Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
aMu;0ga>r½kyf

THE SERPENT OF BRASS

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2012? azaz:0g&Dv 26&uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKY? wJawmfESpfjcif;toif;awmf?
ocifbk&m;aeY? naeydkif;0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 26, 2012

]]arma½SonfaMu;0gjzifh a>rvkyfíwkdifay:rSmaNr§mufxm;NyD;vQif? a>r ukdufcH&olu? aMu;0gukd Munfh½Iaomtcg? toufcsrf;om&Mu\” (awmvnf 21;9)/

£oa&vvlwkdYonf oJuEåm&awmfxJü vSnfhvnfc&D;oGm;Muaomtcg? jrnfwrf;vQuf?ykefuefcJhMuonf/ xm0&bk&m;ESifharma&Sukd qefYusifykefuefcJhMu onf/ xkdolwkdYonf jrnf;wrf;ajy;qkdonfrSm ]]oifonfigwkdYukd þawmüaoap jcif;iSg? tJ*kwåKjynfrS? (tb,faMumifh) aqmifcJhoenf;¿ rkefYr&Sd? a&vnf;r&Sd? þayghysufaom pm;p&mukdvnf; igwkdYonftvGef&TH&Sm\[k bk&m;ocifESifharma&S ukd qefUusifbufjyKí qkdMu\}} ]]-rEérkefYukd bk&m;ocifaumif;uifrS ay;cJhonf/ (awmvnf21;5)/ róJ[efe&DajymMum;cJhonfrSm? ]]xkdolwkdYonf cgeefvlwkdYukd BuD;rm;aom bkef;wefckd;awmfjzifh tEkdif,lodrf;ykdufcJhygaomfvnf;-xm0&bk&m; ocif\BuD;jrwfaom bkef;wefckd;ukd auseyftm;&jcif;r&SdcJhMuyg? ,HkMunfukd;pm; jcif;vnf;r&SdcJhMuay-xkdolwkdYü 0vifpGmpm;&onfomrubJ? ykdvQHpGmpm;&Mu aomfvnf;? rkefYr&Sd[lí jrnfwrf;atmf[pfcJhMuonf}} aomufírukefEkdifatmif a&pD;aeygaomfvnf;bk&m;ocifukd atm[pfjrnfwrf; cJhMuygonfµ (Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible, volume I, Hendrickson Publishers, 1996 reprint, p.519; comment on Number 21:4-9).

taMumif;rSm xkdolwkdYonf r,HkMunfaomaMumifhom ykef;uefatmf[pfjrnf wrf;jcif;jzpfonf? xm0&bk&m;u rD;a>rrsm;ukdapvTwfNyD; aoatmifukdufapcJh onf/ ¤if;a>rrsm;ukd ]]rD;a>r[kac:ygonf? taMumif;rSm xkda>rwkdY\ta&mifESifh tukdufcH&aomtcg? cEåmukd,fukd rD;avmifuRrf;ouJhokdYjzpfNyD; ]]csufcsif;qkdovkd yiftjyif;zsm;apEkdifí jzpfonf}}/ ([ife&DtkdifbDtkdif'D)/

]]xkdYaMumifhvltrsm;wkdYonf arma&SxHokdYvmí tuREkfyfwkdYonf xm0&bk&m; ESifhukd,fawmfukd qefYusifvQufajymqkdí jypfrSm;ygNyD? xm0&bk&m;onfa>rrsm;ukd tuREkfyfwkdYrS z,f&Sm;awmfrlrnftaMumif; qkawmif;yg[kavQmufvQif? arma&Sonf vlrsm;tzkdYqkawmif;av\}} (awm21;7)/ xkdYaemufxm0&bk&m;u arma&Stm; aMu;0ga>r&kyfvkyfNyD; opfwkdifay:ü csdwfqGJxm;&ef rdefYawmfrlcJh\/ xkdYaemuf arma&S olYvlrsm;wkdYtm; xkdcsdwfqGJxm;aom aMu;0gajr&kyfukd Munfholwkdif; touf&SifcGifh&Murnf[k ajymMum;cJhygonf/ ]]arma&SonfaMu;0gjzifh a>rvkyfí wkdifay:rSmajr§mufxm;NyD;vQif? a>rukdufcH&olu aMu;0ga>rukd Munfh½Iaomtcg toufcsrf;om&Mu\}} (awmvnf 21;9)/

a'gufwm*REkfyftm&kdufpf? ajymMum;cJh&mwGif ]]aoapEkdifaoma>rqdyf? tqdyft awmufonf ajrBuD;ay:jrufcif;jyifxufü a&GYvsm;NyD;0ifa&mufvmygonfµ bkef;wefckd;BuD;rm;aom vuf&kef;awmfjzifh xm0&bk&m;onf £oa&vwkdYukd tJ*kwåKjynfrS ac:xkwfcJhjcif;jzpfNyD;? oem;MuifempGmjzifh rEérkefY? ausmufaqmifrS a&ukdxGufvmapNyD; tmrvufvlwkdY\vufrS vTwfajrmufapcJhygonf/ okdYwkdif atmif xkdolwkdY\Ekwfcrf;tm;jzifh csD;rGrf;jcif;ukd tvQif;rjyKcJhay/ þonfwGif tjypfESifhu,fwif&Sif[lí oJuEå&ü az:jyocJhjcif;jzpfonf/ (John R. Rice., D.D., The Bible Garden, Sword of the Lord Publisher, 1982, p. 212).

þtaMumif;t&müoifcef;pm okH;rsdK;&SdNyD;? w&m;pD&if&jcif;\ tMumif;w&m; w&m;pD&ifjcif;tzkdY ta&;ygt&ma&mufaomtaMumif;t&mESifh w&m;pD&ifjcif;tzkdY ukxkH;enf;[lí jzpfygonf/

1/ yxr? w&m;pD&ifjcif;\ taMumif;w&m;?

]]oifonf igwkdYukdþawmü aoapjcif;iSg? tJ*kwÅKjynfrS tb,faMumifh aqmifcJhoenf;¿/ rkefUvnf;r&Sd? a&vnf;r&Sd? þaygysufaompm;p&mukdvnf; igwkdYonf tvGef&TH&Sm\[k bk&m;ocifESifharma&Sukd qefYusifbufjyKí qkdMu\ (awmvnf21;5)/ olwkdUonf r,kHMunfaomaMumifhom jrnfwrf;atmf[pfcJh Mujcif;jzpfonf/ olwkdUonf wu,fukdyif bk&m;ocifESifh arma&St,kHtMunfrJhcJh Muonfµ

]]tESpfav;q,fywfvHk;ESpfoufawmfrrlaom olwkdYum;? tb,folenf; 'kp&kduftjypfukdjyKaomaMumifh awmüvJíaoaomolyifr[kwfavm/ (a[NAJ 3;17)/

]]xkdtcsdKYwkdYonf pHkprf;aESmifh&Sufjcif;ukdjyKí? a>rjzifhysufpD;ouJhokdYigwkdY onfrjyK? c&pfawmfukdrpHkprf;raESmifh&SufbJ aeMuukeftHh/ xkdoltcsdKY wkdYonf jrnfwrf;jcif;ukdjyKí? zsufqD;aomol\vufjzifh ysufpD;ouJh okdYr[kwf? jrnfwrf;jcif;ukdrjyKMuESifh/ xkdtaMumif;t&m &SdorQwdkYonf yHkoufaojzpftHhaomiSg xkdolwkdYüa&mufMu\/ uyfumvtqHk;wGifjzpf aom igwkdYukdqHk;rp&mbkdYusrf;pmü a&;xm;vsuf&Sdownf;/ (1aum 10;9-11)/

uaeYn? tcsKdYaom? tjypfom;wkdYonf bk&m;ocifukd atmf[pfjrnfwrf;Mu rnf[k uREkfyfxifygonf/ tcsKdYaomolwkdYonf oifwkdYtzkdYtrINyD;pD;jcif;r&Sdao;[k awG;xifaomolwkdYvnf; oifwkdYtxJü&Sdrnf? okdYwnf;r[kwf u,fwifjcif;&&SdzkdY tvGeftifrwefcufonf[k awG;xifjrifolvnf;&Sdygrnf/ oifhpddwfESvHk;om;xJü NiD;wGm;atmf[pfaeolvnf;&Sdaernf/ a,½Iukdrjrif&bJ tb,faMumifh ,HkMunfae rnfenf;¿[lí oifajymaumif;ajymaernf/ oufaotaxmuftxm;rSr&SdbJ tb,fokdY a,½IocifxH? wkd;0ifcsOf;uyf&rnfenf;¿[lí oifajymaeayrnf/ tb,faMumifh tuREkfyf\tjypfukdpGefYNyD; c&pfawmfocifukdukd;pm;&rvJ¿}} [lí oifaNymEkdifygonfokdYaomf? þuJhokdYjiif;qefjcif;onf qkd;oGrf;jcif;tjypfyifjzpf onf/ ¤if;onf 0dnOfqkd;pkd;rdk;xm;aom ESvHk;om;xJrS xGufvmjcif;jzpfonf/ wrefawmf&Sifaygvk ajymMum;cJhonfrSm? ]]xkdoltcsKdYwkdYonf pHkprf;aESmuf,Sufjcif; ukdjyKí? a>rjzifhysufpD;ouJhokdY? igwkdYonfrjyK? c&pfawmfukdrpHkprf;raESmif,SufbJ aeMuukeftHh}} (1aum10;9)?

tu,fí oifonfa,½Ic&pfukd jiif;y,frnfqkdvQif? oifonfoifhtjypf aMumifhomvQifao&rnf[k uREkfyfowday;yg&ap/ tu,fí jrnfwrf;atmf[pfNrJ atmf[pfqefYusifaernfqkdvQif ]]aemufwpfzef tjypfajzaom,Zfukd ylaZmf&mtcGifh r&SdbJ?'PfpD&ifjcif;ukdcH&rnf[k aMumufrwfzG,faom arQmfvifh&m&aomtaMumif;? jiif;qefaomolwkdYukd zsufqD;zkdY&mtrsufawmf? rD;avmifjcif;ukd cH&aomaMumifh&Sd \/(a[NAJ10;26-27)/ w&m;pD&ifjcif;onf oifhtay:okdY usa&mufvmayrnf/ tu,fíom oifonf oifhpdwfBudKuftouf&SifNyD; a,½Ic&pfawmfukd Niif;y,frnf qkdvQif? olonftrSwfrxif<uvmNyD; ]]igwkdYocifa,½Ic&pf\ {0Ha*vdw&m;ukd em;raxmifaomolwkdYukd rD;vQHtm;jzifh 'Pfay;awmfrlaomtcg}} (2ouf1;8)/ oif onf]]ocifbk&m;\ rsufESmawmfESifh¤if;? wef;ckd;&Sdaombkef;awmfESifh¤if;? uGmí xm0&ysufpD;jcif;tjypf'PfukdcH&MuvwHh}}(2aum 1;9)/

oJuEå&ü r,HkMunfaom £oa&vtrsm;wkdYü xkduJhokdY jzpfysufcJhonfr [kwfygvm;¿ rD;a>rtm;jzifh tukdufcHcJh&Muonfr[kwfygvm;¿ aoaMuMuNyD; i&J ukd oGm;cJhMuw,fr[kwfygvm;¿ oifonfvnf; c&pfawmfbk&m;ocifxH wkd;0if csOf;uyfjcif;r&SdygvQif xkduJhokdYjzpfrnfudk yHkOyrmay;xm;jcif;jzpfonfr[kwfyg vm;¿

]]okdYaomfvnf;? rsm;pGmaomolwkdYukd bk&m;ociftm;&ESpfoufawmfrrl? awmüolwkdYaoaMuysufpD;jcif;okdYa&mufMu\/ xkdolwkdYonf raumif; aomt&mwkdYukd wyfrufouJhokdY igwkYdonf rwyfrufapjcif;iSg? xkdt aMumif;t&mwkdYonf igwkdYtzkdYyHkoufaojzpfMu\/(1aum 10;5-6)/

olwkdYonf w&m;olBuD;jzpfaombk&m;ocifukd a[mf[pfjrnfwrf;vQuf qefYusif ykefuefMuonf/

2/'kwd,? pD&ifjcif;twGufta&;ygt&ma&mufaomtaMumif;w&m;?

tcsdefwefíaocsmaomaeY&uf? tcsdefem&Dübk&m;ocifonf rD;a>rukdapvTwf vQuf xkdolwkdYukdukdufí aoapav\/ róJ[efe&DajymMum;cJhonfrSm? ]]xkdolwkdY jzwfoef;cJhMuaom vrf;wpfavQmufvHk;rD;a>rrsm;? trsm;tjym;&Sdaeygonf/ w&m;8;15?okkdYygaomfvnf; xm0&bk&m;onf tHhBozG,f xdkemusifjcif;a0'emrS oufomaysmufuif;apcJh\/ xkdolwdYknOf;wGm;atmf[pfjcif;rS bk&m;&Sifu¤if; a>r rsm;ukd xkdolwkdY\wJrsm;rS z,f&Sm;ay;cJhyg\/ ,©KqkdvQif ¤if;a>rwkdYonf usL;ausmf 0ifa&mufNyD;ukdufjcif;jzpfonf/ xdkt&mrsm;onf bk&m;ocif\ w&m;pD&ifjcif;jzpf í xkdokdYjzpf&jcif;onf bk&m;ocif\oem;jcif;*½kPmukd aus;Zl;rwifwwfaom aMumifhjzpfygonf/ þajrqkd;rsm; ukdufygu csufcsif;tzsm;BuD;vmygonf/ a&ukd tiwfBuD;iwfaponf/ tcef;i,f5ukd zwfwJhtcg xkdolwkdYa&r&Sdojzifh atmf[pf jrnfwrf;cJhMuonf/ xkduhJokdY a&qmavmifjcif;jzifh bk&m;ocif'Pfcwfjcif;jzpf onf/ tqmajyapaoma&[lí r&SdcJhyg/ (Henry, ibid. 519-520).

xdkuJhokdYaom a>rqkd;wkdYukd bk&m;ocifonf ¤if;wkdY\ wJtdrfrsm;rS z,f&Sm; ay;cJhNyD;jzpfonf/ xkdolwkdY\ tjypfESifhemrcHrIjzifh ¤if;wkdYtv,fü 0ifa&mufusL; ausmfvmayNyD/ emusifjcif;? aojcif;ESifhxm0&jyif;xefaomi&Jukd cHpm;apNyDjzpf onf/ xdka>rqkd;rsm;tm;jzifh csufcsif;µ xkdolwdkYa0'emukd cHpm;&Muonfµ "r®opf usrf;ü uREkfyfwkdYtm;owday;cJhonfrSm ]]olwkdYay:ü vQifjrefpGmaomysufpD;jcif; a&mufí vGwfjcif;tcGifhr&Sd&Mu}}(1ouf5;3)[líjzpfonf/ csrf;omírkdufrJaom olaX;BuD;tm; xkduJhokdYjzpfrnfukd c&pfawmfa[mcJhonfr[kwfygvm;¿ xkdolaX; urdrdukd,fukd ]]Nidrf0yfpGmaeavmh/ pm;aomufjcif;? aysmfarGYjcif;ukdjyKavmh igajym rnf[k olaX;tBuH&Sd\}}(vkum12;19)/ okdYaomf bk&m;ocifu ]]tcsif;vlrkduf? , aeYnOfhyif oif\0dnmOfukd &kyfodrf;&mtcsdefa&mufvdrfhrnf}} (vkum 12;20) [lí ajymayrnf/ olaX;onf csrf;om<u,f0aomfvnf; csufjcif;qkdovkdyif cEåmukd,f ESifh0dnmOfcJGcGgrnfh tcsdefa&mufvmayrnf/ xkdnüyif olaX;\0dnmOfonf cEåm ukd,frScGJcgoGm;NyD; rD;i&Jü jyif;pGmcHpm;&onfµ &Sifvkum16;ü az:jyxm;aom ol\uHMur®mESifhwlaeonf r[kwfygvm;¿ xkdolonf csufcsif;aoqHk;NyD; ]]r&Pm EldifiHü jyif;jypGmaom a0'emukdcH&vQufarQmfMunfhí}} (vkum 16;23)ü azmfjyxm; ygonf/

w&m;pD&ifjcif;onf aES;auG;pGm a&mufvmaumif;a&mufvmygrnf? okdYaomf a&mufvmaomtcg csufcsif;a0'emcHpm;&ygrnf/ a>rqkd;wkdYonf csufcsif;a&muf vmouJhokdY? bk&m;ocifukdNiif;qefaom olwdkYtay:okdYpD&ifjcif;onf csufcsif; a&mufvmNyD; oifonfvGwfajrmufEkdifrnfr[kwfay/µ

xkdrD;a>rwkdYonf pmwefESifhtaygif;tygukd yHkaqmifygonf/ oifhtm;a&SUa>r a[mif;pmwefESifhtaygif;tygwkdY\ wkdufcdkufjcif;rS oifhtm;bk&m;ocifumuG,fcJh NyD;jzpfEkdifygonf/(Asm'dwf 12;9)/ wpHkwckaomaeY&uf (uefYowfxm;aomaeY&uf (a[NAJ 4;7)ü tu,fí bk&m;&SifukdqefYusifqkdvQif bk&m;&Sifonf xkda>rqkd;[k ac:aompmwefESifh taygif;tygrsm;ukd oifhtay:apvTwfrSmjzpfonf/ c&pfawmf a,½IxHaemifw&aom pdwfESvHk;jzifh rcsOf;uyfaomolwkdYtay: xkdokYdaom pmwef ESifhtaygif;tazmfwkdYukd apvTwfrnfjzpfonfµ

]]npfnL;aomewfonf vlxJuxGufvQif? ajcmufuyfaomt&yfwkdYüvnf í Nidrf0yfjcif;ukd &Smwwf\rawGYvQifigonf xGufcJhaomaeNrJtdrfokdYjyef &tHk;rnf[kqkdí a&mufaomtcg? xkdtdrfonf vGyfvyfíokwfoifjyif qifvQuf&SdonfukdawGYaomf? rdrdxufomí npfnL;aomewfqkd;ckESpf a,mufukd ac:NyD;vQif? xkdvlxJokdY0ifíaeMu\? xkdvl\aemufjzpf[ef onf a&SUjzpf[efxufomí qkd;\qdk;npfaom þvlrsKd;üxkdenf;wljzpf vwHh[k rdefYawmfrl\} }(róJ 12;43-45)/

olwkdYonf armqefYusifhbufjyKMu/ tkd;xkduJhokdYjzpfysufaerIukd ra&rwGuf Ekdifatmif uREkfyfawGYjrifcJhygNyDµ vlwOD;onf toif;awmfüvnf;yg0ifrnf? touf wmukdvnf;oefY&SifpifMu,fygvdrfhrnf? okdYaomf c&pfawmft&SifESifh ol\*½kPm awmfukd jiif;y,faeqJjzpfonf/ uefYowfxm;aom aeY&ufqkd;npfaom 0dnmOfqkd; rsm;a&mufvmNyD; aojcif;wkdifESdyfpuf aernfjzpfonf ]]xkdol\ aemufjzpf[efonf a&SUjzpf[efxufomíqkd;\}}(róJ12;45)/ ocifa,½Ic&pfawmfukd vufcH,HkMunf zkdYjiif;qefaomolwkdYü ysufcJaom tjzpftysufukd oifwkdYtm;ajymvkdygonfµ

þonf tjzpftysuftrSefyifjzpfonf/ xkdolu ]]uREkfyfaumif;ygw,f}}[lí ajymcJh\/ okdYaomf olY\acgif;wHcg;ukd zGifhMunfaomtcg? acgif;üaoewf'Pf&m ukd uREfkyfawGU&SdcJhygonf/ ]]uREfkfyfaumif;ygw,f}}[lí ajymNyD;a&xJESpfaocJhwmawGY &w,f/ þonf olawG;xifwmxufeufeJrIyifjzpfonf/ a&atmufBurf;ukd tcsdef jzifhxkd;uscJhjcif;jzpfonf/ olY\vnfyif;vnf;BudK;NyD; 'kud©wb0jzifh aoqkH;cJhyg onf/ olu ]]uREkfyfaumif;ygw,f}}[lajymMum;cJhonf/ opfyifwpfyif\ t&dyf atmufxJxm;jywkdufckdufcHcJh&onf/ ol\atmfoHukdMum;Muonf/ olYqDokdYr a&mufcifolonf toHukefatmfvQuf ]]uREkfyfaumif;ygw,f}} [líajymcJh\/ ol onf csufcsif;tefNyD;aoqHk;oGm;cJhygonf/ olu ]]uREkfyfaumif;ygw,f}}[kajymNyD; rdrdum;onf vrf;aMumif;vGJoGm;NyD; vrf;ab;okdYxkd;uscJh\/ olraocifolYqDokdY a&mufoGm;aomtcg? olY\tlwkdYonf xGufusvmNyD;? toufukdatmufNyD;½I&onf olonfxm0&rD;i&JxJokdYra&mufcif a0'emjyif;pGmcHpm;oGm;cJh&onf/ rMumrSDolYukd awGYaomtcg ol\rsufESmonf jzLzufjzLa&mfaeNyD;? vufvnf;wkef&Daeygonf/ xyfwvJvJajymonfrSm ]]uREkfyfolYukd ru,fwifEkdifcJhbl;}}[lí ajymMum;cJhonf/ ]]olYukd ru,fwifEkdifcJhbl;}}? ]]olYukdru,fwifEkdifcJhbl;}}[lí ajymMum;cJhonf/ þ onftjzpftysuftrSefyifjzpfygonf/ pkd;pOf;rQ uREkfyfcsJxGifjcif;r[kwfonfukd bk&m;ocifodaeygonfµ ae[rdajymMum;cJhonfrSm?

]]tkdaumif;uifbHk\t½Sif bk&m;ocifxm0&bk&m;? BuD;jrwfí aMumuf rwfzG,faombk&m;}}(ae[ 1;5)/

'Ha,vajymMum;cJhonfrSm-

]]tvGefBuD;jrwfí? aMumuf&THUzG,fjzpfawmfrlaom t&Sif}} ('Ha,v 9;4)/

]]xkdtcg xm0&bk&m;onf £oa&vtrsKd;wkdYwGif rD;a>rrsm;ukd apvTwf awmfrlí vlrsm;pGmukdufcH&ojzifh aoMu\/(awmvnf 21;6)/

rD;a>rrsm;onf tjypfom;wkdYtm;ukdufí tqdyfoifhapouJokdY c&pfawmfbk&m;o cifukd ,HkMunfí aemifwESifhrMunfh½IYolwkdYonf xm0&pD&ifjcif;cH&rnfjzpffonfµ

uRekfyfwkdYonf? xkdolwkdYtay: w&m;pD&ifjcif;ukd awGYjrif&MuNyDjzpfonf/ tckqkdvQif? aemufqHk;aom yGdKifhtcsufukd a&muf&SdvkdYvmygNyD/

3/wwd,? pD&ifjcif;ukdukojcif;

]]xkdYaMumifh vlrsm;wkdYonf arma&SxHokdYvmí tuREkfyfwkdYonf xm0&bk &m;ESifhukd,fawmfukd qefYusifvQufajymqkdí jypfrSm;ygNyD? xm0&bk&m; onf a>rrsm;ukdtuREkfyfwkdYrSy,f&Sm;awmfrlrnfhtaMumif; qkawmif;yg [k avQmufvQif arma&Sonf vltrsm;tzkdYqkawmif;av\/ xm0&bk &m;uvnf; rD;a>r&kyfukdvkyfí wkdifay:rSm ajr§mufxm;avmha>rukdufcH& olwkdif;Munf½IvQif toufcsrf;om&vdrfhrnf[k arma&Stm; rdefYawmfrl onftwdkif; arma&Sonf aMu;0gjzifh a>rvkyfíwkdifay:rSm ajr§mufxm; NyD;vQif? a>rukdufcH&olu aMu;0ga>rukd Munfh½Iaomtcg toufcsrf; om&Mu\/(awmvnf 21;7-9)/

bk&m;ocifonf tjypfom;rsm; vTwfajr§muf&mvrf;udk ay;awmfrlcJhonf/ ]]a>r ukdufcH&olu aMu0ga>rudk Munfh½IYaomtcg? toufcsrf;om&Mu\}}(awmvnf 21;9)/

tu,fí a,½Ionf &Sifa,m[eftcef;BuD;3ü xkduJhokdY yHkOyrmtm;jzifh edaum'ifESifhajymqkd aqG;aEG;cJhjcif;r[kwfcJhaomf uREkfyfwdkYvnf; xkdtaMumif; t&mukd *½kpkdufem;axmifp&mvkdrnfr[kwfyg/ edaum'ifonf *sL;vlrsKd;trsKd;pmay oifMum;ay;aom bmoma&;q&mBuD;wpfOD;jzpfonf/ a,½Iu? edaum'iftm; arma&SESifhaMu;0g;a>r&kyftaMumif; ajymMum;ay;cJh\/ usrf;wwfyk*¾dKvfwpfOD;jzpf onfhtwkdif; edaum'ifonf awmvnf&musrf;21ü rSwfwrf;wifxm;aom aMu;0g a>r&kyft aMumif;em;vnfoljzpfonf/ a,½IrdefYawmfrlonfrSm?

]]arma&Sonf awmüa>rukdaNr§mufxm;ouJhokdY vlom;onfaNr§mufxm; jcif;ukdcH&rnf? taMumif;rlum;xkdom;awmfukd ,HkMunfaomoltaygif; wkdYonf ysufpD;jcif;okdYra&muf xm0&toufukd&rnftaMumif;wnf; (a,m[ef 3;14-15)/

pD&ifjcif;rS oifvTwfajrmufEkdifzkdY? awmüaMu;0ga>r½kyfukdaxmifxm;ouJhokdY um;wkdifay:qGJxm;jcif;cH&aom a,½Iocifudk oifMunfharQmfyg/ ]]a>rukdufcH&aom olu? aMu;0ga>rukd Munfh½Iaomtcg? toufcsrf;om&Mu\ (awmvnf 21;9)/ a,½IrdefYawmfrlonfum;?

]]arma&Sonf awmüa>rukdaNr§mufxm;ouJhokdY vlom;onfaNr§muf xm;jcif;ukdcH&rnf? taMumif;rlum;xkdom;awmfukd ,HkMunfaomol taygif;wkdYonf ysufpD;jcif;okdYra&muf xm0&toufukd &rnft aMumif;wnf;? (a,m[ef 3;14-15)/

'Dreuf0wfjyKtpnf;ta0;NyD; oGm;NyD;aemuf? trsKd;orD;wpfOD;ESifh uREkfyfp um;ajymjzpfcJh\/ xkdolu ]]a,½Iu uREkfr\,HkMunfjcif;ukd rNiif;y,faomaMumifh uRkEfkyfru,fwifjcif;&&Sdonfukd ,HkMunfygonf[lí ajymMum;cJhonf/ olonf a,m[ef6;37udk &nfnTef;ukd;um;jcif;jzpfonf/ ]]ighxHkokdY vmaomolukd igonf tvQif;ry,f}} uREkfyfuvnf; xkdokdYr[kwf&ygbl;? a,m[ef6;37ukd oif,HkMunf aewmjzpfw,f/ usrf;ykd'fukd,HkMunfvdkY oifu,fwifjcif;&rnfr[kwfyg/ c&pfawmf a,½Iukd,HkMunfjcif;uom u,fwifjcif;&&Sdrnfjzpfonfµ [lí uREkfyfxkdolukdajym ay;cJh\ a,½IrdefYawmfrlonfum;?

]]usrf;pmtm;jzifh xm0&toufukd&rnf[k pdwfxifESifhoifwkdYonf usrf; pmukdaphaphMunfh½IMu\xkdusrf;pmyifig\oufaojzpf\/ oifwkdYonf toufudk&atmifigxHokdYvmjcif;iSgtvkdr&SdMu}} (a,m[ef5;3940)/

Elwfuywfawmfu? a,½IxHokdYwkd;0ifcsOf;uyfaomoludk tvQif;ry,f[k vmyg onf/ okdYaomf Ekwfuywfawmfusrf;pmukd ,HkMunfjcif;tm;jzifhr[kwfyg/ oifonf a,½Iukd ,HkMunfukd;pm;&rnfµ a,½Iukd,HkMunf&rnf/ a,½IxHwkd;0if csOf;uyf&yg rnf/ usrf;pmukd ,HkMunfjcif;r[kwfbJ? a,½IukdarQmfMunfh&ygrnfµ

oifhukdoifrMunfygESifhµ oifh\tawG;tac:? cHpm;rIESifhoHo,rsm;ukd r,Hk MunfygESifhµ a,½IukdarQMunfhNyD; ,HkMunfvkdufygµ a,½IrdefYawmfrlonfum;? ]]igUukdarQmMunfhí u,fwifjcif;aus;Zl;ukdcHMuavmh}}(a[&Sm,45;22)/ bk&m;&Sif ukd awmfvSefykefuefjcif;ESifhr,HkMunfaom pdwfxm;rsm;ukd y,f&Sm;vkdufyg? oifht jypftwGuf taocHay;oGm;aom a,½Ibk&m;ukdom arQmfMunfhNyD; u,fwifjcif;&,l yg/ aumif;uifbHk? crnf;awmf\ vuFsmbufü pHjref;awmfrlí oifhtzkdYqkawmif; ay;aeaom a,½IukdarQmfMunfhygµ a,½IukdarQmfMunfhí u,fwifjcif;aus;Zl;ukd& ,lvkdkufyg? aMu;0ga>r&kyfukdarQmfMunfhNyD; csrf;omcGifhudk £oa&vvlwkdY&&SdMuo uJhokdY? a,½IukdarQmfMunfhNyD;? 'DaeYnyif u,fwifjcif;&,lvkdufygµ ]]Munfhí touf&Sifyg}}[laom "r®oDcsif;udk rpöwm*&dzufpfu a'oemrwkdifcif oDqkday;cJh onf/ 20&mpkwkef;u ]]tay:,Hc&pf,mefrsm;u Munfhí touf&Sifygtjypfom;}} [laom"r®oDcsif;ukd MunfharQmfítouf&Sifavm ighnDtukdrsm;[lí ajymif;vJay; cJhonf/ oifonf a,½IukdMunfí uifwifcH&olr[kwfygu a,½I\nDtpfukd rjzpfEkdifygµ xm0&rD;i&JxJ? usa&mufrnfjzpfonf/ xkdYaMumifh rl&if;"r®oDcsif;uJh okdYMunfharQmfí touf&Sifyg tkdtjypfom;[laom "r®oDcsif;oDqkdMuygpkdY/ xkdoD csif;ukdxyfrHíoDqdkonf/ a,½IukdarQmfMunfhí oihftjypfrsm;twGuf um;wkdifay: taocHaom a,½IukdarQmfí Munfh,HkMunfvufcHyg/ a>rqkd;tqdyftawmufESifh aojcif;wefckd;rS a,½IukdarQmfMunfhí touf&Sifvkdufyg/ a,½Iukd arQmfMunfhí touf&Sifygµ

-0rf;ajrmufzG,fowif;&Sd [mavvk,mµ
   0rf;ajrmufzG,f{0Ha*vd owif;aumif;
Ekwfuywfawmfonf owif;aumif; [mavvk,mµ
    ]]arQmfíMunfh}} oiftouf&Sifvdrfhrnf
arQmfíMunfhyg tkdtjypfom;rsm;
   touf&Sifaom a,½IukdMunhfyg
Ekwfuywfawmfonf owif;aumif; [mavvk,mµ
   arQmfíMunfh oiftouf&Sifvdrfhrnf

-oifhtm;toufudkay; [mavvk,mµ
    oifxm0&touf&Sif cGifh&&Sd
arQmfíMunfhaomolvQif? [mavvk,mµ
    oifhukdu,fwifaom a,½IarQmfMunfhyg
arQmfíMunfhyg tkdtjypfom;rsm;
    touf&Sifaom a,½IukdMunfhyg
Ekwfuywfawmfonf owif;aumif; [mavvk,mµ
    arQmfíMunfh oiftouf&Sifvdrfhrnf

-uREfkyftouf&SifaMumif;ajymrnf [mavvk,mµ
   a,½IocifoefY&Sif;apawmfrlNyD
emrawmfcsD;rGrf;MupkdY [mavvk[mµ
    ,HkMunfvQif u,fwifjcif;cH&NyD
arQmfíMunhfyg tkdtjypfom;rsm;
   touf&Sifaom a,½IukdMunfhyg
Ekwfuywfawmfonf owif;aumif; [mavvk,mµ
    arQmfíMunfhtouf&Sifvdrfhrnf
(1841-1897 0DvsH.at.atmuf'ef a&;om;oDuHk;aom ]]arQmfMunfhít
   ouf&Sifyg}} rl&if;oDcsif;jzpfonf)/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

tajcjyKusrf;rsm;

aMu;0ga>r½kyf

THE SERPENT OF BRASS

a'gufwmtm&ft,fvf[kdifrm a*stm&fa[mMum;onf/

]]arma½SonfaMu;0gjzifh a>rvkyfíwkdifay:rSm aNr§mufxm;NyD;vQif?
 a>rukd,fcH&olu? aMu;0gMunfh½Iaomtcg toufcsrf;om&Mu\/
 (awmvnf 21;9)/

awmvnf&musrf; 21;5-7/

1/yxr?  pD&ifjcif;\taMumif;w&m;?
awmvnf 21;5? a[NAJ 3;17-19? 1aum 10;9-11
a[NAJ 10;26-27? 1aum 1;8?9? 1aum 10;5-6

2/'kwd,?  pD&ifjcif;twGuf ta&;ygt&ma&mufaom taMumif;w&m;?
1ouf 5;3? vkum 12;19?20? 16;23? Asm'dwf 12;9? a[NAJ 4;7

3/wwd,?  pD&ifjcif;udk ukpm;jcif;?
awmvnf 21;7-9? a,m[ef 3;14-15
a,m[ef 6;37? 5;39-40? a[&Sm 45;22