Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
BuD;jrwfí aMumuf&THUzG,faombk&m; tykdif;(3)

THE GREAT AND TERRIBLE GOD – PART III

a'gufwmtm&ft,fvf[kdifrma*stm&f\
2012?azaz:0g&Dv? 12&ufaeY? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKU?
wJawmfESpfjcif;toif;awmf?
eHeufykdif;0wfjyKtpnf;ta0;ü?a[mMum;aoma'oemawmf?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 12, 2012

]]BuD;jrwfí aMumufrwfzG,faombk&m;}} (ae[ 1;5)/

]]tvGefBuD;jrwfí aMumuf&THUzG,fjzpfawmfrlaomt½Sif}}('Ha,v 9;4)/


þa'oemawmfudk a'gufwm*Reftm&f½kdufpf a&;om;wifqufaom ]]BuD;jrwfí aMumuf&GHUzG,faombk&m;}} [laom a'oemawmfrS ukd;um;a[mMum;jcif;jzpfygonf/ (Sword of the Lord, 1977, pp. 7-38).

ae[rdrSwfpmESifh 'Ha,vtem*wdåusrf;awmfjrwfü bk&m;½SifonfaMumuf&THUzG,f aumif;aombk&m;[lí rdefYqkdxm;ygonf/ or®musrf;pmawmfjrwfwpfavQmufvHk;ü bk&m;½Sif onf BuD;jrwfí aMumufrwfzG,fbk&m;jzpfaMumifh uREfkyfwkdYawGUjrifEldifygonf/ bk&m;½Sifonf arwåmawmfjzpfawmfrlonf[k a[mMum;jcif;onf trSefw&m;oufoufr[kwfEkdifyg/ xkdt½Sifonf w&m;pD&ifaomt½SifESifh vufpm;acsaombk&m;ocifvnf; jzpfawmfrlonf/ ]]touf½Sifawmfrlaom bk&m;ocif\vufawmfokdY usa&mufjcif;trIonf aMumufrufzG,f aomtrIjzpfownf;}} (a[NAJ10;3)[laom w&m;a'oemawmfukd ,aeYoif;tkyfq&mwkdYa0 iScJ,Of;vSygonf/ xkduJYokdY aMumufrufzG,faombk&m;[lí a[mMum;jcif;r½Sdaomolonf udk,fpm;jyKtapcHjcif;rjzpfEkdifay/ xkdt&monf bk&m;½Sif\*kPfawmfukd rsufuG,fjyKapjcif; jzpfonf/ þonf topfxJoGif;jcif;r[kwfyg/ ya&mzufa,&rd\ bk&m;ajymMum;cJYonfrSm?

]]þvlrsKd;onf jypfrSm;ykefuefaomoabm&Sdí? tpOfykefuefwwfMu\/ tcsdefwefrSt&ifrkd;ESifh aemufrkd;ukd½Gmapí toD;tESHodrf;NrJodrf;&mumvukd igwkdYtzkdY okdxm;awmfrlaomigwdkdY\ bk&m;ocifxm0&bk&m;ukd ,©KaMumufMu ukeftHh[k olwkdYonfpdwfESvHk;om;xJü rqkdwwfMu/ (a,&rd 5;23-24)/

xkdacwfumvüvnf; bk&m;ocifudk,fpm;jyK tapcHjcif;r&SdcJYMuay/ xkdokdYaomolwkdYu a,&rdtm; ajymMum;cJYonfrSm?

]]ya&mzufrSpí ,Zfyka&m[dwf&SdorQwkdYonf rkomukdoHk;Mu\? csrf;omr&Sdaom tcg? csrf;om? csrf;om[kajymqkdvQuf}}? (a,&rd 6;13-14)/

]]ynm&SdwkdYonft½SufuGJMu\? xdwfvefUí ausmhuGif;xJodkY0ifMuNyD/ xm0&bk&m; \Ekwfuywf awmfukdy,fMuNyD? olwkdYüynmrnfrQ&Sdoenf;/ ya&mzufrSpí ,pfyk a&m[dwf&SdorQwkdYonf rkomukdoHk;Mu\/ csrf;omr&Sdaomtcg csrf;om? csrf;om [kajymqkdvsuf}} (a,&rd 8;9-11)/

]]olwkdYukd ig½Sif;½Sif;zsufqD;rnf/ pyspfEG,fyifüpyspfoD;r&Sd&/ oabmFozef;yifü oabmFozef;oD;r&Sd&/ t½Gufvnf;nd§K;EGrf;&rnftaMumif; vGrf;rkd;aomolwkdYukd igapvGwfrnf[k xm0&bk&m;rdefYawmfrl\}} (a,&rd 8;13)/

]]xm0&bk&m;rdef;awmfrlonfum;? þjynfü"m;ab;? rGwfodyfjcif;ab;r&Sd&[k igrapvGwfbJ? igYemrukdtrSDjyKí udk,foabmtavsmufa[majymaom ya&mzuf wkdYonf"m;ab;? rGwfodyfjcif;ab;jzifh qHk;&MuvdrfYrnf/ olwkdY\w&m;em? y&d owfwkdYonf ukd,fwkdifrSpí r,m;? om;orD;wkdYESifhwuG rGwfodyfjcif;ab;? "m; ab;aMumifh a,&kqvifNrdKU vrf;ay:okdYypfcscH&í? tb,folrQroN*ØKvf&/ olwdkY \tjypfukd olwkdYay:okdYigoGef;avmif;rnf}}/ (a,&rd 14;15-16)/

qkd;oGrf;aom ,aeYacwfumvü? tb,frnfaomw&m; a[myv’ifxufü xkdokdYaom w&m;a'oemawmfukd Mum;&Murnfenf;¿ BuD;jrwfíaMumuf&THUzG,faumif;aom a,&rd\ bk&m;ocif\ pD&if&maeY&ufeD;uyfvmNyD[laom w&m;a'oemawmfukd rnfonfYw&m;a[m q&mxHu Mum;&Murnfenf;¿ w&m;a[mq&mwkdYonf bk&m;ocif\oefU½Sif;jcif;? ajzmifh rwfjcif;? BuD;jrwfíaMumuf&THUzG,faumif;aom bk&m;jzpfaMumif;ukd ra0iSoufaorcHaomf vnf; xkdbk&m;ocifonf tpOfwnfawmfrl\/

]]tkd ,k'½Sifbk&ifrsm;ESifh a,&kqvifNrdKYom;rsm;wkdY xm0&bk&m;\trdefYawmfukd em;axmifMuavmh? £oa&vtrsKd;\ bk&m;ocifaumif;uifAkdvfajct½Sif xm0 &bk&m;rdefYawmfrlonfum;? owif;Mum;olwkdif; em;cg;onfYwkdifatmifigonf þ t&yfü ab;a&mufaprnf}} (a,&rd 19;3)/

waeYnaecif;ü uREfkfyfonfa&atmufykdufrsm;½SdonfY a&csKd;uefü&SdaecJYonf/ vlwpfOD;onfvmí tb,fhaMumifh tar&duefEldifiHonf 'ku©aygif;pGmawGUBuHK&ygoenf;[k uREkfyftm;ar;\/ uREfkyfvnf;wkef;qkdif;raebJ? tb,faMumifhqkdaomf ]]uREkfyfwkdYonfig; q,fav;oef;avmufaom uav;rsm;ukd owfjzwfíjzpfonf/ 'gaMumifh uREkfyfwkdYEdkifiH'ku© ESifh&ifqkdifae&jcif;jzpfonf/ tjypfuif;í vlrrnfuav;oli,faygif;rsm;pGm owfjzwfae aomtar&duefEldifiHtay: bk&m;ocif\ trsufwnfaejcif;jzpfonf/ w&m;a[mq&mrsm; vnf; ppfyGJaMumifh rsm;pGmaoaMuysufpD;jcif;ab;rS vGwfajrmufatmif rpGrf;aqmifEkdifMubl;}} [lí ajzMum;cJYonf/ uREkfyfajymMum;cJhonfrSm ]]uREkfyfwkdYEkdifiHtay: bk&m;½Siftrsufawmf oGef;avmif;rnfqkdygu uREkfyfajymorQü oifvnf; oabmwlvufcHygvdrfYrnf/ a,&rdajym Mum;cJYonf rSm?

]]rdbr&Sdaomol rkqkd;rwkdUukdrw&m;ojzifhrjyK rnnf;qJMuESifh? tjypfr&Sdaom olwdkYukd þt&yfüruGyfrsufMuESifh}} (a,&rd 22;3)/

]]okdYr[kwf oifwkdYonf þtrdefYawmfukdem;raxmifbJaevQif? þeef;awmfonf vlqdwfnHaomt&yfjzpfvdrfYrnf[k igxm0&bk&m;ukd,fukdwkdifwnfí rdefYawmfrl \? ,k'½Sifbk&if\ eef;awmfukd xm0&bk&m;rdefUawmfrlonfum;? oifonfigü*d v'ft&yfuJYokdY¤if;? avAEkefawmifxdyfuJYokdY¤if;jzpfaomfvnf; tu,fpifppfig onfoifhukd vlraeaomNrdKUuJokdYawmjzpfaprnf/ (a,&rd 22;5-6)/

]]tpOftNrJravQmhEkdifaom xm0&uJY&JUjcif;ESifh t½SufuGJjcif;ukd oifwkdYtay:rSm oufa&mufaprnf (a,&rd 23;40)/

,aeY? aeY&ufumvü a,&rd\bk&m;ocifu tar&duefukd xkduJYokdY rdefYawmfrlNyDjzpfonfµ

vlrsKd;EG,fxkwpfckvHk;tay: aem{\bk&m;ocifonf xkdokdY BuD;jrwfíaMumuf&TUHzG,f w&m;pD&ifaombk&m;jzpfonf/ £oa&vwkdY\ tjypfrsm;ay: xkdokdY MuD;jrwfí aMumuf&GHUzG,f aomtmNAH[H\bk&m;onf w&m;pD&ifcJYonf/ £oa&vwkdYtm; AgAkvkefvufatmufokdY uREkfyfb0usa&mufrnfukd xkdokdY BuD;jrwfí aMumuf&THUzG,faom a,&rd\bk&m;½Sifonf rdefY qkdcJYyg onfµ

or®musrf;pmawmfjrwfü £oa&vvlwkdYonf bk&m;½Sifa½G;aumufxm;aom vlrsKd;jzpfygonf/ £oa&vvlwkdYonf bk&m;ocif\ pdwfawmfESifhxdawGUolrsm;jzpfMuyg onf/ xkdvlrsdK;omvQif ajrBuD;ay:u bk&m;ocifa½G;aumufaomtrsdK; jzpfMuygonf/ (urÇm12;1-3) bk&m;½Sifonf cgeefjynfukdxkdolwdkYtpOftNrJ ykdifqkdifzkdYay;tyfcJYonf/ xkdolwkdYtm;bk&m;½Sif rdefYawmfrlonfrSm? ]]tu,fpifppf xm0&arwåmawmfESifhoifhukd igcspf\}} (a,&rd 31;3)/ £oa&vvlwkdYonf azgufjyefMuaomfvnf;? bk&m;ocifonf olwdkYtm; }}igonfudk,ftzkdY oifhukdtpOftNrJodrf;,lrnf/}} (a,&rd 3;14? a[ma½S 2;19)üaz:jyrdefY awmfrlygonf/

£oa&vvlwkdY\ tjypfay:bk&m;½Sif\pD&ifjcif;onf wcgwavuREkfyfwkdYtm; aMumufvefYapygonfµ uma'½St&yfü £oa&vvlwkdYonf bk&m;ociftay: oHo,yGg; cJYMuonf/ ,kHMunfjcif;r&Sdaom olvQKdwkdY\ pum;ukdem;axmifí uwdawmfwkdif;jynfokdYr oGm;vkdMuay/ xkdYaemufbk&m;½Sifonf xkdolwkdYtm;oJuEåm&ü qufvwfNyD;vSnfhvnfapvQuf qefYusifykHuefaomolwkdYukd oloJuEÅ&üaoqHk;apcJYonf/ r,HkMunfaomolwkdY qHk;yg;oGm;NyD; aemuf xkdolwkdY\om;orD;rsm;ukdom uwdawmfjynfokdYykdYaqmifcJYygonf/ olcspfaomolwkddY tay: xm0&bk&m;\w&m;pD&ifjcif;onf vQdLY0SufpGmtjypfrusL;vGef&ef owday;cJYonfµ

a½TEGm;½kyfukd ukd;uG,f0wfjyKMuNyD;aemuf bk&m;½Sifonf vlaygif;3000ukd taow&m; pD&ifcJYygonf/ oJuEåm&awmxJü olwdkYonfbk&m;½Sifukd atmf[pfjrnf;wrf;cJYMuonf/ ]]wzefvlrsm;wkdYonf tvkdawmfr&Sdaom jrnfwrf;jcif;ukdjyKMuojzifh? xm0&bk&m;onf olwdkYpum;ukdMum;í trsufxGufawmfrl\/ ½IdUawmfrlaom rD;onfolwkdYwGifavmifí? wyft pGef;ü&Sdaom oltcsKdUwkdYukdaoapav\}} (awmvnf11;1)/ olwdkYonf tpm;tpmukdawmif; aomtcg? rEérkefYukdcsay;NyD;? tom;ukdawmif;aomtcg? bk&m;ocifonf trsufa'goxGuf vQuf ajrmufrsm;pGmaom ikH;om;ukdcsay;awmfrl\ ]]okdY&mwGif ikH;om;ukdukdufí r0g;rSD xkdxm 0&bk&m;onf olwkdYudktrsufawmfxGufí tvGefjyif;aomab;ESifh 'Pfcwfawmfrl\}} (awmvnf 11;33)/ trsufawmfonf BuD;jrwfíaMumuf½THU zG,fwum;µ

aum&? 'goefESifhtbd&HwkdYonf arma&SESifhtm½kefwkdYukd qefYusifcJYMuonf/ bk&m;½Sifuarma½Stm; xkdolwkdYukd rdrdwkdYtrsdK;om;csif;xJu xkwfy,f&efajymMum;cJYygonf/ xkdtcgajrBuD;onf uGJírdrdcHwGif;ukdzGifhvQuf xkdolwdkYukdrsdKav\/ ]]xkdolwdkYonf ukd,fwkdifrS pí qkdiforQaomolwdkYESifhwuG? touf½SifvQuf aorif;EkdifiHokdYqif;oufí olwkdYtay:rSm ajraphjyefojzifh olwkdYonf y&dowfrSy,f½Sif;jcif;ukdcH&Mu\ (awmvnf16;33)/ xkkdw&m;pD &ifjcif;tay: atmf[pfjrnfwrf;MuaomaMumifh bk&m;½Sifonf 14700aom olwdkYukdaoap av\µ BuD;jrwfíaMumuf½THUzG,faom bk&m;onftjypfukd½THUrkef;ojzifh tjypfukdtpOfw&m;pD &ifaom xm0&bk&m;jzpfygonfµ

wzef? £oa&vvlwkdYonf rEérkefYukdpm;Muí jrnfwrf;nnf;wGm;Muav\/ ]]xkdtcg xm0&bk&m;onf £oa&vtrsdK;wdkYwGif rD;a>rrsm;ukd apvTwfawmfrlí vlrsm;pGmudkufcH&o jzifhaoaMu\ (awmvnf 21;6)/

aemifwGif £oa&vvlwkdYonf armt\orD;wkdYESifh jypfrSm;Muaomtcg xm0&bk&m; onf 24000aom £oa&vwkdYtay: w&m;pD&ifíaoapav\µ

w&m;olMuD;rSwfpmukd zwfMunfhyg/ £oa&vvlwkdYonf tMudrfMudrftzefzef rdrd&ef olwkdYaemufvkdufygaomaMumifh xm0&bk&m;onf xkdolwkdY\tjypfudk w&m;pD&ifonfukd uRefawmfwkdYawGYrnfjzpfonf/ ]]touf&Sifawmfrlaom bk&m;ocif\ vufawmfokdYusa&muf jcif;trIonf aMumufrwfzG,faomtrIjzpfonf}} (a[jAJ10;31)/ tHhMozG,faMumuf&GHUzG,f aombk&m;yifjzpfygonf/

aemifwGif xkdvlrsKd;wkdYonf bk&m;½SifukdarYavQmhMuNyD; ½kyfwk? qif;wkrsm;ukdukd;uG,f cJYMuí tjypfESifhjynfUpHkMuavcJYNyD/ twefwefowday;cJYaomfvnf;? rMumrSD ajrmufbufykdif; £oa&vwdkif;onf us½IH;cJYMuNyD;jzpfonf/ awmif;ykdif;,k'wkdif;jynfonfvnf; AgAkvkefvuf atmufokdYusa&mufcJY&onf/ a,&kqvifNrdKUNydKuGJcJY&avNyD/ NrdKUwHcg;ESifhtkwfwHwkdif;vnf; jydKuscJh&avNyD/ NrdKYwHcg;vnf; rD;jzifhzsufqD;jcif;cH&avNyD/ bk&m;ocif\ Adrmefawmfonf vnf;NydKuscJY&avNyDµ xkdxdef;&cufaom £oa&vvlwkdYonf AgAkvkefEldifiHokdY uReftjzpf ESpfaygif;70uRefcHcJ&NyD/ tkdµ £oa&vvlrsKd;wkdY oifwdkYtay: bk&m;½Sifonfw&m;pD&ifavNyD wum;µ ]]BuD;jrwfí aMumuf½THUzG,faombk&m;[lí uRefcHb0rS ae[rdajymMum;jcif;jzpfonf/ (ae[rd 1;5)/ ]]tvGefBuD;jrwfí aMumuf½TGHUzG,fjzpfawmfrlaomt½Sif}}[lí 'Ha,vajymMum; jcif;jzpfonf/ ('Ha,v 9;4)/

bk&m;ocifonf usef<uif;aom £oa&vvlwdkYtm; ae[rdESifh{Z&wkdYacwfü rdrdwdkY wkdif;EkdifiHokdY ykdYaqmifay;cJYygonf/ Adrmefawmf jyefvnfwnfaqmufcJYMuonf/ a,½Ibk&m; vnf;zGg;jrifvmcJYygNyD/ ajrmufrsm;aom £oa&vvlwkdYvnf; a,½Ibk&m;ukdu,fwif½Sif tjypfvu©HvmMuayNyD/ usrf;wwfyk*¾Kdvfrsm;ESifh zg&d&SJwkdYonfa,½Iukd jiif;y,fcJYMuonf/

at'D70 ckESpf? a&mr{u&mZfrif;wdwkonf a,&kqvifNrdKUukd zsufqD;cJYNyD;jzpfonf/ NrdKUü&Sd vlaygif;rsm;pGmtpkvkduf? tNyHKvkdufaoaMucJY&Muonf/ *sL;vlrsKd;orkdif;jyKpkol a,m oyfzajymMum;cJYonfrSm? 1100000aom *sLvlrsdK;wkdYonf xkdaeYüaoaMu&Muonf[kqkd\/ usef50000aom *sL;wkdYonf uReftjzpfa&mif;pm;jcif;cHcJY&Muonf/ AdrmefawmfBuD;vnf; rD;avmifavjyD/ bk&m;ocif\vlwkdYonf wkdif;EkdifiHtoD;oD;wkdYü 1948 ckESpf? tpöa&;EkdifiH vGwfvyfa&;r&&SdrSDwkdifatmif ysHESHUcJY&Muonf/ tkd;µ BuD;jrwfí aMumuf½THUzG,faombk&m;µ tjypfukd½THUrkef;NyD; w&m;pD&ifaombk&m;µ tpOftNrJowday;aeaom xm0&bk&m;jzpfonf ]]rw&m;aom olwkdYESifhbk&m;ocifukd arYavQmhaom vlrsKd;tm;vHk;wkdYonf r&PmekdifiHokdYESif jcif;ukdcHMu&vdrfhrnf}} (qmvH 9;17)/ BuD;jrwfí aMumuf½THUzG,fbk&m;µ BuD;jrwfítvGef aMumufvefYzG,faom t½Sifocifaywnf;µ

rnfonfYtaMumif;udpöürqdk bk&m;ocifonfrrSm;Ekdifayµ or®musrf;pmawmfjrwfü ]]bk&m;ocifonfw&m;ojzifh pD&ifaombk&m;jzpfí rw&m;aomolukd tpOftrsufxGuf awmfrl\}} (qmvH 7;11)/ oifhtjypfukd cGihfvTwfjcif;r&SdbJ? oifudk,fwkdifu,fwifjcif; r&&Sdao;oljzpfygu oiftay:bk&m;ocif\ trsufawmfonf wnfaernfjzpfonf/ oifht oufu,fwif&m enf;vrf;wckwnf;om&Sdonf/ bk&m;ocifonf om;awmfa,½Iukd oifhtjypftctwGuf um;wkdiftay:taocHap&ef apvTwfawmfrlcJYNyDjzpfonf/ uREkfkyfwkdY tm;jzifh ocifukdtaoowfjcif;jzpfonf/ ocifvufawmfESifhajcawmfukd oHrId½kdufjcif;? eHab; awmfukdvSHcRefkkkjcif; xkd;azgufjcif;onf uREfkfyf\tpm;cHpm;&jcif;jzpfonf[k uREfkyfem;vnf;yg onfµ uREfkfyfwkdY\tjypftwGuf um;wkdifay:oHrIdjzifh qGJxm;jcif;jzpfygonfµ

uREkfyf\ tjypfESifhaojcif;tm;vHk;
trsufawmfonf BuD;rm;
uREfkfyftjypfESifhr,HkMunf pdwfxm;rsm;
ukd,fawmftaocH um;wkdifay:

um;wkdifay: c&pfawmftaocHjcif;ukdapmfum;? armfum;rjyKvkdufygESifhµ oifhtjypf tpm;taocHjcif;? oifhtjypftctwGuf bk&m;ociftm; auseyfonfhtxday;qyfaejcif; jzpfonf/ xkdYaMumifh ]]igrlum;? vuf0gum;wkdifrSm taocHawmfrlaom c&pfawmf\taMumif; ukd a[majym\}} (1aum 1;23)/ oifonf oifhtjypfrSc&pfawmfocifxH ajymif;vJNyD; xkdt½Sifukd ukd;pm;&ygrnf/ ociftaoG;awmfu oifhtjypfukdaq;aBumygrnf/ ]]igwkdYtjypf&Sd orQukd aq;aMumawmfrl\}} (1a,m 1;7)[lí rdefUawmfrlygonf/ BuD;jrwfí aMumuf½THUzG,f aom ae[rd? 'Ha,v? arma&SESifhaygvkwkdY\ bk&m;ocif\trsufawmfrS a,½Ic&pf\tao cHjcif;? &Sifjyefxajr§mufjcif;u oifhukdvGefajrmufaprnfjzpfonf/ tu,fí oifonfc&pfawmf ocifxHwkd;0ifjcif;r&Sdygu? c&pfawmfonf oifhukd,fpm; taocHay;jzpfaomaMumifh? BuD;jrwf íaMumuf½THUzG,faom bk&m;ocifonf oifhtm;w&m;pD&ifygvdrfhrnf/ xm0&bk&m;\ trsuf awmfrSoifhtm; a,½IrSwyg;? tb,frnfaomolrS ru,fvGwfEkdifyg/ tckyif a,½Ic&pfxH wkd;0ifcsOf;uyfpkdYµ

1731-1800? 0DvQHacgyga&;om;cJYonfrSm? ]]taoG;ESifhjynfhaom wGif;yGifhNyD;? {rmaEGv\taoG;? xkdtaoG;ü ESpfNr§yfolonf tjypfESifhuif;pifav}} [lí oDuHk;a&;om;cJY onf/ þw&m;a'oemawmfudk uREfkyfra[mMum;cif? rpöwm*&dzufpf oDqkdaom"r®oDcsif; onf0DvQHacgyg a&;om;oDuHk;aom "r®oDcsif;wpfyk'fjzpfygonf/

-Nidrfoufjcif;tvQif; r&SdNyD
   aMumufvefYjcif;twGif;ü&Sd
tuREkfyfonf aoaeygwum;
   aojcif;tjypfü &Sdaeygwum;

-tb,fae&mokdY tuREkfyfa½G;aervJ
   aMumufzG,frkd;csdef;oHtvm;
oifhtjypf zsufqD;jcif;tvkdYiSg
   trsufawmfonf wHcg;0ü&Sd

- tuREfkyf\ toufwmc&D;vrf;jrifaomf
   aMumuf½THUzG,f tr*Fvm&Sd\
El;nHhodrfarGUpGm zdwfac:rlonfum;
   trsufa'gorS ½kef;xGufcJYyg
(1731-1800 0DvsHacgygoDuHk;aom]]tjypfaemifw}})

oifhtjypftwGuf em;vnfoabmaygufyg&JUvm;¿ oifwa,mufwnf; txD;usefae csdefwGif oifhtjypfrsm;u oifhtm; taESmifht,Sufjzpfapygovm;¿ bk&m;ocif\trsuf a'goukd aMumuf½THUaeygovm;¿ a,½Ic&pf\taoG;awmfjzifh oifhtjypfrsm;ukd aq;aMum oefUpifzkdY a,½I\tjypfcGifhvGwfjcif; cHvkdygovm;¿ BuD;jrwfíaMumuf½THUzG,faom bk&m;o cif\trsufawmfrS a,½Ic&pfxHcsOf;uyfygrnfvm;¿

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif a'gufwmc&dweft,fcsefrS a,&rd 22;1-6 txdukd zwfMum;ay;yg onf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*srif cifudwfu&dzpfrS 1731-1800ckESpf
                 0DvQHacgyg a&;om;oDukH;aom ]]tjypfaemifw}} [laom "r®oDcsif;ukd oDqkdygonf/