Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
BuD;jrwfíaMumuf&GHUzG,faombk&m; tykdif;(4)

THE GREAT AND TERRIBLE GOD – PART IV

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2012? azaz:0g&Dv12&uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKU? wJawmfESpfjcif;toif;awmf
ocifbk&m;aeY? naeykdif;0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 12, 2012

]]BuD;jrwfí aMumufrwfzG,faombk&m;}} ( ae[ 1;5)/

]]tvGefBuD;jrwfí aMumuf&GHUzG,fjzpfawmfrlaomt½Sif}}('Ha,9;4)/


BuD;jrwfíaMumuf&GHUzG,faombk&m;½Sif\ or®musrf;pmawmf[laomw&m;a' oemawmfoHk;ckukd a[mMum;cJYNyD;jzpfygonf/ þw&m;a'oemawmftm;vHk;ukd a'gufwm*Reftm&f½kdufpf a[mMum;cJYaom ]]BuD;jrwfí aMumufrwfzG,faom bk&m;}}[laom a'oemawmfjrwfrS ukd;um;a[mMum;jcif;jzpfygonf/ (John R. Rice, D.D., The Great and terrible God, Sword of the Lord Publishers, 1977 edition, pp. 7-38).

]][m&D{rmqefazg'pfcf\ The Modern Use of the Bible, üajymMum;cJY&mwGif ,aeYacwfvlom;wkdYonf "r®a[mif;usrf;pmawmfjrwfü bk&m;ocifaz:jyxm; aomvlYrIusifh0wfrsm;ukd vufcHusifhoHk;jcif;r&SdMuay/ vlwkdYonf(r,HkMunfol) rsm;tvm; bk&m;ocifukd rkef;wD;MuNyD;jrnfwrf;atmf[pfcJYMuonf? azg'pfcf &nfnTef;ukd;um;ajymMum;cJYonfrSm? tusifhpm&dwåysufjym;Muaom olwkdYonf acwftqufqufxm0&bk&m;\ w&m;pD&ifjcif;ukd rkef;wD;cJYMuonf/ xkdbk&m; onftjypfukdrkef;wD;NyD;? tjypfrSaemifw&&efawmif;qkdaeaombk&m;ocifjzpfyg onf/}} (ibid, p. 9). azg'pfcfa&;om;az:jycJYaom pdwåZaq;½kHü toufwm ajymif;vJcYJaom? w½kwfEkdifiH {0Ha*vdw&m;a[mq&mBuD; a'gufwmf*Refqkef;\ toufwmukd owd&atmufarhoifhygonf/xkdt&mrsm;udkMunfhaomf [ef&D{rm qefazg'pfcfonf or®musrf;pmawmf\t½Sif? bk&m;½Sifukdrkef;wD;cJYoljzpfygonfµ
]]a'gufwm*Refqkef;\ toufwmajymif;vJjcif;}}ukd tifwmeufwGifESdyf0ifzwf MunfhEldifygonf/

ESpfumvMum½SnfpGm azg'pfcfuJYokdY? r,HkMunfolrsm;onfc&pfawmfbk&m;\ um;wkdif;ay: ukd,fpm;taocHjcif;cH,lcsufukd &DcsifzG,foa&mfajymifavSmifwkduf ckdufajymMum;onfrSm?]]om;owf½kHbmoma&;[lí ajymif;avSmifcJhMuonf/ xkduJokdY qefYusifa&;orm;tjypfom;wkdYonf vlom;wkdif;\ tjypftwGufc&pfawmfum; wkdifay:taocHjcif;tpDpOfukd rkef;wD;Muonf/ wrefawmf½Sifaygvk ajymMum;cJh onfrSm? ]]xkdolwkdYonf c&pfawmf\um;wkdifukd&efbufjyKíusifhaomol}}(zd 3;18) [lí ajymMum;cJYygonf/ a&;om;az:jycJYjyefonfrSm ]]vuf0g;um;wkdifukd xdrdívJp&mtaMumif;}} (*vm5;11)[lí a&;om;cJhygonf/ ½SifaygvkajymMum;cJh onfrSm? ]]qHk;½HI;jcif;okdYa&mufaomolwkdYü vuf0g;um;wkdifawmfw&m;onf rkduf aomw&m;jzpf\ (1aum1;18)[lí a&;om;az:jyxm;ygonf/ or®musrf;pmawmf ukd ,HkMunfvu©HaomolwkdYuyif? c&pfawmf \taoG;awmftm;jzifh u,fwifjcif; &&Sdkjcif;jzpfonf[laom cH,lcsufukdwkduf ckdufqefYusifholrsm;vnf;&Sdygonfµ

um;wkdifawmfonf tjypfom;wkdYukd qefYusif&efbufjyKaom bk&m;ocif\ BuD;jrwfíaMumuf&GHUzG,faom trsufa'goyifjzpfonf/ om;awmfukdyifrn§mwm? pmemjcif;r&Sd? um;wkdifawmfay:ü taoG;awmf oGef;avmif;taocHaponfhtxd? BuD;jrwfíaMumuf&TYHzG,faombk&m;\ tjypfa'goukdom;awmftay: oufa&mufcJU onfµ

acwftqufqufxm0&bk&m;ocifonf wd&dpämeftaoG;awmftm;jzifh olY\ vlwkdYtjypfcGifhvTwfjcif; &&Sd&efawmif;qkdcJhonf/ xkdt&monf a,½Ic&pfawmfvuf 0g;um;wkdifawmftay: taocHap&efyHk&dyfay;xm;jcif;jzpfonf/ olYtaoG;awmf oGef;avmif;jcif;onf vlom;xkwpfckvHk;\ tjypfaq;aMum&efjzpfygonf? xGufajrmuf&musrf;ESifh c&pfawmfum;wkdifay: taocHonfhwkdifESpfaygif;1500 Mum;wGif? 4yHk1yHkoef;cefYaom wd&dpämefwkdYonf ESpfpOftaocH&Muonf/ qkdvkd onfrSm *sL;bmoma&;yJGawmftwGuf wd&dpämeftoufaygif;300oef;aom okd;wkdY onf xkdESpfwpfavQmuftaocHcJY&onf/ xkdta&twGuftxJü aeYpOfylaZmfouúm ukd a&wGufjcif;r[kwfao;yg/ EGm;?okd;?EGm;ri,f? csdK;iSuf? ckdpaom wd&dpämefrsm;t aocHcJY&onf/ tkdµ aoG;acsmif;pD;aeygvm;µ tjypfrJYaomwd&dpämefwkdY\ taoG; pGef;jcif;tm;jzifh BuD;jrwfí aMumuf&GHUzG,faombk&m;½Sif\ tjrwfa'goukd vlwkdY tm;owday;aebdonfµ xkdowday;jcif;rlum;? tjypfudktaoG;awmftm;jzifh aq; aMum&rnfukd owday;jcif;jzpfygonf/ acwfumvtquf qufwd&dpämefwkdY\ taoG;acsmif;pD;jcif;onf bk&m;½Sif\trsufa'gou? £oa&vvlwkdY\ tjypfukd qefYusifjcif;ukd jyojcif;jzpfonf/ ,ZfylaZmfpOf pD;usaomtaoG;awmfonf tjypf ukd bk&m;½Sifuw&m;pD&ifjcif;[lí t"dyÜg,foufa&mufygonf/ tkdµ BuD;jrwfí aMumufrwfzG,faombk&m;µ tkdBuD;jrwfí aMumufrwfvefYzG,faombk&m;µ

umvtcsdefa&mufaomtcg? om;awmfa,½IonfemusifpGm a0oemcHpm;NyD; "r®a[mif;umv,ZfylaZmfjcif;ukd tpm;xkd;tylaZmfcHcJYonf/ rsufESmawmfukdwH axG;ESifhaxG;Muonf/ eHab;awmfukdvSHcRefjzifh xkd;azgufcJhonf/ aovkrwwf xkd;jcif;½kdufjcif;ukdcH&onf/ cEåmukd,fonfvnf; 'Pf&mtxyfxyftaoG;awmf vnf; ajrBuD;okdYpD;usavcJY\/ ql;&pfom&zlukdacgif;ü aqmif;apMuonf/ t0wf awmfukdcRwfMuNyD;? um;wkdifukdvnf;rEkdifreif; taocHrnfhae&mta&mufxrf;apcJh Muonf/ oHrIdjzifhajcawmf? vufawmfukdpGJ&dkufcJYMuonf/ jyif;xefaomapoemcH pm;NyD; um;wkdifay:qGJxm;jcif;ukd cHcJY&onf/ vlwkdYonf ukd,fvHk;wD;jzpfjcif;ukd ai;MunfhMuonf/ pD;usaeaomtaoG;awmfukd jrifcJYMuonf/ vlwkdYonfoa&mf ajymifavSmifMu\/ um;wkdifay:ü wGJavmif;aepOftaoG;awmfonf wpfpufcsif; pD;qif;aeonfukd vlwkdYonfjrifawGY&Muonf/ tqHk;ü emusifaoma0'emawmfukd cHpm;NyD;taocHoGm;cJh&onf/ tkdtzbk&m;? tb,faMumifh a,½IukdESdrfhcspGmESifh emusifpGm a0oemcHpm;apcJYoenf;¿ tb,faMumifhenf;¿ tb,faMumifhenf;¿

MuD;jrwfí aMumuf&GHUzG,faombk&m;½Sifonf xkduJYokdY&ufpufpGm taocHap zkdYtpuwnf;u tpDpOf&Sdygonfµ xkdtpDpOfukd bk&m;½SifrS tpjyKjcif;jzpf\/ bk&m;½Sif\tpDpOfukd vlqkd;wkdYtm;jzifhNyD;ajrmufapcJYonf/ wrefawmf½Sifay½k u?]]bk&m;ocifjyiSmef;awmfrlaom tvkdawmftm;jzifhtem*wHoÓPfawmftm; jzifh¤if;? tyfESHjcif;ukdcHaom xkda,½Iukd oifwkdYonfzrf;qD;írw&m;aom olwkdY vufjzifh vuf0g;um;wkdifü&kdufí uGyfrsufMuNyD}} (wrefawmf 2;23)/vufawmf ajcawmfESifheHab;awmfwkdYü xkd;azgufjcif;cH&NyD; um;wkddifay:? vlqkd;wkdYtm;jzifh xkdtrIukd NyD;ajrmufapzkdY "r®a[mif;umvuwnfhu BudKwifa[mMum;jcif;jzpf ygonf/ tkdµ BuD;jrwfí aMumuf&GHUzG,faombk&m;onf om;awmfa,½Ic&pftm; xkduJYokdY emusifpGm taocHapNyD;tjypfom;rsm;ukd tjypfi&JrS a&G;EkwfzkdY&ef awmif;cJYjcif;jzpfonfµ

xkdrQruao;yg? um;wkdifay:taocHpOfwGif aeYcif;üyif? tarSmifxkus a&mufcJY\? xkdpOfcrnf;awmfonf om;awmfukdpGefYawmfrlcJYonf/ a,½IonftxD; usefqefpGm wpfukd,fwnf; um;wkdifay:taocHcJYygonf/

-txD;usefpGm um;wkdifxufwGif
cEåmukd,fay;qyf tjypfom;tm;a&G;Ekwf
jyif;pGmaoma0oemaoG;puf
txD;usef? txD;usef
   (1914ckESpf? biftdyfcsf? z&kdufpfoDuHk;aom ]]txD;usef}} )/

qmvH 22;1ü a,½Ibk&m;um;wkdifay:idka<u;taocHonfYtaMumif; a&;om; az:jycJhonf/ ]]tuREkfyfbk&m;? tuREkfyfbk&m; tb,faMumifh pGefYypfawmfrlo enf;¿}} (róJ27;46)/ bk&m;½Sifu pGefYawmfrlcJhonf/ rsufESmawmfukd vTJawmfrlcJY onf/ tu,fí bk&m;½Sifonfa,½IukdpGefYawmfrrlcJYvQif? bk&m;½Sifonftjypf om;wkdYukd pGefYypfjcif;ukd tpm;xkd;0ifa&muftaocHjcif;rrnfyg/

-tjypfom;wkdYukd u,fwifvkdiSgtxD;usefqefpGm um;wkdifxuf
pGef;y,fjcif;cH&onfYwkdif xm0&toufukd vlwkdYtm;ay;
txD;usef? txD;usefítaocH
toufwmukd u,fvkdiSga&G;EkwfcJYNyD
cEåmukd,fay;qyf tjypfom;a&G;Ekwf
txD;usef? txD;usef

xyfqkd&eftykd'foDqkdonf?

-txD;usefpGm um;wkdifxufwGif
cEåmukd,fay;qyf tjypfom;tm;a&G;Ekwf
jyif;pGmaom a0'emaoG;puf
txD;usef? txD;usef

vlqkd;wkdYu a,½I\rkwfqdwfukdtm;ESifhqGJaomtcg jyif;pGmaoma0'emukd cHpm;cJY&rnfjzpfonf/ wkwfacsmif;ESifh½kdufESufaomtcgykdí a0'emcHpm;&rnfjzpf onf/ ql;&pfom&zludk twif;tMuyfaqmif;apaomtcgykdí emusifygrnf/ usL vHk;jzifh ausmjyifukd&kdufaomtcg? cg;oD;pGmaom a0'emukdtrSefcHpm;cJYygonf/ vltrsm;wkdYonf xkduJYokdY a0'emukdcHpm;NyD; taocHcJYMuonf/ ajcawmfvuf awmfwkdYü oHrIdqJJG&kdufjcif;a0oemonf? Ekwfr>rufEkdifatmifpl;½S aoma0'emyif jzpfonf/ uREkfyftaotcsmajymEkdifonfrSm? um;wkdifywfvnfü apmihfMunhfaeMu aomolwkdYonfvnf; xkda0'emukdjrif&aomf ESvHk;aMuuGJMu rnfjzpfonf/

,k'onfa,½Iukd opömazgufcJhonf/ ayw½konfa,½Iukd jiif;y,fcJYonf/ wynfhawmftm;vkH;wkdYonf a,½IukdpGefYíta0;odkYajy;xGufcJYMuNyD/ zsm;em;jcif;a0 'emrS oufom&aomolrsm;ESifh tHhMozG,ferdwfvu©Pm jrifcJYMuolwkdYvnf; a,½I ukdajymifavSmifcJYMuNyD/ toufay;rnfolukd taoowfcJYMuNyD/ aus;Zl;uef;vkyf &yfrsm;u a,½Itm;0rf;enf;apcJhMuNyD/

tzcrnf;awmf\ um;wkdifay: pGefYy,fjcif;xufemusifaom cHpm;rlqkdwmr&Sd Ekdifyg/ tdk; BuD;jrwfí aMumuf&GHUzG,faombk&m;µ tjypfom;wkdY\ae&mü rdrdom; awmf&if;ukd taocHaponfhwkdif pGefYy,fjcif;cH&onfhwkdif? pD&ifjcif;um;tb,frQ BuD;jrwfygoenf;µ BuD;jrwfí aMumuf&GHUzG,faombk&m;onf xkduJYokdY uREkfyfwkdY tjypfom;rsm;twGuf om;awmfukd apvTwftaocHapcJYNyDµ

tjypfom;wkdYonf tjypf'PfrSvGefajrmufzkdY&ef? xkduJYokdYaMumufvefYzG,fay; qyfjcif;tzkd;tcukdawmif;qkdjcif;onf tHhMozkdYr[kwfygbl;? tjypfom;wkdYtzkdY vuf0g;um;wkdifay: a,½IESvHk;aMuuGJ&jcif;twGufvnf; txl;tqef;r[kwfyg bl;/ BuD;jrwfí aMumuf&GHUzG,faombk&m;µonf tjypfukd&GHUrkef;aombk&m;jzpfí jzpfonfµ

okdYygaomfvnf;µ xkdtcsdeftzcrnf;awmfukd uREkfyfMunfhaomtcg ikdaeonf ukdjrifa,mifrdonf/ bk&m;ocifonf ESvHk;aMuuGJcJY&onfukd uREkfyfawGUjzpfyg onf/ ]]bk&m;ocifonrdrdü wyg;wnf;aomom;awmfukdpGefYawmfrlonfhwkdif atmifavmuDom;wkdYukd cspfawmfrl\}} (a,m[ef3;16)/ a,½Ibk&m;\a0'em awmfcHpm;&jcifukd uREfkyfajymaejcif;jzpfonf/ tzcrnf;awmfonfvnf; xyfwl xyfrQ a0'emawmfcHpm;cJY&onf/ om;awmfa,½IcHpm;&aom a0a'oemawmfonf crnf;awmf\ pdESvHk;om;ücHpm;cJY&onf/ vuf0g;um;wkdifxufü emusifpGma0'em cHjcif;\ ESvHk;aMuuJGjcif;jzifh tzbk&m;ocifonf emusifpGm tjypfom;wkdYa0'emcH pm;jcif;rS xm0&csrf;omjcif;xJokdY ac:aqmifcJYjcif;jzpfonfµ tkd; BuD;jrwfí aMumuf&GHUzG,faombk&m;µ ukd,fawmf\ oem;jcif;*½kPmawmfonf BuD;jrwfvGef; vSygwum;µ

ya&mzufae[rdu bk&m;½Sifonf ]]aMumuf&GHUzG,faom}} bk&m;[kac:jcif; onftrSefyifjzpfonf/ ya&mzuf'Ha,vuvnf; xkdt½Sifonf ]]BuD;jrwfí tvGef aMumufrufzG,faombk&m;}}[líac:ygonf/ xkdolESpfOD;pvHk;u xkdt½Sifonf ]]oem;jcif;*½kPmawmf&SdNyD; olYtrdeffYawmfukd xdef;odrf;aombk&m;ocifjzpfonf [kajymMum;cJYonf/}} a,½Ibk&m;ocif\ um;wkdifay:taocHjcif;ukdMunhfaomf? bk&m;ocifonf w&m;pD&ifjcif;oufoufomr[kwfbJ? tjypfom;wkdYtay: oem; jcif;? *½kPmawmfoufa&mufvQuf wnf&Sdaeonfukd uREkfyfwkdYawGU&onf/ bk&m; ocifonf oifhukdcspfaeouJYokdY tjypfom;wkdYukdcspfaombk&m;? oifhtjypfae&mokdY tpm;0iftaocHonfhwkdifay;qyfcJYaombk&m;µ? *½kPm½Sif bk&m;jzpfonfµ

bk&m;ocif\ trsufa'goESifhygwfoufí uREkfyfonfbk&m;ocif\ trsuf a'goukd avQmhyg;NyD;az:jyjcif;r&SdcJYyg/ bk&m;ocifonf tjypfukdqefUusifaom bk&m;jzpfonf/ olYtrsufa'gonf tjypfom;wkdY\tjypf&SdorQtay: aMumuf&THU zG,fqefYusifaeonf/ xkdtjypfw&m;\ pD&ifjcif;trsufa'gorS? oifa½Smif&Sm;Ekdif rnfh?enf;vrf;wckom&Sdonf/ xkdt&monf tjypfcGifhvTwfjcif;&&Sd&ef a,½IocifxH wkd;0ifcsOf;uyfyg/ tu,fí oifonfa,½IocifxH wkd;0ifcsOf;uyfygu? bk&m;o cifxHawmfyg;u? oemjcif;*½kPmawmfukd jrifawGYrnfjzpfonfµ trsufawmfonf oifhqDrSvGJoGm;ygvdrfhrnf/ oifhtpm;? taocHay;qyfcJYaom a,½Ibk&m;\ylaZmf jcif;tm;jzifh oifonfcsrf;omjcif;ukd &&Sdrnfjzpfonf/ or®musrf;pmawmfrdefUawmfrl onfum; ]]om;awmfukd ,HkMuonfaomolonf tjypfpD&ifjcif;ukdrcH&/ r,HkMunf aomolrlum;? bk&m;ocifü wyg;wnf;aomom;awmfukd r,HkMunfaomaMumifh ,ckyifw&m;pD&ifjcif;ukdcH&\}}(a,m[ef3;18)/ oifa,½Iukd ,HkMunfonfcP wGif? oifonftjypfpD&ifjcif;ukd rcH&NyDµ tu,fí qufNyD;jiif;y,frnfqkdvQif ]],ckyiftjypfpD&ifjcif;ukdcH&rnf}}

a,½Ionf oifhuJYokdYtjypfom;wkdY\ u,fwif½Sifjzpfonfµ oifhtjypfa<u;&Sd orQay;qyfcJYNyD;jzpfonfµ oifa,½IxHcsOf;uyfpOfcPwGif oifonfbk&m;ocif xHawmfyg;u? Nidrf;oufjcif;aus;Zl;ukd cHpm;&ygvdrfhrnf/ oifa,½Ic&pfxHwkd;0if csOf;uyfpOfcPwGif BuD;jrwfí aMumuf&GHUzG,faombk&m;½Sif\ w&m;pD&ifjcif;rS oifvGwfajrmufcHpm;&rnfjzpfonfµ

a'gufwm tmqma[vfeuf qifvfwef\ "r®oDcsif;wyk'fu oifhwkdYukdt axmuftulay;ygvdrfhrnf/ uREfkyfw&m;ra[mcifu rpöwm*&dzufpfu xkdoDcsif; ukdoDqkdcJhonf/ olYudkqufvufNyD; qkday;apcsifygonf/ aus;Zl;jyKí oDcsif;pm om;ukd tav;xm;em;axmifay;Muygµ

-ESdrfhcspGmjzifh ocif&ifcGifawmfqDcsOf;uyf
qkd;npftjypftzkdY tcay;qyf
aMumuf&GHUjcif;ESifh oiftjypf,laqmifvmtpOf
xkdpOf oifhtjypfaq;aMuay;rnf

-tjypf&Sdaomfvnf; wkd;0ifcsOf;uyfrnf
oifhysHarT;BudKif ESif;qDyef;&eHuJhokdY
ocifheef;awmf tuREkfyf0ifpm;Ekdifrnf
wkd;0ifcsOf;uyfygrnf tpOf

-ocifhyv’ifa½SUarSmuf 'l;axmufaernf
xkdtcg tjypfukd0efcHygrnf
jyKrSm;rdorQ xkdufwef'PfaMu;ay;qyfae&
xkdtcg a,½Iociftm;avQmufrnf

-rdrdukdukd tm;ukd;jyKorQ
rdrdukokdvftusKd;r&Sd
ocifESifha0;aernfqkdvQif
uREfkyfonf xm0&touf½SifcGifhr&Sd
   (1722-1765 ckESpf? tDryfcf usHK;a&;om;oDuHk;aom ay;qyfNyD;}} )/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif a'gufwm*&dweft,fvfcsefrS ½SifróJ 27;26-35ukd zwfMum;ay;ygonf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwm bif*sifrifcifudwf *&dzufcfrS 1722-1765 twfryfwf*sHL;a&;om;oDuHk;aom
               ]]ay;qyfcJhNyD}} [laom "r®oDcsif;ukdoDqkd ygonf/