Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
bk&m;pGefYypfjcif;cHaomu,fwif½Sif

THE GOD-FORSAKEN SAVIOUR

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2012? {NyDv1&ufaeY? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKUwJawmfESpfjcif;toif;awmf? ocif
bk&m;aeY? eHeufykdif;0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 1, 2012

]]oHk;csufwD;tcsdefü a,½Iu? {vd?{vdvmrm&SmAcomed[kBuD;pGmaom toHESifha<u;aBumfawmfrl\/ teufum;tuREkfyf\bk&m;?tuREkfyf\ bk&m; tb,faMumifhtuREkfyfpGefYypfawmfrloenf;[kqkdvkdownf/ (½SifróJ27;46)/

a*oa&SrefO,smOftarSmifxknü qkawmif;jcif;tNyD;wGif? ]],Zfyka&m[dwft BuD;ESifhusrf;wwfyk*¾dKvftBuD;wkdYtzGJ}} a&muf&SdvmNyD; a,½Iukdzrf;qD;csnfaESmifcJhMu onf/ xkdolwkdYonf? ]]rD;tdrf?rD;½I;? vufeufwkdYukdvufpGJvQufvmMu\}}(a,m[ef 18;3)/ a,½Iukd zrf;qD;MuNyD;? ]]usrf;jyKq&m? vltBuD;tuJrsm;pnf;a0;&m,Zfyk a&m[dwfrif;um,zxHokdY aqmifoGm;Mu\}}(róJ 26;57)/ xkdolwkdYonf a,½Iukd w&m;pGyfpGJusdefqJMu\/ a,½Itm;wHaxG;ESifhrsufESmukdaxG;Mu\/ vufoD;jzifhxkd; Mu\/ vuf0g;jzifh &kdufMu\rkwfqdwfukd qGJEkwfcJhMuonf/ (a[&Sm 50;6)/

aemufwaeYeHeufwGif? usrf;wwfyk*¾dKvftBuD;wkdYonf taoowf&efqHk;jzwfcJh Muonf/ xkdolwdkYu a,½Itm;csOfaESmifBuNyD;? a&mr{u&mpfrif;ykEdåydvwfrif;xH ac:aqmifoGm;cJhMuonf/ ydvwfrif;uar;cGef;ar;jref;cJhonf/ ydvwfrif;u vltkyf BuD;wkdYtm; ]]c&pf[kac:a0:aoma,½Iukd tb,fodkYjyK&rnfenf;¿[k ar;jrefaomf? xkdoltaygif;wkdYu? olonfvuf0g;uyfwkdifrSm &kdufxm;jcif;ukdcHygavap[kqkdMu \}}(róJ 27;22)/ xkdaemufydvwfrif; a,½Itm;&kdufESufapvQuf? um;wkdifay:t aoowfapcJh\/ a&mrppfom;wkdYu? a,½Itm;aoG;xGufonfhwkdifatmif usLvHk; jzifh&kdufESufcJMuonf/ ql;jzifh,ufaomql;&pfom&zlukd twif;aqmif;apcJhMu onf/ usLwpfvHk;ukdvnf; vusFmvufawmfESifhukdifapNyD ]]a&SUawmfrSm 'l;axmuf vQuf?,k'&Sifbk&if? ukd,fawmfonf r*Fvm&Sdapownf;[lí ukd,fawmfukdjyuf&,f jyKMu\}} (róJ 27;29)/ vufoD;jzifh xdk;ESpfBuNyD;? usLvHk;jzifhacgif;ukd&kdufcJhMu onf/ xkdolwkdYonf ukd,fawmftm;jyuf&,fjyKMuonfaemuf rif;0wfvHkukdcRwfí olYt0wfukd 0wfapNyD;vQif?vuf0g;um;wkdifrSm &kdufxm;jcif;iSg? xkwfoGm;Mu\/

-a&TaiGacgif;aygif;o&zl ukd,fawmfr&SdcJhyg
   *kPfoa&ysufrSDckdp&mr&Sdyg
taoG;awmfukdom oGef;?aq;aMumoefYpifapvkdiSg
    tjypfom;0dnmOfom ocifo&zljzpf\
um;wkdifonf acgif;aygif;o&zlyif
    EkdifiHawmfonfum;ESvHk;twGif;ü
arwåmpum; taoG;awmfjzifha&;om;
   acgif;awmf0,fql;&pfo&zl
(1914-1993?tD&m?tufzfpwefzDvfa&;om;oDuHk;aom]]ql;&pfo&zl}})/

a,½Ionf vuf0g;um;wkdifukd xrf;cJhonf/ xkdum;wkdifonf av;aom aMumifhvJuscJh&\/ xkdaemufa&mrppfom;wkdYu &Sdrkeftrnf&Sdaom uka&aejynf om;wpfa,muftm; zrf;qD;í a,½Iaemufü vuf0g;um;wkdifukd xrf;apMuonf/ a*gv?a*got&yfokdY a&mufaomtcg? a,½Itm;yHk;&nfukd uyfay;Mu\/ a&mrppf om;wkdYua,½I\ajc? vufwkdYü oHrIdpGJvQuf opfwkdifay:&kdufxm;Mu\/ xkdaemuf um;wkdifukdqGJxlvQuf? rwfwyf&yfapMuNyD; ]]jyuf&,fjyKí? xkdifvQuf a,½Itm; apmifhaeMu\/ (róJ 27;36)/

õþolonf ,k'&Sifbk&ifa,½Iaywnf;[k a&;íacgif;ay:rSm urÁnf;wyfMu \/ b,fzufolckd;wpfa,mufESifh nmbufolcdk;ESpfa,mufwkdY\Mum;ü um;wkdifa y:taocHapMu\/vrf;oGm;vrf;vmaom olwkdYuvnf; ]]bk&m;ocif\ om; awmfrSefvQif? vuf0g;um;wkdifrSqifhavmh}} (róJ27;40) [líacgif;ndwfvQuf uJh&JUMu\/ ,Zfyka&m[wftBuD;wkdYuvnf; ]]þolonfolwyg;wkdYukd u,fwif wwf\/ ukd,fhukdukd ru,fwifEkdifygwum;}}[lí uJh&JUMu\/ £o&v&Sifbk&if rSefvQif vuf0g;um;wkdifrS ,©Kqif;ygavap/ qif;vQifigwkdY,HkMunfMurnf}}(róJ 27;42) [lí uJh&JUcJMuonf/

-qifpG,fa&mifeef;awmfü rpkd;pHcJh
   um&meDum;wkdifay:wGiftaocH
aysmufqHk;0dnmOfrsm; ykdifqkdif&vkdjcif;iSg
    um;wkdifay:rSEkdifiHawmfMunhf½I
-um;wkdifonf acgif;aygif;o&zlyif
    EkdifiHawmfonfum; ESvHk;twGif;ü
arwåmpum;aoG;awmfjzifha&;om
   acgif;awmf0,fql;&pfo&zl

a,½IonfeHeuf9em&DcefYwGif um;wkdifay:wifowfjcif;cHcJh&onf/ rGefYwnfh12 em&DrSrGef;vGJ3em&DtxdtarSmifxk vGrf;rkd;cJhonf/ rGef;vGJoHk;em&DwGif a,½Ionf BuD;pGmaom toHvTifhvQuf ]]{vd?{vd?vmrm&SmAcomed[k BuD;aomtoHjzifh a

um;wkdifonfacgif;aygif;o&zlyif
    EkdifiHawmfonfum;ESvHk;twGif;xJü
arwåmpum;taoG;awmfjzifha&;om;
   acgif;awmf0,fql;&pfom&zl

a,½Iu ]]tuREkfyf\bk&m;? tuREkfyf\bk&m;tb,faMumifh tuREkfyfukdpGefYypf awmfrloenf;¿[k a

1/yxr?a,½Ibk&m;um;wkdifay:ikda

qmvH22;1ü 'g0dwfrif;BuD;ajymMum;cJhonfrSm-

]]tuREkfyf\bk&m;? tuREkfyf\bk&m; tb,faMumifhtuREkfyfukd pGefYypf awmfrloenf;¿ (qmvH 22;1)

a,½Ionf cRuf,Gif;csufr&SdbJ? or®usrf;pmya&mzufjyKcsufwkdYukd jynfhpHkapol jzpfonf/ qmvH22ü az:jyaom 15csufukd um;wkdifay:a,½IjynfhpHkapcJhygonf/ ueOD;?toif;awmfpma&;q&mrsm;u? qmvH22ukd ]]15csufjynfhpkHaom {0Ha*vdo wif;aumif;}}[lí ac:qkdcJhMuonf/ qmvH22;18ü ajymMum;cJhonfrSm ]]tuREkfyf t0wfukd tcsif;csif;cGJa0í tuREkfyftusØDukd pma&;wHcsMu\}}[lí usrf;pmvm? y a&mzufjyKcsufwkdYonf a&mrppfom;wkdYu? um;wkdifajc&if;ü a,½I\0wfvHkukd pma&;wHcsMucJhonf/ qmvH 22;16ü ajymMum;cJhonfrSm? ]]tuREkfyf\ajcvufwkdY ukd xkd;azgufMuygNyD}}[lívmygonf/ a[NAJbmompum;t& ]]xkd;euf}}xkd;azguf ]]aygufatmifazgufonf}}[lí t"dyÜg,foufa&mufygonf/ (John Gill). Zmc&d 12;10ü ajymMum;cJhonfrSm? ]]olwkdYonf rdrdwkdYukdxkd;azgufaom ighukd½Ijrif&Mu vdrfhrnf}}[lí usrf;pmvmygonf/ a[NAJbmompum;wGif ]]cRefaomt&mjzifh xdk; onf? xkd;azgufonf? cGeftm;jzifh toif;xkd;oGif;onf/}} (txl;ojzifh) [lít"dyÜg,f&Sdygonf/ paumzD;vfusrf;pmü qkdxm;onfrSm?

qmvH22onfum;wkdifay: taocHjcif;\ yHk&dyfjzpfygonf/ t&kd;qkd&m wGif(vuf?vufarmif;ycHk;ESifht&kd;uGif;)tqpfwkdYjzpfonf/ ti,f14ü jyif;xefaomcHpm;rIaMumifh aoG;ajrmufrsm;pGmxGufvmonf/ ti,f 14ü pdwfESvHk;wkefvIyfjcif;\ tusdK;oufa&mufrIcHpm;vmjcif;jzpfonf ti,f14ü acR;xGufrsm;í qmiwfaomaMumifhjzpfonf/ ti,f15ü ajcvufwkdYukd xkd;azgufcJhMuonf/ ti,f16ü t0wfcsnfpnf;&kduf onfhemusifjcif;? tcef;i,f17ü? &nf&G,frxm;aomaojcif;jzpfonf/ tajctaew&yftwGuf c&pfawmf\um;wkdifay:taocHjcif;jzifhom jynfhpHkjcif;jzpfonf txD;usefpGmidka(The Scofield Study Bible, p. 608; note on Psalm 22).

a'gufwm[efe&D. trfrkd&D;pfajymMum;cJonfrSm?

qmvH22onf bk&m;ocif\om;awmf? vuf0g;um;wkdifay:wGif tao cH&ef tHhBozG,fya&mzufjyKcsufjzpfonf[kqkd\/ þqmvHusrf;ukdc&pf awmfbk&m;um;wkdifay: a0'emrcHrSDESpf1000tvkdwGif a&;om;cJhjcif;jzpf NyD;? um;wkdifay:taocH&efenf;vrf;Oya'onf xif&Sm;pGmaz:jyNyD;jzpf ygonf/ (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender's Study Bible, World Publishers, 1995 edition, p. 608; note on Psalm 22:1).

a'gufwm*Reftm&f&kdufpfu a,½Ium;wkdifay:taocHjcif; ya&mzufjyKcsufwkdY jynfhpHkNyD;aemuf? aemufxyfya&mzufjyKcsufwpfckukd jyKpkxm;onf/ xkdolajymMum; cJhonfrSm ]]rawmfwqusrf;pm pum;jynfhpHkvmjcif;[lonf rjzpfEkdifacs? uREkfyfwkdYü ckdifvHkaom? or®musrf;pmonf bk&m;ocifrIwfoGif;xm;jcif;ESifh c&pfawmfa,½I taMumif;t&mrsm;pGm oufao&Sdaeygonf/ (vkum24;25-27)/ rkdufrJaomolwkdY omvQif r,HkMunfEkdifjcif;jzpf\/ rsm;pGmaom ya&mzufjyKcsufjynfhpHkjcif; or®m usrf;pmü&Sdaeygonf/ þt&mrsm;tm;vHk;onf bk&m;ocif\pdwfESvHk;awmf yifjzpfygonf}}/ (John R. Rice, D.D., The Bible Garden, Sword of the Lord Publishers, 1982, p.31).

2/'kwd,?a,½Ium;wkdifay: atm[pfa

]]tuREkfyf\bk&m;? tuREkfyf\bk&m; tb,faMumifhtuREkfyfukd pGefYypf awmfrloenf;¿ (róJ 27;46)/

a,½Ionf i&JUxJokdYoGm;a&mufjcif;r&Sdbl;[laom a'gufwmy&duf'&dwfau\ oGefoifcsufvkd trSwf&Munfhyg/ a,½I ]]i&JokdYoGm;a&mufcHpm;jcif;}} [laomt axmuftxm;or®musrf;pmü r&Sdyg[kqkd\/

a'gufwm*Reftm&f&kduf oGefoifajymMum;ouJhokdY ]]tuREkfyf\bk&m;? tuREkfyf\bk&m;? tb,faMumifhtuREkfyfukd pGefYypfawmfrloenf;}} þonf tjypf om;wkdYrD;i&JxJü a0'emcHpm;jcif; yHk&dyfyifjzpfonf[laom oGefoifcsufukd oabm wlygonf? a'gufwm&kdufpfajymMum;cJhonfrSm?

c&pfawmfbk&m;um;wkdifay: jyif;pGmaoma0'emcHpm;jcif;onf tjypf om;wkdY i&JUüa0'emcHpm;jcif;ukd EIdif;,SOfxm;jcif;jzpfygonf/ um;wkdif ay: a,½Ibk&m;a(Rice, ibid., pp. 31, 32).

a,½Ium;wkdifay: atmf[pfa

]]tuREkfyf\bk&m;? tuREkfyf\bk&m;tb,faMumifh tuREkfyfukdpGefYawmfrl oenf;¿ (róJ 27;46)/

i&JxJoGm;a&mufrnfh? rnfolwpfOD;wpfa,muftwGuf arQmfvifhcsuf[lí r&Sdawmhyg/ r,HkMunfaomolwkdY? aoqHk;onfhtcg rnfokdYjzpfvmrnfukd a,½Iajym Mum;NyD;jzpfygonf/ rdefYawmfrlonfrSm?

]]usdefjcif;udkcH&aomolwkdY rmefewfESifhol\ wrefwkdY\tzkdY jyifqifaom xm0&rD;xJokdY ighxHrScGgoGm;Muavmh/ (róJ 25;41)/

]]rkd;rao? rD;rNidrf;&mi&JtwGif;rNidrf;EkdifaomrD;}} (rmuk 9;44)/

]]r&PmEkdifiHü jyif;jypGmaom a0'emukdcH&vQufarQmfMunfhí}} (vkum 16;23)/

a,½IcHpm;cJhaom jyif;xefaoma0'emukd c&pfawmfbk&mtm; Niif;qefaomolwkdY onf xkdae&mt&yfokdY oGm;a&mufa0'emcHpm;&rnfjzpfonf/ xkdolwdkYüukef qHk;csdefr&SdbJ ]]xm0&rD;i&J}}ü a0'emukdcHpm;&Murnf/ (róJ25;41)/ ]]tuRekfyf\ bk&m;? tuRkEkfyf\bk&m;? tb,faMumifh tuREkfyfukdpGefYypfawmfrloenf;¿ [lí ikda<u;atmf[pfMuygvdrfhrnf/ c&pfawmfbk&m;\ cH&aoma0'emrsm;onf tjypf om;wkdY i&JücHpm;&rnfh yHk&dyfjzpfaMumif; uREkfyfwkdY,HkMunfygonf/ xkdYaMumifh oifhtm; c&pfawmfocifukd ,ckyif,HkMunfukd;pm;NyD;? u,fwifjcif;&,lzkdY&ef oifhtm; wkd;vQdK;awmif;yefaejcif;jzpfygonf/ tcsdefraESmif;cif oif,HkMunfvu©H vkdufyg/

3/wwd,? a,½Ium;wkdifay: a<u;aMumfatmf[pfjcif;onf tjypfom;rsm;\ tjypftwGuf ukd,fpm;taocHjcif;jzpfonf/

]]oHk;csufwD;tcsdefü a,½Iu?{vd?{vdvmr&SmAcomed[k BuD;pGmaomt oHESifha<u;aMumfawmfrl\/ teufum; tuREkfyf\bk&m;? tuREkfyf\ bk&m;? tb,faMumifh tuREkfyftm;? pGefYypfawmfrloenf;[k qkdvkdo wnf; (róJ 27;46)/

em;vnfí r&aomocif&JU idka<u;jcif;taMumif;rsm;pGm&Sdaeygonf/ vkomonf or®musrf;ukd tpmroHk;aqmifyJ a,½Ibk&m;vIyf&Sm;oGm;vmjcif;? idka<u;atmf[pf jcif;taMumif; rnfonfh? 'D*&Dtwkdif;twmjzifh wkdif;xGmrnfenf;[laom ajym pum;ukdowd&aerdonf/ aemufqHk;wGif? crnf;awmfbk&m;? om;awmfbk&m; [laom taMumif;t&mukd vlom;ÓPfynmtm;jzifhr[kwfbJ odem;vnfcJh&yg onf/ rnfuJhokdY oHk;yg;wpfqlbk&m;u? yxryk*¾dKvfbk&m;ukd pGefYypfcJhoenf;¿ aemufwGif? olonft½IH;ay;vkdufNyD; ZeD;om;orD;wkdYESifh naepmukdtwlwuG oHk;aqmifcJhygonf/ (1601-1669ckESpf) ysL&Dwefusrf;teufzGifh ol*Refx&ufyfu c&pfawmfbk&m;\ &ifESifhzG,fikda<u;jcif; taMumif;ajymMum;onfrSm? ]]uREkfyf\ bk&m;? uREkfyf\bk&m;[k vlom;taejzifh ikda<u;onf? (tb,faMumifhtuREkfyfukd pGefYawmfrloenf;¿) bk&m;taejzifh? trSm;usL;vGefaeaomolcdk;ukd yg&'dolbHkukd zGifhay;cJh\/ (John Trapp, A Commentary on the Old and New Testaments, Transki Publications, 1997. reprint, volume V, p.276; note on Matthew 27:46).

a'gufwmtm&f.pD.tdyfcsfvef;puD; (1864-1936) ajymMum;cJ&mwGif? aovkqJ atmf[pfa<u;aMumfaomtcg? bk&m;onf xkdoltm;rawGYjrifawmay? cGJcGgjcif;\ tkwfwHwkdif;onf crnf;awmfESifhom;awmfMum;tjypfESifh usdefjcif;tr*Fvm?ujcm; em;apcJh&NyDjzpfonf/ a,½Ionfbk&m;ocifukd qmiwfawmif;wcJh\/ okdYaomf bk&m;ocifu? z,f&Sm;vkdufjcif;jzpfonf/ om;awmfucrnf;awmfukd pGefYypfjcif; r[kwfyg? crnf;awmfupGefYypfjcif;jzpfygonf/ om;awmfonf BuD;pGma<u;aMumf aomfvnf; crnf;awmfjyefvnfírxl;cJhyg/ uREkfyfwkdY\ 0rf;enf;aMuuGJjcif;? aojcif;i&JESifhusdefjcif;tr*Fvmonf a,½Itay: vTrf;awmfrljcif;jzpfygonf/ om;awmfbk&m;onf uREkfyfwkdY\ usdefjcif;tr*Fvmukd ,lwifawmfrlaomaMumifh ]]uREkfyf\bk&m;}}[lí ikda<u;cJhonf/ ]]uREkfyf\crnfawmf}}[lí rikda<u;cJhyg/ ydkifqkdifjcif; uREkfyf\[laom pum;onftmc&musygonf/ okdY aomfjim;vnf; bk&m;ocifonf rsufESmvTJawmfrlcJhonf/ ikd,dkNyD; ol\bk&m;[k a&SYwkd;NyD;ikdíac:qkdcJhygonf/ þonfwGif a,½Ibk&m;\NyD;jynfhpHkjcif;xif&Sm;aeyg onf/ tjypfuif;aom okd;oli,fonf tjypfom;ESifhusdefjcif;tr*Fvmukd cH,lNyD; um;wkdifay: ,laqmifcJhygonf/ (R. C. H. Lenski, Ph.D., The Interpretation of St. Matthew's Gospel. Augsburg Publishing House, 1964 edition, pp. 1119-1120).

a'gufwm&kdufpfajymMum;cJhonfrSm? ]]thHBozG,f&ma,½Ionf tjypfom;uJokdY þavmu\ tjypfukd ,lwifawmfrlcJhonf}} (Rice, ibid., p. 31). wrefawmf&Sifaygvk ajymMum;cJhonfrSm?

]]c&pfawmfonf usrf;pmvmonfhtwkdif;igwkdYtjypfaMumihftaocHawmfrl \/ (1aum15;3)/

wrefawmf&Sifayw½kajymMum;cJhonfrSm?

]]igwkdYonftjypfESifhqkdifaom t&mütaojzpfí rwfjcif;t&mü touf &SifaprnftaMumifh igwkdY\tjypfrsm;ukd ukd,fwmfwkdifopfwkdifrSm cHawmf rlNyD/ (1ay 2;24)/

uREkfyfwkdY\ tjypftpm;? a,½IonftaocHawmfrlcJNyDjzpfonf/ ]]igwkdYtwGuf aMumifh usdefjcif;udkcH&aomoljzpfí}} (*vm 3;13)/

a,½Ionf? uREkfyfwkdYukdaojcif;i&JUrS a&G;Ekwfu,fwifvkdiSg? um;wkdifay: taocHay;qyfcJNyDjzpfygonf/ xkduJokdY cspfjcif;arwåmawmfu? uREkfyfwkdYtm; ,HkMunfjcif;ESifhcspfarwåmukd awmif;qkdaeygonf/ a'gufwm0ufpfajymMum;cJh onfrSm? ]]tHhBozG,farwåm? bk&m;arwåmoifhpdwf0dnmOf? toufwmwckvHk;tm; awmif;qkdaeonf}} a,½IxHvSnfhNyD; ,HkMunfukd;pm;vkdufyg/ oifhtm; tjypf'Pf pD&ifjcif;rS u,fwifygvdrfhrnf/

-qifpG,fa&muf eef;awmfürpkd;pHcJ
    um&meD? um;wkdifay:wGiftaocH
aysmufqHk;0dnmOfrsm; ykdifqkdif&vkdjcif;iSg
    um;wkdifay:rS EkdifiHawmfMunfh½I
um;wkdifonf acgif;aygif;o&zlyif
    ekdifiHawmfonfum; ESvHk;twGif;ü
arwåmpum;taoG;awmfjzifh a&;om;
   acgif;awmf0,f ql;&pfo&zl

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif a'gufwm*&dweft,fvfcsefrS ½Sifrmuk 15;24-34 txdukd zwfMum;ay;ygonf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*srifcifudwf *&dzufpfrS
         (1914-1993 tD&m tuf,fpwufzD;vf) oDuHk;a&;om;aom ]]ql;&pfo&zl "r®oDcsif;ukd oDqkday;yg onf/

tajcjyKusrf;rsm;

bk&m;pGefYypfjcif;cH&aomu,fwif&Sif

THE GOD-FORSAKEN SAVIOUR

a'gufwmtm&ft,fvf[kdifrm a*stm&fa[mMum;onf?

]]oHk;csufwD;tcsdefü a,½Iu? {vd?{vdvmrm&SmAcomed[kBuD;pGmaom toHESifha<u;aBumfawmfrl\/ teufum;tuREkfyf\bk&m;?tuREkfyf\ bk&m; tb,faMumifhtuREkfyfpGefYypfawmfrloenf;[kqkdvkdownf/ (½SifróJ27;46)/

(a,m[ef 18;3? ½SifróJ 26;57? a[&Sm, 50;6? ½SifróJ 27;22?
24?29?36?40?42)

1/yxr?a,½Ibk&m;um;wkdifay:ikda<u;? a<u;aBumfjcif;onf "r®a[mif;ya&m zufjyKcsufrsm;jynfhpHkzkdY&efjzpf\<br /> qmvH22;1? 18?16? Zmc&d 12;10/

2/'kwd,?a,½Ium;wkdifay: atmf[pfa<u;aMumfjcif;onf tjypfom;wkdY\ i&JUü jyif;xefpGm cHpm;rIyHk&dyfyifjzpfonf/
vkum16;24? 1aum2;14? róJ 27;4? róJ 25;41 ? rmuk 9;44? vkum 16;23

3/wwd,? a,½Ium;wkdifay:a<u;aMumfatmf[pfjcif;onf tjypfom;\ tjypftwGuf ukd,fpm;taocHjcif;jzpfonf/
1aum 15;3? 1ay2;24? *vm 3;13/