Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
oefY½Sif;jcif;okdYa&mufoGm;aomaeref

THE CLEANSING OF NAAMAN

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2012? rwffv4&uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKU? wJawmfESpfjcif;toif;awmf? ocif
bk&m;aeU? naeykdif;0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 4, 2012

]]{vd&SJu? oifonfoGm;ía,mf'efjrpfü ckESpfBudrfwkdifatmifa&csdK; avmh/ tom;ajymif;í oefU½Sif;vdrfhrnf[k vlukdapvTwfíajym ap\/ (4&m 5;10)/


aerefonf ½I&dbk&if\AkdvfcsKyfrif;wpfOD;jzpfonf/ olonfcGeftm;BuD;aom ppfol&Jjzpfonf/ bef;BuD;aomolvnf;jzpfonf/ olonfppfyGJwGifatmifjrif aomoljzpfaomaMumifh bk&ifxHrsufESm&aomoljzpfonf/ okdYwkdifatmif AdkvfcsKyf aerefonf tElonfwpfOD;jzpfygonf/ tEla&m*gonf wjznf;jznf;csif;t om;ukd pm;íaoapaoma&m*gwpfrsdK;jzpfonf/

£oa&vjynfrS zrf;qD;cJYaomrdef;rysKwpfOD;onf aereftrsKd;orD;\uRefr wa,mufjzpfonf/xdkrdeff;ri,fuaeref;trsKd;orD;tm; tEla&m*grsm;udkaysmuf uif;apEldifaom ya&mzufwOD; £oa&vEldifiHü&Sdonf[k ajymMum;cJhonf/ xkdtcg ½I&dbk&ifonf £oa&vbk&ifxHpmwpfapmifESifh AkdvfcsKyfaeref;tm; a&m*grS aysmufuif;\ukoay;yg&efapvTwfcJYygonf/ xkdtcg £oa&vbk &ifonf txl;yif'ku©awGUBuHKcJh&ayNyD/ xkdtcgolonf rdrd\t0wfukdpkwfNzJNyD; ]]igonftoufay;ykdif? Elwfykdifaombk&m;jzpfaomaMumifh þolonfvlElukd csrf;omay;apjcif;iSg? ighxHokdUapvTwfoavm/ MunfhMuavmh/ þolonfighukd tb,frQavmuf&ef½Smcsifonfukd MunfhMuavmh[kqkd\ (4&m5;7)/ þt aMumif;t&mukd ya&mzuf{vd½SJMum;aomtcg? aerefukdolYxHokdYapvTwfay;&ef bk&iftm;Mum;avQmufcJYonf/ ]]xkdolonfighxHodkYvmygap £oa&vjynfü ya&mzuf&Sdonfukd odvdrfhrnf[k bk&ifukdrSmvkdufav\}}(4&m5;8)/

xkdYaMumifh aerefonf jrif;&xm;udkpD;í {vd½SJtdrfa&SUrSm&yfae\/ okdYaomf ya&mzufonf oGm;a&mufEkwfrqufbJaecJYonf/ aerefqDokdY owif;pum;ar; jref;rnfhtpm;? ]]{vd½SJu? oifonfoGm;ía,mf'ef(jrpf)ü ckESpfBudrfwkdifatmifa& csKd;avmh/ tom;ajymif;í oefY½Sif;vdrfhrnf[k vlukdapvTwfíajymap\ (4&m 5;10)/

xkdtcg aerefonfpdwfqkd;vQufjyefoGm;avonf/ olajymMum;cJYonfrSm? ]]tu,fí ya&mzufonfxGufvmrnf/ ighem;rSm&yfvQuf rdrdbk&m;ocifxm0& bk&m;\emrukdac:í rdrdvufESifhoyfojzifh Elemudkaysmufaprnf[k igxif\}} xkdaemufaerefu olYEldifiHü&SdaomjrpfESpfpif;onf £oa&vEkdifiH&Sdjrpfrsm;xuf omvGefaMumif;ukd ajymMum;cJhonf/}} ]]xkdjrpfü iga&csKd;íroefY&Sif;&oavmh¿[k qkdvQufrsufxGufí jyefoGm;\/}}

xkdYaemuf aeref\uREfkyfwkdYonf csOf;uyfíajymMum;onfrSm? ]]cufaomt rIukdjyK&rnf[k ya&mzufpD&ifvQifjyKawmfrlrnfr[kwfavmh¿ a&csKd;íomoefY½Sif; jcif;okdYa&mufavmh[kpD&ifvQif tb,frQavmufomí jyKawmfrloifhygonfw um;[kavQmufMuaomf}} ]]aerefonfoGm;í bk&m;ocif\vlpD&ifonftwkdif;? a,mf'efjrpfü ukd,fukdckESpfBudrfESpfojzifh ol\tom;onf oli,f\tom;uJYokdY ajymif;í oefY½Sif;jcif;okdYa&muf\}}/

AkdvfcsKyfaerefonf ya&mzuf{vd½SJxHokdYjyefvmí ajymMum;cJhonfrSm? ]]£o a&vjynfrSwyg; tb,fjynfürQ bk&m;ocifr&Sdonfukd ,©KtuREkfyfodyg\}} [kajymMum;cJhonf/

ausmfMum;aom w&m;a'oemawmf[lorQ þusrf;ykd'fukd&nfnTef;NyD;a[m Mum;cJYMuonf/ w&m;a[mq&mwkdYonf aeref\Elema&m*grS aysmufuif;jcif; onfaemiftcg a,½Ic&pf\taoG;awmftm;jzifh usef;rmjcif;&&SdMurnfhyHk&dyfudk ay;xm;jcif;jzpfonfµ tu,fí oifonf,HkMunfolwOD;r[kwfao;ygu? ,aeY nyif c&pfawmf\toG;awmftm;jzifh oifhtjypfukdaq;aMumoefYpifzkdY&ef uREkfyfqk awmif;ay;aeygonfµ oifhtoufwm oefY½Sif;jcif;okdYa&mufEkdifzkdY? aeref\a&m*g aysmufuif;jcif;txJu tcsufoHk;csufukdrSwfom;MuygpkdY/

1/yxr? olonf? tElonfwpfOD;jzpfonf?

]]xkdolonf cGeftm;BuD;aom ppfol&JUjzpf\okdY&mwGif ElempGJ\/ (4&m 5;1)/

a'gufwmruDú;ajymMum;cJYonfrSm? ]]or®musrf;pmawmfjrwfü tElonftjypfukd yHkaqmifygonf/ qkdvkdonfrSm xkda&m*gpGJvmygu ukoíraysmufEkdiftrsKd;&kd;pGJ aomaMumifhjzpfonf? aerefonfaumif;jrwfjcif;rsm;pGm&Sdaomfvnf; tjypfom; wOD;jzpfonf/ olY\tEla&m*grSaysmufuif;vkdygaomfvnf; rdrdukdukdrukoEkdif yg? c&pfawmfocifonfomukoEkdifaom t½Sifjzpfonf}} (J. Vernon McGee, Th.D., Thru The Bible, Thomas Nelson Publishhers, 1982, volume II, p. 311; note on II Kings 5:1).

Elemonf? vlom;wkdY\ vHk;0\OókHysufpD;jcif;ukd yHkaqmifonf/ tm'Honf bk&m;½Sif\pum;ukd qefYusifaomtcg tjypfwnf;[laom Elemonfvlom;xk wpfckvHk;ü ysHUESHYoGm;cJY&ygonf/ wrefawmf½SifaygvkajymMum;cJYonfrSm?

]]tjypfw&m;onf vlwpfa,muf(tm'H)aomoltm;jzifh þavmuodkY 0ifí tjypfw&m;tm;jzifh aojcif;w&m;0ifvmonfESifhtnD vlt aygif;wkdYonf tjypf&SdaomaMumifh aojcif;okdYa&muf&Mu\}}/ (a&mr 5;12)/

xkdaMumifh or®musrf;pmawmfjrwfu r,HkMunfoltm;vHk;wdkYukd ]]'kp½kduftjypfü aoaomol}} ({zuf2;5)[lí ac:ygonf/ 'g0d'fbk&ifuajymMum;cJYonfrSm?

]]uREkfyfonf arG;puyiftjypfygvQuf&Sdyg\ trd0rf;xJrSmy#doaE¨,l pOfyiftjypfpGJyg\/ (qmvH 51;5)/

a'gufwm0yf'f oDuHk;a&;om;cJhonfrSm?

-uREkfyfüESpfoufzG,fr&Sdtjypfom;jzpf\
oefY&Sif;jcif;r&Sd arG;zGg;jcif;ukdcH&
tjypfüvJusjcif; tarGqufcHaomoljzpf\
tjypfrsKd;quf tarGqufcHaomoljzpf&\

-ocifhrsufarSmufawmfüom ckd0if
uREkfyf\ckdvIH&monf ukd,fawmf½Sifom
tjyifo@eftm;jzifh uREkfyfukdroefY&Sif;apEkdifyg
tjypfElemonf twGif;xJtjrpfpGJ
(1674-1748 ckESpf? a'gufwmuúZuf0yfhoDuHk;onf)/

xkd"r®oDcsif;u? r,HkMunfolrdwfaqG\ obm0yifukd,fukd jyoaz:jyaeyg onfµ tjypfoaE¨wnf\µ tjypfüarG;zGg;cJh&\µ tjyifo@efwnf;[laom (tay:,H orm;)Zmwdyuwdu oifhukdroefY&Sif;apEkdifµ ElemonftwGif;ESvHk; om;xJüpGJae onfµ £Zuf0yfhü a&;om;oDqdkouJYokdY uREkfyfwkdYtoif;awmfü vnf;wzefoDqkd apcsifygonfµ xkdoDcsif;u oifhtaMumif;az:jyaeygonfµ ]]tEla&m*gonf twGif;ESvHk;om;xJpGJNrJaeygonf}} a,&rdtaotcsmrdefYMum; xm;ygonf/

]]pdwfESvHk;onf cyfodrf;aomt&mxuf pOf;vJwwf\/ tvGef,dk ,Gif;aomoabm&Sd\/ pdwfESvHk;oabmukd tb,folodEkdifoenf; (a,&rd 17;9)/

yxrEkd;Mum;rIacwfumvü emrnfausmfw&m;a[mq&mBuD; a*smh0IdufzD;vfurMum cPajymMum;cJhonfrSm? vlonfrdrdukdukd tjypfüvHk;0OókHysufpD;aeonf[k rdrd\ Zmwdoabmukdem;rvnfygu toufwmrajymif;vJEkdifay/ axmaygif;rsm;pGm aomol? tjypfukdemvnf;aomolwkdYu-rdrdwkdY\cEåmudk,f ,dk,Gif;ysufpD;aejcif; tjypftjrpfjywfatmifukoí r&aomtjypfElempGJuyfaeonfukd em;vnfoabm Muonf/ tjypfElemonf twGif;ESvHk;om;xJtjrpfpGJ aeygonf/

oifhtwGufvnf; rSefuefrnfr[kwfygvm;¿a,½IrdefYawmfrlonfrSm?

]]vltwGif;ESvHk;xJu raumif;aomBuHpnfjcif;? olYr,m;ukdjypfrSm; jcif;? rdef;rvGwfESifh jypfrSm;jcif;? vlYtoufukdowfjcif;? olYOpömukd cdk;jcif;? avmbvGefusL;jcif;? remvkdjcif;vSnfhpm;jcif;npfnL;jcif; NiLpljcif;? olYtoa&ukdzsufjcif;? axmifvTm;apmfum;jcif;vQyfay: jcif;}} (rmuk 8;21-22)/

oifhtwGif;ESvHk;tawG;tac:onf npfnL;jcif;ESifh jynfhESufaeonfr[kwfyg vm;¿ tckqkd&if? oifonftb,frnfrQnpfnL;aompdwfESvHk;ukd ukoajz&Sif; Ekdifygrnfenf;¿ oifütjypfElempGJaeygojzifh rnfuJYodkY oefY&Sif;atmfukoajz&Sif; Ekdifygrnfenf;¿ AkdvfcsKyfaernfvnf; oifhuJYokdY ]]tElonfwpfOD;jzpfonf}} tb,frnfuJYokdYaerefonf oefY&Sif;jcif;okdYa&muf&Sdoenf;¿ xkdtaMumif;t&m u aemufoifcef;pmwckaemufokdY ykdYaqmifay;aeygonf/

2/'kwd,? oefY&Sif;pifMu,fjcif;&&Sdrnfhenf;vrf;az:jyNyD;jzpfygonf/

]]{vd&SJuoifonf oGm;ía,mf'efjrpfü ckESpfBudrfwkdifatmifa&csKd;avmh tom;ajymif;í oefY&Sif;vdrfhrnf[k vludkapvTwfíajymap\}} (4&m 5;10)/

a,mf'efjrpfokdY ckESpfBudrfwkdifatmifoGm;íESpfyg/ tJ'gygyJµ vkyfaqmif&efxkd t&myifjzpfonfµ aerefarQmfvifhaeonfrSm? vmítem;rSm&yfvQufvufESifh oyfíElemukd uk&efarQmfvifhcJYygonf/ olajymMum;cJYonfrSm? ]]tu,fí ya&m zufonfxGufvmrnfh ighem;rSm&yfvQuf rdrdbk&m;ocifxm0&bk&m;\ emrukd ac:í rdrdvufESifhoyfojzifh Elemukdaysmufaprnf[k igxif\}} (4&m5;11)/ oifvnf; xkdtajctaeü&Sdaernf[k ]]awG;xif}} rdygonfµ oifvnf;ElempGJjcif; rSaysmufuif;vkdrnf[k ]]awG;xif}}rdygonf/ oifhtawG;rsm;ukd*½kdwpdkufxif jcif;aernf[k]]xif}}ygonfµ oiftwGif;ESvHk;om;xJukd jynfESif'Pfay;vkduf yg? NyD;aemuf bk&m;ocifrdefYawmfrlouJYokdY vkdufemaqmif&Gufygµ 'D.t,fvfrk'd ajymMum;cJYonfrSm?

aerefü a&m*gESpfrsKd;&Sdygonf? rmefrmeESifh Elema&m*gyifjzpfonf/ 'kwd, a&m*goefY&Sif;&&SdzkdY vkdtyfaeouJYokdY yxra&m*gvnf; xkdYtwlvkdtyfaeygonf/ aerefonfrmefrme&xm;ay:u qif;vmzkdY vdktyfNyD;? rdefYawmfrlonftwkdif; a,mf'efjrpfxJa&ESpfzkdY vkdtyfygrnf (D. L. Moody, Notes From My Bible, page 58).

tu,fí oifu,fwifjcif;cH,lvkdygvQif? xkdokdY ,aeYnoifvkdufavQmufzkdYvkd ygonf/ oifhtawG;tjrifrsm;ukd ab;csdwfxm;zkdYvkdygonf/ oifh\ rmefrmeESifh oifhtawG;tac:rsm;? ab;csdwfNyD;u,fwifjcif;tvkdYiSg ]]pD&ifonfhtwkdif;a&ü ESpfzkdYvkdygonf}} pD&ifjcif;[lrlum; ]]0efav;íyifyef;aomoltaygif;wkdY? ighxHokdY vmMuavmh igonfcsrf;omay;rnf/}} (róJ11;28)/ a,½IocifxHwkd;0if csOf;uyf yg/ ocifhtaoG;awmftm;jzifh oifhtm;aq;aMumoefYpifygvdrfhrnf? oifhtm;Nidrf oufjcif;?csrf;omukday;ygvdrfhrnfµ ]]a,½Ic&pf\ taoG;awmfonf igwkdYtjypf&Sd orQukd aq;aMumawmfrl\ (1a,m 1;7)/

3/wwd,? olonfemcHvkdufavQmufzkdYvkdygonf?

]]uREfkyfwkdYonf csOf;uyfítb? cufaomtrIukdjyK&rnf[k ya&mzuf pD&ifvQif? jyKawmfrlrnfr[kwfavmh/ a&csKd;íom oefY&Sif;jcif;okdY a&mufavmh[k pD&ifvQiftb,frQavmufomí jyKawmfrlonfhygonf wum;[k avQmufMuaomf}} (4&m 5;13)/

]]a&ESpfNyD;oefY&Sif;jcif;okdYa&mufavmh/}} uaeYn uREkfyfvkyfaqmifapvkdaomt&m onf xkdt&myifjzpfonfµ a&ESpfNyD;oefY&Sif;okdYa&mufavmhµ

a,mf'efjrpfa&onf a,½I\taoG;awmfukd yHkaqmifxm;ygonf/ ,aeYvl trsm;wkdYonf £oa&vEkdifiHokdYa&muf&SdMuaomtcg? xkda,mf'efjrpfü ESpfjcif; r*Fvmukd ]]wzefjyefvnf}} rdrdukdukd ESpf,lcJYMuonf/ wpkHw&m;xl;jcm;vmrnf [k rdrdukdukd,HkMunfcsufESifh ESpfMujcif;jzpfonf[k uRefawmfMum;zl;cJYygonf/ uREkfyftajcESifh xkdokdYvkyfaqmifjcif;onf ½l;rkdufjcif;jzpfrnf[kµxif\/ oify xrtBudrfESpfjcif;r*Fvm,lpOfüvnf; bmqkdbmrS ]]xl;xl;jcm;jcm;}}r&SdcJYygbl;µ ESpfjcif;r*Fvm[lonf oiftoufwmajymif;vJNyD;aemuf a,½IESifhtwltaocH NyD;½Sifjyefxajrmufjcif;ukd yHkaqmifjcif;omjzpfonf/ aerefonf "r®a[mif; usrf;üom oefY½Sif;jcif;ukd&&Sdjcif;jzpfonf/ ,aeYrsufarSmufumvwGifrl? a,½I ukd,HkMunfjcif;tm;jzifhom oefY&Sif;jcif;ukd &&Sdjcif;umvwGifrl? a,½Iudk,HkMunf jcif;tm;jzifhom oefY½Sif;jcif;ukd&&Sdjcif;jzpfonf/

]]ocifa,½I\ taoG;awmfukd,HkMunfjcif;tm;jzifh tjypfajzp&mt aMumif;jzpfapjcif;iSg? bk&m;ocifxif½Sif;pGmjyawmfrlNyD/ (a&mr 3;25)/

oifütaoG;awmfukd ,HkMunfjcif;&Sd&rnfµ or®musrf;pmürdefYawmfrlonfum;?

]]bk&m;ocif\ om;awmfa,½Ic&pf\ taoG;awmfonf igwkYdtjypf&Sd orQukd aq;aMumawmfrl\ (1a,m 1;7)/

tm;vHk;wkdYonf tjypfom;rsm;jzpfMuonfµ oifhESvHk;om;üBuHpnfaomtjypf oifusL;vGefaomtjypf? rnfonfhtjypfukdrqkd a,½I\taoG;awmftm;jzifh oefY&Sif;-bk&m;ocif\ om;awmfa,½I\ taoG;awmftm;jzifh oefY&Sif;pif Mu,fygonfµ

-igYtjypfpGef;aq;tHiSg
½Sifa,½ItaoG;wwfpGrf;av
igYukdusef;rm pdrfhaomiSg
½Sifa,½ItaoG; wwfpGrf;av

-tkdµ jrwfvSpD;aomtaoG;
rkd;yGifhvkdjzLpifap
jcm;prf;a& &SmrawGU
½Sifa,½ItaoG;wwfpGrf;av
    (1826-1899? a&mbwfavmf&DoDuHkk;a&;om;aom
     ]]a,½ItaoG;awmf usL;}})/

,aeY u,fwif½Sifa,½I\ taoG;awmfukd wefzkd;edrfhusatmifvkyfaqmifae olrsm;&Sdonfukd uREkfyfodygonf/ bk&m;½Sif\oem;jcif; *½kPmawmfonf þtjypf½SdolwkdYtay: oufa&mufwnfygapµ tjypfElempGJaom olwdkYukdukozkdY tjcm;enf;vrf;r&dSay/ ]]tjcm;enf;vnf;r&Sdyg/ a,½ItaoG;awmfomvQifwwf pGrf;Ekdifygonf/}} aumif;uifbHkü xkdtaoG;oDcsif;oDqkd&Murnf/

]]igwkdYukdcspfí rdrdaoG;ESifh igwdkYtjypfrsm;ukdaq;aMumawmfrlí}} (Asm'dwf 1;5)/

]]igYtjypfpGef;aq;tHhiSg? ½Sifa,½ItaoG;wwfpGrf;av}}µ

oifhtjypftzkd;tcay;qyfzkdY&ef a,½Ionfum;wkdifay: taocHay;qyfNyD;jzpf ygonf/ bk&m;ocif\ wyg;wnf;aomom;awmf\ jrwfvSaomtaoG;awmf tm;jzifh oifhtjypftm;vHk;wkdYtwGuf um;wkdifay:rS?oGef;avmif;NyD; jzpfygonf/ tzcrnf;awmf\vuFsmawmfbufü aumif;uifbHküpHy,fawmfrl onf/ a,½IocifxHwkd;0ifcsOf;uyfNyD; tjypfcGifhvTwfjcif;? oefY&Sif;pifMu,fjcif;ukd cH,lygµ ya&mzufu? AdkvfcsKyfaereftm; rdefYawmfrlxm;onfrSm ]]a&xJESpf NyD;oefY&Sif;pifMu,fjcif;okdYa&muf&Sdyg}} ,aeYn? uREfkyfajymMum;vkdonfrSm? c&pf awmfa,½I\ taoG;awmfü ESpfNr§yfNyD; oefY½Sif;jcif;cH,lvkdufygµ rpöwm *&dzufpfoDqkdouJYokdY ]]uREkfyfodygNyD}} wzefjyefvnfíoDqkdonf

-arQmfvifh&mr&Sd aysmufqHk;vlom;<uvmyg
   a,½ItaoG;awmf csrf;omay;\
omíqkd;oGrf;rkdufom;ukd yifu,fcRwf
    uREkfyfuJYokdY vlqkd;ukdu,fcRwfoem;
-uREkfyfodygNyD? ,ckodygNyD
   tjypfqkd;npfpGefYy,fol taoG;awmfuoefY&Sif;ay;
uREkfyfodygNyD? ,ckodygNyD
    tjypfqdk;npfpGefYy,fol? taoG;awmfuoefY&Sif;ay;
(1920? tefem'AvsL 0gwmrefa&;om;oDuHk;aom]]tuREkfyfodygNyD}})/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif a'gufwm*&dweft,fcsefrS 4&m5;1-15 txdukdzwf Mum;ay;ygonf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*srif cifudwf*&dzufcfrS 1920ckESpf? tefem. 'AvsL0gwmref oDuHk;a&;om;aom
]]uREkfyfodygNyD}}[laom "r®oDcsif;ukdoDqkd ay;ygonf/


tajcjyKusrf;rsm;

a'gufwmtm&ft,fvf [kdifrma*st&f a[mMum;onf/

]]{vd&SJu? oifonfoGm;ía,mf'efjrpfü ckESpfBudrfwkdifatmifa&csdK; avmh/ tom;ajymif;íoefU½Sif;vdrfhrnf[k vlukdapvTwfí ajym Muap\/ (4&m5;10)/

(4&m 5;7?8)

1/yxr?  olonftElonfwpfOD;jzpfonf/
4&m 5;1? a&mr 5;12? {zuf 2;5? qmvH 51;5? a,&rd 17;9?
rmuk 7;21-22?

2/'kwd,?  oefY&Sif;pifMu,fjcif;&&Sdrnfhenf;vrf;az:NyD;jzpfygonf/
4&m 5;11? róJ 11;28? 1a,m 1;7?

3/wwd,?  olonfemcHvkdufavQmuf&efvkdonf/
4&m 5;13? a&mr 3;25? 1a,m 1;7? Asm'dwf 1;5/