Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
yxrqHk;ArmjynfokdY omoemjyKq&mBuD;
tm'kdeD,rf,k'oef\toufwmajymif;vJjcif;

THE CONVERSION OF ADONIRAM JUDSON –
THE FIRST MISSIONARY TO BURMA

a'gufwmtm&ft,fvf[kdifrma*stm&f\?
2012? Zefe0g&Dv? 29&uf? avmYpftdef*s,fvdwfNrdKY? wJawmfESpfjcif;toif;awmf?
ocifbk&m;aeYn aeydkif;0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 29, 2012

]]igtrSefqkdonfum;? oifwkdYonfajymif;vJíoli,fuJUokdYrjzpfvQifaumif;uifEldifiHawmf okdYra&muf&Mu/ (½SifróJ 18;3)/


þa'oemawmfonf txkyÜwådESifhqkdifaoma'oemawmfjzpfygrnf/ (1788-1850)ckESpftouf wmajymif;vJcJYaomt'kdeD,rf,k'oef\ toufwmajymif;vJjcif;orkdif;aMumif;ukd a0iSvkdygonf/ olY\toufwmajymif;vJjcif;onf toif;awmfü½Sd vli,frsm;pdwf0ifpm;MuvdrfYrnfxifygonf/ BudK;pm;½kef;uefNyD; toufwmajymif;vJcJYaom ]]toif;awmfvli,f}} xkdolonftoif;awmfvli,f rsm;tzkdYyHkOyrm wpf&yfyifjzpfonf/

t'kdeD,rf,k'oefonf ajrmuftar&durS EkdifiH&yfa0;jcm;e,fajrokdY omoemjyKapvTwfcH&aom olwpfOD;jzpfygonf/ 1812?azaz:0g&Dv 19&ufaeYwGif? tm'kded,rfESifhZeD;tef;,k'oefwkdYonf tdEd´,okdYoGm;&efuwfukwfrS rpämcsL;qufjynfe,fokdY ½GufvTifhoGm;cJYMuonf/ (,ckjrefrm) [kac: aomArmjynfokdY {0Ha*vdowif;aumif;ukd ,laqmifoGm;cJYoljzpfon/ b,fomoemjyKq&mrsm; urSroGm;a&mufcJYzl;aom bk&m;rJYe,fajrokdY,k'oefonf tcufcJYaygif;rsm;pGmawGYBuHKcJY&onf/ tusOf;axmifxJoGif;csjcif;cHcJY&onf/ rdom;pküvnf;0rf;enf;zG,frsKd;pHkBuHKawGYcJY&onf/ q&mBuD; ,k'oefonf bk&mrJYvlom;rsm;ukd c&pfawmfocifxHykdYaqmifzkdYESifh or®musrf;pmukd jrefrmvkdbm omjyefqkdzkdYtcufcJYrsm;&Sdaomfvnf;aemufrqkwfcJYyg/ rnfuJYokdY q&mBuD;,k'oefonf ,HkMunf jcif;ckdifrmaom yk*¾KdvfwpfOD;jzpfvmcJYoenf;¿ olYb0toufwmukd zwf½lavYvmaomtcg? olonfe,fajr jcm;omoemc&D;tpjyKroGm;cifrSm? olY\i,f&G,fpOfb0ü rdrd\c&pf,mef toufwmukd tajctjrpfckdifrmpGmcsxm;cJYoljzpfaMumif; uREkfyfem;vnfoabmaygufrdygonf/ aumYeDtef'gqefa&;om; cJYaom þa'oemawmfpmtkyfjzpfaom To the Golden Shore: The Life of Adoniram Judson tay:rSDckdtm;ukd;cJYonf/ (Judson Press, 1987 edition).

olY\emrnfrSm t'kdeD,rf,k'oefa*stm&fjzpfNyD; olYtazemrnfrSmtm'kdeD,rf,k'oeftufpftm&f jzpfygonf/ ol\tazonf emrnfausmftrIaqmifq&mwpfOD;jzpfcJYonf/ ,k'oefonf i,f&G,f pOfuyif zciftm;cspfaMumuf½kdaooljzpfonf/ oltazonfvnf; ½kdaoav;pm;aMumuf&TYHzG,f aumif;aeoljzpfaeíjzpfonf/ olonf&,f&,farmYarmYaexdkdifwwfolr[kwfcJYyg/ rdrdukdukdpnf; urf;wus? wif;MuyfpGmaexkdifawmfoljzpfonff/ xkdYaMumif tm'dkeD,rf,k'oefonf oltaz ESifhbk&m;½SifuJYokdY rdrdukdukdvlbkHtv,frSm aexkdifwwfoljzpfvmcJYonf/

tm'kdeD,rfonf oHk;ESpfavmufom ynmavYvmqnf;zl;cJYoljzpfygonf/ þonfukdMunfY&if; olYzcifonfvnf; tm'kdeD,rfonf waeYvQifvlBuD;olaumif;jzpfvmrnfukd ,HkMunfcJYonf/ xdkuJYokdYjzpfvmrnfukdvnf; tm'kdeD,rftm;zcifu rMumcPwkdufwGef;tm;ay;cJYonf/ olYzcif onfqif;&JEGrf;yg;vQuf tapcHolwpfOD;jzpfcJYygonf/ odkYaomf olYom;e,l;t*Fveftoif;awmfü atmifjrifausmfMum;aom trIawmfaqmifwOD;jzpfapvkdonf/ olYzciftm;ukd;arQmfvifhouJYokdY olonfatmifjrifausmfMum;aom trIawmfaqmifwOD;jzpfvmcJYygonf/

i,f&G,fpOfu olzwfcJYzl;aomzcif\ rnfonfYpmtkyfrqkdolykdifqkdif&&SdcJYNyD;jzpfonf/ xkdodkY wkdifatmifolü jynfYjynfYpHkaeol? tqifoifholr[kwfao;yg/ oltouf10ESpf&Sdaomtcg ocsFmy nm½SifjzpfvmcJYNyD;jzpfonf/ qufvufí *&dESifhavwifbmom&yfukd avhvmqnf;zl;aeNyD;jzpf onf/ olYzcifuvnf; ]]oifonfxufjrwfaom om;av;yg? tm'kdeD,rf&,f? BuD;jrwfatmifjrif aomoljzpfvmrnf[k igarQmfvifhw,fuGm}} [lítm;ay;ajymMum;cJYonf/ xkdpum;jzifh tm'kdeD,rf tm; tm;aq;jzpfapcJYonf/ ]]atmifjrifaomoljzpfrnf[k igarQmfvifhw,f}}[laompum;onf tm'kdeD,rftm;cGeftm;jzpfapcJYonf/

olYzcif\toif;awmfESpfjcif;uJGoGm;cJYonf/ aemufwae&mwGif toif;awmfwckü oif;tkyft rIawmfaqmif&efajymif;a&ToGm;cJYMuonf/ tm'kdeD,rfonf olzciftm;½kdaoav;pm;cJYonfrSm ]]b,fawmhtcgrStay;t,lrjyKvkyfcJYaomvkyf&yf}}ukd olYzciftm;av;pm;rdonf/

tm'kdeD,rfpOf;pm;cJYzl;onfrSm? þuHMur®mqkd;uaemifwGif? vlxkrdefYcGef;ajymwwfol? uAsmw yk'fokdYr[kwfEkdifiHausmfEkdifiHa&;orm;? *Reftm'HuJJhokdYjzpfvmap&rnf/ þtaMumif;udpöESifhpyfvsOf; ía&;om;aompmtkyf? pmayukdolwyg;wkdYu cspfcifav;pm;NyD;xifay:ausmfMum;vmapvdrfhrnf[k cHpm;cJYzl;onf/

olonfppfrSefaom omoema&;yk*¾KdvfwpfOD;jzpfcsifvmcJYonf/ rnfyHkrnfuJYokdY ppfrSefaom c&pf,mefjzpfvmNyD;ausmfMum;aomoljzpfvmrvJ¿/ olzsm;í tdyf&mukwifüvJavSmif;aepOfwGif ]]ukd,fawmfhemrbkef;BuD;jrwfygap? uREkfyfwkdYtzkdYr[kwf? uREkfyfwkdYtzdkYr[kwf}} [laomtoHawmf ukd olYESvHk;om;xJMum;a,mifaerdonf/ þonftb,frnfaom EkdifiHausmfoif;tkyfq&mvnf;r [kwfol xm0&t½Sifocifu toHus,fus,fyDyDooESifh tm'dkeD,rftm;EId;aqmfapjcif;jzpfrnf/ urÇmBuD;urdrdtwGuf ol&Jaumif;a&G;cs,f&mwGif rSm;,Gif;aeNyD/ urÇmBuD;utrSefw&m;twkdif;w &m;pD&ifjcif;r&SdcJYNyD/ tb,frnfaomEkdifiHausmf oif;tkyfq&mr[kwfcJYaomfoif;tkyfq&m t½Sifo cifonf urÇmavmuBuD;ü xifay:ausmfMum;oltaygif;wdkYxuf BuD;jrwfaomocifjzpfonf/ xkdt½Sifonf aojcif;ukdatmifjrifcJYoljzpfonf/ ]]uREfkyfwkdYtzkdYr[kwf? uREkfyfwkdYtzkdYr[kwf ukd,f awmfemrbkef;BuD;jrwfygap[lí pdwfESvHk;om;xJwkefcgapcJYonf/ þxl;qef;aomtoHu tm'kdeD ,rftm; vl;vJcHpm;apcJYonf/

rMumrDxkdtawG;rsm;tm;vHk;ukd rdrdESvHk;om;xJuz,f½Sm;vkdufNyD;jzpfonf/ okdYaomfvnf; ESvHk; xJü ¤if;toHukd arYr&jzpfaecJYonf/ touf16ESpft&G,fwGif tm'kdeD,rfonf aumvdyfwufzkdYt qifoifhaecJYNyD;jzpfonf/ olYzcifu okdY rdrdwkdYtdrfESifh tvSrf;a0;aomaMumifrap vTwfcJYyg/ wuúokdvfonf tdrfESifh15rkdifoma0;aomfvnf; jzpfaeojzifh¤if; ausmif;okdYrykdYjzpfcJYyg/ zcif,k'oefonf olYom;tm; okdYapvTwf ynmoifapcJYonf/ rMumrD¤if;ausmif;awmfBuD;onf [lí toGifajymif;vJcJY onf/ ,k'oefu¤if;ausmif;onf or®usrf;pmawmfESifh nDnTwfaomausmif;jzpfonf[kod&Sd cJYonf/ ,k'oefu olYom;tm'kddeD,rftzkdY¤if;ausmif;onf oifhawmfNyD;vHkNcHKonfukd od&SdcJY onf/

tm'kdeD,rfonf avwifbmom? *&dbmom? ocsFmbmom&yf? ew©fufaA'bmom&yf? ,kwÅd aA'? vlxkrdefYcGef;ajymjcif;twwfynmESifh tawG;tac:ynm&yfrsm;ü avhusufNyD;jzpfaomaMumifh yxrESpfukd rwufawmhyJ 'kwd,ESpfü pwif0ifa&mufcJYonf/ olY\ygarmu©uvnf; tm'kdeD,rf onf xl;cRefol[lí aumufcsufcscJYonf/ pmoifcsdefNyD;qHk;csdefwGif ausmif;tkyfq&mBuD;vmolYz ciftm; pmwpfapmifay;ykdYcJYonfrSm tm'kdeD,rfonf ]]cspfp&maumif;NyD;atmifjrifausmfMum;&eft vm;tvm&Sdaomol}} jzpfonf[lí ay;ykdYcJYonf/ xkdpmukd olYzcifzwfaomtcg 0rf;omyDwdjzm avawmh\/

ausmif;NyD;oGm;aomfvnf; trIawmfaqmifom;yDyD2ywftMum qkawmif;tpnf;ta0;üqkawmif; cJYao;onf/ r,HkMunfaomolrsm;tay: *kPf,l0g<um;rnftpm; qkawmif;jcif;toufwmukd vsKdY0SufcJYonf/

rMumrSDtm'kdeD,rfonf olxuftoufBuD;aom ,mukyftDrefESifh todrdwfaqGjzpfvmcJYonf/ tDrefonf tpGrf;tp&Sdaomoljzpfonf/ okdYaomfolonf c&pf,mefwOD;r[kwfcJY-bk&m;rJYaomol jzpf\/ olwkdYESpfOD;onf t&if;ESD;qHk;rdwfaqGrsm;jzpfMuonf/ tDrefuMoZmvTrf;rkd;aomaMumifh tm'kdeD,rfonfvnf; r,HkMunfol olYoli,fcsif;tDrefuJYokdYjzpfvmcJYonf/ xkdtajctaeukd olz cifMum;odaomtcg? olYom;tm;xkdausmif;rS csufcsif;xkwf,lcJYonf/ ,k'oefonf ESifh ukdrBudKufrESpfoufoljzpfonf/ xkdxufru ukdrltrkef;qHk;jzpf\/ t,lqkdonfrSm or®musrf;pmukd vHk;vkH;vQm;vQm;r,HkMunfolawGyg/ xkdolwdkYu bk&m;wql&Sdw,f? okdYaomf vlom;rsm;ESifhrygwfoufbl;[lí vu©Haomtkyfpkyifjzpf onf/ xkdolwkdYu a,½Ic&pfonf bk&m;om;jzpfonfukd jiif;y,fMuonf/ aumif;uifbHkESifhi&J&Sd onf[kyif r,HkMunfMuyg/ taoG;awmfESifh a&G;Ekwfjcif;ukdvnf;r,HkMunfMuyg/ ,k'oef onf olYom;tm;tDrefurnfuJYokdY aoG;aqmifaeonfukd rodvkdufcJYacs/

,mukyftDrefonf tm'kdeD,rfuJYokdYvli,frsm;ukd vrf;rSm;apaomacgif;aqmifyifjzpfonf/ xkdolwkdYESpfa,mufonf twloGm;? twlvm? twlupm;? trsKd;orD;rsm;ESifh ygwDyGJokdYtwlwuG oGm;aomtaygif;tazmfjzpfonf/ þvluav;wkdYonf c&pf,mefbmomukd pdwfr0if;pm;Muacs/ xkdolwkdYajymaeuspum;onf waeYolaX;jzpfvm&rnf/ pma&;q&mjzpfvmrnf? jyZufq&m jzpfvm &rnfNyD;awmY rif;om;? rif;orD;jzpfvm&rnf[líomajymqkdcJYMuonf/ e,l;tar&duü ausmfMum;aom &SdwfpyD;,m;ESifh aumpzufpfuJYokdYjzpfvkdMuonf/ olYzcifoifMum;ay;cJYaom bmom a&;ESifhhygwfouforQtDrefu ]]vGJacsmf}} apcJYonf/ zcif\ cH,lcsufrSausmfMum;vkdrIokdY ajymif;vJap cJYonf/

okdYaomf tm'kdeD,rfonf tawG;aysmYnHaomolr[kwfcJYyg/ olYtazukdk;uG,faombk&m;ukdjiif; y,fjcif;onf pdwfESvHk;om;xJ tjrwfwEkd;xm;aom zcifukdjiif;y,f&musrnf[k awG;ac:wwfol jzpfonf/ olYtazcGifhrjyKaomt&mukd vu©HzkdYaMumuf&GHUoljzpfonf/ xkdUaMumifh 'kwd,ESpff0ufpm oifcsdef? tdrfukdcPtjyefwGif rdrdodxm;aom taMumif;t&mrsm;tm;olYzcifukd rajymjycJYyg/

tm'kdeD,rfonf twef;xJwGif yxrqGwfcl;oljzpfonf/ xkdYaMumifh olYtm;bGJESif;obifwGif rdefYcGef;ajymMum;zkdY&ef a&G;cs,fcJYMuonf/ rdrdonf *kPfxl;aqmifonfukd odaomtcg olYzcifxH okdY ]]taz? tazYcsD;usL;ouJYokdYom;ata*s jzpfNyD}} [lí a&;om;ay;ykdYcJYonf/ bGJESif;obif tcef;tem;okdYa&mufaomtcg tm'kdeD,rfonf vlxky&dowfrsm;a½SUwGif rdcifESifhzcif tm;*kPf jyKcsD;usL;p um;ajymMum;cJYonf/

þokdYjzifh? touf19ESpfjynfYaomtcg? rdrdb0toufwmtwGuf tvkyf&kef;uefBudK;pm; aqmif&GufcJYonf/ okdYaomf rdrdb0rnfuJYokdY jzpfvmrnfukd rodem;rvnfacs/ we*FaEGaeYaeY wkdif;? olYrdbrsm;ESifhbk&m;ausmif;okdY oGm;a&mufcJYonf/ okdYaomf olom;onfr,HkMunfoljzpfae onfukd olYrdbrodcJYacs/ olYrdbESifhtwl qkawmif;wJYtcsdefwkdif;? tm'kdeD,rfonf olawmfaumif; a,mifaqmifaeoljzpfonf[k rdrdukdukd cHpm;rdonf/

tywfwkdif;vkdvkdyif Nidrfoufjcif;r&yJtouf&SifcJYonf/ olUtay: ,mukyf tDrefESihfajym cJYorQ rdrdb0atmifjrifjcif;ukd pOf;pm;aerd\/ xdkESpfaEG&moDwGif tdrfukdpGefYNyD; e,la,mufNrdKUokdY xGufcGg&ef qkH;jzwfcJYonf/ ½kyf&SifjyZuftzGJYom;rsm;ESifhawGUqHkNyD; ZmwfnTef;a&;om;&efqHk;jzwfcJY \/¤if;ESifh ygwfoufí Zmwfvrf;xGifa&;om;cJYonf/ ollYrdbrsm;qkdqHk;rcJYaom e,l;a,mufNrdKY onf 'kp½kdufom;rsm;jynfUESufaom tar&duefEkdifiHNrdKUawmfjzpfonf[laom pum;ukd owd& vmcJYonf/ aom'HkESifha*garm&NrdKYESifhwlonf[laom pum;ukdtrSwf&cJY\/ ½kyf&SifqkdonfrSm ysuf pD;jcif;ESifhaojcif;wkdYESifhjynfYpHkonf[llaom rdb\oGefoifpum;rsm;ukd owd&vmonf/ okdYaomf t'kdeD,rf\ tawG;üum;? rdbwkdYonf tawG;usOf;ajrmif;vGrf;onf[kxifcJYonf/

rMumrSD e,l;a,mufNrdKYokdY xGufcGgygawmYrnf/ olYrdbrsm;uolwkdYom;tm; vurÇmukdoGm;rnf vltvm; wrlxl;jcm;ajymqkd qHk;rMuonfµ rdbqHk;rpum;rsm; oGef;oif;csufrsm;tm;vHk;pGefypf oGm;rnfukdrlrodcJYMuacs/ xkdtcg tm'kdeD,rfonf olpGJukdifxm;aomtrSefw&m;ESifh ½IyfaxG;vmcJY NyD;jzpfonf/ rdbwkdY\ bk&m;onf ol\bk&m;r[kwf[kawG;\/ or®musrf;pmukd r,HkMunf awmYyg/ a,½Ionf bk&m;om;jzpfonfukd r,HkMunfawmYay/

olYzcifjzpfapvkdorQ ratmifjrifcJYawmYay/ olYtaronf olYaemufokdUikdíwaumufaumuf vdkufcJY\]]rif;tar\ qE´ukdb,fvkdwHkYjyefrvJ}} [lí ikdvQufolYom;tm;qkdcJY\/ olYom;tm'kdeD ,rfukd t&rf;cspfcJYonf/ olYrdcif\npOfnwkdif; olYtzkdYqkawmif;ay;jcif;ukd olYukd,fwdkifem;Mum; cJYonf/

tm'kdeD,rfonf xkdtaMumif;t&mESifhywfoufí 6&ufMumpOf;pm;cJJYonf/ xdkaemufjrif;pD;í e,l;a,mufNrdKYokdY xGufcGgcJYonf/ okdYaomf xkdae&mokdYa&mufaomtcg olYpdwful;,OfcJYovkd jzpfrvmcJYyg/ olYukdrnfolurS rBudKqkdcJYyg tvkyfvnf;0ifvkyfp&mr&SdcJYyg/ twefMumwpf a,mufwnf; c&D;xGufrvmciftxdtvGrf;zsm;í aexkdifcJY\/

ae0ifaomtcg &Gmi,fav;w&GmokdYa&muf&SdcJYonf/ wnf;ckdcef;&SmazGcJYonf/ tcef;vnf;vl jynfYeD;yg;jzpfí wpfcef;wnf;omvTwf\ ykdif&Sifurif;tdyfcef;onf tonf;xef;zsm;aom vli,fav;wpfa,muftdyfcef;uyf&yf jzpfonf[kajym\/ pdwfroufrompGmjzifh xkdnukdausmf vGefcJYonf/

oltdyfraysmfcJYyg? xkdvlem\nOf;nLoH vltoGm;tvmoHrsm;ukd Mum;&ojzifhtdyfraysmfcJYyg/ xkdtoHqlnHjcif;u olYukduoduatmufrjzpfapcJYbl;/ taMumif;rSm xkdvlemonf aovkeD;yg; tonf;txefjzpfaeonfr[kwfygvm;/ aojcif;qkd'g touft&G,fra&G;ygbl;/ e,l;t*Fvefü vnf; vlonfaoaeMuwmyJYav/

tm'kdeD,rfukd uoduatmufjzpfaponfrSm xkdvlemonf aoNyD;b,fukdoGm;rvJqkdwm/ta&; wBuD;pOf;pm;p&m&Sdaeonf olYukdolaojcif;twGuf jyifqifNyD;NyD;vm;/ xdktawG;u tdyftdyfEkd;Ekd; pOf;pm;p&mjzpfaecJYonf/ olonf aojcif;ESifhi&Jukd b,fvkdjyifqifrvJqkdwm awG;ylaecJY\ olUzcifrSm aojcif;ukdBudKqkdaeolyg/ taMumif;rSm aumifuifbHkü xm0&touf&&SdaevkdYaygY/ tm'kdeD,rftwGufawmh aojcif;twGufbmrSjyifqifxm;jcif;r&SdcJYyg/ aojcif;ESifhygwfoufí t arSmifxkzHk;vTrf;aeqJyg/ vlYcE©mudk,fonf aqGUajrUygvdrfrnf/ tkdrif;vmygvdrfYrnf/ acgif;w vm;ü xnfYoGif;MuNyD; oN*ØKvfMuygvdrfrnf/ onfvkdESifhrnfonfY&mpkESpfü ukefqHk;rnfenf;[lí awG;awmpOf;pm;aecJYonf/

okdYaomf wzwfrSm nOfYeufoef;acgif,Hü þuJYokdYawG;awmjcif;u &,fp&myifjzpfonf[lí &,farmrd\/ ol\aumvdyfoli,fcsif;u þaMumufp&maojcif;ukd nOfeufoef;acgif;,HürpOf; pm;rdbl;vm;/ þt&mtm;vHk;ukd ,mukyftDrmef rpOf;pm;cJYbl;vm;/ þtrSefuolYukd oa&mf ajymifavSmifaernf/ uREkfyfvnf;t&Suf&ayrnf[k rdrdudkukdpOf;pm;rdonf/

reufaea&miftvif;wef; rdrdtcef;xJxkd;usrSbJ? reuftdyf&mrSEkd;xcJhonf/ olYawG;aMumufo rQ tarSmifxkxJvGifhaysmufoGm;cJhNyD/ olonfnOfheufoef;acgif;,Hcsdef aMumuf&GHYjcif;&SddcJhzl;ol r[kwfyg/ t0wftpm;topfvJjyD; atmufxyfokdYreufpmpm;&efqif;vmcJhonf/ wnf;ckdcef;ykdif &SifukdawGYNyD; ukefusp&dwfukd &Sif;ay;cJhonf/ ab;cef;u tonf;txefvlemaeaumif;jyD vm;[lí ar;jzpfcJh\/ xkdolu ]]xkdvli,faooGm;jyD}} [kajzonf/ tm'kdeD,rfu ]]xkdolukd oifodygovm;¿}}[kar;jzpfcJh\/ wnf;ckdcef;ykdif&Sifu ]][kwfuJhol[m Brown University uyg}} [líajz\/ olYemrnfrSm ,mukyftDrefjzpfonf[k ajzcJh\/ olonf olY&JUoli,fcsif;aumif; jzpfonf/ bk&m;ukdr,kHMunfol ,mukyftDrefonf olY&JYtcef;ab;uy&yf tcef;üaoqkH; cJh&Smonf/

tm'kdeD,rfonf rdrfdukd,fukdem;rvnfEdkifbJ em&DtwefMum awG;r&jzpfaeonf/ xkdwnf;cdkcef; uxGufroGm;csifavmufatmifjzpfaeonf/ aemufwGifolonf olY\jrif;ukd pD;ía'h&SfokdY xGufcGg cJhonf/ c&D;wpfavkQmufpOf;pm;aeonfrSm]] aysmufqkH;jci;f}} aojcif;xJü olYoli,fcsif;,mukyf tDrefaysmufqkH;oGm;cJhygonf/ aojci;fxJaysmufoGm;ygonf? taygif;toif;rsm;xJu aysmufoGm; ygonf/ urÇmay:uaysmufoGm;cJhonf/ rD;cdk;wef;uJhokdY tmumoaumif;uifxJ aysmufqkH;cJh&jyD/ tu,fítDref\ tjrifomrSefcJhrnfqkd&if oltoufwmaysmufqkH;rSm r[kwfbl;/

tDrefb,ft&mü rSm;aeygovJ¿ Ekwfuywfawmf\ or®mw&m;ESifhbk&m;ocif trSefwu,f wnf&Sdjcif;u b,ft&mawGenf;¿tDrefonf xm0&üaysmufqkH;aecJhjyD/ xkdpOftDrefodxm;aomt &mu rSm;aeí jzpfonf/ tckqkd&ifaemifw&zkdY tcsdefaESmif; oGm;cJhygjyD/ olYtrSm;ukdodjrifcsdefrSm tDref[m ylavmifaewJh i&JrD;tkdifxJusa&mufvkdY aeygNyD/ u,fwifjciftzkdY aemifw&&ef tcsdefem&D[muefYowfcJhNyD/ þtawG;tac:rsm;u tm'kdeD,rf\ pdwfESvkH;om;xJ &kdufcwf aeygjyD/ olYoli,fcsif;aoqkH;jcif;onf wkdufqkdifrIwpfckr[kwfrSef; tm'dkeD,rfem;vnfcJhygNyD/ tzcrnf;awmf\ tpDpOfwpf&yfyifjzpfonf/ tajctaew&yfaMumifh r[kwfEkdifrSef; tm'kdeD,rf tawG;aygufcJhonf/

csufcsif;tm'kdeD,rfonf or®mw&m; t½Sifbk&m;ocif trSefwu,fwnf&SdaMumif; em;vnfcJh onf/ olYjrif;ukd pD;ítdrfokdYjyefvmcJhonf/ olY\c&D;pOf[m 5ywftwGif;jyD;qkH;cJhjyD/ ig;ywf tawmtwGif; olpGefYy,fcJhaom rdbwkdY\xdef;cskKyfrIatmufokdY jyefvmcJhonfjzpffonf/ ,ckwGif olonf ol\tusifhp&dwÅESifhtjyKtrl\ tuskdK;&v'f0dnmOftwGufcHjyif;vQuf&SdaeayjyD rdrdtjypf ukdodem;vnfjyD; aetdrfokdYjyefvmcJh&SmjyD/

xkdtcsdefwGiftrIawmfaqmif ESpfOD;a&muf&SdvkdYvmygonf/ tm'kdeD,rftm; usrf;pmausmif;wuf zkdYtMuHOmPf awmif;vQuf&Sdonf/ atmufwkdbmvwGifusrf;pmausmif;wufjzpfcJhonf/ olonf vkH;vkH;vQm;vQm; rajymif;vJao;yg/ toif;trIaqmiftaejzifhusrf;pmausmif;rwufjzpfawmhbJ "r®ynmoifausmif;om; taejzifhomwufjzpfcJhonf/ xkdausmif;ü *&dESifha[jAJbmompum; tm;jzifhor®musrf;pmukd avhvm&ygonf/ ekd0ifbmva&mufvmaomtcgwGif olüoHo, &SdorQ pGefYypfvkdufjyDjzpfonf ]]oefY&Sif;aom0dnmOfawmf\ topfjyKjyifjcif;toufwmüavQmufvSrf;jyD}} [lía&;om;cJhygonf/ 'Dzifbmv? ESpf&ufaeYwGif ]]olYtoufwmukd bk&m;ocifxHtyfESHxm;aom aeYjzpfojzifh }}xkdaeYudk b,fawmYrSarhr&aom aeYjzpfygonf/ xkdtcsdefupjyD;olonf topfaom owÅ0gjzpfvmcJhonf/ avmuDatmifjrifjcif;tm;vkH;ukd pGefYypfcJhjyD ]]bk&m;&Sifukd rnfuJhodkYauseyf aprnfenf;}} ¿[líom rdrdukd,fukdar;jzpfcJhonf/

þonfta&;ygaomtoufwm ajymif;vJjcif;jzpfpOfjzpfonf/ tb,faMumifhqkdaomf ¤if; ajymif;vJjcif;u tm'kdeD,rftm;ArmjynfokdY omoemoGm;a&muf&ef vQdKYaqmfaomaMumifhjzpfonf/ omoemuGif;okdYa&mufaomtcg tm'kdeD,rf,k'oefonf ESpfjcif;bmom0ifwpfOD;jzpfonf/ *&d pum;rS ''baptizo'' [laompum;t"dyÜm,fukd em;vnfoabmaygufaomaMumifhjzpfonf/ tjcm;om oemjyKq&mr&Sdao;aom bkk&m;rJhe,fajr ArmjynfokdY omoemjyK&ef oGm;a&mufcJhygonf/ cg;oD; aomtjzpfqkd;rsm;awGYMuKHcJhonf/ axmifxJtoGif;cscHcJhonf/ rdom;pkxJ 0rf;enf;aMuuGJzG,f tjzpfqkd;awGYMuHKcJhonf/ ZeD;ESpfa,mufvnf;aoqkH;cJhNyD? om;orD;tajrmuftrsm; aoqkH;cJhonf tm'kdeD,rfonf olYtoufwmukd rwkefrvIyfyJ c&pfawmfocifxH qufuyftyfESHxm;onf twdkdif; or®musrf;pmukd jrefrmbmomjyefqkdcJhnf/ uREkfyfwkdYtoif;awmfrsm;üvnf; xkduJhokdY ppfrSefpGm toufwmajymif;vJzkdY uREkfyfwkdYqkawmif;aeygonf/ tm'kdeD,rfuJhodkY ppfrSefaom toufwmüajymif;vJjyD; c&pfawmftwGuf trIaqmifEkdif&ef qkawmif;ay;ygonf/ a'gufwm*Ref tm&f&kdufpfu (1895-1980)ü tm'kdeD,rf\ toufwmajymif;vJjcif;ukd a&;om;oDukH;xm;yg onf/

-avmuDpnf;pdrfOpöm aysmf&GifrI toD;oD;&SmazG
   jidrfoufjcif;r&Sd ?a,½IrSwyg; &SmrawGYyg

-0g<um;jcif;ESifh tjypfrsm;u uREkfyftm; tm;enf;aponf’
   k&m;&Sif0dnmOfyJ jyifrlpOf tjypf&SdorQ a,½Iay:ykHtyf

-bk&m;EkwfuywftumtuG,f ?0dnmOfawmfbk&m;rprl\
   aemifw&vQuf a,½IocifESifh twltpOf
tjypfcGifhvTwf? tjypfvGwfjcif;&SdjyD
   ukd,fpdwfESvkH; ay;urf;vSL'gef;a,½I&Sif

-tkdc&pfawmf&Sif? aumif;BuD;rsm; oGef;avmif;
   aMumuf½GHYjcif;r&Sd? a,½IukdcsD;rGrf;rnftpOf
tjypfcGifhvGwf? tjypfvGwfjcif;&SdjyD
   ukd,fpdwfESvkH; ay;urf;vSL'gef; a,½I&Sif
(1895-1890? a'gufwm*Reftm&f&kdufpf oDukH;aom ]]a,½Iocifonfom}} )/

aus;Zl;jyKí oDcsif;eHygwf(5) ]],kHMunfjcif;jzifh}} [laom "r®oDcsif;ukdrwfowf&yfvQuf oDqkdMuygpkYd

-]],kHMunfjcif;jzifh}} ]],HkMunfjcif;jzifh c&pfawfukd vufcHzkdY&ef
0dnmOfrsm;tm;? oGm;jyD;u,fwif&efajymyg
tcsdefwefvQif ocifzdwfac:vdrfhrnf}}

-]],kHMunfjcif;jzifh}} ]],kHMunfjcif;jzifh}} tr*Fvmonfa&mufvkeD;yg;
tm;vkH;usqkH; ]]atmifjrifjcif;r&Sd}}µ
0rf;enf;jcif;ESifh aysmufqkH;vkeD;yg;
   (1838-1876? zdvdyDyvufpf oDukH;aom ]],HkMunfjcif;jzifh}} )/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifrwkdifcif a'gufwm*&dweftm&fcsefUrS tpjyKqkawmif;ay;onf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*sifrifcifudwf*&dzufpfrS 1864-1927tD; ?ar&D*&D;rfa&;om;NyD;
        oif;tkyfq&mrS oHpOfxnfYxm;aom]]ocifpum;ajymawmfrlyg}} [laom"r®oDcsif;ukd oDqkday; onf/