Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
olwkdYonf r,HkMunfaomaMumifh r0ifEdkif

THEY COULD NOT ENTER IN BECAUSE OF UNBELIEF

a'gufwmtm&ft,fvff[dkifrma*stm&f\
2012ckESpf? azaz:0g&Dv(19)&uf? avmpftdef*s,fvdwfNrdKU? wJawmfESpfjcif;
toif;awmf ocifbk&m;aeY? eHeufydkif;0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aom
a'oemawmf?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 19, 2012

]]oifwkdYonfig\csrf;omjcif;odkYr0if&Mu[k usdefqdkawmfrlaom olwkdYum;? r,HkMunfaomolrSwyg; tb,folenf;? odkYjzpfí olwkdYonf r,HkMunfaomaMumifhom r0ifEdkifonfudk igwkdY odjrifMu\/ (a[NAJ 3;18-19)


£oa&vvlrsKd;wdkYudk tJ*kwåKjynfrS uwdawmfESifh pyfqdkifaomcgeef jynfodkY ac:xkwfcJhonf/ tJ*kwåKjynfonf tjypfudkyHkaqmifygonf/ cgeef jynfonf aumif;uifbHkudk yHkaqmifygonf/ (1697-1771ckESpf? *Ref*D;vf ajym Mum;cJhonfrSm ]]cgeefjynfonf aumif;uifbHkudkyHkaqmifNyD;? bk&m;\ vlxkwkdYonf vkyfief;aqmifwmrsm; vkyfudkifaqmif&GufaeMujcif;jzpfNyD; xdkolwkdYonf cgeefjynfudk r0ifa&mufEdkifMujcif;[lí ajymMum;cJhonf/ (John Gill, D.D., An Exposition of the New Testament, volume III, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, p. 391; comment on Hebrews 3:11).

]]xdkYaMumifholwdkYonf ig\csrf;omxJokdY r0if&Mu[k t rsufxGufí igusdefqkdonf[k rdefYawmfrlcsuf&SdonfESifh tnD}} (a[jAJ 3;11)/

1624-1679 ckESpfrufo½l;zl;vfu xkdusrf;ykd'fESifhygwfoufí ajymMum;cJYonfrSm ]]olwkdYonf ig\csrf;omxJokdY r0if&[lí ajymMum; onfwGif tu,fíom olwkdYonfcsrf;omjcif;xJokdY 0ifcGifhjyKrnfqkdvQif? xkdbk&m;onf ppfrSefaombk&m;jzpfrnfr[kwf[k ajymcJYonf? w&m;a[m&m usrf; 12;9ü t xl;ojzifh cgeefjynfukd aumif;uifbHkuJYokdY yHkaqmifxm;NyD;? xkdolwkdYukd tarGcH&m csrf;omjcif;xJt0ifrcHbJ? 0rf;enf;aMuuGJjcif;? emusifpGmcHpm;&jcif;? pdwfaomu a&mufjcif;ESifh'ku©a0'emrsm; jynfYESuf&m tarGcH&mcsrf;omESifhrwlaom qefYusifbufae&m}}[lí ajymcJYonf/ (Matthew Poole, A Commentary on the Whole Bible, volume III, The Banner of Truth Trust, 1990 reprint, p. 821; comment on Hebrews 3:11).

bk&m;ociftrSefpifppf rdefYawmfrlonfwGif ]]trsufxGufí usdefqkd onf}}[lí rdefYawmf rl&mwGif? ]]ig\csrf;omxJokdYr0if&Mu]][k qkdvdkuffjcif;jzpf onf/ (a[jAJ 3;11) a½SYacwf*sL;Oya'ukd oifMum;ykdYcsolwkdY ajymMum;cJY onfrSm? ]]uEåm&rsdK;qufwkdYonf þurÇmü r&SdMuawmhay}}[lí ajymMum;cJY onf/

tb,faMumifholwkdYonf uwdawmfwkdif;jynfukd 0ifpm;MurnfYtpm; oJuEåm&ü vSnfYvnf&Muoenf;¿ or®musrf;pmü rdefYawmfrrlonfrSm? ]]okdY jzpfí olwkdYonf r,HkMunfaomaMumifhom r0ifEkdifonfukd igwkdYodjrifMu\}} (a[jAJ 3;19) [lí rdefYawmfrlygonf/ xkdusrf;ykd'fESpfykd'fESifhygwfoufí pyg*sefajymMum;cJYonfrSm? ]]cgeefjynfonf uREkfyfwkdYtzkdY aus;Zl;awmfESifhqkdif aomy#dnmOfw&m;\ aumif;usdK;csrf;omukd ,HkMunfolwkdYtzkdY &nfnGef;NyD; ,kHMunfjcif;r&Sdygu? xkdaumif;MuD;r*Fvmudk cHpm;cGifhr&&SdMuay/ r,kHMunf olwkdYtzdkYrlum; rD;i&Jyif&Sdonf[lí ajymMum;cJYonf/ tkdt½Sifbk&m;? udk,f awmfonf aMumuf&THUzG,f tjypfi&JUrS xkdolwkdYukd vGwfajrmufapawmfrlNyD}}
(C. H. Spurgeon, “An Earnest Warning Against Unbelief,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, volume LVI, Pilgrim Publications, 1979 reprint, p. 470; comment on Hebrews 3:18-19).

]]oifwkdYonf ig\csrf;omjcif;xJokdY r0if&Mu[k usdef qkdawmfrlaom olwkdYum;? r,HkMunfaomolrSwyg; t b,folenf;? okdYjzpfí olwkdYonf r,HkMunfaom aMumifhom r0ifEkdifonfukd igwkdYodjrifMu\ (a[jAJ 3;18-19)/

tb,faMumifh uREkfyfwkdYonf r,HkMunfí oJEåm&üvSnfYvnf oGm;vmMuaom £oa&vvlwdkYESifh yg0ifywfouf aeMu&oenf;¿ tb,f aMumifhqkdaomf?

]]xkdtaMumif;t&m&SdorQwkdYonf (yHkoufao) jzpftHh aomiSg xkdolwkdYü a&mufMu\/ uyfumvtqHk;wGif jzpfaom igwkdYukd qHk;rp&mzkdYusrf;pmü a&;xm;vQuf&Sd oenf;/}} (1aum 10;11)/

r,HkMunfMuí oJuEåm&ü aoqHk;cJYMuNyD;? cgeefjynfokdYr0ifEldifaom £oa& vvlwkdYtm; uREkfyfwkdYtzkdYyHkoufaoukd jzpfapygonf/ tu,fí oifonf u,fwifjcif;cH&NyD;? aumif;uifbHkokdY0ifpm;vkdiSg? xkdolwkdYuJYokdY a,½Iukd r,HkMunfojzifh0ifpm;cGifhr&yg/ ,HkMunfjcif;ESifh a,½IxHwkd;0ifcsOf;uyfjcif;r&Sd bJ? oifhtm; or®musrf;pmu þokdYrdefYawmfrlonf ]]okdYjzpfí olwkdYonf r,HkMunfaomaMumifhom r0ifEkdifonfukd igwkdYodjrifMu\}} (a[jAJ 3;19)/

oifxm0& touf½Sifaeygrnfvm;¿
   ar;p&m? oifESifhuREkfyfvkdtyfaeayNyD
oifajzqkd&rnfrSm oifonf
   xm0&touf½SifcGif&Sdaeygrnfvm;¿
xm0&? xm0&
   oifonf xm0&touf½SifcGifh &Sdaeygrnfvm;¿
(]]xm0&touf½SifcGifh&Sdaeygrnfvm;¿}} 1839-1929ckESpf? {vd½SJYath
     a[mzfref oDuHk;NyD; oif;tkyfq&mrS jznfhpGyfjyifqifygonf)/

]]xm0&touf½SifcGifh &Sdaeygrnfvm;}} "r®oDcsif;oDqkdonfµ

xm0&? xm0&
   xm0&touf½SifcGifh&Sdaeygrnfvm;¿

]]okdYjzpfí olwkYdonf r,HkMunfaomaMumifhom r0ifEkdifonfukd igwkdYod jrifMu\/(a[jAJ 3;19)/

£oa&vvlwkdYonf cgeefjynfukd 0ifpm;cGifhr&SdMuyg/ c&pfawmfocif xHwkd;0ifjcif; r&SdaomolwkdYuwdawmfjynfokdY 0ifpm;cGifhr&&SdMujcif;onf ,aeY vlwkdYtzkdY ykHoufaowpfckyifjzpfygonf/ xkdYaMumifh r,HkMunfaom £oa&v vlwkdYonf uwdawmfESifhqkdifaom cgeefNynfokdY0ifpm;cGifh rdrdwkdYwm;qD;cJhMu onf/ r,kHMunfaom £oa&vvlwkdYxHu oifcef;pmokH;ckukd &&dSEkdifyg onf/ oifonfvnf; c&pfawmfocifukd r,kHMunfygu aumif;uifbHk0ifpm; cGifh&&Sdrnf r[kwfay/

1/ yxr? BuDD;rm;aom aumif;BuD;r*FvmcHpm;Mu&aomfvnf;? r,HkMunfaomaMumifh uwdawmfjynfokdYr0if&Mu

xkdolwkdYtzkdY BuD;rm;aomaumif;BuD;r*Fvmukd bk&m;&SifoGef;avmif; awmfrlcJYonf/ xm0&bk&m;onf zga&mbk&ifukd w&m;pD&ifaomtcg £oa& vvlwkdYonf tJ*kwåKjynfü &SdaeqJyifjzpfonf/ aomufa&? oHk;a&[lorQ taoG;uJYokdY ajymif;vJoGm;onfukd olwkdYjrifawGYcJYygonf/ tJ*kwåKjynfom; wkdY\ uRJ? EGm;? wd&dpämeftay: temqdk;ab; usa&mufjcif;ESifhrkd;oD; uyfab; rsm;aMumifh v,ffjyifü&SdorQtyifrsm; zsufqD;cJYonfukd £oa&vvlwdkYonf jrifawGUcJYMuygonf/ tJ*kwåKjynfü arSmifrdkufab; usa&mufcJYaomfvnf; £oa&vwkdYrlum; tvif;xJü aexkdif&Muonfukd olwkdYodjrifcJYMu&NyD;jzpf onf/ £oa&vvlwkdYonf tJ*kwåKjynfol? jynfom;rsm;ESifheef;wGif; zga&m bk&ifrsm;tay:okdY temqkd;ab;? rD;ao;ab;ESifh tjcm;aomuyfab;rsm; usa&muf w&m;pD&ifcJYonfukd olwkdYawGYjrifcJYMuNyD;jzpfonf/ £oa&vvlwkdY onf okd;oli,ftom;ukd nwGif;csif;wGifpm;MuNyD;? taoG;ukdrlum; tdrfwHcg; xkyfESifhwHcg;wkdif ESpfbufü okwfvdrf;cJYMuNyD;? ab;Oy'fonf xkdolwkdYukd vGef ajrmufum? tJ*kwåKjynf om;OD;&SdorQwkdYukd owfjzwfum w&m;pD&ifcJYonfukd olwdkYodcJYMuonf/ £oa&v vlwkdYonf tJ*kwåKjynfuRefb0rS vGwfvyf jcif;ESifh bk&m;ocif\vufawmfjzifh ykdYaqmifoem;cJYonf/ xkdvlwkdYaemuf tJ*kwåKbk&ifESifhppfom;rsm; vkdufvHwkdufckduf&ef csDoGm;aomtcg bk&m;½Sifonf £oa&vvlwkdYtzkdY yifv,feDukdcGJjcrf;ay;NyD; ajcmufaoGYaomukef;ay: avQmuf ouJYokdYavQmufapcJYonf/ olwkdYonftJ*kwåKjynf? zga&mbk&ifESifhppfom;rsm; tm; yifv,ftv,fü ESpfjr§yfapcJYonfukd awGUjrifcJYMuNyD;jzpfonf/ xkdtcg olwkdYonf ]]xm0&bk&m;onf bkef;yGifhvQufatmifyGJcHawmfrlonfjzpfí udk,f awmftm;oDcsif;qkdygtHh? jrif;ESifhjrif;pD;ol&Jukd yifv,fxJokdY vSJcsawmfrlNyD}} (xGuf15;1)/ okdYwkdifatmif ]]olwkdYonf r,HkMunfaomaMumifhom r0ifEkdif onfukd igwkdYodjrifMu\}}

'DuaeYreuf? rdwfaqGwkdYtxJüvnf; bk&m;ocifxHawmfrS rsm;pGmaom aumif;BuD; rsm;cHpm;aomolrsm; &SdMurSmjzpfonfµ uREkfyfwkdYtoif;awmf rnfuJh odkY twkduftckdufcHcJhMuonfukd uREkfyfwkdYtm;vHk; odMuygw,f/ pmwefonf uREkfyfwkdYukd aESmif,SufzsufqD;ygaomfvnf;? bk&m;½SifonfuREfkyfwkdYtm;? tjrJ u,fw,fawmfrlonfukd uREkfyfwkdYtodyifjzpfonf/ rsm;pGmaomolwkdYukd bk&m; ocif\ om;awmfa,½Ic&pf\ taoG;awmfESifha&G;Ekwf u,fwifawmfrlonf ukd uREkfyfwkdY odaeMuNyDjzpfonf/ rsufarSmufumvü uREfkyfwkdY\ qkawmif;oH ukd bk&m;½Sifem;anmif;í tajzay;awmfrlonfukd uREkfyfwkdYtodyifjzpfonf/ oifwkdY\rsufpdESifhem;tm;jzifh ,HkMunfolrdcif?zcifwkdY qkawmif;oHukdem; anmif;awmfrl\/ tHhMozG,fbk&m;ocifaumif;BuD; csay;awmfrlonfukd oifwkdY vufawGUyifjzpfonf/ okdYwkdifatmif oifudk,fwkdifaumif;uifbHkokdY r0ifpm; Ekdif&jcif;um; tb,fokdYenf;µ £oa&vvlwkdYtm; w&m;pD&ifawmfrlouJYokdY? bk&m;ocif\ ajzmifhrwfjcif;w&m;u oifhtm;tjypfpD&if&ef awmif;qkdaeyg onf? tb,faMumifhqkdaomf oifhonfaumif;BuD;rsm;pGm cHpm;&aomfvnf;? aumif;uifbHkokdY r0ifpm;EkdifaomaMumifhjzpfonf/

qufvufí? £oa&vvlwkdYü BuD;rm;aomaumif;BuD;rsm;ukd csay;cJY onf/ bk&m;ocifonf £oa&vvlwkdYü rdefYawmfrlouJYokdY ,aeYvnf; uREfkyfwkdYtm;rdefYawmfrlonf/ xm0&bk&m;ocifonf olYvufndK;ukd toHk;jyK íynwfawmfq,fyg;ukd a&;om;cJYonf/ bk&m;&Sifonf wJawmf\ toefY½Sif; qHk;XmeawmfrS £oa&vvlwkdYESifh qufqHcJYonf/ aeY&uftpOf taoG;awmf ESifhylaZmf&ef rdefUawmfrlcJYNyD; c&pfawmf<uvmjcif;ukd yHk&dyfay;cJYonf/ tb,f rnfaom vlrsdK;ukdrSbk&m;ocifonf xkduJYokdY vkyfaqmif&efrdefYawmfrrlcJYygµ okdYwkdifatmif £oa&vvlwkdYonf emraxmifvkdMu? tjrJjief;qefavh&SdcJYMu onf/ olwkdYonf t,HktMunfyifr&SdcJYyg/ ]]okdYjzpfí olwkdYonf r,HkMunf aomaMumifhom r0ifEkdifonfukd igwdkYodjrifMu\/}} (a[jAJ 3;19)/

rdwfaqG? oifhtm;vnf;txl;ojzifh EIwfuywfw&m;ukd ay;NyD;jzpfonf/ £oa&v owif;aumif; &SdaeayNyD/ £oa&vvlwkdYtzkdY aqmif½GufjyKrljcif; xuf oifhtzkdY{0Ha*vdowif;aumif; &SdaeayNyD? £oa&vvlwkdYtm;az:jy jcif;xuf oifhtzkdYor®mopf usrf;pmtkyf&SdaeayNyD/ £oa&vvlwkdYESifhtwl tpOf &SdaeouJJYokdY oifwkdYESifhtpOf &Sdaeonfr[kwfygvm;¿ £oa&v vlwkdY\ tjypftzkdY wd&dpämefrsm;pGm taocHykyfokd;cJY&ygonf/ ]]olwkdYonf r,HkMunfaomaMumifh r0ifEldif}} xkduJYokdY oifhtzkdYvnf;rSefuefaerSmvm;¿

bk&m;½Sifonf uREfkyfwkdYukdab;rsm;tm; oem;MuifempGmqufqHcJYonf ukd owd&yg/ ]]oifwkdYtbrsm;onf... ig\trIwkdYukd tESpfav;q,fvHk;vHk; jrif&aomawmwGif}} (a[jAJ 3;9)[lí rdefYawmfrlygonf/ tESpfav;q,f vkH;vkH;? enf;enf; pHkprf;jcif;&Sdaomfvnf; bk&m;½Sifonf pdwf&Snfonf;cHpGmjzifh ykdYaqmifawmfrlcJh\µ El;nHhodrfarGYjcif;ESifh onf;cHcGifhvGwfjcif;tm;jzifhvnf; OD; aqmifcJhonfµ tESpfav;q,f vHk;vHk;aemifw&Sd&ef apmifqkdif;cJY&onfµ okdYyg aomfvnf; olwkdYonf r,HkMunfaomaMumifh r0ifEkdifMuayµ

{0Ha*vdowif;aumif;ukd ESpfv&SnfMum? Mum;&NyD; c&pfawmfocifxH rcsOf;uyfygu oifü rnfuJYokdYjzpfvmrnfenf;¿ bk&m;ocif\trsufa'go aygufuGJrnfqkdygu oifü rnfuJhokdYjzpfvmrnfenf;¿ or®musrf;pmü owd ay;xm;ygonf/ bk&m;½SifrdefYawmfrlonfrSm? ]]igY0dnmOfnf vlwkdYwGiftpOfr qHk;r&}}(urÇm6;3)/ ]]olwkdYonf r,HkMunfaomaMumifh r0ifEkdifMu}}[lí ESpfaygif;rsm;pGmuyif owday;ajymMum;cJYNyD;jzpfonf/ £oa&vvlwkdYonf BuD;rm;aomr*Fvmukd cHpm;&Muygonf? okdYygaomfvnf; olwkdYonfr,Hk MunfaomaMumifhr0ifEkdifMuyg/ xkduJYokdY oiftoufwmüvnf; aocsmygrnf vm;¿

2/ 'kwd,? r,HkMunfjcif;aMumifh olwdkYukd csrf;omjcif;xJ 0ifcGifYrjyK?

]]olwkdYonf r,HkMunfaomaMumifh r0ifEkdifMu}} tvGJBuD;vGJ rsm;aponfY t&monf tjypfaMumifhr[kwfcJYyg/ tjypf&SdorQukd bk&m;ocifonfcGifhvTwf ay;cJYygNyD? r,HkMunfjcif;ukdrl cGifhrvTwfEkdifyg/ a,½IrdefYawmfrlonfum; ]]xkdYaMumifh igqkdonfum; jypfrsm;aomtjypf? bk&m;ukduJY&JUaomtjypftrsKd; rsKd;wkdYESifh vGwfapjcif;tcGifhukd vlwkdYonf&EkdifMu\/ 0dnmOfawmfukd uJY&Jaom tjypfESifh vGwfapjcif;tcGifhukd vlwkdYonfr&EkdifMu}} (róJ 12;31)/ bkd;ab; wkdY\ jypfrSm;aomtjypf bk&m;ukduJY&JUaomtjypfaMumifh? a,½Ibk&m;\csrf; omjcif;xJr0ifpm;EdkifMujcif; r[kwfyg/ oefY&Sif;aom0dnmOfawmfukd uJh&JYaom tjypf? oef&Sif;aom0dnmOfawmftm; twGif;ESvkH;om;xJ udef;0yfapawmfrlí xkdpdwf0dnmOfESifh a,½Iudk,kHMunf&ef jiif;qefaomtjypfaMumifh c&pfawmf\ csrf;omjcif;xJ r0ifpm;EkdifMujcif;jzpfygonf/ ]]olwkdYonf r,HkMunfaom aMumifh r0ifEdkifonfudk igwkdYodjrifMu\}}/ tjypfuolwkdYudk aumif;uifbHkodkY 0ifcGifhrjyKjcif;r[kwfyg/ r,HkMunfjcif;uom olwkdYonf ]]ig\csrf;omjcif;}} xJodkY r0ifpm;Edkifjcif; jzpfonf/

qufvufNyD; xdkolwkdYudktcuftcJrsm;u taESmifht,Sufay;aejcif; r[kwfyg/ cgeefjynfokdY olwkdYa&mufaomtcg BuD;rm;aomtkwfwHwdkif;rsm;ESifh vlxGm;usKdif;rsm;u olwkdYudkqefYusifcJhygonf/ xdkuJhodkYaomtwm;tqD; rsm;u bk&m;ociftm; olYvlwkdYudk uwdawmfjynfodkY ydkYaqmifzkdYrwm;qD; Edkifyg/ bk&m;&Sifonf a,&dacgNrdKUtkwfwHwdkif;udk NydKvJapcJhygonf/ bk&m; &Sifu wHydk;rIwform;wdkYtm; a&S;wef;odkYcsDí vlxGm;usKdif;ESifhtwm;tqD;rsm; udk z,fxkwfcdkif;ygonf/ xkduJhodkY rdrdvlwdkYtm; bk&m;ocifonf atmifjrif jcif;ESifh uwdawmfajrudk odrf;,lapcJhonf/ odkYwdkifatmif ]]olwkdYonfr,kH MunfaomaMumifh r0ifEdkifMuonfudk igwkdYodMu\}} xdkr,HkMunfjcif;u olwkdY udk csrf;omjcif;xJodkY r0ifpm;apEdkifcJhjcif;jzpfonf/µ

,HkMunfjcif;wpfckwnf;uom oifhtm; c&pfawmf\csrf;omjcif;xJodkY 0ifpm;cGifh jyKygonfµ c&pfawmfudk ,HkMunfudk;pm;jcif;u oifrvkyfEdkifaom t&m? tcuftcJrsm;? t&nfaysmfoGm;ygvdrfhrnf/ oif\r,HkMunfjcif;uvGJí oifhtm; tb,frnfodkYaom t&murS oifhudkrwm;qD;Edkifyg/ tu,fí oifonf a,½IocifxHodkY wdk;0ifcsOf;uyfjcif;r&dSbJ? a,½Iudktoufocif uJhodkY r,HkMunfbJ csrf;omjcif;xJodkY 0ifpm;Edkifrnfr[kwfygµ a,½IrdefYawmf rlonfum; ]]igonf þrnfaomoljzpfonfudk oifwkdYonfr,HkvQif udk,f tjypfü aoMuvdrhfrnf[k rdefYawmfrl\ (a,m[ef 8;24)/ r,HkMunfjcif;onf 0dnmOfysufpD;jcif;yifjzpfonfµ oifhtjypfrsm;udk oefY&Sif;aom0dnmOfawmfu azmfjyay;rnfudk uREkfyfonftpOfoifhwkdYtzdkY qkawmif;ay;ygonf/ ]]ighudkr ,HkMunfaomaMumifh 'kp½dkuftjypfudk az:jyrnf/ (a,m[ef 16;9)/ a,½I c&pfudk oif,HkMunfjcif;r&Sdygu oifvnf;ysufpD;ygvdrfhrnfµ oifhtzkdYrdefY awmfrlonfum; ]]olwkdYonf r,HkMunfaomaMumifhr0ifEdkif}}[lí rdefYawmfrl\/ pyg*sef ajymMum;cJhonfrSm ]]tmeuf\om;wkdYtm; oJuEÅm&üvSnfhvnf nOf;wGm;aomaMumifh csrf;omjcif;xJ 0ifpm;cGifhrjyKjcif;r[kwf? rdrdwdkYr,Hk MunfaomaMumifhjzpfonf/}} (ibid., p. 480).

3/ wwd,? tenf;i,faom olwkdYom,HkMunfMuNyD;? uwdawmfwdkif; jynfodkY0ifpm;Muonf/

tJ*kwåKjynfu xGufvmaomolwdkYwGif tenf;i,fomuwdawmf jynfodkY0ifpm;Muonf/ tvGeftrif;yif enf;vGef;vSygonfµ a,m½IESifhum vwfwkdY ESpfOD;om tJ*kwåKjynfrScgeefjynfodkY0ifpm;cJhMuNyD;? arma&Srlum; t&Sif vwfvwf cE¨mudk,ftoGifajymif;vJNyD; csrf;omjcif;xJodkY0ifpm; awmfrlcJhonf/ xm0&bk&m;rdefYawmf rlonfum;?

]]olwkdY bdk;ab;wkdYtm; igay;rnf[k igusdefqdkaom jynfaumif;udk a,zkEé\om;umvufrSwyg; þ qdk;aom vlrsKd;wpfpHkwpfa,mufrQ qufqufrjrif&/ oifhvuf axmuf Ekef\om;a,m½Ionf 0ifpm;&rnf/ olonf £oa&vtrsKd; tarGcHaprnfholjzpfaomaMumifh olYtm; ay;avmh/ (w&m;a[m 1;35ç 36ç38)/

axmifaygif;rsm;pGm? tJ*kwåKjynfrSxGufvmMuaom £oa&vvlwkdY txJrS ESpfOD;omuwdawmfcgeefjynfudk 0ifpm;cJhMuonfµ bmudkqdkvkdygovJ¿ ]]xdkodkY ac:aomol trsm;&Sdaomfvnf;? a&G;aumufawmfrlaomolenf;onf[k rdefYawmfrl\ (róJ 22;14ç 20;16)/ qdkvdkonfrSm ]]touf&Sifjcif;okdYa&muf aomvrf;ESifh wHcg;onf tvGefusOf;ajrmif;onfjzpfí awGU0ifaomolwkdYonf enf;Mu\}} (róJ 7;14) a&G;cs,f&mü tjrJyifenf;yg;Muygonf/ {aemuf tcsdeftcgüvnf; ]]vl&Spfa,mufwkdYudkom u,fwifcJhonf}} (1ay 3;20) ya&mzuf {vd,acwfwkef;üvnf; ]]£oa&vtrsKd;om; ckESpfaxmifwkdYudk ightzdkYiSg usef<uif;apNyD[k rdefYawmfrl\}} (3&m 19;18? a&mr 11;4)/ wref awmfBuD; &Sifaygvk tcsdefüvnf; ]]aus;Zl;awmftwdkif; a&G;aumufawmfrlaom t<uif;tusef &Sdao;\}} (a&mr 11;5)/ a,½IrdefYawmfrlonfum; ]]odk;pki,f? oifwkdYonf raMumufMuESifh}} (vkum 12;32)/ tJ*kwåKjynfuaxmifaygif;rsm; pGm xGufvmMuaomfvnf;? a,m½IESifh umvufwkdYESpfOD;om uwdawmfjynfudk 0ifpm;cJhMuonfudk thHMop&mjzpfrnfrxifyg/ ]]touf&Sifjcif;odkY a&mufaom vrf;ESifhwHcg;onf tvGefusOf;ajrmif;onfjzpfí awGU0ifaomolwkdYonf enf; Mu\}} (róJ 7;14)

oifvnf; aumif;uifodkYa&mufaom vlenf;pkt0ifjzpfygrnfvm;¿ odyfNyD;vnf; rdrdudkudkr&rf;vdkufygESifhµ uREkfyf\trIawmfaqmifoufwrf; (14)ESpfxdwdkif &maygif;rsm;pGmaomolwkdYvnf; u,fwifjcif;&&Sdrnf[k xifrSwf cJhMuonf/ trsm;pkwkdYonf r,HkMunfaomaMumifh r0ifp¬¬m;Muyg/}} rsm;pGmaom wd&dpämefrsm;onf xdkolwkdYtouftzkdY oJuEÅm&ü ykyfokd;aoaMucJh&onfµ

umvufESifha,m½IwkdYvnf; oJuEÅm&ü vJaoMuaomolwkdYxuf om vGefaumif;jrwfí ]]csrf;omjcif;xJ}} 0ifpm;Mujcif;r[kwfyg? vHk;0r[kwfygµ olwkdY\ ,HkMunfjcif;tm;jzifhom 0ifpm;Mujcif;jzpfonf/ ]]udk,fukodkvfaMumifh r[kwf? udk,ftvdk tavQmuf a&mufjcif;vnf;r[kwf? aus;Zl;awmfaMumifh jzpfí? tb,folrQ 0g<um;p&mtcGifhr&Sd}} ({zuf 2;8-9)/ umvufESifha,m½I wkdYonf ,HkMunfjcif;tm;jzifhom 0ifpm;Mujcif;jzpfonf/ rnfonfhtaMumif; aMumifh 0ifpm;Edkifrnfr[kwf? xm0&bk&m;rdefYawmfrlonfum; ]]oifwkdYbk&m; ocifxm0&bk&m;\ pum;awmfudk xdktrIü oifwkdYr,HkMunfygwum;}} (w&m; 1;32)/

]]oifwkdYonf ig\csrf;omxJodkY r0if&Mu[k usdefqdk awmfrlaom olwdkYum;? r,HkMunfaomolrSwyg; t b,folenf;/ odkYjzpfí olwkdYonf r,HkMunfaom aMumifh r0ifEdkifonfudk igwkdYodjrifMu\ (a[NAJ 3;18-19)/

umvufESifha,m½IwkdYESpfOD;wkdYom uwdawmfjynfudk 0ifpm;&jcif;t aMumif;udk pOf;pm;Munfhyg/ umvufüvnf;? ]]nDtpfudk? armifESr}}rsm;vnf; &Sdw,f/ r,HkMunfwJhtwGuf r0ifpm;Mubl;? xkdolwkdYajymMum;cJhonfrSm? ]]ol ESifhtwl vkdufoGm;aomolwkdYu? xdkjynfom;wkdYudk igrwdkufEdkif/ olwkdYonf igwkdYxufomí tm;BuD;Muonf[lí¤if;}} (awmvnf 13;31)/[lí nOf;wGm; ajymqdkcJhMuonf/ odkYygaomfvnf; umvufonf ,HkMunfjcif; r&SdaomolYnD tpfudkrsm;aemufodkY rvkdufcJhyg/ umvufajymMum;cJhonfrSm?

]]tuREkfyfESifhtwloGm;aom nDtpfudkwdkYonf vlrsm; pdwfysufp&mjyKaomfvnf; tuREkfyfonf tuREkfyf\ bk&m;ocifxm0&bk&m;aemufawmfodkY vHk;vHk;vkdufyg\ (a,m½I 14;8)/

uwdawmfjynfodkY umvuf0ifpm;&ef olYnDtpfudkrsm;u wm;qD;ír&Edkifygµ rdwfaqGtwGuf aumif;aomoifcef;pmyifjzpf\µ ,HkMunfjcif;r&SdaomaqGrsKd; todkif;t0dkif;rsm;u? uwdawmfjynf0ifpm;&ef oifhtm;rqD;wm;ygapESifhµ ol wkdYonf oifhpdwfESvHk;om;udk aMumuf&GHUjcif;ESifhoHo,xJ ]]rESpfjr§yf}} ygapESifhµ c&pfawmfrdefYawmfrlonfum; ]]tMuifolonf ighudkcspfonfxuf rdbudkomí cspf\? xdkolonf igESifhrxdkufwef}} (róJ 10;37) / r,HkMunfaomolwkdYu yHkrSefbk&m;ausmif; oGm;vmaeaom oifhtm;rqD;wm;ygapESifh/µ

a,m½Ionf umvufESifhtwl cgeefjynfudk 0ifpm;aomol wpfOD;jzpf onf/ oli,fpOft&G,füyif arma&SESifhtwl trIawmfxrf;aqmifoljzpfcJhonf/ £oa&v vlwdkYa&TEGm;½kyfvkyfNyD; azgufjyefaeMuonfudk a,m½Ionf arma&S tm; wdkifMum;cJhol jzpfygonf/ (xGuf 32;17)/ tjcm;aom£oa&vvlwkdY onf rdrdwdkYwJtdrfüombk&m;udk udk;uG,fcJhpOf? a,m½Ionf wJawmfxJu rxGufbJ bk&m;ocifESifhtwl &SdcJholjzpfonf/ (xGuf 33;11)xdkae&mü bk&m; ocifESifhtwl &SdaecJhonf/ tjypfjyKaeMuaom £oa&vlwdkYudk arma&Stjypf wifBudrf;armif;aomtcg a,m½Ionf arma&SESifhtwl&SdaecJh\/ a,m½Ionf bk&m;&SifESifhtwl &Sdaeonfudk odEdkifygonf/ xdkuJhodkY ,HkMunfjcif;&Sdaom vli,fa,m½Ionf ]]ig\csrf;omjcif;}} xJ0ifpm;cJhonf/ (a[NAJ 3;18)? tjyif bufrS wufa&mufvmaom vli,fwkdYonf ]]toif;awmfrS aygufzGm;vmaom vli,f}} wkdYudk qefYusifvQuf csrf;omjcif;xJ0ifpm;ygvdrfhrnf/ wpfa,muf wnf; txD;usefqefpGm bk&m;ocifukd qmiwf&SmazGaom olwkdYonf csrf;om jcif;xJ0ifpm; ygvdrfhrnf? tawG;tac:r&Sd? Zmwdyuwdvli,fwkdYrlum; csrf; omjcif;xJ 0ifpm;&vdrfhrnf r[kwfygµ olwkdYonf r,HkMunfaomaMumifh r0if Edkifonfudk igwdkYodjrifMu\/}} umvufESifha,m½IwdkYESifhtwl csrf;omjcif; xJodkY 0ifpm;vkdaomvli,f? armifr,frsm;vnf; þoDcsif;udk rdrdwdkYpdwfESvHk; om;xJ oDqdkvdkufprf;yg/

-pGefYy,fjcif;cHvnf; a,½Iaemufvkdufrnf/
pGefYy,fjcif;cHvnf; a,½Iaemufvkdufrnf/
pGefYy,fjcif;cHvnf; a,½Iaemufvkdufrnf/
aemufvSnfhrMunfhyg/ aemufvSnfhrMunfh

xdkoDcsif;onf tdE´d,EdkifiH c&pf,mefvli,fwkdYü ysHUESHYaom oDcsif;wpfyk'f jzpfygonf/ oHpOfudkvnf; tdE´d,EdkifiHrS jzpfonf/ (source: John R. Rice, D.D., Soul-Stirring Songs and Hymns, Sword of the Lord Publishers, 1972, number 316) oDcsif;pmom;cHpm;rIudk ta&SUajrmufzuf tufqefjynfrS vlwOD;u a&;zGJUjcif;jzpfonf/ olwdkYrdom;pkonf 19&mpktv,f welsh missionary tm;jzifh c&pf,meftoufwmü ajymif;vJcJhMuolrsm; jzpfyg onf/ NrdKUtkyfcsKyfa&;rSL;rsm;u ,HkMunfjcif;udk (pGefYvGwf&ef) BudK;pm;cJhMuyg aomfvnf; olonf ,HkMunfjcif;udk oDcsif;pmom;tm;jzifh zGJUEGJUcJhygonf/ ]]a,m½IaemufvdkufzdkY qkH;jzwfcsufcsNyD;NyD}} [laomoDcsif;jzpfygonf/ olYrdom; pkrsm;udk Ncdrf;ajcmufrI&Sdvmaomtcg qufvufNyD;]]uREkfyfudk pGefYaomfvnf; aemufawmfodkY vkdufNrJvdkufygrnf}}[lí pyfqdkcJhonf/ ]]igha&SUrSmum;wdkif ? igh aemufrSm avmu}} [laom oDcsif;qdk&if;? olYZeD;ESifh olwkdYESpfa,muf touf aocJhMu&ygonf/. þodkY aomolwdkY\,HkMunfjcif;u EdkifiHawmfvlBuD;rif;ESifh &Gmol&Gmom;wkdY\ toufwmudkajymif;vJapcJhygonf/ (Source: Wikipedia) ¤if;oDcsif;udkoDqdk onf/

-igha&SUwGifum;wdkif? igaemufwGifavmu
igha&SUwGifum;wdkif? igaemufwGifavmu
igha&SUwGifum;wdkif? igaemufwGifavmu
aemufvSnfhrMunfhyg? aemufvSnfhrMunfhyg/

]]olwdkYonf r,HkMunfaomaMumifh csrf;omjcif;xJodkYr0ifpm;EdkifMu}} oifonf csrf;omjcif;xJ 0ifpm;ygrnfvm;? oifonf a,½IocifxH wdk;0if csOf;uyfygrnfvm;? taoG;awmfü oifhtjypfrsm;udkaq;aMumNyD; u,fwif jcif;cH,lyg/ oif\,HkMunfjcif; c&pfawmf\EdkifiHawmfxJ 0ifpm;Edkifygrnf vm;/ xkdoDcsif;jyefvnfoDqdkonf/

pGefYy,fjcif;cHvnf; a,½Iaemufvkdufrnf/
pGefYy,fjcif;cHvnf; a,½Iaemufvkdufrnf/
pGefYy,fjcif;cHvnf; a,½Iaemufvkdufrnf/
aemufvSnfhrMunfhyg/ aemufvSnfhrMunfhµ

igha&SUwGifum;wdkif? igaemufwGifavmu
igha&SUwGifum;wdkif? igaemufwGifavmu
igha&SUwGifum;wdkif? igaemufwGifavmu
aemufvSnfhrMunfhyg? aemufvSnfhrMunfhygµ

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif a'gufwm*&dwef t,fcsefrS a[jAJ 3;8-19 txdzwf Mum;ay;ygonf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*srifcifudwf *&dzufpfrS
      ]]tkd tuREkfyfrsuf uef;}} 1748-1816 emoefpxa&mif;
                   oDukH;a&;om;xm;aom "r®oDcsif;oDqkd ay;onf/


tajcjyKusrf;rsm;

a'gufwm tm&ft,fvf[dkifrma*stm&f a[mMum;onf/

]]oifwkdYonf ig\csrf;omxJodkYr0if&Mu[k usdefqdkawmfrlaom olwdkYum;? r,HkMunfaomolrSwyg; tb,folenf;/ odkYjzpfí olwkdYonf r,HkMunfaomaMumifh r0ifEdkifonfudk igwkdYodjrif Mu\ (a[NAJ 3;18-19)/

(a[NAJ 3;11? 1aum 10;11)/

1/yxr? BuD;rm;aomaumif;BuD;r*Fvm cHpm;Mu&aomfvnf; r,HkMunf aomaMumifh
uwdawmfjynfokdY r0if&Mu?
(xGuf 15;1? a[NAJ 3;9? urÇm 6;3)/

2/'kwd, ? r,HkMunfjcif;aMumifh olwkdYudk csrf;omjcif;xJodkY 0ifcGifhrjyK?
(róJ 12;31? a,m[ef 8;24? 16;9)/

3/wwd, ? tenf;i,faomolwkdYom ,HkMunfMuNyD; uwdawmfjynfodkY 0ifpm;Muonf/
w&m;a[m 1;35? 36? 38? róJ 22;14? 20;16ç 7;14? 1ay 3;20? 3&m
19;18? a&mr 11;4? vkum 12;32? {zuf 2;8-9? w&m;a[m&m 1;32? awmvnf
13;31? a,m½I 14;8? róJ 10;37? xGuf 32;17? 33;11/