Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
a,½Ic&pfawmfütajcwnfaom,HkMunfjcif;

FAITH IN JESUS CHRIST

a'gufwmtm&ft,fvf [kdifrma*stm&f\
2011ckESpf?'DZifbmv11&uf?
avmYpftdef*s,fvdwfNrdKUwJawmfESpfjcif;toif;awmf? ocifbk&m; aeY
eHeufykdif;0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, December 11, 2011

]]okdYaomfvnf;vltaygif;wkdYonf 0rf;ajrmufp&mowif;ukd em;axmifMur[kwf/ ya&mzuf a[&Sm,pum;[lrlum;? tkdxm0&bk&m;? uREfkyfwkdYa[majymaomowif;p um;ukd tb,fol,Hkygoenf;[kqkd\/ okdYjzpfí ,HkMunfonf Mum;em;jcif;tm;jzifh jzpf\/ Mum;em;jcif;onfvnf; bk&m;ocif\ pum;awmftm;jzifhjzpf\}}/ (a&mr 10;16-17)/


]]bk&m;ocif\0dnmOfawmfu ndK;EGrf;aoGYajcmufaponf}}[laom w&m;a'oemawmfudkraeY u a'gufwmcsefrSa[mMum;a0iScJYonf/ xkdw&m;a'oemawmfukd;um;aom usrf;csufrSm ]]xm0&bk&m;\avwkdufaomtcg? jrufyifonfnKd;EGrf;aoGYajcmufav\ tyGifhonfvnf; a<uwwf\/ tb,fpifppfvlwkdYonf jrufyifjzpfMu\}}/(a[&Sm 40;7)ü az:jycsufyifjzpf onf/ a'gufwmcsefa[mMum;cJYonfrSm?

      -xkdt&monf oifYpdwfESvHk;om;xJ jzpfysufawGYMuHK&rnf/ rSm;,Gif;aeaom oifh\arsmfudk;&m? oifYukdoiftm;ukd;aomt&mrsm;tm;vkH;ukd k&m;ocif\ 0dnmOfawmfu aoGUajcmufaprnfjzpfonf/ oifonf Zmwdoabmtm;jzifh vkH;0ysufpD;,kd;,Gif;aeaom tjzpfüvlom;jzpfí rdrdudk,fukd em;rvnfEdkifyJ pdwf½IwfaxG;aernf? a0cGJr& jzpfaernf ?&Sufukd;&Sufuef;? t&SufrJhaomol jzpfaeol[lí rdrdukd,fukd odvmxdwkdifatmif bk&m;ocif\0dnmOfawmfu yef;yGifhEGrf;&donfhyrm oifYukdoif ,HkMunftm;ukd;aeorQtm;vHk;udk aoGU ajcmufaprnf/ ]]rdrdukd,fukdjyif;jyif;xefxefrkef;rdonf}}/ qkdaomtrsdK; orD;i,ftoufwmrajymif;vJcifu uJhokdU oifonfcHpm;&rnf/ xkdt&m onf oefU&Sif;aom0dnmOfawmftm;jzifh aoGUajcmufapjcif;jzpfonf/ rdrd

ukdrdrd rauseyfjcif;oufoufr[kwfyg/ jyif;jyif;xefxef rdrdukdrkef;rdjcif; omjzpfonf/ xkdt&monfppfrSefpGm toufwmajymif;vJaomolwkdUütrSef jzpfysufaeygvdrfhrnf/ ]]aphpyfaocsmpGmtjypfukd em;vnfjcif;}} r&SdbJvlom;wkdUonf a,½IocifxHwkd;0ifcsOf;uyf vQufr&SdMubl;[lí tkdiftdef;tdyfcsfrla&;ua&;om;oDukH;cJhygonf/ (Iain H. Murray, The Old Evangelicalism, The Banner of Truth Trust, 2005, p. 7) ]]aus;Zl;arwåm}} "r®uavmif&Sif ua&;om;cJhonfrSm

-]]arwÅ*&kPmaus;Zl;awmfjzifh touf&SifvkdYiSg
ukd,fawmfbk&m; vrf;jyawmfrlyg
u,fwifjcif; *½kPmaus;Zl;tpOf
rsufESmawmfzl;jrif&ef vrf;jyawmfrlyg

-,kHMunfukd;pm; qkawmif;ygrnftpOf
ukd,fawmfbk&m; oGefoifawmfrlyg
pdwfysuftm;i,f 'ku©rsm;MuKHawGU&
qkawmif;onfhtwkdif; ukd,fawmfem;anSmif;

-uRefyfarsmfvifh r*FvmESpfumv
uRefyfawmif;qkdrI ukd,fawmfjyK\
uRefyftjypfrS vGwfjidrfhcsrf;ompdrfhiSg
arwÅmwef;ckd; bkef;oa& uRefyfcHpm;&

-uRefyfukd,fpm; taocHay;qyfoGm;
qkd;npfaom rmefewf\ aoG;aqmifjcif;rS
tjypftcaojcif; i&JrSvGwfajrmufap
xm0&cHpm;&m aumif;uifokdU aqmif,l
   (1725-1807ckESpf?*Refe,lwef oDukH;a&;om;aom ]]bkef;wefckd;MuD;rm;aom
      ocif}}ukd ]]uREfkyf&Sdonf}} [laom"r®oDcsif;oHpOfjzifh oDqdkonf/

rsm;rMumcifoifawGUMuHK&aom tjypfazmfjyjcif;? tjypf\tcukdcHjcif;? oefU&Sif;jcif;rsm; onf oiftm; u,fwif&Sif a,½Ic&pfawmfukd vkdtyfaMumif;oufaocHygvdrfhrnf/

c&pfawmfocif\ tjypfcGifhvTwfjcif;ESifh taoG;awmftm;jzifh oefU&Sif;jcif; aus;Zl;qDokdU ykdUaqmifay;ygvdrfhrnf/ tu,fíomoifonf c&pfawmfxHokdU wkd;0ifcsnf;uyfjcif;r&Sdygu? bk&m;ocif\ trsufa'goonf oifhtay:okdU tpOfwnfaernfjzpfonf/ bk&m;ocif twlryg&Sdjcif; ?c&pfawmftwlryg&dSjcif;b0toufwmü arsmfvifhp&mr&Sdjcif;onftouf &SifvQufaoaejcif; ESifhtwlwlyifjzpfonf/ pyg*sefa[mMum;cJhonfrSm? uRefyf0dnmOfu oifhtm;oem;rdw,f-oifaum rdrdudkrdrdroem;bl;vm;¿ y&dwfoufrsm;?,kHMunfjcif;r&Sdjcif;? aus;Zl;awmfrJhjcif;? c&pfawmfryg&Sdjcif;µ [lonf c&pfawmftaocHjcif;ü oifyg0ifywfoufrIr&Sdjcif;yifjzpfonf/ ociftaoG;awmfu oifYtjypftm; aq;aMumoefY&Sif;apNyD;jzpfonf oifonf oifhtjypf'ku©xJyif&SdaeqJyifjzpfonf/ tkdµ 0rf;enf;p&maumif; vkdufwJh0dnmOfµ ESpfoufzG,fr&SdwJh 0dnmOfµ bk&m;ocif\ aus;Zl;awmf tjypfbufü a&muf&SdaejyD;oem;jcif;arwåm[lír&SdNyD? xm0&½Sifoefa&;t wGufpm;p&m? aomufp&mbmqkdbmrSr&Sdyg/ tkdµ aoaocsmcsmpOf;pm;Muyg tHk;? ,©Kvuf&Sdqif;&Jjcif;'ku©ESifhtqHk;rowfao;bl;? ifonfa,½Ic&pfukd ,HkMunfjcif;r&SdbJaooGm;r,fqkd&if? aMumufvefYp&maumif;aomc&pfawmf \w&m;pum;ukdem;axmifMunfYyg/ ]]tu,foifonf igYukdr,HkMunfygu? oifonfoifhtjypfü taocH&ygrnf/ b,folurSroGm;csifaomae&müoif ukdpGefYypfrnf oifhtjypfaMumifhi&JücsKyfaESmifjcif;cH&ygrnfµ tkdµ tzbk&m; rD;i&Jxm0&zsufpD;jcif;rD;tkdifxJoifypfcscH&rnf? xdkqif;&Jjcif;uvGwfajrmuf zkdYa,½Iocifukd(tjyef)vu©,HkMunfvkdufyg/ rMumrdowif;aumif;Mum;& awmhrnfr[kwfawmhNyD? w&m;a'oemvnf;r&Sdawmfrnfr[kwfyg/ aus;Zl; awmfonfvnf;r&Sdawmhrnfr[kwfyg/ tkdµ (i&JrD;tkdifxJw&m;a'oemawmfukd emcHcsifvmrnf/ tb,fw&m;a[mq&mvnf;r&SdawmhNyD/ ]]aemifw&vQuf jyefvSnfYvmyg b,faMumifhi&Jüao&rnfenf;}}µ oifhem;ywfvnftarSmif

xk0ef;&HvQuf&Sdonf/xkdolwkdYtzkdYEkwfuywfawmfrdefYawmfrlonfum;]]npfnL;
aomolonf npfnL;apOD;}}[lownf;/
tjypfcGifhvTwfjcif;tcsdefausmfvGefNyD;
ocFsKdif;tkwf*lxJü vSJavsmif;tpOf aojcif;arSmifrkduf zkH;vGrf;aernftpOf wdwfqdwfjcif; xm0&tkyfpkd;

tkdµ tJ'Dae&m(i&JüemusifrIa0'emcHpm;)ü oifonfBuD;pGmaompdwfqif; &Jjcif;cH&pOf? {0Ha*vdowif;aumif; ifMum;emcJhzl;ojzifhoifhtodpdwfu odaernfjzpfí xkdtcgBuD;pGm oifikdae&rnf/ ]]uRefawmftJ'Dowif;aumif; ukd Mum;zl;cJhaomfvnf;jiif;y,fcJh\}} (C .H. Spurgeon, “How Can I Obtain Faith?” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications,1984 reprint , volume 18, p.48).

]]okdUaomfvnf;? vltaygif;wkdUonf 0rf;ajrmufp&mowif;ukd em;axmifMu onfr[kwf/ ya&mzufa[&Sm,pum;[lrlum;? tkdxm0&bk&m; tuRefyfwkdU a[majymaompum;udk tb,fol,kHygoenf;[kqkd\/ okdkUjzpfí ,kHMunf jcif;onf Mum;emjcif;tm;jzifhjzpf\/ Mum;emjcif;onfvnf; bk&m;ocif\ pum;awmftm;jzifhjzpf\ (a&mr 10;16-17)/

a,½Ic&pfawmfukd rdrdudk,fwkdif,HkMunfjcif;tm;jzifhtjypfESifh i&JrSvGwfajrmuf&efwck wnf;aomenf;vrf;jzpfygonf/ a,½Ic&pfawmfü ,HkMunfjcif;rnfuJhokdY cdkifrmrnfenf;¿ &dk;&Sif;aomtajz&SmrSm- ,HkMunfjcif;tm;jzifhjzpf\? Mum;em;jcif;onf bk&m;ocif\pum; awmftm;jzifhjzpf\}}?

1/ yxr? ,HkMunfjcif;[lonf a,½Iütajcwnf&rnf/

a,½Iukd ,HkMunfjcif;üqef;qef;jym;jym; azmfjyaomtcsufwpfck½Sdygonf/ uREkfawmf onfvGefcJYaomESpfq,fhig;ESpfrwkdifrSDu rMum;zl;cJYyg/ w&m;a[mq&mrsm;a[majymcJYonf rSm ]],HkMunfjcif;tm;jzifh a,½IxHwkd;0ifcsOf;uyfyg}}/ xkdokdYaom tcsufonf,cktcsdefwGif ajymif;vJoGm;NyD;jzpfí cgwkdif;vkdr[kwfaompum;pkrSm ]]a,½Iü,HkMunfíwkd;0ifyg}} yifjzpfonf/ xkdtcsufonf uREkfyftwGufaMumufpdwf0ifapNyD; ½IwfaxG;apcJYonf/ tjypfom;rsm;onf ,cktcsdefwGif ,HkMunfjcif;jzifhwkd;0ifyg[komajymcJYMuonf/ rnfuJhokdY ]],HkMunfjcif;ESifhwdk; 0ifrnfenf;¿ r[kwfao;bl;µ r[kwfao;bl;µ ]],HkMunfjcif;ESifh wkd;0ifyg}} [laomtcsufonf oifhukdulnDay;vdrfhrnfr[kwfyg/ xkdtcsufrsm;onf ]]pdwfqkH;jzwfcsuf0g'}}rSxGufay:vmí cufcJ½IwfaxG;apygonf/ a,½Ic&pfawmfukd,fwkdifom uREfkyfwkdY,HkMunfjcif;\ t"du&nf&G,fcsufjzpf&rnf/ ,HkMunfcsuf[laomt&mu t"du &nf&G,fcsufr[kwfyg/ or®musrf;pmu-]]ewfqkd;wkdYonf ,HkíaMumuf&GHUwkefvIyfMu\}} (,mukyf 2;19)/ ewfqdk;wkdYonf todynm<u,f0Muonf/ ewfqkd;wkdYu a,½Iurnfol jzpfonfukd odcJYMuonf/ ]]bk&m;ocif\om;awmfa,½I? udk,fawmfonftuREkfyfwkdYESifh tb,fokdYqkdifoenf;/ tcsdefra&mufrSD tuREkfyfwkdYnSnf;qJjcif;iSg<uvmawmfrloavm[k atmf[pfíavQmufMu\}} (róJ 8;29)/ ewfqkd;wkdYonf usrf;wufyk*¾Kdvfrsm;xuf ,HkMunfjcif;BuD;rm;Muonf/ tawG;tac:OD;aemufjzifhomvQifjzpfí jiif;y,faomolrsm;jzpf ygonf/ ewfqkd;wkdYonf a,½Iukdbk&m;ocifom;awmfjzpfaMumif;ukd ]],HkMunf}} cJYMuonf/ okdYaomfvnf;ewfqkd;wkdYonf a,½Ic&pfawmfukd,fwkdifukd ,HkMunfjcif;r&SdcJYMuyg/ r[kwfygµ r[kwfygµ ]],HkMunfjcif;üwkd;0ifyg}} [laomtcsufoifukd u,fwifvdrfYrnfr[kwfyg/ a,½Iü wkd;0ifcsOf;uyf&rnf/ (okdY)ewfqkd;rsm;ESifhpmweftaygif;tazmfrsm;eJYtwl rD;awmuf avmifi&JrD;tkdifxJrSoifvGwfajrmufvdrfYrnf/ OD;aESmuftm;jzifh ,HkMunfaomvlwkdif;onf u,fwifjcif;&rnfr[kwfyg/ a,½Ic&pfawmfü ,HkMunfjcif;rsKd;&Sd&rnf/ a,½IukdvufcHí ,HkMunfjcif;rsKd;yif jzpfonf/ a,½Iukd,HkMunfjcif;onf a,½Iukdwkd;0ifcsOf;uyfjcif;yif jzpfonf/ a,½Iukd,HkMunfjcif;onf a,½I½SmazGjcif;yifjzpfonf/ a,½Iukd,HkMunfjcif;onf a,½Iukdukd;pm;jcif;yifjzpfonf/ uREfkyf'Dreufcif;üajymjyvkdonfrSm-]]a,½Iü,HkMunfjcif;&Sdyg}} a,½Iukd,HkMunfygµa,½Iukdudk;pm;yg/ a,½Iukd&SmazGyg/ a,½Iukdwkd;0ifyg/ *sKd;Zuf[ufwf (1712-1768)ü ajymcJYonfrSm-]]a,½Ic&pfawmfrygr&SdyJ? a,½Ic&pfawmfr&Sdygu? tjypfom;rsm;ukdpmemu,f wifolr&Sd? a,½Ic&pfawmfrygr&SdbJ? a,½Ic&pfawmfr&Sdygu? tjypfom;rsm;ukdpmemu,fwif olr&Sdµ}}

]]okdYjzpfí ,HkMunfjcif;onfMum;em;jcif;tm;jzifhjzpf\ Mum;emjcif;onfvnf; bk&m;ocif\pum;awmftm;jzifhjzpf\}} (a&mr 10;17)/

2/ 'kwd,? a,½Iukd,HkMunfjcif;enf;vrf;rsm;onf tvkdtavQmufa&mufrvmyg/

a,½Iukd,HkMunfjcif;onf c&pf,mefrdom;pkrS zGm;jrifjcif;jzifh a&mufvmjcif;r[kwfyg/ a½S;pum;yHkuRefawmfMum;zl;cJUonfrSm ]]bk&m;ocifü ajr;rsm;r&Sd}}[lyifjzpfonf/xkdt&monf rSefuefaom pum;ykHjzpfonf/ tu,fíoifonf toif;awmfütoif;om;topfjzpfygu c&pf,mefrdom;pkrS uav;oli,frsm;onfu,fwifjcif;&&SdNyD;olrsm;[koifr,lqygESifh/ wpfcsKdUrSmrajymif;vJolrsm;vnf;&Sdygonf/ oifxifjrif,lqEdkifonf ]]olwkdYonfc&pf,mefrd om;pkjzpfí we*FaEGaeYwkdif;{0Ha*vdowif;aumif;Mum;&ojzifh c&pf,mefrsm;r[kwfMubl; vm;¿ or®musrf;pmu xdkolwkdYonf ]]tpOfoifaomfvnf;? or®mw&m;ukd avhusufjcif;okdYtvQif; ra&mufEdkif}} (2wd 3;7) xdkolwkdYonfbk&m;ausmif;okdYa&mufMu onfrSm xkdolwkdY\rdbrsm;rSac:aqmifvm&jcif;jzifhomjzpfí(okdY)xkdolwkdYonftavhtusifh rsm;tm;jzifhbk&m;ausmif;okdY a&mufvmjcif;jzpfonf/ okdYaomfvnf;xkdolwkdYonf tjypf'kp &dkuf\zdESdyfrIatmufwGifra&muf&SdMuyg/ xkdrQru xkdolwkdYonfa,½IukdwkdY0ifcsOf;uyfjcif; r&SdMuyg/ ,HkMunfjcif;tm;jzifha,½Ic&pfawmfü wvHk;wpf0wnf;r&SdMuyg/ xkdolwkdYonfc&pf ,mefrsm;vnf;r[kwfMuyg/

aemufNyD;a,½Iukd ,HkMunfjcif;onf oifu,fwifjcif;cH&ef a,½Iukdawmif;qkd½HkrQjzifh a&mufvmjcif;r[kwfyg/ oifonfa,½I\ta0;wpfae&mrSoif\u,f wifjcif;twGuf awmif;qkdumaeíoifonf a,½Iukdrwkd;0ifao;ygu? a,½Iukdrukd;pm;ygua,½IESifhraygif; raygif;pnf;ygu ta0;a&mufaernfjzpfonf/ taotcsmyifµ oifonfa,½IxHokdY wkd;0ifíckdvHkygu oif\tjypfcGifhvTwf&efawmif;qkdjcif;onf oif\vkyfaqmifcsufrygjynfpHk vmrnf/ ]]oifwkdYonf toufukd&atmifigYxHokdYvmjcif;iSg tvkdr&SdMu}} (a,m[ef 5;40)/

wzefa,½Iukd ,HkMunfjcif;onf pdwfqE´\vkyfaqmifcsuftm;jzifha&mufvmjcif;r[kwf/ wcsKdUolwkdYrSm pdwfcHpm;csufrsm;pGmjynfYeufí olwkdYüjynfYpHkcGifhr&Sdyg/ pdwfcHpm;rIrsm;onf&m oDOwkuJYokdYajymif;vJoGm;cJYonf/ 'DaeYyljyif;íreufjzefaomaeYwGif at;jraernf/pdwfcHpm;rI ESifhpdwfaeoabmxm; cHpm;yHkwkdYonf &moDOwkuJUokdYtajymif;tvJ&Sdonf/ tuf0g;rkwfajym cJYonfrSm ]]csKdNrdefaompdwfcHpm;rIukd uREkfyfr,Hk&JUyg/ okdYaomf a,½I\emrawmfjzifht&mtm; vHk;wnf&Sdonf}} ]]pdwfaeoabmxm;}}tm;jzifhtuf0g;rkwfqkdvkdonfrSm ]]cHpm;csuf}}jzpfonf/

tcsKdNrdefqkH;aom pdwfcHpm;csufrsm;ukdr,Hk&JUyg/ tuREkfyf\arQmfvifhjcif;onf rnfonfUt&m ay:wGifrwnfaqmufí a,½I\]]taoG;awmf}}ESifh ]]ajzmihfrwfjcif;}}üyifjzpfonf/ oDqkdyg/

]]igarQmfvifhjcif;tjrwfwnf&m? c&pfawmf\toG;awmfjrwfom
   ig\usifh0wfrSDzG,fr&Sd? emrawmfukokdvfatmifownf;/
ausmufNrJc&pfawmfigcdkvIH? tjcm;wnf&m&Sd&SdoJEIH;?
   tjcm;wnf&m&Sd&SdoJEIH;}}/
( 1797-1874 ckESpf tuf0g;rkwfoDuHk;aom ]]ausmufNrJusK;}})/

aemufNyD;a,½Iukd,HkMunfjcif;onf pdwful;yHkazmfjyjcif;tm;jzifh a&mufvmjcif;r[kwfyg/ ]]pdwful;yHkazmfjcif;}}[lí?uREkfyfqkdvkdonfrSm a,½IukdyHkazmfNyD;wkd;0ifjcif;ESifh oif\ESvHk;om;xJ üa,½I\yHk&dyfxJokdYwkd;0ifjcif;jzpfonf/ xkdtcsufonftcsnf;ESD;aomukd,fpm;½kyfwkjzpfonf/ a,½Iukdoif\pdwfESvHk;om;xJü yHkpHwpfckjyKvkyfNyD;wkd;0ifcsOf;uyfyg/ okdYaomfxdkt&monf a,½Iudk,fwkdifr[kwfyg/ pyg*sefajymcJYonfrSm]]ppfrSefaom,HkMunfjcif;wGif pdwf\cPwm ap&mxuf ausmufaqmif\tkwfjrpf taNccHwnfaqmufrIuJYokdYaom ckdifrmrIykdíBuD;rm;um &Sdonf}}/ (ibid, p. 40).

aemufxyfa,½Iukd ,HkMunfjcif;onf oif\&ifhusufaom toufwmtawGYtBuHK]]aoGY ajcmufndK;EGrf;jcif;}} tm;jzifha&mufvmjcif;r[kwfyg/ wcsKdYaomolwkdYrSmtjypf'PfpD&ifjcif;rS vTwf&ef½kyfwkrsm;jyKvkyfMuonf/ olwkdYtxifrSmtjypf'PfpD&ifjcif;rS olwkdYtm;u,fwif vdrfYrnf[k xifjrif,lqMuygonf/ okdYjzpfí olwkdYrSmtjypf'PfpD&ifjcif;rSvTwfajrSmuf&ef ½kyfwkrsm;jyKvkyfcJYMuonf/ vlom;xJü&Sdaom tjypf[lorQonfa,½Iudk,fwkdif\ ta0;ü omwnf&Sdaeonf/ ]]rxDrJYjrifjyKjcif;ukdcHí? vlwdkYwGift,kwfqHk;aomoljzpf\NidKjiifaomol emMuOf;jcif;a0'emESifh uRrf;0ifaomoljzpf\ olwyg;rsufESmvGJjcif;ukdcH&aomoluJUokdYjzpf\ rxDrJYjrifjyKjcif;ukdcHvQuf&Sdí? igwkdYonfr½dkaoMu}}(a[½Sm, 53;3)/ tkd;µ rdwfaqG,HkMunf jcif;jzifh a,½Iudk,fwkdiftm;wkd;0ifí eD;uyf&efuREkfyfarwåmxyfcg&yfcHygonf/ a,½I\rsuf ESmawmfrSrykef;ygESifh/ a,½Iukdwkd;0ifyg/ a,½Iukd,HkMunfyg/ a,½Iukdukd;pm;yg/ a,½Iuoifh ukdu,fwifvdrfYrnf/ ,ckoifYukdu,fwifvdrfYrnf/

3/ wwd,? ,HkMunfjcif;\ppfrSefaomvrf;onf a,½Iyifjzpfonf/

]],HkMunfjcif;onf Mum;emjcif;tm;jzifhjzpfonf/ um;emjcif;onfvnf; bk&m;ocif\ pum;awmftm;jzifhjzpf\}} (a&mr 10;17)

{0Ha*vdowif;aumif;w&m;a'oemawmfrsm;ukdMum;emyg/ tvGefav;eufpGmem;axmifyg/ oifMum;emcJYaomw&m;a[mcsufukd av;eufpGmowd&yg/ tywfwukwfMudK;pm;í av;euf pGmowif;aumif;udk emcHvkdufavQmufyg/ a,½IxHyg;okdUwkd;0ifyg/ uREkfyfwkdYtm; usrf;ykd'fi,füazmfjycJYonfrSm-

]]vltaygif;wkdYonf 0rf;ajrmufp&mowif;ukd em;axmifMuonfr[kwf}} (a&mr 10;16)/

]]owif;aumif;ukd em;axmifyg}}[laom qkdvkd&if;ubmukdazmfjyoenf;¿ bmaMumifhvJ¿ qkdvkd&if;rSm a,½Iukd,HkMunfjcif;yifjzpfonf/ a,½Iukd,HkMunfjcif;&Sdyg/ a,½IxHyg;okdYwkd;0if yg/ vuf&Sdowif;aumif;ukd em;axmifyg/ a,½Iukd,fwkdifxHokdYwkd;0ifcsOf;uyfyg/ a,½I onfoifü toufukday;í oif\tjypfukdoefY½Sif;aprnf/ tmrifµ rdwfaqG\oDcsif;pm&Gwf eHygwf(19)udk aus;Zl;jyKívSefjyyg/ rwfwyf&yfNyD;oDqkd&atmif-

-&Sdonfwkdif;ukokdvfr&Sd?
jypfrSm;olbkdYaoG;awmfoGef;NyD
uREkfyfukdvnf;ac:awmfrl\
csOf;uyfygonf? okd;i,fbk&m;

-&Sdonfwkdif;raES;rqkdif;
ukd,fjypfpGef;uGuffraq;aMumEkdif
taoG;awmfomwwfpGrf;pyfqkdif
csOf;uyfygonf? okd;i,fbk&m;

-&Sdonftwkdif;&efol0ef;vQuf
twGif;aMumuf½THtjypfaESmifh,Suf?
qkdifNydKiftm;BuD;rwkd;rwuf
csOf;uyfygonf okd;i,fbk&m;

-&Sdonftwdkif;rkdufrJYEGrf;yg;
NrJpdwfcsrf;om tvif;ynm
vkdavorQ&tHYaomiSg
csOf;uyfygonfokd;i,fbk&m;

-&Sdonftwkdif;udk,fawmfjrwfonf
vufcHjypfvTwfaq;aMumrlrnf
*wdawmf,HkaomaMumifhaywnf;
csOf;uyfygonfokd;i,fbk&m;
   (1789-1871 ckESpfcsmavmhwftDvDa,mhwfoDuHk;aom ]]&Sdonftwkdif;}})

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

a'oemawmfrwkdifcifa'gufwmc&dwfweftm,fcsmvfrS a&mr 10;9-17ukdzwfMum;ay;onf/
a'oemawmfrwdkifcifrpöwmbif*srifcifudwf*&dzufpfrS(1725-1807ckESpf? *Refe,lwefoDuHk;
a&;om;aom]]bkef;wefckd;BuD;rm;aomocif}}[laom"r®oDcsif;ukd
]]uREkfyf&Sdonftwkdif;}}[laom oHpOfjzifhoDqkday;onf/


tajcjyKusrf;rsm;

FAITH IN JESUS CHRIST

a'gufwmtm&ft,f[kdifrma*stm&fa[mMum;onf

]]okdYaomfvnf;vltaygif;wkdYonf 0rf;ajrmufp&mowif;ukd em;axmifMur[kwf/ ya&mzuf a[&Sm,pum;[lrlum;? tkdxm0&bk&m;? uREfkyfwkdYa[majymaomowif;p um;ukd tb,fol,Hkygoenf;[kqkd\/ okdYjzpfí ,HkMunfonf Mum;em;jcif;tm;jzifh jzpf\/ Mum;em;jcif;onfvnf; bk&m;ocif\ pum;awmftm;jzifhjzpf\}}/ (a&mr 10;16-17)/

(a[&Sm, 40;7)

1/ yxr? ,HkMunfjcif;[lonf a,½Iütajcwnf&rnf/
&Sif,mukyf 2;19? róJ 8;29? a&mr 10;17/

2/ 'kwd,? a,½Iukd,HkMunfjcif;enf;vrf;rsm;onf tvkdtavQmufa&mufrvmyg/
2wd 3;7? a,m[ef 5;40? a[&Sm, 53;3?

3/ wwd,? ,HkMunfjcif;\ppfrSefaomvrf;onf a,½Iyifjzpfonf/
a&mr 10;17?16/