Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
c&pfawmfryg0ifaom c&pf,mefbmomukd trSefjyKjyifjcif;

CORRECTING CHRISTLESS CHRISTIANITY!

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2012? rwfv25&uf? ocifbk&m;aeY?eHeufydkif;? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKY? wJawmfESpf
jcif;toif;awmfü a[mMum;aoma'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 25, 2012

]]taMumif;rlum;a,½Ic&pfwnf;[laomvuf0g;uyfwkdifrSm taocHawmfrl aomocifrSwyg;? tb,ft&mukdrQoifwkdYwGif igrodvdk[kigpdwfjyiSef; jcif;&Sd\}}(1aum 2;2)/

'DuaeYtuREkfyf\w&m;a'oemacgif;pOfukd ]]c&pfawmfryg0ifaomc&pf,mefbm omukd trSefjyKjyifjcif;µ}}[lí acgif;pOfwyfygrnf/ ocifa,½Ic&pfawmfuuREfkyf wkdY\bmoma&;wcg;ukd ydwfaevkdufNyDjzpfonf/ a,½Iukdraumif;rIjynhfESufaom aeY&uftcsdeftcgwGifum;wkdifay:taoowfcJhMuonf[laom w&m;a'oemawmf ukdoifvnf;Mum;zl;em;0&Sdygrnf/ tenf;usOf;tm;jzifh c&pfawmf\taMumif;ukd w&m;a'oemajymMum;Muonf/ c&pfawmf\ um;wkdifay:taoowfjcif;ukdrl ra[mrajymoavmufjzpfaeygNyD/ ,aeYuREkfyfwkdYc&pfawmfbk&m;ESifhum;wdkifay: taocHjcif;a'oemukd b,fae&müem;axmifMu&rnfenf;¿ tDpmwmyGJawmfaeY tcsdeftcgüvnf; w&m;a[mq&mwkdYonf c&pfawmfbk&m;\jyif; xefpGmcHpm;&jcif;taMumif;ukd ra[mMum;Muayµ 'DuaeYwGif c&pfawmfbk&m; ociftm;?toif;awmfwHcg;ydwfxm;MuNyDjzpfonf/ olonftoif;awmfjyifywGif rwfwyf&yfae&NyD; avm'dudNrdKY&Sdtoif;awmfuJhokdYjzpfaeayNyDµ

a'gufwmrkdufu,fa[mwefu ]]c&pfawmfryg0ifaomc&pf,mefbmom}} [líac: aompmtkyfukda&;om;cJhygonf/ (Baker Books, 2008). a'gufwma[mwefuajym Mum;onfrSm ,aeYüw&m;a[mq&mrsm;? c&pfawmfum;wkdifay:taocHjcif;t aMumif;ukd ra[mMum;awmay/ xkdolajymMum;onfrSm?

.c&pfawmfryg0ifaom c&pf,mefbmomonf(ae&mwum)tajymif;tvJr vkdvm;aomawG;ac:olrsm;ESifhtjcm;*kdPf;uetoD;oD;wkdYü pD;qif;aeayNyD/ c&pfawmfonf tjypfom;wkdY\wckwnf;aom arQmfvifh&mjzpfjcif;ukd tm½kH pl;pkdufrIavsmyg;apygonf/ t&m&mukd bk&m;ocif\oefY&Sif;jcif;tm;jzifh wkdif;oGm;uREkfyfwkdY\aysmf&Gifjcif;jzifh wkdif;xGm;aeMuNyDjzpfonf/ tu,f í xkdokdYjzpfvmjcif;onf trSefta&;ygrIjzpfaeygvQuf? ,aeYtar&du &Sdtoif;awmfrsm;onf pdwf\cHpm;rIuvTrf;rkd;í vufawGYusaotoif; awmftaMumif;t&mESihfqufpyfrI&Sdaomtoif;awmf?taxmuftuljzpfap aomtoif;awmf? atmifjrifaomtoif;awmf urÇmwckvHk;EIdif;,SOfp&m? aMu;rHkuJhokdYjzpfvmNyD? ,aeYtoif;awmf?awmfawmfrsm;rsm;ü avmuDynm a&;tzGJYtpnf;ESifhukd,ftm;udkukd;? tzJGUtpnf;rsm;updwfauseyfvufcHp&m taMumif;r&Sdaom toif;awmfrsm;uREfkfyfwkdYrawGYMu&awmhay/ (Christless Christianity, pp. 26, 15-17).

a'gufwma[mwefonf ajymif;vJjcif;ukdrvkdvm;aom ESpfjcif;toif;awmfu av,Ofarmif;wOD;ay;tyfaoma'oemacgif;pOfrsm;ukd ukd;um;cJhygonf/ a'oem awmfacgif;pOfrsm;onf atmufygtwkdif;jzpfygonf/

]]oifhukdoifhtaumif;bufurnfokdYcHpm;rvJ}}
]]pdwfzdpD;rI'PfrnfokdYatmifjrifausmfvTm;rvJ}}
]]atmifjrifaom b0rnfokdYykdifqkdifovJ}}
]]oifvuf0,frykdifqkdifaomaiGaMu;rnfuJhokdYykdifqkdifrvJ}}
]]atmifjrifaom rdom;pk\vQKdY0Sufcsuf}}
]]zdtm;ukd rnfuJhokdYausmfvTm;rvJ}} (ibid., p.49).

c&pfawmfum;wkdifay:taocHjcif;ukdum; raz:jyxm;ay/ c&pfawmfbk&m;ukd vuf cHBudKqkdjcif;rjyKaom toif;awmfrsm;ü tr*Fvmoufa&mufygapownf;µ

ajymif;vJjcif;ukd rvkdvm;aomtoif;awmfrsm;onf? rnfokdYaysmf&Gifjcif;ESifh atmifjrifBuD;yGg;a&;w&m;a'oemawmfukd? usrf;ykd'fwykd'fNyD;aemufwpfykd'füajym Mum;onf/ ,aeY uREkfyfwkdYynwfawmfESifh {0Ha*vdowif;aumif;a[mMum;jcif;r Mum;&vkeD;yg;jzpfvmygNyD/

]]taMumif;rlum;? a,½Ic&pfwnf;[laom vuf0g;um;wkdifrSm taocHawmfrlaom ocifrSwyg;? tb,ft&mudkrQ oifwkdYwGif igrodvkd[k igpddwfjyXmef;jcif;&Sd \(1aum 2;2)/

þusrf;ykd'fuJhokdYajymMum;aom w&m;a[mq&mwkdY\ w&m;a[moHukdMum;emzkdY tifrwef&Sm;yg;aeayNyD/bk&m;ocifuREkfyfwkdYtm;rpawmfrlygµc&pfawmfbk&m;ocifonfavm'dudtoif;awmftm;rdefYMum;awmfrlouJhokdYrsm;pGmaom? toif;awmfwkdY tm;rdefYawmfrlaeyg onf/

]]xkdokdYtat;r[kwftylr[kwf? aEG;½kH&SdaomaMumifhig\cHwGif;onf oifhukdaxG;vkNyD/ oifuvnf;igonfOpöm&wwf\/ b@mrsm;ukd qnf;yl;NyD/ wpHkwckukdrQrvkd[kajymqkdí ukd,fwkdifyifyef;jcif;? oem; zG,fjzpfjcif;qif;&Jjcif;?rsufpduef;jcif;? t0wftcsnf;pnf;&Sdjcif;jzpf onfukdrodygwum;}} (Asm'dwf 3;16-17)/

uREkfyfvli,ft&G,fwGif? a'gufwmtm&f? *sDvDESifha'gufwm'AvsL;at.c&pöf a0vfwkdYa[mMum;aom {0Ha*vdowif;aumif;em;axmifzkdY rkdifaygif;rsm;pGmokdYum; armif;oGm;ae&ygonf/ vuf0g;um;wkdifay:c&pfawmftaocHjcif;owif;ukdMum; emcJhygonf/ okdYaomf? uaeYtoif;awmfrsm;onf ayghvfaw;oHawGtm;jzifh w&m; yv’ifüoDqkd{usL;Muonf/ &dyfcf0g&efu toif;awmfwkdY\&nf&G,fcsufrsm;ukdwkd; jr§ifhaqmif&GufcJhonf/ xkdol\enf;vrf;rsm;wGif?

1/a&mhpf*DwmESifhtjcm;aomwl&d,mrsm;yg0ifjcif;
2/a&SUrlv"r®oDcsif;uG,faysmufjcif;
3/ae&mü tjcm;aomwl&d,mukdtpm;xkd;jcif;
4/0wfjyKukd;uG,fjcif;ü t0wftpm;rsm;
5/qkawmif;tpnf;ta0;rjyK&awmjcif;
6/or®musrf;pm bmomjyefjcif;
7/]]toif;awmf}}ESifhESpfjcif;ukd toif;awmfemrnftoHk;jyKjcif;ukd
       z,f&Sm;jcif;
8/c&pfawmfbk&m;\um;wkdifay:taocHjcif;taMumif;ukd a[majymjcif;avQmh
      yg;vmjcif;
9/]]u,fwifjcif;}}? ]]aysmufqHk;vlom;}}? ]]rD;i&J}}
      ]]taoG;awmf}}ESifhtopfwzef
      arG;zGm;jcif;paomw&m;a'oemrsm;ukd z,f&Sm;jcif;
10/aysmufqHk;jcif;ESifh u,fwifjcif;ukd topfjyKjyifajymif;vJolrS
      ]]r,HkMunfol}} tjzpfokdY ]]ajymif;vJay;jcif;}}/

w&m;a'oemawmfu wpHkwckukdvkyfapvkdiSg vIdUaqmfay;onf/ rsm;aomtm;jzifh w&m;a'oemawmfrsm;onf a,½Ic&pfum;wkdiftaocHjcif;taMumif;ukd &Sm;yg;o avmufra[mMuawmhay/

–2005ckESpf?arv5&ufaeYwGif Pew Forum on Religion and Public Life rS &dyfcf0g &efajymMum;cJhonfrSm? ]]zef'rifw,fvfvpf[laompum;onf 1920wkef;u? ,HkMunfcH,lcsufrsm;5csufxJrS? ay:xGufvmjcif;jzpfonf/ ¤if;onfwif;Muyfaom c&pf,mefbmom0ifwkdY\ usOf;ajrmif;aomtjrifyifjzpfonf/}} [líajymMum;cJh ygonf/ xkdpmtkyf\cH,lcsufu tb,fenf;¿ olt"duaz:jyvkdaomtcsufonf ]]zef'rifw,fvf}}ukd t"duxm;ajymvkdjcif;jzpfonf/ xkdolu¤if;ukd ]]pnf;urf; wif;Muyfjcif;}}ESifh ]]usOf;ajrmif;jcif;}}[líajymMum

;onf-

1/trSm;rygaom or®usrf;pm\ tcGifhwefzkd;
2/tysKdpifrS arG;zGg;jcif;ESifh a,½Ic&pfawmfbk&m;
3/a,½Ic&pfawmfcEåmukd,ftm;jzifh aojcif;rSxajrmufjcif;
4/c&pfawmfbk&m;\ukd,fpm; um;wkdifay:taocHjcif;
5/'kwd,tBudrfc&pfawmfbk&m;<uvmjcif;

¤if;wkdYonf &dyfcf0g&efu ]]wif;Muyfaomt,lESifh}} ]]usOf;ajrmif;jcif;}} [líac: aomt"duusaom tajccHrl5csuf}}yifjzpfygonf/ or®musrf;pmüaz:jyaom tajccH?,HkMunfcH,lcsufrsm;ukd ]]wif;Muyfjcif;}}ESifh]]usOf;ajrmif;jcif;}}[lí ,HkMunf ygvQufxkdt&mxJu rnfonfhtcsufum usOf;ajrmif;vGef;onfukd uREkfyftm; axmufjyay;ygµ uREkfyftaejzifh wckjcif;pDukdoabmwl vu©mxm;ygonfµ ]]a,½Ic&pfawmf um;wkdifay:taocHjcif;ukdrodaom rnfokdYaomoif;tkyf q&m&SdvQif uREkfyftm;axmufjyay;yg}} ]]wkdifawmfem;}}"r®oDcsif;oDqkdonfµ

-wkdifawmfwGif? wkdifawmfwGif
ig0g<um;&mjzpfap
ig\0dnmOfNidrfoufjcif;
0ifonfwkdifatmifjzpfap
    (1820-1915? zefeDa*s.ca&mpfbD oDuHk;a&;om;aom
      ]]wkdifawmfem;rSm}}usL;)

]]w&m;a[mrif;om;}}pyg*sefajymMum;cJhonfrSm?BuD;rm;aomvdrfvnfvSnfhjzm;jcif; onfaysmufqHk;0dnmOfrsm;tm;azsmfajza&;ozG,ftoif;awmfü 0dnmOfwkd;yGg;vmap ygonf/ &dyfcf0g&ef\ b0ukd&nf&G,fcsuf&Sd&Sdarmif;ESifjcif;pmtkyfonfrkdufrJhjcif; jzpf\µ ]]&nf&G,fcsuf&Sd&Sdarmif;Esifjcif;}}vIyf&Sm;rIukd uREkfyfrBudKufrESpfoufygbl;? uREkfyfwkdYtm;vHk;]]a,½Ic&pfum;wkdifay:taocHjcif;}}[laomw&m;a'oemawmfukd omMum;emzkdYvkdygonf/ "r®oDcsif;ukd xyfrHíoDqkdygonfµ

-wkdifawmfwGif? wkdifawmfwGif
ig0g<um;&mjzpfap
ig\0dnmOfNidrfoufjcif;
0ifonfwkdifatmifjzpfap

]]a,½Ic&pfawmf\ um;wkdiftaocHjcif;}} onfom?or®musrf;pmwpftkyfvHk;\ t"d uyifjzpfygonf/ a,½I&SifjyefxajrmufNyD;aemuf? olY\wynfhawmfrsm;ukd rdefYawmf rlonfrSm?

]]udk,fawmfuvnf;?ya&mzufa[mMum;aompum;rsm;ukd,HkEkdifatmifÓPf r&Sd? pdwfcdkifrmaomolwkdY? c&pfawmfonfþokdYyif taocHí rdrdbkef;pnf; pdrfawmfukd 0ifpm;&rnfr[kwfavmh[krdefYawmfrl\? xkdtcgarma&S\usrf; pmrSpí ya&mzufwkdY\ usrf;pmrsm;ü ukd,fawmfukd&nfrSwfía&;om;orQ aomusrf;pmcsufteufukd &Sif;vif;pGmaz:jyawmfrl\}}(vkum 24;26-27)/

]]rdrdESifhygwfoufí or®musrf;pmü a&;om;onfukd &Sif;vif;az:jycJhygonf/}} rdrd taMumif;ukd "r®a[mif;usrf;üa&;om;az:jyonfukd &Sif;vif;az:jyay;ygonf/ xkdokdYa&;om;onfhtwkdif; uREkfyfwkdYvnf;c&pfawmfbk&m;ocif\ taMumif;pHkukd olwyg;wkdYtm;&Sif;vif;a[mMum;&rnfjzpfygonf/}} c&pfawmfyg0ifjcif;r&Sdaom c&pf,mefbmom0ifjzpfaeNyD;vm;¿ uREkfyfwkdY\toif;awmf? uREkfyfwkdY\w&m;y v’ifay:u ]]c&pfawmfESifhygwfoufaomtaMumif;t&mrsm;ukd az:jyzkdYvkdygonf/ 0wfjyKtpnf;ta0;wkdif;ü tjypfom;rsm;ESifh olawmfpifrsm;tm;vHk;ukd a,½Ic&pf\ um;wkdifay:taocHjcif;µ w&m;a'oemawmfukd a[mMum;a0iSmzkdYvkdygonf/ ]]ajym jy&ef0wåK&Sd}} [laom"r®oDcsif;ukd uREkfyftm;&ESpfoufygonf/

-a&S0wåKa[mif;ukdajymav? txufrjrift&m
a,½IESifhbkef;awmfjrwfay? a,½Icspfjcif;arwåm
xkkd0wåKajymygvif;pGm? oli,ftm;ajymonfenf;
uREkffyftm;enf;armyef;yg;? rpGef;EkdifnpfpGef;onf

a&SU0wåKa[mif;ukdajymav? a&SU0wåKa[mif;ukdajymav
a&SY0wåKa[mif;ukdajymygav? a,½IESifharwåmawmf
    (1834-1911 at? uwfo&def; .[efuDoDuHk;aom        ]]a&SU0wåKa[mif;}})/

&dyfpf0g&ef\ ]]&nf&G,fcsuf&Sd&Sdtoif;awmfukd armif;ESif ]]jcif;onf ,aeYtzkdY wckwnf;aomtrsm;r[kwfawmhNyD?]]csrf;om<u0jcif;owif;aumif;}}onfvnf; toif;awmfrsm;toD;oD;wkdYü xkduJhokdYcH,lajymMum;aeMuNyDjzpfonf/ *if;epfckyfy vef;wD.'D*spf? befeD[def;? a*smfpDar,mESifh *sLatvftkd;pwifefwkdYu xkdw&m;a[m q&mwkdYukdwDADzefom;jyifay:Munfh½IcJhMuonf/ *if;epfckyfyvef;ajymMum;onfrSm? ]]oifhtwGif;ESvHk;xJü bk&m;ociftoufr&Sifay? oifonf udk,fwkdiftouf&Sif jcif;jzpfonf? oifonf oD;oeffYbk&m;ocif\ txl;ygq,fxkyfyifjzpf\}} oif[mbk&m;ocifaygAsmµ rSm;,Gif;aomcH,lcsufygµ vlom;wkdYonfxkduJhokdY t"dyÜg,frJhaompum;ukd,HkMunfMuonfµ ]]bk&m;ocifu oifhukdb,fvkdenf; bJjzpfjzpfcspfaeonf}}[lírSm;,Gif;pGmw&m;a[mMuonf/ a'gufwma[mwefajym Mum;cJhonfrSm? ]]bk&m;ocifonf oefY&Sif;onfenf;wl? vlom;wkdYonftusifh pm&dwåtm;jzifhqkd;oGef;ygojzifh c&pfawmf\tpm;xkd; taocHay;jcif;Mum;0if jcif;rvkdtyfay/ bk&m;ocifonf uREkfyfwkdY\rdwfaqGyifjzpfonf/ xdkocifonf uREkfyfwkdYtm;0rf;ajrmufaysmf&Gifapvkdoljzpfonf/ (Horton, ibid., pp. 71, 72). tu,fí oifvnf;xkdol\tawG;tac:onf rSm;,Gif;aeonf[kcHpm;vQif? 2005?Zgefv20&ufaeYu?*sLt,fvfatmpwefESifhav&Dudef;wkdY\ tar;tajzu@ ukd em;axmifMunfhyg/

atmpwefajymMum;&mwGif vlom;wkdYc&pfawmfukd jiif;qefjcif;aMumifh rnfuJhokdYjzpfvmrnfawmhrodyg? xkdtcg.udef;u? *sL;vlrsKd;? rlqvifESifh c&pf,mefr[kwfaom olwkdYtaMumif;ar;jref;cJhonf/ xkdolwkdYu
      rSm;,Gif;Muw,fr[kwfygvm;¿ ([kudef;ar;&mwGif) atmpwefajzMum; onfrSm?olwkdYrSm;wmrSefwmukdawmhuREkfyfrodygbl;? ..okdYaomf bk&m; ocifonf vlom;wkdY\ESvHk;om;ukd w&m;pD&ifygvdrfhrnf/ uREkfyfawmf?
      tazESifhtwl tdEd´,EdkifiHrSmtcsdefMumjrifhpGmaexdkifcJhygonf/ xdkolwkdY\ udk;uG,f,HkMunfrIukd taotcsmrod&yg/ okdYaomfolwkdYonf
      bk&m;ocifukd cspfMuygonf/ taotacsmawmhem;rvnfygbl;? xkdolwkdY\&kd;om;jcif;ukdawmhjrifawGYygonf/ 'gawGaMumifh taotcsm rajymwwfay/ (cited in Horton, ibid., pp.74,75).

]]c&pfawmfb&m;ukd jiif;qefaomolwkdYü rnfuJhokdYjzpfysufvmrnfukd tao tcsmroday/ c&pfawmfukdjiif;y,faomolwkdY rnfuJhokdYjzpfvmrnfukd ]]uREkfyfr odyg}} vlom;wkdYonfc&pfawmfukd vkdtyfonf? rvkdtyfonfukd ]]uRekfyfrodyg}}µ atmpwef\ owif;pum;onf c&pfawmfrdefYawmfrlaom or®musrf;pmESifhuGJvGJae ygonf/ rdefYawmfrlonfhum; ]]a,½Iu igonfvrf;c&D;jzpf\/ or®mw&m;jzpf\/ toufvnf;jzpf\ ighukdtrSDrjyKvQiftb,f olrQcrnf;awmfxHokdYra&muf&}}/ (a,m[ef 14;6)/ rpöwmatmpwefrodaomfvnf;? uREkfyftaotcsmodygonf/ bk&m;ocifrdefYawmfrlaom Ekwfuywfw&m;ukduREfkyftaotcsmodygonf/

]]taMumif;rlum;? qHk;½IH;jcif;okdYa&mufaomolwkdYü vuf0g;uyfwkdifawmf w&m;onf rdkufaomw&m;jzpf\/u,fwifjcif;okdYa&mufaom igwkdYü xkd w&m;onfbk&m;ocif\wefckd;awmfjzpf\/ (1aum 1;18)

/

]]ocifa,½Ic&pfukd ,HkMunfavm/ ,HkMunfvQif oifESifhoif\tdrfol? tdrf om;wkdYonf u,fwifjcif;okdYa&mufMuvdrfhrnf/ (wref 16;31)/

]]xkdocif\emrawmfrSwyg;igwkdYukdu,fwifEkdifaomemrwpHkwckrQaumif; uifatmufvlwkdYwGifray:r&Sd[k ayo½konf xkdolwkdYtm;>rwfqkd\/ (wref 4;12)/

xkdYaMumifh ]]taMumifrlum;? a,½Ic&pfwnf;[laom vuf0g;um;wkdifrSm? taocH awmfrlaomocifrSwyg;? tb,ft&mudkrQoifwdkYwGif igrodvkd[kigpdwfjyiSgef; jcif;&Sd\/ (1aum2;2)/

-wkdifawmfwGif? wkdifawmfwGif
ig0g<um;&mjzpfap
ig\0dnmOfNidrfoufjcif;
0ifonfwkdifatmifjzpfap

'DuaeYacwf? xl;qef;aomaeY&ufrsm;wGif? vuf0g;um;wkdifw&m;awmfukdrsm; aomtm;jzifh tajymif;tvJrvkdvm;aomusrf;pmudk ,HkMunfaomtoif;awmf rsm;a[mMum;jcif;r&SdawmNyD/ xkdw&m;a'oem c&pf,mef,HkMunfolrsm;xHa[m& rnf?topfjyKjyifajymif;vJaomolwkdYukda[m&rnf? okdYygaomfvnf; c&pf,mef,Hk Munfolrsm;¤if;? vuf0g;um;wkdifawmfw&m;awmfukd em;raxmifvkdMuawmayµ xkdtoif;awmfü&Sd ,HkMunfolc&pf,mefwkdY\ ,HkMunfjcif;tm;enf;aeygonf/ xkdw&m;ukd q,fpkESpftqufqufMum;aeygvQuf? c&pfawmfbk&m;ukdcspfí rdrdwkdY\toufwmfukd qufuyftyfESH&efvIdaqmfay;ygonf/ c&pfawmfbk&m;\ vuf0g;um;wkdifw&m;ukd tqufqufMum;&aom ueOD;c&pf,mefwkdYESifh ,aeYjcm; em;vQuf&Sdygonfµ

]]igonf c&pfawmfESifhtwl? vuf0g;um;wkdifrSmtaocHNyD? okdYaomfvnf; touf&Sifao;\/ xkdokdYqkdaomf igonfukd,fwkdifr&Sif c&pfawmfonf igü&Sifawmfrl\(*vm 2;20)/

,þusrf;yk'fuJhokdY rnfoltouf&SifovJ?

]]igjzpfvQif? igwkdYocifa,½Ic&pf\ vuf0g;um;wkdifawmfrSwyg; tb,ft&mESifhrQ*kPf,l0g<um;jcif;r&SdygapESifh? xkdvuf0g;um;wkdifrSm þavmuonf igYtzkdY&kdufxm;jcif;ukd cHvQuf&Sd\/ igonfvnf; þavmutzkdY &kdufxm;jcif;ukdcHvQuf&Sd\/(*vm 6;14)/

bk&m;ocifrpawmfrlygµ c&pfawmfbk&m;vuf0g;um;wkdifay:taocHjcif;w&m;ukd uREkfyfwkdY\w&m;yv’ifay:uae a[mMum;MuygpdkYµ c&pfawmfbk&m;\um;wkdifay: taocHjcif;w&m;r&SdbJ rnfolwpfOD;wa,muftzkdY arQmfvifhw&m;r&Sdygµ ]]okd;ol i,f\ um;wkdifawmfem;}} "r®oDcsif;oDqkdonfµ

-wkdifawmfem;ae&mcsxm;
   um&meDukef;ay:rSm
csrf;om;ay;oufprf;a&onf
   vlwkdif;zkdY pD;ae\
wkdifawmfwGif? wkdifawmfwGif
    ig0g<um;&mjzpfap
ig\0dnmOfNidrfoufjcif;
    0ifonfwkdifatmifjzpfap
(1820-1915. zefeD; a*sc&mhpfpbD oDuHk;aom ]]wkdifawmfem;}})/

uREfkyfonf w&kwfESpfjcif;toif;awmf\ toif;om;tjzpf 24ESpfMumcJhonf/ uREkfyf\q&ma'gufwmwDarmaovif;onf "r®a[mif;usrf; okawoDwpfOD;jzpf onf? a'guwmvifonf aemufqHk;touf98ESpftxd toif;awmfü w&m;a'o ema[mMum;cJhygonf/ xkdq&ma[mcsufwkdYonf uREkfyf\tawG;tac:xJpD;qif; aeygonf/ uREkfyftm;ajymMum;cJhonfrSm tjcm;aomolwdkYxH {0Ha*vdowif; aumif;jyefYMum;&ef bk&m;ocif\tvkd&Sdonf[k tuREkfyfarQmfvifhygonf}} [lí a[mMum;cJhonf/ xddxdrdrdajymaompum;jzpfonf/ xkdtcsdefxkdpum;ukd em;rvnfEkdifatmifjzpfcJhonf/ tuREkfyftaejzifh trIawmftwGufvkyfoifho avmufaqmif&GufaeNyDbJ[lí awG;rd\ a'gufwmvif;ajymorQarhypfcJhNyD/ vGefcJh aomt*FgnwGif bk&m;ocifuREkfyftm;ajymjyaeonf/ ]]xkdq&majym Mum;rSefonf ukdoiftodjzpfonf}}[líqkd\/ ]]xkdYaMumifh tifwmeufay:rSwpfqifh {0Ha*vd w&m;a[mMum;jcif; atmifjrifaejcif;jzpfonf/}} xkdtawG;tac:twGuf pdwfvIyf &Sm;cJh\aocsm pGmqHk;jzwfNyD;jzpfonf;/ onfreufa[mMum;aom þa'oemawmf vnf;tifwmeufjzifh urÇmtEYSHa[mMum;&efjzpfonf/

toif;awmfü a[mMum;aom{0Ha*vdowif;aumif;onf 'Davmhpftdef*s,fvdwf NrdKUvnf;a[mMum;aeygonf/ c&pfawmfociftzkdY? oifonfvrf;qHk;? vrf;cG? acs; qkdif? aumvdyfwkdYqDoGm;a&mufNyD; {0Ha*vdowif;aumif;a[mMum;yg? uREfkyfþ avmhpftdef*s,fvdwfNrdKUü {0Ha*vdowif;aumif;tzkdY taumif;qHk;ulnDay;rSmjzpf onf/ uREfkyfwkdY\0wfqkd'ftm;jzifh urÇmtqHk;{0Ha*vdxkd;azmuf&ygrnf/ c&pf awmf\taocHjcif;w&m;a'oemawmfukd bmompum;16rsKd;jzifh 0wfqkduf'frSw qifha[mMum;aeygonf/ aemuftywfqkdvQif bmompum;topf2rsKd;jzifh xyfrH xkyfvGifhygrnf/ bmompum;aygif;20txd þaEG&moDrukefrDxkwfvkyfEkdif &efarQmfvifhygonf/ aemuftywfa,½Ium;wkdifay:taocHjcif;ukdrl bmompum; 18rsKd;jzifhxkwfvGGifhygrnf/ t*Fvdyfbmompum;? pydefbmompum;? &k&Sm;bmom pum;? jyifopfbmompum;? ykdvefbmompum;? tl'kd(ygupöwef)bmompum;? [dED´(tdEd´,)bmompum;? vmtkdbmompum;? wmumavmuf(zdvdykdif)bmom pum;? jrefrmbmompum;? ukd&D;,m;bmompum;? *syefbmompum;? tif'kdeD;&Sm;bmompum;? *kd;*dk;w½kwfbmompum;? a&SYacwfw½kwfbmompum;? tar;eD;,m;bmompum;?uefabm'D,m;bmompum;ESifh tma&rdbmompum; wkdYjzifh? xkwfvGifygrnf?uREkfyfwkdY\rSwfwrf;t& þw&m;a'oemawmfonf 168 EkdifiHtoD;oD;wkdY zrf;,lem;axmifrnfjzpfonf/ qGefZvefrS? eDaygEkdifiHrS¤if;? b*Fvm;a'h&SfEkdifiHrS? tdkifpvefEkdifiHokdY¤if;? ay:wl*DekdifiHrStmz*efepöwefEkdifiHokdY ¤if;? tDo,kdyD;,m;EkdifiHrS [efa*&DekdifiHokdY¤if;? rkd&kd*kdEkdifiHrStkdADG&DaumhokdY¤if;? xkdif;EkdifiHrSavAEIef;okdY¤if;? qGwfZvefEkdifiHrS&kdrD;eD;,m;okdY¤if;? xkdif0rfrSrdef;vef; w½kwfEkdifiHokdY¤if;? aumhpwm&DumrSrav;&Sm;okdY¤if;? &k&Sm;EkdifiHrSpydefokdY¤if;? ukd;&D;,m;EkdifiHrSykdvefEkdifiHokdY¤if;? tif'kdeD;&Sm;rS rufqD*kdEkdifiHokdY¤if;? BopaMw;vs EkdifiHrS*smreDEkdifiHokdY¤if;? ,lu&def; EkdifiHrSjyifopfEkdifiHokdY¤if;? t*FvefEkdifiHrS*syef EkdifiHokdY¤if;? ysLwkd&Dukd?ul0dwf?tDwvD? aqmf'Dtma&As? jrefrm?tD*spf? tm&yfurÇm toD;oD;? tD&Dvef,l*ef'g? a*smf'ef? tpöa&;?rkd&kd*kd? e,l;*Dvefrm'gupfpum? t,f*sD;&D;,m;? a[wD? rmvGD;qkdufy&ufpf ESifhy,fv,fuRef;pkrsm;txd EkdifiHaygif; 160txd? vlom;wkdif;Mum;Ekdifygonfµ bk&m;ocifbkef;BuD;ygapµ BuD;rm;aom trINyD;NyD? csD;rGrf;jcif;oD;csif;oDqkdonfµ

-aumif;BuD;r*Fvm oGef;avmif;cHpm;&
ajrBuD;owå0grsm;csD;rGrf;Muavmh
aumif;uifowå0grsm;? csD;rGrf;Muavhm
crnf;awmf?om;awmf? 0dnmOfbk&m;csD;rGrf;Muavmh? tmrif
    (1637-1711? aomrcifa&;om;xm;aom ]]csD;rGrf;jcif;topf}})/

EkdifiHtoD;oD;&Sd? a'oEå&trIawmfaqmifwkdYonf þw&m;a'oemukd rdrdwkdYbm ompum;tm;jzifh tD&ef?aqmf'Dtma&Asm?ul0dwf? tmz*efepöwef? *sL;bESifhw½kwfEkdifiHpaom? t*FvdyfomoemjyKq&mrsm;? roGm;a&mufEkdifaomae &ma'ookdY rdrdwkdYbmompum;tm;jzifh a[mMum;Muygonf/ rsm;aomtm;jzifh c&pf,meftrsm;tpkwkdY pkd;&drfruif;jzpfaeMuonfrSm wwd,EkdifiHwkdYü ]]csrf;om <u0jcif;? {0Ha*vdowif;aumif;}} ysHUESHUaeíjzpfonf/ okdYaomf a,½Ic&pfawmfESifh um;wkdifay:aocHjcif;a'oemawmfukd 18bmompum;tm;jzifh a'oEå&w&m;a[m q&mu oufaocHa0iSmaeMuonf/ xkda'oEå&w&m;a[mq&mwkdYonf uREkfyfwkdY\omoemjyKrsm;yifjzpfonf/ uREkfyfwkdY\w&m;a'oempmrlukd tifwm euf0ufqkduf'fay:uul;,lNyD; rdrdwkdYbmompum;tm;jzifh a0iSmaejcif;jzpfyg onf/

-qD;ESif;zHk;vTrf;ajrmufjynfrS awmifrsufESmqHk;wkdifatmif
a0ae,svltaygif;wkdY or®musrf;ukd usifhaqmif
&Srf;,dk;',m;? w&kwfjynf?jrefrm? yosL;? yoD?EdkifiHvlrsKd;
vGefrsm;pGmrSefaom bk&m;ukdod

aumif;uiftvif;awmfcHaom a,½Iwynfhawmfrsm;
u,fcRwfu,fwifaom aus;Zl;qifjcifatmufarhMuyg
0rf;ajrmufzG,faomuifwifjcif; aus;Zl;owif;ausmfapm
ajrBuD;wjyifvHk;ywf0ef;usifxGef;vif;ygavapaom?
   (1783-1826? a&*s,fe,f[wfbm oDuHk;a&;om;aom]]omomemawmf
       wnfxGef;jcif;usL;)}}

uREkfyf0ifh<um;ajymqkdvkdonfrSm? w&m;a'oemawmf ADG'D,kdukd Munfhaomolrsm;? w&m;a'oempmrlukd zwfaomolwkdYu uREkfyfwkdYtm;]]ulnDrp}} Murnf[k&J0HhpGmajymEkdifygonf/ uREkfyfwkdY\ avmhpftdef*s,fvdwfNrdKUwGif;üvkyf aqmifp&mrsm;NyDqHk;cgeD;jzpfonf/ tu,fí þum;wdkifw&m;a'oemawmfukd BudKufESpfoufrnfqkdvQif uREkfyfwkdY\vkyfaqmifzuftjzpfwpfvukd a':vm50jzifh rsm;pGmaombmompum;jzifh a,½I\um;wkdifawmfw&m;ukd jzefYa0EkdifzkdYulnDyg 0ifMuyg/ uREkfyfwkdYESifhtwl qkawmif;jcif;jzifhaomf¤if;? aiGaMu;axmufyHhjcif;tm; jzifhurÇmEkdifiHtoD;oD;okdY oufaocHa0iSgEkdifzkdYulnDaomol ta&mufpDwkdif; bk&m;ocifaumif;BuD;ay;ygap/ tmrifµ ]]wdkifawmfem;}} "r®oDcsif;oDqkdonfµ

-wkdifawmfwkdif? wkdifawmfwGif
ig0g; ig\0dnmOfNidrfoufjcif;
0ifonfwkdifatmifjzpfap

tu,fí'DuaeY rdwfaqGtoufwmrajymif;vJao;ygu? um;wkdif;ay: oifhtzkdYtoufay;aocHoGm;aom a,½Iukd,HkMunfukdk;pm;vkdufyg oifhtjypfa<u; tm;vHk;tzkdYaocHNyD;a&G;EkwfcJhNyDjzpfonf/ oifhtjypfaq;aMum&ef taoG;awmfoGef; avmif;NyDjzpfonf/ aojcif;rS&SifjyefxajrmufNyD;? aumif;uifbHkodkY<uoGm;NyD;? oifhxm0&t ouf&&SdzkdYqkawmif;ay;aeygonf/ aemifw&vQuf a,½Iukd,HkMunf vkdufyg? oifhtoufwmxm0&twGuf tcsdefwkdif;oifhukdu,fwifEkdifygonf/

uREkfyfwkdYtm;vHk;]]wkdifawmfem;}} "r®oDcsif;ukdoDqkdMupkdY? oDcsif;oDqkdaepOf ]]toufwmrajymif;vJao;olrsm; taemufbuf aqG;aEG;cef;xJokdYoGm;Muyg/ oif;axmufauuefESifhtwl uREkfyfwkdYtm;vHk;ocifa,½Iukd ,HkMunfhvufcHEkdifzkdY aqG;aEG;wkdif;yifMuygpkdY/ wkdif;awmfem;µ ]]bk&m;ocif\okd;oli,f}} "r®oDcsif;oDqkdd onfµ

-wkdifawmfem; ae&mcsxm;
    um&meDukef;ay:rSm csrf;omay;oufprf;a&onf
   vlwkdif;zkdYpD;ae\

wkdifawmfwGif? wkdifawmfwGif
    ig0g; ig\0dnmOfNidrfoufjcif;
   0ifonfwkdifatmifjzpfap

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmf rwkdifcif a'gufwm*&dweft,fvfcsefrS 1aum 1;18-24 txdukdzwfMum;ay;ygonf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*srifcifudwf *&dzufpfrS 1873-1958ckESpf a*smhcsf
          ifewfa&;om;aom ]]a0;vSaomawmfukef;ay:}} "r®oDcsif;ukd oDqkday;ygonf/