kdyg\ocif
tjypfvTwfjcif;ESifhvGwfajrmufjcif;
   oem;awmfrlyg tkdtzµ
(1797-1873 aumaevdt,fvfbefoDuHk;aom]]u,frSawmfrlyg}}
    "r®oDcsif;ukd oif;tkyfq&mrS jyifqifí ]]nOD;,H}} [laomoHpOf jzifhoDqkddonf)/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-w&m;a'oemawmfrwkdifcif a'gufwm*&dwfweftm&fcsefrS &Sifvkum7;36-37ukd zwfMum;ay;onf/
-w&m;a'oemawmf rwkdifcifrpöwmbif*srifcifudwf *&dzufpfrSukd,fawmfukd ykdí
                   cspfyg\}} (1818-1878 ckESpf{vdZbufyD.z&efYwufpf a&;om;oDuHk;onf/

tajcjyKusrf;rsm;

a'gufwmtm&ft,fvf [kdifrma[mMum;onf

MUCH LOVE FROM PARDONED SINNERS

]]xkdYaMumifh igqkdonfum;? olonfrsm;pGmaomtjypfwkdYESifhvTwfonf
jzpfítvGefcspfwwf\/ tenf;i,faom tjypfvGwfaomolonf
tenf;i,frQom cspfwwfonf[k rdefYawmfrl\ (vkum 7;47)/

1/yxr?qkd;oGrf;rdkufrJhaom,aeYacwfwGif a,½Iukdtenf;i,frQ omcspfMu
onf/ &SifróJ24;12? 2wdarm3;2

2/'kwd,? uREkfyfwkdYonf tjypfcGifhvGwfjcif;cH&aomtcg? a,½IukdcspfwwfzkdY
uRekfyfwkdYtm; a&YTvsm;apygonf/ vkum7;37? 38? 18;13? 7;47-48