Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
u,fwifjcif;txdtawGU

THE SAVING TOUCH

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2011ckESpf 'DZifbm(4)&uf?avmhpftdef*s,fvdwfjrdKUwJawmfESpfjcif;toif;awmf
?ocifbk&m;aeU naeykdif; 0wfjyKtpnf;t0;ü a[mMum;aom a'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, December 4, 2011

]]a,&l\owif;awmfukd Mum;onf&Sdaomf ?igonft0wfawmfukdomwkdUvQif csrf; om&rnf[kqkdonfESifh ?vltpkta0;xJü aemufawmfokdUvmít0wfawmfukd wkdU av\?xkdcPjcif;wGif taoG;pka0;&m cef;ajcmufonfjzpfí xkda&m*gESdyfpufjcif; ESifh uif;vGwfjyD[k rdrdukd,fü odav\ a,½lonf rdrdukd,frS wefckd;xGufonf ukd csufjcif;odawmfrlvQif vltpkra0;ü aemufokdUvSnfUí ight0wfukd tb,f olwkdUoenf;[k ar;awmfrl\ wynfUawmfwkdUujrifvQufyif? ightb,folwkdU enf;[kar;awmfrl ygonfwum; [kavQmufMuaomfvnf;}} (rmuk 5;27-31)/


bk&m;ocifonf zsm;emjcif;a0'emrS ,aeUwGifvnf; uif;a0;apEkdifonfukd uRefyf,kHMunf ygonf/qkawmif;jcif;jzifh vlom;rsm; zsm;emjcif; a0'emrS aysmufuif;&Muonfukd uRefyfwkkdU awGUjrif&Muygonf/usef;rmjcif;&&SdzkdU t"dutaMumif;onf xkdaoG;oGefempGJaom trsKd;orD; a,&la&SUü jyojyD;usef;rmvmouJUokdU uReffwkdU\ 0dnmOfa&;&mukdvnf; ukkoEkdifygonf/ 0dnmOfa&;&mü trsdK;rsdkK;aom emrusef;jzpfjcif;rS a,&lESifhawGUqkHaomtcg wGifjyefvnf 0dnmOf usef;rmvmonfukd uRefyfwkdU awGUjrifEkdifygonf/ uaeUnvnf; þrsm;jym;pGmaom vltkyfxJu rdrdwkdU\ ,kHMunfjcif; ESifha,½l\0wf½kHawmfukd wkdUxdjyD; usef;rma&;aumif;vmzkdU uRefyfqkawmif;ay;aeygonf/ aoG;oGefjcif;rS usef;rmvmaom trsdK;orD;xHu rsm;pGmaom oifcef;pmrsm; oif,lEkdifygonf/

1/yxr? xl;jcm;ta&;ygaomwkdUxdrI

rsm;pGmaom vltaygif;wkdUonf ukd,fawmfukd jcH&HvQuf xdckdufMuonfukd rSwfxm;yg/ or®musrf;pmü &Sifvkumusrf;ürdefUawmfrlonfrSm?

]]a,½luvnf; ?ighukdtb,folwkdUoenf;[k ar;awmfrlvQif ?vltaygif;wkdUonf jiif;vwfaomf ayw½krSpí ol\taygif;tazmfwkdUu ocif? vltpkta0;wkdU onf ukd,fawmftm;wkdufrdMuonfjzpfí ?ighukdtb,folwkddUoenf;[kar;awmfrl ygonfwum;[k avQmufav\/ (vkum 8;45)/

vltaygif;wkdUonf a,½Iudk jcH&HࢽíwkdufrdMuonf/trsdK;orD;wpfOD;omvQif ,kHMunfjcif;ESifh a,½Iukd wkdUxdjcif;jzpfí u,fwifjcif;ukd &&SdcJhonfµ a,½Ibk&m;u vltenf;i,fom u,fwifjcif; &&Srnf[k rdefUawmfrlcJhjyD; jzpfygonf/ ocifrdefUawmfrlonfrSm?

]]usOf;aomwHcg;0ukd 0ifMuavmh/ ysufpD;jcif;odkUa&mufaomvrf;ESifh wHcg;onf us,f0ef;onfjzpfí 0ifaomolwkdUonf rsm;Mu\touf&Sifjcif;okdU a&mufaom vrf;ESifh wHcg;onftvGefusOf;ajrmif;onfjzpfí awGU0ifaomolwkdUonf enf; Mu\/ (róJ 7;13-14)/

a,½IrdefUawmfrlonfrSm? ]]awGU0ifaomolwkdUonf enf;Mu\}} [lírdefUawmfrlygonf/ vltaygif;wkdUxJu xkdtrsdK;orD;wOD;wnf;aom u,fwifjcif;tvkdUiSg wkd;0ifcsOf;uyfcJhygonf/

w&m;a'oemawmfukd Mum;½kHrQomjyKumjzifhoifonf u,fwifjcif;&&Sdrnf[k rxif vkdufygeJU/ waeUwGif u,fwifjcif;&&Srnf[k raocsmbJ ,kHMunfraeygESifh/ oifonfaysmuf jrJaysmufqJjzpfaernfukd awG;ylrdonf/ oifonftjypfxJokdU oGm;jrJoGm;aejyD;? b,fawmU tcgrS tjypf&SdaMumif; rcHpm;&bJ ?rsuf&nfusvQuf tjypfrSaemifwr&? c&pfawmfocif\ u,fwifjcif;vkdtyfaeonfukd yifrodbJ ?aemufqkH;üoifonf tjypfi&JxJokdU usa&mufrnfukd uRefyfpkd;t&drfwMuD; pkdk;&drfaerdygonf/

]]ykd;rao? rD;rjidrf;&mi&J}} (rmuk 9;48)ü azmfjya&;om;xm;ygonf/

]]xkdnSnf;qJjcif;\ rD;ckd;onf urÇmtqufqufwufvQuf&Sd\/om;&JESifhol\ ½kyfwkukdukd;uG,fí l\emrwHqdyfvufrSufukdcHaomolwkdUonf aeUnnfhrjywf oufomr&Mu[kvkduífMuD;aomtoHESifhajymqkd\}}/ (Asm'dwfusrf;14;11)/

a'gufwm *Gseftm&f½kdufpfajymMum;cJhonfrSm?

      jyif;xefESdyfpufaom rD;ckd;rD;vQHonf waeUjyD;waeU jrifhwufvQuf aeU&ufum vtpOftquf&Sd aeayonf tu,fí wOD;wa,mufonf xkdi&JrD;tkdifxJokdU usa&mufygu nSif;qJjcif; rD;awmuf rD;vQHonf jrifhoxufjrifhvQuf oifhukd avmifuRrf;aernf tpOfjzpfonf/ tjypfom;rsm;onf rD;awmufrD;vQH\ avmif uRrf;jcif;ukdqufvufí omcHpm;oGm;rnf[k qkd&mwGif ]]olwkdUonf aeUnnfU rjywfoufomr&Mu}}[laomusrf;ykd'fü azmfjyjcif;udkajymjcif;jzpfonf/tjypfom; rsm;onf i&JrD;tkdifxJü aeUaeUnn a0'emcHpm;&Murnfjzpfonf/ waeUvkH; nSif;qJJJJJJJjcif;cHorQ nütem;,lcsdef[lír&Sdyg?eHeuftm½kH rkd;vif;onfrS naerkd; csKyfem;csdef[lí r&Sday/ c&pfawmfocifukdrdrdwkdU\t&Sifociftjzpfjiif;qef aomol wkdUtay: oem;jcif; *½kPmawmf[lí r&Sdygµ
      ]]rkd;roD? rD;rjidrf;&mi&J}} [lí a,½lbk&m;ajymMum;cJhaom ae&myifjzpfonf/ or®musrf;pm\qkdvkd&if;tm;vkH;ukd tukefpifppf em;vnfEkdifonf[lí awmU r&SdEkdifyg/ vuf&SdþurÇmay:ü uRefyfwkdUcHpm;ae&aom zsm;emjcif;a0'em rsm;onf tjypfaMumifh jzpfyGm;vmjcif;jzpfoonf/ tjypf\&v'frsm;rSma&m*g ykd;rsm;0ifjcif;?yvdyfa&m*grsm; vlom;cE¨mukd,fxJokdU0ifjcif;?uifqma&m*grsm;jzpf yGm;jcif;wkdUaMumifh wjznf;jznf;ESifhcE¨mukd,faqG;ajrS;jcif;ponfwkdUawGU&onf/ -þa&m*gqkd;rsm;tm;vkH;onf tjypfaMumifhjzpfvm&jcif;jzpfygonf/ {'ifO,smOf xJütjypfuif;&Sif;aom vlom;tm'HrjzpfcJhMuaomaMumifhyifjzpfoonf/ ,kHMun jcif;r&Sdaom vlaorsm;w&m;pD&ifjcif; aemufqkH;aeUü xkduJUokdUnSif;qJjcif;a0 oemukd rD;vQHrD;awmufrsm; ESifhi&JxJxm0&tpOf cHpm;&Murnf/ a,½Ibk&m;rdeffY awmfrlonfrSm ]]ykd;rao? rD;rjidrf;Ekdifaomi&J}}xJxm0&tpOfraoEkdifyJcg;oD;pGmcH cHpm;&rnf[k ajymvkdufjcif;jzpfonf/ (John R. Rice, D.D., Hell: What The Bible Says About It, Sword of the Lord Publishers, 1945, page 17).

aemufrusao;cif c&pfawmfu,fwif&Sif xHwkd;0ifcsOf;uyfyg/

2/'kwd,?wkdUxdjcif;cHaom yk*¾Kvfjzpfonf/

xkdtrsdK;orD;onf a,½Ic&pfawmfbk&m;ukd wkdUxdvkdufjcif;jzpfonf/bk&m;ocifudk wkkdUxdjcif;r[kwfyg/oef;&Sif;aom0dnmOfawmfukd wkdUxdjcif;vnf;r[kwfyg/ a,½Ic&pfawmfukd olwkdUxdcJhjcif;jzpfonf/ocif\0wf½kHawmfukd wkdUxdumjzifh oifonfu,fwifjcif;ukd &&Sdrnf [lí uRefyfajymygrnf/ wkdUxdjcif;umrQjzifh oifonfu,fwifjcif; &&Sdygrnf/ oifonftjypf

usL;vGefapumrl? a,½IukdwkdUxdjcif;jzifh oifhtm;u,fwifrnfjzpygonf/ a,½Ionf 'kwd,yk*¾Kvf?bk&m;vlyif-jzpfonf/ aumif;uifbkHrS uRefyfwkdUESifhtwl &SdzkdUvmjcif;jzpfonf/ um;wkdifay: tjypf\tcukd ay;qyfzkdU&ef a*oa&Sref O,mOfxJü tjypftctwGuf acR;rSaoG;usonftxd cHpm;aomyk*¾Kvf a,½Iyifjzpfonf/ um;wkdifay: oGef;avmif;aom taoG;awmftm;jzifh tjypfaq;aMum oefU&Sif;ap&ef ESifhaojcif;tjypfrS xm0&touf&Sifjcif;okdU ykdUaqmifay;aomoljzpfonf/

]]avmuDom;wkdUtm; tjypfpD&ifjcif;iSg? bk&m;ocifonfom;awmfukd þ vmuokdUapvGwfawmfrlonfr[kwf avmuDom;wkdUonf ukd,fawmftm;jzifh u,fwifjcif; okdU a&mufrnftaMumif; apvTwfawmfrl\/ (a,m3;17)/

]]erdwfvufcPmtHhzG,ft&Sif?}}"r®oDcsif;qkdonfµ

Mu,feu©wfrsm;ukd tpDtpOfwusxm;ol
   urÇavmuMuD; csdwfqGJv[mxdef;odrf;ol
uRefyftjypfrsm;ukd aq;aMumjyD; a½G;Ekwfu,fwif
    tHhMozG,f t&Sif\ arwÅmaus;Zl;µ
(1921-2006ckESpf *Ref'AvsL yDwmqefoDukH;aom ]]erdwfvu©mt&Sif}})

3/wwd,? vrf;c&D;jzpfaom olukdwkdUxdjcif;

,aeUa,½Ic&pfawmfukd cEÅmukd,f tm;jzifhwkdUxdí r&Ekdifawmhyg? taMumif;rSmol onfaumif;uifokdUwufMuGawmfrljyD; tzcrnf;awmf\ vusFmawmfbufü pHy,fawmfrljyD;jzpfyg onf/ oif\,kHMunfjcif; tm;jzifhwkdUxdí &ygonf/ a,½Ionf oif\tjypfrS aq;aMum oefUpifjyD; zsm;emjcif;rSvnf; uif;a0;aprnfjzpfonf/ ]]wkdUxdjcif;onf}} 0dnmOfa&;&mukd qkdvkdygonf/ ,kHMunfjcif;tm;jzifh oifonfa,½Iukd wkdUxdygu oifonfu,fwifjcif;&&Sday rnf/ aoG;oGefemrS uif;a0;jyD;aemuf ?a,½IuxkdtrsdK;orD;tm; ajymMum;cJhonfrSm-

]]ighorD;? oif\,kHMunfjcif;onf oifhtemukd jidrf;apjyD/ jidrf0yfpGmoGm;avmh/ a&m*gESdyfpufjcif;ESifh uif;vGwfap[k rdefUawmfrl\/ (rmuk5;34)/

]]wkdUxdjcif;}} qkd&mwGif a,½Iocifukd MunfU½Ijcif; [lí t"dyÜm,foufa&mufygonf/ xkdtrsdK;orD;onf a,½Iukd rMunfhbJ? wkdUxdEkdifrnfr[kwfyg? trSefpifppf? xkdtrdsK;orD;onf a,½Iudk ,kHMunfukd;pm;jcif; r&SdbJ? wkdUxdrnfr[kwfay/ a,½Iukd ukd;pm;jcif; &SdcJhonfukd ola[majymaom pum;tm;jzifh odEkdifygonf/

]]igonft0wfawmfukdomwkdUvQif csrf;om&rnf[k qkdonfESifh ?vltpkta0; xJü aemufawmfokdUvmí t0wfawmfukd wkdUav\ (rmuk5;28)/

a,½Ibk&m;ukd ,kHMunfukd;pm;jcif;onf a,½IxHokdUwkd;0ifcsOf;uyfjcif;ESifhtwlwlyifjzpfonf/ tu,fí a,½IxHokdU vma&mufjcif; r&SdyJ? a,½Iukd wkdUxdí&rnfr[kwfygµ

]]a,½I\ odwif;awmfukdMum;onf&Sdaomf}}[lí (rmuk5;27)

ürdefUawmfrlonf/ a,½Iukd wkdUxdzkdU&ef olonfa,½IxHokdU oGm;a&mufcJhonf/ rdwfaqGoifvnf; uaeUna,½I ukdwkdYxdrSmvm;¿ rdwfaqGoifonfuaeYn a,½IukdMunfUarsmfrSmvm;¿ rdwfaqGoifonf uaeUn a,½Iocifukd,HkMunfukd,fpm;rSmvm;¿ rdwfaqGoifonfa,½IocifxHwkd;0ifcsOf; uyfrSmvm;¿

a,½Ibk&m; uRefyfukda½G;Ekwf u,fwifcJhaom aeUxl;ukd trSwf&aeqJyg/csuf csif;qkdovkdyJ a,½Iukd,kHMunfukd;pm;jcif;jzifh wkd;0ifcsOf;uyfjyD;a,½Iukd wkdUxdcJhonf/ a,½Ibk&m;ukdarsmfMunfUcJYonf/ wkdUxdjcif;cPwmü ajymif;vJrItopfjzpfvmcJh\/ uRefyfwkdU twGuf a,½Ionf tpOf&dSaeayonf/ ,kHMunfjcif;jzifh uRefyfonf a,½IukdarsmfMunfUjyD; ukd;pm;,kHMunfjcif;ESifh wkdUxdcJhonf/ xkdcPjcif;wGif tHhzG,fajymif;vJrI topfwkdU uRefyfcH pm;vmcJonfµ ]]erdwfvu©mt&Sifocif}}"r®oDcsif;oDqkdonf/

-Mu,feu©wfwkdUukd tpDpOfwusxm;ol
   urÇmavmuMuD; csdwfqGJv[mxdef;odrf;ol
uRefyftjypfrsm;ukd aq;aMumjyD; a½G;Ekwfu,fwif
   tHhMozG,f t&Sif\arwÅmaus;Zl;µ

a,½Iukd xkdtrsdK;orD; wkdUxdaomtcg? a,½Iu?

]]a,½Iuvnf; ?wpkHwpfa,mufolonf ighukdwkdUavjyD/ ighukd,frS wefckd;xGuf onfukd igod\[k rdefUawmfrl\(vkum 8;46)/

*&dbmompum;tm;jzifh ukd rS bmomjyefqkd jcif;jzpfonf/ t*Fvdyfbmom pum; ' ukd*&dbmompum;rS &,ljcif;jzpfonf/ qkdvkdonfUt"dyÜm,frSm (pGrf; tm;wefckd;) ESifh '' cGeftm;[lít"dyÜm,f&Sdygonf/ bk&m;ocifxHawmfyg;u bkef;wef ckd;ESifh cGeftm;ukda,½IxHawmfyg;rS xGufíxdktrsKd;orD;ESifhaygif;pnf;umrMumrDa,½I\ 0wf&kHawmfukd wkdUxdEkdifjcif;jzpfygonf/ ?xkdtrsdK;orD;\vufnSdK;jzifh c&pfawmf\0wf½kHukdwkdUxdvkdufjcif;jzifh xkdtrsdK;trD;

ESifhc&pfawmfwkdUESpfa,mufom;Mum;qufEG,frIukdjzpfapjy;Dbk &m;ocifa&SUarSmufü tokH;0ifaomt&nftaoG; wpfckjzpfvmcJhonfukd oifjrifEkdifygrnfvm;¿ vlwkdU\vQyfppf "gwfvkdufovkdrsdK;wkkdU xdcHpm;jcif;rsdK;awmU[kwfrnfrxif? ,Hk Munfjcif;jzifh wkdUxdvkdufjcif;uom tjypfom;ESifhc&pfawmfMum; qufoG,fjcif;jzpfjyD; wpfukd,fvkH;usef;rmjcif;cGifhESifh bk&m;ocifa&SUwGif tokH;0ifaomt&nftaoG;ukd uREkfyfwkdUcHpm;&vmygonf/ (C. H. Spurgeon, “The Touch,”' The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1973 reprint, vol. 28, p. 45).

oifhtoufwmwpfckvkH;ukd c&pfawmfvufawmfü qufuyftyfESHvkdufyg? ocifonfoifhtm; tjypfi&JrS u,fwifygvdrfUrnf/ vkomajymMum;cJhonfrSm?]]ighukd igu,fwifEkdifzkdU tvkdUiSg vkyfEkdif pGrf;bmwckrSigür&Sd}} [líajymMum;cJhonf/ a,½Ic&pfawmfwpfyg;wnf; u,fwif&Sif jzpfí uRefyf\toufwm0dnmOfukd ukd,fawmfvufokdUqufuyftyfESHxm;ygonf}}[lí vkom ajymMum;cJYygonf/ oifonf a,½Ibk&m;xH ,kHMunfukd;pm;jcif;ESifhrSDckdukd;pm;ygu xkdcPjcif; wGifoifonf toufwm wpfckvkH; twGufu,fwifjcif;&&SdygvdrfUrnf/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmf rwkdifcif a'gufwm c&dweftm,fcsefrS &Sifrmuk 5;24-34 txdukd zwfMum;ay;ygonf
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*srifcifudwf *&dwfzufpfrS
(1921-2006ckESpf *Ref'AvsL yDwmqef oDukH;a&;om;aom
]]erdwfvu©mt&Sifocif}} ) "r®oDcsif;ukd usL;{ay;ygonf/


tajcjyKusrf;rsm;

u,fwifjcif;txdtawGU

THE SAVING TOUCH

a'gufwmtm&ft,fvf [kdifrma*stm&fa[mMum;cJYonf/

]]a,&l\owif;awmfukd Mum;onf&Sdaomf ?igonft0wfawmfukdomwkdUvQif csrf; om&rnf[kqkdonfESifh ?vltpkta0;xJü aemufawmfokdUvmít0wfawmfukd wkdU av\?xkdcPjcif;wGif taoG;pka0;&m cef;ajcmufonfjzpfí xkda&m*gESdyfpufjcif; ESifh uif;vGwfjyD[k rdrdukd,fü odav\ a,½lonf rdrdukd,frS wefckd;xGufonf ukd csufjcif;odawmfrlvQif vltpkra0;ü aemufokdUvSnfUí ight0wfukd tb,f olwkdUoenf;[k ar;awmfrl\ wynfUawmfwkdUujrifvQufyif? ightb,folwkdU enf;[kar;awmfrl ygonfwum; [kavQmufMuaomfvnf;}} (rmuk 5;27-31)/

1/yxr? xl;jcm;ta&;ygaomwkdUxdrI/ vkum 8;45? róJ 7;13-14? rmuk 9;48?
Asm'dwf 14;11?

2/'kwd,?wkdUxdjcif;cHaom yk*¾Kvfjzpfonf/ a,m[ef 3;17?

3/wwd,? vrf;c&D;jzpfaomolukd wkdUxdjcif;/ rmuk 5;34? 5;28? 5;27? vkum 8;46?