Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
uGyfrsufjcif; cH&aom {vd\om;rsm;ESifh
u,fwifjcif;cH&aom &SmarGv

THE REPROBATION OF THE SONS OF ELI,
AND THE SALVATION OF SAMUEL

a'gufwm tm&ft,fvf[kdifrm a*stm&f\
2012? Zefe0g&Dv? 29&uf? avmhpftdef*s,fvdwfjrdKY wJawmfESpfjcif;toif;awmf?
ocifbk&m;aeY reufykdif; 0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 29, 2012

]]{vd\om;wkdYonfxm0& bk&m;ukd rodt"r®vl jzpfMu\ (1&m 2;12)/

]]&SarGvonf xm0&bk&m;ukd rodao;? Asm'dwfawmfukd rcH&ao;/ wwd, tMudrfxm0&bk&m;u &SarGv[k ac:awmfrlvQif ?&SarGvxjyD;vQif {vdxHokdY oGm;í ukd,fawmfac:aomaMumifh tuREkfyfvmygonf[k qkdaomf?xm0&bk&m; onf xkdoli,fukd ac:awmfrlaMumif;ukd {vdonf &dyfrdvQif oifoGm;í tdyf OD;awmh?aemufwzefac:vQif? tkdxm0&bk&m;trdefY&Sdawmfrlyg/ukd,fawmfuRef Mum;ygonf[k avQmuf&rnftaMumif; &SarGvukd rSmxm;onftwkdif; &SmarGvoGm;írdrdae&mü tdyfav\/ xm0&bk&m;onfvnf; a&SYenf;wlvm&yfvQuf &SarGv?&SarGv[kac:awmfrlvQif &SarGvu tkdxm0&bk&m;trdefY&Sdawmfrlyg?ukd,f awmfuRefMum;ygonf[k avQmufavaomf? ("r®&mZ0ifcsKyf yxr 3;7-10)/


a'oemawmfacgif;pOfu]]tjyifvlESifh toif;awmfrdom;pkrS vluav;}} [lí acgif;pOfwyfvkdyg onf/ vli,f&SmarGvonf tjyifbufrS wJawmf0wfjyK&modkY a&mufvmjcif;jzpfonf/ ]]toif; awmfrdom;pkrS uav;}} qkd&mwGif? ,Zfyka&m[dwfrif;{vd\ om;rsm;jzpfaom [kwfyeDESifh zkdif [wfwkdYuJhokdY wJawmfü ESpf&SnfMumaevmaom vluav;rsm;ukd qkdvkdjcif;jzpfonf/ oifvnf; c&pf,mefrdom;pk uv;awmfawmfrsm;rsm;twGuf pdwfukefaumif;pdwfukefEkdifayrnf/ okdYaomf toif;awmfvli,frsm; taMumif;avhvmcJhol okawoDa*smhbmemu 88%&mcdkifEIef; aom toif;awmfrdom;pkuav;rsm;[m touf25ESpfrwkdifciftoif;awmfukd pGefYcGgMuNyD;]]b,fawmh tcgrS jyefrvmMuawmhay}} 10a,mufvQifwpfa,mufuom rdrdzgom touf&SifvmcJhjyD; bk&m;ausmif;ukd a&muf&Sdvmonf[k rSwfcsufcscJhonf/ {vd\om;[kwfyeDESifh zkdif[ufwkdYESpf a,mufukd qifjcifwJhtcg ]]olwkdYonf xm0&bk&m;ukd rodMu}} [líusrf;az:jycsufukd axmufaomf? okawoD\ aumufcsufrSefrnf[kxifygonf/ &SmarGvuJhokdY tjyifbufuae a&mufvmaomolonf u,fwifjcif;cH&NyD; opöm&SdpGmjzifh bk&m;ocif\ trIawmfjrwfü yg0ifqufuyfcJhonfukd awGY&ygonf/ xkdYaMumifh þa'oemawmfonf ]]tjyifvlESifhc&pf ,mefrdom;pk uav;}} wkdYukdEIdif;,SOfzkdY&eftwGuf a[mMum;ygrnf/ tu,fíoifonf tjyif uvma&mufaomoljzpfygu? w&m;a'oemawmfukd em;axmifrnf jzpfNyD;onf/ tu,fí toufwmrajymif;vJao;aom ]]toif;awmfrdom;pkuav;}} jzpfaeygutoif;awmfüMumjrifh pGm yg0ifygaomfvnf; w&m;a'oemawmftm;jzifh oifhukdowday;aeygaomfvnf; rsm;aom tm;jzifh w&m;ukdemí vkdufavQmufrnfr[kwfMu? tb,faMumifhqkdaomf oifhtm;bk&m;ocif u vufajr§muft½IH;ay;aejyDjzpfonf/

þuJhokdU {vd\om;[kwfyeDESifhzkdif[wfwkdYü jzpfysufcJhNyD? olwkdYzcifu om;ESpfa,muftm; wJawmfü ,Zfyka&m[dwf jzpfapvkdcsifcJhonf? okdYaomfolwkdYESpfa,mufonf toufwm rajymif;vJcJhMuyg? or®musrf;pmawmfu ]]{vdom;wkdYonf xm0&bk&m;ukd rodt"r®vl jzpfMu\}}(1&m2;12)üazmfjyxm;ygonf/ a'gufwmruúD;u ]]{vd\om;wkdYonft"r®om;rsm;}} qkddvkdonfrSm rmeewf\ om;rsm;[k ajymMum;cJhygonf/ olwkdYonf u,fwifjcif;aus;Zl; rcH&Muay/ þae&mwGif ]]olwkdYonf ,Zfyka&m[dwf rif;\om;rsm;jzpfMuonf? wJawmftrI xrf;ol\ om;rsm;jzpfMuonf}} (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1982, volume II, p. 127; note on I Samuel 2:12).

toif;awmfrdom;pkü&Sd vli,frsm;onf toufwmajymif;vJzkdY vkdaeonfukd b,fawmhrS rarhoifhyg? {vdom;wkdYü bk&m;ocifESifh tuRrf;0ifzkdY r&SdcJhMuay/ xm0&bk&m;taMumif;av; av;eufeufrawG;cJhMuay/ or®musrf;awmfu ]]rw&m;aomolonf rmeaxmif vGm;aom aMumifh rpOf;pm;wwfyg/ bk&m;ocifr&Sd[ktpOf atmufarhwwfyg\}}? (qmvH 10;4) üazmfjyxm;ygonf/ oltawG;xJü bk&m;ociftwGufae&m ray;cJhacsµ xkduJhodkY [kwfyeDESifh zkdif[wfwkdYvnf; jzpfcJhMuygonf/ olwkdYonfxm0&bk&m;ukd rodMucJhMuay/ bk&m;taMumif; pOf;pm;awG; ac:zkdYpdwfr0ifpm;Muacsµ rdrdwkdY tawG;xJü bk&m;ociftzkdY ae&mray;Muay/ olwkdYonfwJ awmfü tpOftjrJ &SdaecJhMuonf/ olwdkYzcifonf xm0&bk&m;ukd od&SdcJhol jzpfonf/ okdYwkdifatif ol\om;ESpfa,mufonf aysmufaomom; jzpfaecJhMuonf/ u,fwif jcif;r&&Sdaomolrsm;jzpfMuonf/ ]]t"r®\om;jzpfMuonffff? bk&m;ukdrodMuay}} taoG;tom; Zmwdvl om;onf rdrdwdkYukd,fusdK;tzkdY tvkdYiSg &SmazGMuonf/ ]]t"r®\om;jzpfMuonf? bk&m;udkrod Muay}}/ taoG;tom;Zmwd vlom;onf rdrdwkdYukd,fusKd;tzkdYtvkdYiSg &SmazG Muonf/ umr*kPfcH pm;rItaMumif;ukd om&SmazGMuonf (1&m2;22)/ rdrdwkdYtawG;xJü bk&m; ociftzkdYae&mray;cJY Muacs/ zcif{vdu rdrd\om;wkdYukd jyKjyifqkdqHk;raomtcg?]]olwkdYonf tb\pum;ukdem;raxmifMu/ taMumif;rlum;? xm0&bk&m;onf uGyfrsufjcif;iSg tvkd&Sd awmfrl\ (1&m2;25) [lí az:jyxm;ygonf/ bk&m;½Sifu aemifw&&SdzkdYtcsdefrsm;pGm ay;tyfcJh aomfvnf; tckwGifbk&m;ocifonf olwkdYtm; vufajrmuft½IH;ay;cJYNyDjzpfonf/

]]xkdolwkdYonf bk&m;ocifukd rodrrSwfvkdonfjzpfí? ravQmufywfaomtrIukdjyK aprnftaMumif;? \bk&m;ocifonf olwkdYukd arm[vufokdY tyfvkdufawmfrlonf ESifhtnD}} (a&mr 1;28)/

oifonf oefY&Sif;aom0dnmOfawmfukd jiif;y,fí Mum&SnfpGm touf&SifEkdifygonf/ bk&m; ocif rdefYawmfrlonfum; ]]igY0dnmOfonf vlwkdYwGiftpOfrqHk;r&/ (urÇm6;3)ü az:jy xm;ygonf/ oifhtzkdY bk&m;ocifvufajr§muf t½IH;ay;aom tcsdefumva&mufvkdY vmygvdrf rnf/ xkdtcg oifonf w&m;a'oemawmfukd em;axmifvkdawmYrnfr[kwfawmhacs/ ]]olwkdY onf tb\pum;ukdem;raxmifMu/ taMumif;rlum; xm0&bk&m;onf uGyfrsufjcif;iSg tvkd &Sdawmfrl\}}/

toif;awmfrdom;pkrS aygufzGg;vmaom ]]toufwmajymif;vJjcif;r&Sdaom}} vli,frsm;t aMumif;a0iSmvkdygw,f? uREfkyfa[mMum;rnfh w&m;a'oemawmfonf ,aeYwufa&mufvmMu aomvli,frsm;twGuf t"dyÜg,f&Sdapygrnf? okdYaomf þtoif;awmfü&Sd vli,frsm;uawmh awmfMuayw,f? uREkfawmfjrifawGUcJYaom uav;rsm;"gwfyHkESifhvnf; rwlMuaybl;/ tcsKdUvluav;rsm;onf toif;awmfrdom;pktm;jzifh arG;zGg;BuD;jyif;vmMuwmjzpfonf/ tcsKdYusawmh tjyifbufubk&m;ausmif;ukd wufa&mufvmMuolawGyg/ okdYaomf tjyifbuf uvmaomvli,f uav;awGvnf; toif;rdom;pkuav;awGygyJ? ta&;BuD;onfrSm oifonf rnfol\ rdwåLjzpfovJµ paumhzD;vfusrf;pmtkyfukd ukdifaqmifvmNyD; bk&m;ausmif; wufwmrQjzifh oifhtouf wmrvHkavmufao;ygbl;/ bk&m;ocifukd rodao;aom vli,f uav;rsm;raygif;azmfyJ? ta0;a&SmifzkdYvkdygw,f/ ]]xkdolwkdYtxJuxGufí toD;tjcm; aeMuavmh}}[k xm0&bk&m;rdefYawmfrlonf (2aum 6;17)/ &SmarGvonf [kwfyeDESifhzkdif [kwfwkdYESifhwJawmfü &SdaecJYMuonf/ okdYaomf &SmarGvonf xkdolwkdYESifha&maESmjyD;raexkdifcJhyg? wJawmfü twl&SdaecJhMuaomfvnf;xkdolwkdYESifh twlpum;ajymqkdae Muonf[lí rSwfwrf;wif xm;jcif;r&Sdygµ tu,fí pum;ajymcJr,fqkdaomfvnf; vkd&if;wkd &Sif;yJ ajymcJYrnfjzpfonf/ avmuDqefaom toif;awmfuav;rsm;ukd a&Smif&Sm;Muygµ ]]xm0&bk&m;rdefYawmfrlonfum; xkdolwdkYtxJuxGufí toD;tjcm;aeMuavmh}}/

toufwmrajymif;vJao;aom toif;awmf&Sd vli,fuav;rsm;tm; ajymvkdygw,f? oifhtawG;xJ bk&m;&SiftzkdY ae&mjyifqifxm;ygovm;¿ oifhwpfukd,fwnf; txD;usefaom tcg? bk&m;ociftaMumif; pOf;pm;cJYzl;ygovm;¿ oifwpfa,mufwnf; awGYBuKH&rnfht&m jzpfw,fqkdwm owd&yg/ oifbk&m;ausmif;ukd wufa&mufpOf bk&m;&Sifukd pum;ajymyg? oifwpfukd,fwnf; txD;usefaecsdef bk&m;&Sifukd tylwjyif;pum; ajymchJzl;ygovm;¿ oifwpfukd,fwnf; txD;usefaecsdefwGif oifonf tjypfusL;vGefoljzpfojzifh oifhtjypf rsm;ukd bk&m;&Sifodaeonf[k cHpm;ygovm;¿ bk&m;&Sifudk b,fawmhtcgrS rpOf;pm;r qifjcifcJhaom [kwfyeDESifh zkdif[wfuJhokd oifjzpfaeygovm;¿

uaeYnae tm'kdeD,rf,k'oefonf (1788-1805) ArmjynfokdY omoemjyKpwifcJholt aMumif;ESifhygwfowfí oufaocHa0iSygrnf? (þae&mwGif ¤if;w&m;a'oemukd zwf½I&ef0if zwfyg)/ olYzcifonf trIawmfaqmifwpfOD;jzpfcJhygonf/ olonftoif;awmf\ rdom;pküMuD; jyif;oljzpfonf/ odYkwkdifatmif bk&m;&Sifukd uueecGJjcrf;rod&SdcJhacs/ olawG;NyD;odaom t&m onf bk&m;&Sifonf uREkfyftaz\ bk&m;omjzpfonf[k omod&Sdonf/ rdrdrdom;pkESifha0;aom ae&m? wnaomnOfheuf oef;acgif;,Htcsdefüom bk&m;&Sifukd trSefwu,fodem;vnfcJhol jzpfonf/ ,mukyfyrmta0;a&mufrS bk&m;&Sifukd odvmoljzpfonf ]]tu,fpifppfxm0&bk &m;onf þt&yfü&SdawmfrlaMumif;ukd igrod/ aMumuf&GHYjcif;okdY a&mufav\ (urÇmOD; 28; 16- 17 ) [kazmfjyxm;ygonf/

uREkfyftouf15ESpfwGif uREkfyftzGm;\ocsØKif;*lukd zGifhMunfhaomtcg uREkfyfonfaMumuf vefYí awmifukef;ay:okdY ajy;cJh\/ touf½Ir0? acR;rsm;xGufvQuf ikd,kdcJhzl;ygonf/ xkdpOfwGif bk&m;&Sifonf qif;oufvmNyD; xkdt&yfü aMumufvefYzG,fawGY&SddcJhonf/ ,mukyf uJhokdYuREkfyfvnf; ]]tu,fpifppfxm0&bk&m;onf þt&yfü &Sdawmfrl\? &SdawmfrlaMumif;ukd igrod/ aMumuf&GHYjcif;okdYa&muf&SdcJhonff}} xkdYaemuftoufwm rajymif;vJao;ygbl;? oYkdaomf ,mukyf\bk&m;&SdaMumif;ukd owd&vmcJhonf/ oifwpfukd,fwnf; txD;usefaecsdefwGif ,mukyf\bk&m;ocifonf aMumuf&GHYzG,fjzpffonf[líawG;cJhzl;ygovm;¿ oifwpfukd,fwnf; txD;usefaecsdefwGif ,mukyfjrifawGYcJhaom xm0&bk&m;u oif\tjypfrsm;ukd odaeonfukd oifcHpm;cJzl;ygovm;¿ bk&m;&SifESifhaMumufvefYzG,f awGYqkHrIr&SdkbJ oifhtoufwmrnfuJhokdY ajymif;vJvmrnfenf;¿or®musrf;pmrdefYawmfrlonfum; ]]bk&mociftxHawmfodkY csOf;uyf aomolonf bk&m;ocif&Sdawmf rlaMumif;ukd¤if; ,kHMunf&rnf}} (a[jAJ 11;6) uREkfyfonf oabmaumif;aom ü&Sd bk&m;taMumif;ajymrSmr[kwfbl; tkdµ ]]igwkdYbk&m;ocifonf avmifaomrD;jzpfawmfrl\}} (a[jAJ 12;29)/ arma&SuJhodkY ]]tmjA[H\ bk&m;? ,mukyf\bk&m;? £Zuf\bk&m;}} [lí em;vnfoabmayguf&ygrnf/ arma&Sonf bk&m;ocifukd rMunfh0Hh? rdrdrsufESmukd zkH;vQufae\ (xGuf 3;6)/ oifwpfukd,fwnf;txD; usefaecsdef oifhtawG;xJ bk&m;&SifukdtrSefwu,fod&Sd&ygrnf/ aMumuf&GHYNyD; oifhtjypfukd oifem;vnfzkdYvkdygonf/ vkom ajymMum;ouJhokdY –

tu,fí oifonf topfaomtoufwmü ajymif;vJaomoljzpfygu bk&m; ukdaMumuf&GHYjcif;ESifh oifhtjypfukdodjyD;Ekd;Mum;aom tod&Sd&ygrnf (What Luther Says, Concordia Publishing House, 1994 edition, p. 343; note on Psalm 51:13).

xkduJhokdY ,k'oefonfvnf; wpfukd,fwnf;txD;usefaom nOfheufoef;acgif;,Hü cHpm;cJhol jzpfonf/ nOfheufoef;acgiftcsdefwGif aojcif;acgif;wvm;ü tavmif;ukdxnfhí oj*Økvfjcif; xm0&aysmufvGifhjcif;[laom aMumufvefYzG,fukd pOf;pm;todEkd;Mum;cJhonf/ oifhtawG;t jyifbufür[kwfbJ twGif;ESvkH;xJ awG;ac:Munfhyg? ESvkH;om;xJrSwfuskKH;xm;yg/ þaMumuf p&mtawG;rsm;u oifhtm; aMumufvefYwkefvIyfjcif;ukd jzpfaprnf/ xkduJhokdY awG;ac:jcif;ESifh aMumuf&GHYjcif;r&Sdoa&GYoifü jidrfoufjcif;r&SdEdkif? ocifhtaoG;awmftm;jzifh oifhtjypfaq; aMumoefYpifzkdY oifvkdvm;rnfr[kwfayµ

[kwfyeDESifhzkdif[wfwkdY ESpfa,mufonf xkduJhokdYbmrS rpOf;pm;cJhMuay/ ]]olwdkYonf t"r® \ om;rsm;jzpfMujyD; bk&m;&Sifukd rodvkdMuyg}} ]]olwkdYonf tb\pum;ukd em;raxmifMu taMumif;rlum; xm0&bk&m;onf uGufrsufjcif;iSg tvkd&Sdawmfrl\}}

&SmarGvESifh tifrwefjcm;em;aeayrnfµ &SmarGvonf ]]toif;awmfrdom;xJu aygufzGm; vmonfr[kwfyg}} olYrdcifuom;tm; {vdESifhtwlwJawmfü tyfxm;aomolomvQif jzpf onf/ rdom;pkESifha0;uGmí ]]txD;usefaom vli,fav;jzpfonff? nOfheufoef;acgif,Hü xm0& bk&m;uac:aom vli,fav;wpfa,mufjzpfonf}}

]]w&Ha&mtcg {vdonfrdrdae&mü tdyfvQufol\ rsufpdrIefaomaMumifh rjzpf Ekdifonfhumvxm0&bk&m;\ aowÅmawmf&Sd&m xm0&bk&m;tdrfawmfü rD;cGuf raorDS? &SmarGvonfvnf;? tdyfvQuf&Sdaomtcg xm0&bk&m;onf &SmarGv ukd ac:awmfrlí &SmarGvu tuREkfyf&Sdygonf[k xl;ojzifh? (1&m 3;2-4)/

wJawmfü ntarSmifxJ usa&muffvkdYvmygNyD/ rD;wkdiftvif;onfvnf; rSdwfvkduf? awmuf vkdufjzpfae\? bk&m;&Sifonf olYukwifay:ü tdyfaeaom&SmarGvukd ac:avonf/ c&pfawmf bk&m;&Sif\ vlYZmwdcH,ljyD; þavmuxJokdY <uvmjcif;ykH&dyfjzpfonf/ ]]<uvmjcif;? rwfwyf &yfaejcif;ESifh ac:xkwfjcif;}} (1&m 3;10)ü awGY&ygonf/ &SmarGvonf toufwmajymif;vJ jyD;aemufwGif olonf ]]xm0&bk&m;onf &SdavmjrdKYü txufxuf xif&Sm;awmfrlí}} (1&m3;21)[k bk&m;&Sifukd awGYcJhonf/ a'oemawmfrwkdifcif rpöwm*&dzufpf oDqkdcJhaom "r® oDcsif; em;axmifMuygpdkY?

-ukd,fawmfukd uREfkyfarsmfvifh
pum;ajymawmfrlyg
uREkfyfESvkH;om; toifhjyif
arsmfvifhvQuf

-wdwfqdwfaom ncsrf;csdef
pum;ajymawmfrlyg
rsufESmawmf zl;awGYtpOf
wkdYxdawmfrlyg t&Sif

-wdwfqdwfaom nOfheufrSm
pum;ajymawmfrlyg
qkH;roGefoifawmfrlyg
tuREkfyfapmifharsmf
   (1868-1927 tD;ar&D*&D;rfoDukH;aom ]]pum;ajymawmfrlyg}}
     "r®oDcsif;ukd oif;tkyfq&mrS oHpOfxnfhxm;ygonf/)

tkdµ vli,farmifr,frsm; bk&m;ocifonf tu,fpifppf&Sdawmfrl\µ t"r®\om;orD;rsm; rjzpfMuzkdY uREkfyfwkdYqkawmif;ay;aevQufygµ ,mukyfESifh,k'oef nOfheufoef;acgif;,Hü ]]aMumufvefYzG,f}} jzpf&yfBuHKawGYovkd oifwkdYawGYBuHKjyD; toufwmajymif;vJzkdY qkawmif;ay; aeygonf/ oifhtjypfESifhaojcif;ukd aocsmpGmprf;ppfjyD; ,mukyfESifh,k'oefuJhodkY aMumuf vefYjcif;ESifhtoufwmajymif;vJvmzkdY qkawmif;ay;aeygonfµ oifonfoifhtjypftwGuf w&m;pD&ifjcif;ukd cH&rnfjzpfí xkdtrSefwu,f&Sdaeaom w&m;pD&ifjcif;ukdodí ]]aMumuf&GYH aomnOfheuf}} awGYBuHKzYkdqkawmif;ay;aeygonfµ oifhtawG;ac: trSm;rsm;ukd z,f&Sm;ypfjyD; c&pfawmfa,½IESifh awGYqkHum xkdocif\taoG;awmftm;jzifh oiftjypfaq;aMumEkdif&ef qkawmif;ay;aeygonfµ þoDcsif;a&;om;jyxm;aom pmom;rsm;uJhodkY oifqkdEkdifygrnf taMumif; qkawmif;ay;ygonf/

csnfaESmifjcif;ESifh 0rf;enf;jci;fxJu
   ukd,fawmfxHokdY uREkfyfvmonf
vGwfvyfjcif;ESifh0rf;omjcif;xJokdY
   a,½I uREkfyfvmjyD
þa&m*guusef;rmjcif; jrwfokdY?
   qif;&Jjcif;rS 0ajymjcif;&zkdY
'kp&kdufrsm;u ukd,fawmfxHokdY
   a,½IuREkfyfvmjyD

tvGef&SufaMumufzG,f qkH;½IH;jcif;u
   ukd,fawmfxHokdY uREkfyfvmonf
wkdifawmfjzifh &aomatmifjrifjcif;okdY
   a,½I uREkfyfvmjyD
cH&aom'ku©a0'emrS
   ukkd,fawmf\jidrfouf0rf;omjcif;okdY
ikda<u;jcif;rS oDcsif;qkdzkdY&m
   a,½I uREkfyfvmjyD

avmbrme? axmifvGm;jcif;xJrS
   ukd,fawmfxHodkY uREkfyfvmonf
tvkdawmfukd tpOfvkdufbkYd&m
   a,½I uREkfyfvmNyD
uREkfyfpdwfysufjcif;? tm;avsmhjcif;rS
   ukd,fawmfr[m arwÅmawmfxJokdY
csdK;iSufuJhokdY ysHwufaezkdY&m
   a,½I uREkfyfvmNyD

aMumufrufzG,faom ocsØKif;wGif;xJu
   ukd,fawmfxHokdY uREkfyfvmonf
aumif;uiftvif;okc? csrf;omokdY
   a,½I uREkfyfvmNyD
wkdif;rodaomysufpD;jcif;xJu
   vkHNcHKpGm ukd,fawmf\okd;NcHrSm
rsufESmawmfukd zl;arsmfaezkdY&m
   a,½I uREkfyfvmNyD?
-a'gufwm[kdifrm\

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmf rwkdifcifa'gufwm*&dwef tm,fvfcsefrS 1&m 3;1-10 ukdzwfMum;ay;onf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*sifrifcifudwf*&dzuffpfrS (1868-1927 tD;ar&D*&D;rfoDukH;
aom]]pum;ajymawmfrlygocif}} [laom"r®oDcsif;ukdoDqkday;onf/