Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
vk'd? toufwmajymif;vJjcif;

THE CONVERSION OF LYDIA

a'gufwmtm&ft,fvf[kdifrma*stm&f\2011ckESpf? Eld0ifbm20&ufaeU?
avmtdef*s,fvdwfjrdKU?
wJawmfESpfjcif;toif;awmf?ocifbk&m;aeU?eHeufykdif;0wfjyKtpnf;a0;üa[mMum;a
oma'oemawmf?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, November 20, 2011

]]xkdtcgeDarmif;aom txnftvdwfukd a&mif;aomoGmwd&JjrdKUolwpfa,muf onf bk&m;ocifukd ukd;uG,faomoljzpfí ?w&m;empOfwGif aygvka[majym aomt&mukd rSD0Jqufuyfapjcif;iSg ol\pdwfESvkH;ukd ocifbk&m;zGifhawmf\}} (wrefawmf 16;14)/


or®musrf;pmtkyfonf a&SUusaom rnfonfUpmtkyfESifh rSrwlyJ wrlxl;jcm;aeonf/ xl;jcm; csufwpfckukd ajym&&if or®musrf;pmü trsdK;orD;rsm;onf t"duuP²ü yg0ifywfoufrI &Sdaeonf/ {0?pm&m?a&AuÖ?&macv?avtm?½ko?{owm ESifh tjcm;aomtrsdK;orD;wkdUonf "ra[mif;usrf;pmrsufESmü a&;om;azmfjyxm;ygonf/½koESifh {owm0wÅKþusrf;ESpfusrf; onf "r®ma[mif;usrf;xJu trsdK;orD;ESifh ywfowfí azmfjya&;om;aom usrf;jzpfygonf/ "r®opfusrf;ü vnf;trsdK;orD;rsm;onf ta&;ygaomtcef;u@/c yg0ifyufowfrI &Sdae onf/uRefyfwkdU c&pfawmfbk&m;\omoemukd zwfMunfUygu r,fawmfrm&d ?rm*'vrm&d? rmoESifhrm&d? trSm;jyKpOfwGif zrf;rdaomtrsdK;orD;? pmwefrmewfucg;ukef;apaom trsdK;orD;?aoG;oGefaom trsdK;orD;?ESifhtjcm;aomtrsdK;orD; rsm;ukdawGU&rnf jzpfygonf/ a,½I onfaojcif;rS &SifjyefxajrmufjyDjzpfí ocFsdKif;wGif;ü tavmif;r&Sdonfukd yxrqkH; oGm;a&mufcJU olrsm;onfvnf; trsdK;orD;rsm;yifjzpfonf/ wrefawmf&Sifaygvku jypfudv ESifh ol\cifyGef;tmukv ESpfa,mufpvkH;ukd ig;Mudrfwkdifwkdif olU\omoem c&D;wavQmuf yg0ifygwfoufrIukda&;om;azmfjyxm;cJhygonf/jypfudvukd ol\cifyGef;tmukvxuft&ifa&; om;azmfjyjcif;cH&onff yxr&mpkESpftwGuf xkH;pHESifh uGJvJGaom pdwf0ifpm;zG,fjzpfvmcJh\/xkd t&mukd or®musrf;pmawmfü a&;om;azmfjyaejcif;jzpfonf/

trsdK;orD;rsm;onf usrf;pmwpftkyfvkH;ü ta&;ygrIay:vGifjcif;onf uRefyfwkdU twGuf tHhMop&mawmhr[kwfyg?vk'd [laomOa&mywkdufol trsdddK;orD;wOD;onf yxrOD;qkH; ajymif;vJoltjzpf usrf;pmü rSwfwrf;wifxm;ygonf/ ol\ toufwmtopfü ajymif;vJ jcif;u trsdK;om;rsm;c&pf,mef,kHMunfol tjzpfajymif;vJvmzkdU vufawGUusaom twk,l zG,fwckjzpfaeygonf/

1/yxr?bk&m;&Sif\ arwÅm*½kPmawmfuvk'd\ toufwmajymif;vJvmzkdU rpulnDay;ygonf/

bk&m;&Sif\ arwÅm?*½kPm[lonf]]qufvufí urÇmay: jzpfysufaeorQ tay:ol\ &nf½G,fcsuff twkdif;yg0ifygwfoufrI &SdaeqJ}} [lí a'gufwm[ife&DpD .wDqefu t"dyÜm,fzGifh qkdonf/ «urÇmay:jzpfysufcJUorQ» (Henry C. Thiessen, Ph.D., Introductory Lectures in Systematic Theology, (Eerdmans Publishing Company, 1949 edition, p. 177). .a&mrMo0g'pm 8;28onf MuD;rm;aom bk&m;&Sif\ arwÅmc½kPmawmfukd az:usL;xm;ygonf/

]]bk&m;ocifukd cspfaom olwnf;[laom MuHpnfawmfrljcif;twkdif; ac:awmf rlaomolwkdU \ tusdK;ukd cyfodrf;aom t&mwkddUonf wnDwnGwfwnf;jyK pkMuonfukd igwkdUodMu\(a&mr8;28)/

vk'd\ toufwmü rnfokdUrnfykH bk&m;&Sif\ arwÅm*½kPmawmf oufa&mufaeonfukd odrSwfxm;yg/oefU&Sif;aom 0dnmOfawmfonf t&Sdjynfa&mrokdU &Sifaygvkc&D;pOfukd wm;jrpf cJhonf/ (wref16;6)/ bk&m;ocif\ 0dnmOfawmfu AdokefjynfokdU c&D;pOfukd vnf;wm;jrpfcJh onf(wref16;7)/ bk&m;&Sifonf &Sifaygvktm; tdyfruf&lyg&kHukd jrifapí rmaua'gedjynf *&dEkdifiHokdU oGm;apcJh\(wref16;9)/

]]Asm'dwfawmf&lyg½kHukd jrif&vQif ?rmaua'gedjynfü {0Ha*vdw&m;ukd a[m apjcif;iSg bk&m;ocifonf igwkdUukd ac:awmfrlonf[k igwkdUoabmus jzifh?xkdjynfokdUoGm;apjcif;iSg csufcsif;&SmMuHMu\(wref16;10)/

]]Oyk'faeUü igwkdUonf jrdKUjyifokdUxGufvQif?y¤memZ&yf&Sd wwf&mjrpfem; okdU oGm;í xkdifjyD;rS ?xkdt&yfü pnf;a0;aom rdef;rwkdUtm; a[majymMu\?xkdt cgeDarmif;aom rxnftvdwfukd a&mif;aom oGmwd&JjrdKUol vk'dtrnf&Sdaom rdef;rwpfa,mufonf bk&m;ocifukd ukd;uG,faom oljzpfí ?w&m;empOfwGif aygvka[majymaom t&mukd rSD0Jqnf;uyfapjcif;iSg ol\pdwfESvkH;ukd ocif bk&m;zGifhawmfrl\(wref16;13-14)/

vk'donf rmauma'gedjynfol wpfOD;r[kwfyg? olonf t&Swkduf oGm&JjrdKUol wpfOD;jzpfyg onf/olonf &Sifaygvkaexkdifaom tm&SwkdufoljzpfjyD; ?a0;vHaom rmaua'gedjynf? zdvdyÜd okdUc&D;oGm;aeolyg/ bk&m;&Sif\aus;Zl;awmfaMumifh &Sifaygvkrwkdifcif vk'donf xkdae&mokdU a&mufESifhaeol jzpfygonf/wcgrSra&mufzl;aom ae&ma'oü owif;aumif;ukd Mum; emjyD; toufwmajymif;vJcJhol jzpfonf/ bk&m;&Sif\ oem;jcif;*&kPmawmf onf xkduJh okdddU vkyfaqmif&ef pDpOfvQuf&Sdayonf/

þonfoifhtoufwmtwGuf rnfuJhokdU tusdK;oufa&mufaprnfenf;¿ yxrtaejzifh toif;awmfokdU a&muf&Sdvmaom rnfolwpfOD;wpfa,mufukd rqkdxkduJhokdU bk&m;&Sif\ aus;Zl;awmfu vkyfaqmifaeonfukd odapvkdygonf/ uRefyfwkdUtoif;awmfü &Sd,kHMunfolwkdif; vkdvkdyif xkduJhokdUbk&m;aus;Zl;awmfu vkyfaqmifaeonf/ a'gufwm auuefESifh rp¨wmuGef;pfrSvJGí usefta,mufpDwkdif;u xkdokdU bk&m;aus;Zl;awmf jzifh ajymif;vJaeonfukd uRefyfodygonf/ þtoif;awmfokdUtp oifrnfuJhokdUa&muf vmjyD; ajymif;vJaeonfukd jyefpOf;pm;awG;MunfU apvkdygonf/ rnfokdUrnfykH oifonf toufwmopfü ajymif;vJ&jcif;onf bk&m;&Sif\aus;Zl;awmfaMumifh jzpfonf/ þae&mokdU rdwfaqGrawmfwq a&mufvmvkdUawmU r[kwfEkdifyg/ bk&m;&Sif\ aus;Zl;awmfaMumifh jzpfonf/ bk&m;&Sifu oifhtoufwm wckvkH; topfaomtoufwmü ajymif;vJvmzkdU ESifh{0Ha*vd owif;aumif;em;axmifzkdU wGef;ykdUaejcif;jzpfygonf/ rdrdwkdU\uHMur®m tcGifh xl;aMumifh þae&mokdU a&muf&Sdvmol r[kwfMuygbl;/

þftoif;awmfae&mokdU a&muf&SdvmzkdU wpkHwpfa,mufu oifhtm;zdwf ac:jcif; cH&aom "r®rdwfaqGrsm; &Sdygovm;¿ aus;Zl;jyKí rwfwyf&yfay;yg/ þonfvnf; oifhtzkdUbk&m;&Sif\ aus;Zl;awmfaMumifh jzpfonf/ tu,fí oifhtm; c&pf,mefrdom;pkrS aygufzGm;vmol jzpfyguvnf; oifonf bk&m;ocif aus;Zl;awmfaMumifh omc&pf,mefjzpfvmjcif; jzpfonf/ þae&mü wufa&mufol[lorQonf bk&m;ocifhaus; Zl;awmfukd cH&Muaom olrsm;jzpfonf/ þae&mokdU oifa&muf&SdvmzkdU bk&m;&Sif\ tpDpOf wpf&yfom jzpfonf/ 'gaMumifh 'Dreufoif'Dae&mukd a&muf&Sdaejcif; jzpfonf/ xkdUtjyif bk&m;&Sif\ aus;Zl;awmfaMumifh toufwmajymif;vJcJhaom vk'dtaMumif; uRefyfwkdU jrifawGUEkdifygonf/

2/'kwd,?vk'donf olUtoufwmopfwzef ajymif;vJvmzkdU MudK;pm;tm;xkwfcJhol jzpfonf/

or®musrf;pmawmfü rdefUawmfrlonfum;?

]]xkdtcgeDarmif;aom txnftvdwfukd a&mif;aomoGmwd&JjrdKUolwpfa,muf onf bk&m;ocifukd ukd;uG,faomoljzpfí ?w&m;empOfwGif aygvka[majym aomt&mukd rSD0Jqufuyfapjcif;iSg ol\pdwfESvkH;ukd ocifbk&m;zGifhawmf\}} (wrefawmf 16;14)/

vk'donf wyg;trsdK;om;rS ,k'bmomokdU ouf0if,kHMunfvmol jzpfonf/ olonf ,k'trsdK;orD;wcsdKU olwkdUESifh qkawmif;y|memjyK&ef jrpfem;okdU oGm;a&mufcJhygonf/ olwkdUonf Oyk'faeUwGif xkdae&mü w&m;Z&yf rawGUojzifh qkawmif;y|memjyK&ef jrpfem;okdU oGm;a&mufcJhjcif;jzpfonf/½SifaygvkESifh taygif;toif;rsm;u xkdtrsdK;orD; tzJGUtm; {0Ha*vdw&m;a0iScJhonf/ ]]w&m;empOf}}wGif[lí usrf;pmawmfüa&;om;azmf jyxm;ygonf/

tcsdKUaom r,kHMunfolwkdUu ajymMum;cJhonfrSm ]]u,fwifjcif;&&SdEkdifaom enf;r&Sd }}[líajymMum;onf/ trsm;MuD;rSm;wmygyJ?uRefyf\ w&m;a'wemawmfukd em;axmifprf;ygµ we*FaEGeHeuf 0wfjyKtpnf;ta0;ESifh we*FaEGnü w&m;a'oem em;axmifzkdU MuGa&muf vSrf;vmcJhygµ vk'donf &SifaygvkESifh &SifvkumwkdU\ w&m;a'wemawmfaMumiffhf toufwmajymif;vJouJhokdU rdwfaqG vnf; uRefawmfwkdU\ a[mMum;aom w&m;a'oem em;axmifzkdU vSrf;vmygµ rdrdukd,fukd rdrd topfjyKjyifí r&Ekdifaomf vnf; oifhESvkH;om;zGifhxm;jyD; vk'DuJhokdU w&m;a'oemawmf ukd em;axmifMunfUyg/ bk&m;&Sif\ om;orD;wkdUESifh twlrdwfo[m, &SdvQuf uRefawmf wkdU\ w&m;a'wemawmfukd em;axmifMunfUygµ

pum;rpyfajym&tkH;rnf? tywfwkdif;rdwfaqG bk&m;ausmif;ukd wufa&mufvmjyD; w&m;a'oemawmfukd em;axmifzkdU qE´&Sdaomfvnf; oifhESvkHk;u tjcm;ae&mokdU a&mufaewwf onf/ uRefyfwkdY\ w&m;a'wemawmfukd em;0ifr&SdEkdifygµ c&pfawmfbk&m;rdefUawmfrlonfrSm

]]usOf;ajrmif;aomwHcg;ukd 0ifjcif;iSg MudK;pm;tm;xkwfMuavmU/(vkum13;24)

}}pum;vkH;ukd *&dbmompum;rS ]] }} MudK;pm;&kef;uef;jcif; [lí t"dyÜm,f jyefygfonf/ topfaomtoufwmü ajymif;vJzkdU&ef w&m;a'wemawmfukd MudK;pm;í em; axmif&rnf [líqkdvkdygonf/ ]]aemufrSbJ w&m;a'wemawmfukd zwfygawmUr,f}} [lí oifajymaumif;ajymEkdifayonf/ xkdt&monf wcsdKUw0uff oifhtzkdUaumif;csifrS aumif;rnf? okdUygaomfvnf; w&m;a'wemawmfukd em;axmifjcif;uom vlwkdU\ toufwm ukd ajymif;vJaponf/ or®musrf;pmawmfrdefUawmfrlonfrSm

]]owif;rMum;vQif tb,fokdU ,kHMunfEkdifrnfenf;¿ a[majymolr&SdvQif tb,fokdUMum;Ekdifrnfenf;¿(a&mr10;14)/

w&m;a'oemawmfukd MudK;pm; tm;xkwfí em;axmifyg/ þonf tjypfom;rsm; topfaom toufwmü ajymif;vJvm&ef MudK;pm;tm;xkwfjcif;[krnf\ vk'donf w&m;a'wemawmfukd aocsm*&kpkduf em;axmifoljzpfonf/ xkdt&monf olt oufwmajymif;vJvmzkdU rdrd\vkyfaqmifcsuf tpdwftykdif;jzpfonf/

3/wwd,?vk'dtoufwmajymif;vJvmzkdY ½Sifaygvk\MudK;pm;í wkdufwGef;jcif;onf ta&;yg cJYonf/

or®musrf;pmü rdefYawmfrlonfrSm ]]½Sifaygvka[majymaomt&mukd rSD0Jqnf;uyfapjcif;iSg}} (wrefawmf16;14) [lí a&;om;xm;ygonf/ *&dbmompum;tm;jzifh ukd rSD0Jqnf;uyfem;pGifhjcif; (txl;)[t"dyÜg,fjyefqkdonf/ olronf ]]½Sifaygvka[mMum;aomt&mukd}} rSD0Jqnf;uyfjcif;em;pGifhjcif;jyKcJYonf/ vk'dtoufwmxJ ½Sifaygvk\ wpfpdwfwa'oyg0ifjcif;qkd&mwGif w&m;a'oemawmfukd olrtm; a[mMum;jcif;yif jzpfonf/ rnfonfh taMumif;t&mrsm;ukd a[mMum;cJYygoenf;¿ c&pfawmfbk&m;\ owif;aumif;udk pma&;q&m vkuma&;om;az:jyonfrSm? ]]{0Ha*vdw&m;ukd a[mapjcif;iSgocifbk&m;onf igwkdYukd ac:awmfrllonf}} (wrefawmf6;10)[k a&;om;az:jyxm;ygonf/ ½Sifaygvk\ Mo0g'pmü tjcm;aomqkH;rMo0g'rsm;ukd a[mMum;cJYaomfvnf; t"dutm;jzifh c&pfawmf\ {0Ha*vdowif;aumif;ukd om a[mMum;cJholom jzpfonf/ aum&dEÅKMo0g'pmü?

]]nDtpfudkwdkU? igonfoifwdkUtm; a[majymbl;onfESifhtnD? oifwdkYonf cH,lírSDoJqnf;uyfaom {0Ha*vdw&m;udk oifwdkYtm; wzefigMum; vdkuf\/ txufuiga[majymonft aMumif;rsm;udk oifwdkUonf tusdK;rJhr,kHbJ pdwfpGJvrf;vQif? xdk{0Ha*vd w&m;tm;jzifh u,fwifawmfrljcif;odkUa&mufMu\/ igonf udk,fwdkifcH,lonfhtwdkif; oifwdkUtm;a½SUOD;pGm tyfay;aomtaMumif; t&m[lrlum;? c&pfawmfonf usrf;pmvmonftwdkif; igwdkUtjypfaMumifh taocHawmfrl\oN*ØK[fNyD;rS? usrf;pmvmonf twdkif;okH;&ufajrmufaomaeYü xajrmufawmfrl\/ (1aum15;1-4)

tcsKdYaomae&ma'oü ½Sifaygvkonf c&pfawmfbk&m;um;wkdifay: taocHjcif;ukd a[majymawmfrlcJYonf(1aum1;23)/wMudrfwcgwkef;u&SifaygvkajymMum;cJhonf]]taMumif;rlum; a,&lc&pfwnf;[laom vuf0g;um;wkdifrSm taocHawmfaom ocifrSwyg; tb,ft&mukdrQ oifwkdUwGif igrodvkd[k igpdwfjy|gef;jcif;&Sd\(1aum 2;2)

tkdµw&m;a[mq&mrsm; þt"dusaom c&pfawmfbk&m; ukd,fpm;taocHjcif;rS cEåmukd,ftm;jzifh ½Sifjyefxajrmufjcif;taMumif;ukd a[mMum;a0iSMuygpkdYvm;/ c&pfawmfbk&m;um;wkdifay: ukd,fpm;taocHay;NyD; &SifjyefxaNrmufawmfrlNyD jzpfaMumif;ukd wrefawmfrsm;u oHo,uif;&Sif;pGm vk'dudk a0iSa[mMum;cJYonf/ aysmufqkHk;aom0dnmOf rsm;tzkdYoifhavQmf rSefuefrIr½Sdaom ]]csrf;om<u,f0jcif;}} ESifhywfoufí w&m;a'oemawmf a[mMum;jcif;? ]]rnfyHkrnfuJokdY}} qkdaom olwyg;em;Mum;csrf;omatmif ,aeYw&m;a[m q&mtrsm;a[mMum;aeMuonf/ c&pf,mef,HkMunfolrsm;twGuf&nfrSef;í {0Ha*vdw&m;ukdom ra[mMum;bJ? tjypfom;rsm;tm; c&pfawmfocif\ u,fwifjcif;{0Ha*vdukd Mum;emap&efvkdtyfonf/ ]]c&pf,mef ,HkMunfolrsm;twGuf rnfuJYokdYa[majym&rnfenf;¿}} [lí wpHkwOD;uajym aumif;ajymrnf/ olwkdYukd we*FaEGaeYeHeuff {0Ha*vdowif;aumif;ukd em;axmifapyg/ "r®oDcsif;a[mif;ü oDuHk;xm;ouJYokdY ]]ajym&ef0wåK½Sd}} qkdxm;ouJYokdY {0Ha*vdw&m;ukd wdwdususem;vnf oabmaygufonfomru qmavmifrGwfodyfaom pdwf0dnOftm;jzifh usefaomw&m;pum;ukd em;axmifap&ef EldYaqmfay;jcif;jzpfrnf/ tu,fí 0dnOfqmavmif rGwfodyfaeygu we*FaEGnae 0wfjyKtpnf;ta0;ü c&pf,mefü ,HkMunfolwkdYtzkdY wkduf½kduf w&m;a[mMum;aom w&m;a'oemukd em;axmifapyg/ tu,fí we*FaEG0wfjyKtpnf;t a0;okdY ra&muf½Sdvmygu? oifonft&Sufusayrnfµ Liberal orm;wkdY\ vrf;twkdif;avQuf vSrf;aeoljzpfrnfµ naeykdif;0wfjyKtpnf;ta0;okdY vSrf;vmcJYyg? vltenf;pkjzifh pwifvkyfaqmifMu&atmif? u,fwifjcif;cH&aomolESifh c&pf,meftoif;0ifol^om;rsm; toif;awmfü wkd;yGm;rsm;vmzkdY ½SifaygvkuJYokdY w&m;a[mMuygpkdY/ w&m;a[mrif;om;MuD; pyg*sefu wrefawmfaygvk\ taMumif;ukd ajymMum;cJYonfrSm?

]]bmom&yf wpfckwnf;jzpfaom? vuf0g;um;wkdif ay:ukd,fpm;taocHay;jcif; oGef;avmif;awmfrlaom taoG;awmfjzifh vltaygif;wkdUtm; bk&m;ocif xHawmfokdU ykdUaqmifay;vQuf&Sdonf? taoG;awmftm;jzifh tjypfom;rsm;ukd aq; aMumay;jyD;jzpfonf/ ,aeUwkdiftjypfcGifhvGwfjcif; ukday;aeonf/ ,aeUwkdif aumif;uifbkHwGif tjypfom;rsm;tzkdU Mum;0ifjyefajzay;aeygonf/ ]]ocifukd ,kHMunftm;ukd;yg/ocifukd,kHMunftm;ukd;yg}} [lí pOfquf rjywf aygvka[m Mum;cJUonf/ ocifa,½Iukd ,kHMunfoltaygif;wkdUonf xm0&toufukd &&Sd Muonf[lí a[mMum;oufaocHcYJonf (C. H. Spurgeon, “Lydia, the First European Convert,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1973 reprint, volume 37, p. 488).

oifhtpm; ukd,fpm;taocHay;jcif;? bk&m;ociftrsufawmfrS oifhtm;u,fwifjcif; oef;&Sif; aom taoG;awmftm;jzifh oifhtjypfrsm;ukd aq;aMumoefUpifay;jyD;[laom {0Ha*vdowif; pum;ukd oifem;axmifzkdU vkdtyfonf/ oifhtm; xm0&toufay;zkdU aojcif;rS rykyfpyf Ekdifaom cEåmukd,ftaoG;tom;tm;jzifh xajrmufjyD;jzpfonf/ ocifonf aumif;uifbkH tzcrnf;awmf\ vusFmawmfbufü pHy,fawmfrljyD/ oifhtjypfrsm;ukd taoG;awmftm;jzifh aq;aMumoefUpifzkdU a,½Ic&pfawmfxH wkd;0ifcsOf;uyfygµ þw&m;ukd aygvkonf vk'dtm; a[mMum;cJhonf/ 'DuaeUeHeufykdif;uRefyfvnf; rdwfaqGwkdUtm; a[majymaejcif;jzpfygonf/ wrefawmf&Sifaygvku ]]igwkdUocifa,&I\ vuf0g;um;wkdifawmfrSwyg; tb,ft&mü rQ*kPf,l0gMuGm;jcif; r&SdygapeJU}}(*vm6;14)/ uRefyfwkdU\ t"du aomhcsufw&m;a'wemonf c&pfawmf\ vuf0g;uyfwkdifay: taocHjcif;? uRefyfwkdUukd,fpm; taocHjcif;? uRefwkdU \tjypftctwGuf ay;qyfjyD;jzpfaMumif;paom w&m;a'oemacgif;pOfukd t"duxm;a[m Mum;&ygrnf/ &Sifaygvk\w&m;a'oemukd vk'dem;axmifí bk&m;ocifxH wkd;0ifcsOf;uyf ouJhokdU bk&m;ocifxH wkd;0ifcsOf;uyfMuygpkdUµ þonf vk'dtoufwmü aygvk\ yg0ifvkyfaqmifcsuf wpfpdwfwa'oyif jzpfonf/ c&pfawmfocifxH wkd;0ifcsOf;uyfyg&ef vk'dtm; &SifaygvkaoG;aqmifcJhonf/

4/pwkw¦? vk'dtoufwm ajymif;vJvmzkdU bk&m;ocif\ aus;Zl;awmf yg0ifygwfowfrI &Sdonf/

Ekwfuywfawmf rdefUawmfrlonfrSm ]]ol\pdwfESvkH;ukd bk&m;ocifzGifhawmfrl\}} (wref16;14)ü azmfjyxm;ygonf/ &SifaygvkESifh vk'dESpfa,mufukd bk&m;&Sif\ aus;Zl;awmfu ydkUaqmif oem;awmfrlí jzpfonf/ &Sifaygvk\ a[mMum;csufrsm;ukd vk'donf &nf½G,fcsuf &Sd&Sd em;axmif*&kpkdufcJhonf/ c&pfawmfbk&m;\ {0Ha*vd w&m;ukdom &Sifaygvkonf vk'dtm; a[mMum;cJhonf/ bk&m;&Sifu ol\pdwfESvkH;ukd zGifhay;xm;onf[k uRefyfwkdU em;vnf &ygonf/

bk&m;&Sifuvk'd\ pdwfESvkH;om;ukd zGifhay;aomaMumifh olonf{0Ha*vdowif; aumif;ukd em;vnfoabmaygufcJhygonf/ vlawmfawmfrsm;rsm;u {0Ha*vdowif;pum;ukd em;rvnfjzpfaeMuonfukd uRefyftHhMoí rqkH;jzpfaeonf/ pmwefrmefewfu olwkdU\ pdwfESvkH;ukd rnf;arSmifapaomaMumifh jzpfygrnf/ þtaMumif;t&mESifh pyfvsOf;í &Sifaygvku

]]igwkdUa[majymaom {0H*vdw&m;onf zkH;tkyfvQuf&SdvQif qkH;½IH;jcif;okdUa&mufaom ol tm;om zkH;tkyfvQuf&Sd\/ xkdokdU r,kHMunfaomolwkdUum; ?bk&m;ocif\ykHoP²mefawmf wnf;[laomc&pfawmf\ bkef;toa&ESifh jynfUpkHaom {0Ha*vdw&m;\ ta&mifonf tvif;ukd ray;apjcif;iSg? þavmuukd tpkdk;&aom bk&m;onf olwkdU\OmPfrsufpdukd uG,fap\}} (2aum4;3-4)/

pmwefonf ]]avmuDarSmifrkdufukd tpkd;w&jyKaombk&m;}} jzpfonf/ olonf oif\ pdwfESvkH; om;ukd rkdufrJaprnfjzpfonf/ xkdaMumifhoifonf a,½Ibk&m;u tjypftwGuf taocHay; jcif;ukd odem;vnfzkdU todr&SdcJhjcif;jzpfonf/ uRefyfwkdU taotcsm ajymEkdifonfrSm ]]xkdtrIonf xm0&bk&m; jyKawmfrlaom trIjzpf\ igwUkd rsufarSmufüvnf; tHhMozG,fjzpf\}} (qmvH118;23)ü azmfjyxm;onf/ &Sifaygvku ajymMum;cJhonfrSm

]]arSmifrkdufxJu tvif;xGef;vif;rnftaMumif; rdefUawmfrlaom bk&m;ocifonf ? a,½Ic&pf\ rsufESmü xGef;vif;aom bk&m;ocif\ bkef;awmfudkodaom OmPf\ ta&mifukd ay;vkdkaomiSg? igwkdUpdwfESvkH;ü vif;ukdxGef;vif;apawmfrl\}}(2aum4;6)

vk'd\ pdwfESvkH;om;onf {0Ha*vdowif;aumif;ukd em;vnfonfomruyJ ?c&pfawmf bk&m;ocifukd jrifawGUonfYtxd oabmaygufem;vnfcJYygonf/ ]]uRefr\ tjypftwGuftaocHjyD;jzpfí taoG;awmftm;jzifhtjypfrS oefU&Sif;pifMu,fjcif;ukd cH&jyDjzpfojzifh uRefronfocifhxH wkd;0ifcsOf;uyfrnf[lí awG;awmcJhonf/ ]]uRefronftoufwmxJü c&pfawmfocifukd ,ckyif tvkd&Sdonf}} xkduJhokdU awG;awmpOf;pm;pOf cPtwGif; olonf a,½IocifxH wkd;0ifcsOf;uyfcJhjyD; u,fwifjcif;udk &&SdcJhonf/ 'DuaeU þae&mü a&muf&SdvmMuaom "r®rdwfaqGrsm;onfvnf; ½kd;&Sif;aom ,kHMunfjcif;ESifh c&pfawmfocifxH wkd;0ifcsOf;uyfEkdifzkdU uRefyfqkawmif;ay;aeygonf/ ]]ocifonf oifhtm;u,fwifygap? ocifonfoifhtm;u,fwifygap? tckyif ocifoifhtm; u,ffwifygap}} tmrifµ aus;Zl;jyKí rwfwyf&yfvQufoDcsif;eHygwf(4)ukdoDqkd MuygpkdUµ

- jypfESdyfpufjcif;cHolwkdif;vm? ukd,fawmf*½kPm&Sd
rdefUawmfjrwfukd ,kHMunfrlvQif? jidrf;jcif;trSef&rnf
ukd,fawmfjrwfukdom ,kHMunfyg? ,ckk,kHMunfyg/
oif\ tjypfrSu,fcRwfrnf? ,cku,fcRwfrnf

-tjypfrS u,fEkwfrlvkdiSg?aoG;awmfjrwfoGef;rljyD
rkd;yGifhuJhokdU jzLatmif aq;av? aoG;awmfü ESpfjrSyfyg
ukd,fawmfjrwfukdom ,kHMunfyg ,ck,kHMunfyg
oif\tjypfrS u,fcRwfrnf ,cku,fcRwfrnf

-a,½Ior®mw&m;vrf;ay? jidrfoufjcif;okdUykdYaqmif
ukd,fawmfukd ,kHMunfqkdif;rae? oifonfr*Fvm&Sd
ukd,fawmfjrwfukdom ,kHMunfyg,ck,kHMunfyg
oif\tjypfrS u,fcRwfrnf ,cku,fcRwfrnf
   (1813-1877 ckESpf? *Gsef.tdyfcsf.pawmwfwef oDukH;a&;om;aom ukd;pm;,kHMunf ygusL;)

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmf rwdkifcif? a'gufwm*&dwfwef t,fvf.csefrS wrefawmf16;6-15txdukd zwfMum;ay;onf/
-a'oemawmfrwkdifcif rp¨pfwmbif*srif ciffudwf.*&dzufpfrS
(1895-1980 ckESpf?*Gsef tm&f&kdufpf oDukH;aom ]]tkdrcef;ajcmufaom prf;a&wGif;}}
"r®oDcsif;ukd qkday;ygonf/


vk'd? toufwmajymif;vJjcif;

THE CONVERSION OF LYDIA

]]xkdtcgeDarmif;aom txnftvdwfukd a&mif;aomoGmwd&JjrdKUolwpfa,muf onf bk&m;ocifukd ukd;uG,faomoljzpfí ?w&m;empOfwGif aygvka[majym aomt&mukd rSD0Jqufuyfapjcif;iSg ol\pdwfESvkH;ukd ocifbk&m;zGifhawmf\}} (wrefawmf 16;14)/

1/yxr? bk&m;&Sif\ arwÅmc&kPmawmfu vk'dtoufwmajymif;vJvmzkdU rpulnDay;ygonf a&mr 8;
28 ^wrefawmf 16;6} 7} 9} 10} 13-14

2/'kwd,? vk'donf olUtoufwm topfwzefajymif;vJvmzkdUMudK;pm;tm;xkwfcJholjzpfonf/
vkum 13;24? a&mr10-14

3/wwd,?vk'dtoufwmajymif;vJvmzkddU &Sifaygvk\ MudK;pm;í wkdufoGef;jcif;onf
ta&;ygcJhonf/ wref 16;10? 1aum15;1-4?1;23?2;2? *vm6;14

4/pwkw¬? vk'dtoufwmajymif;vJvmzkdU bk&m;ocif\ aus;Zl;awmfyg0ifygwfowfrI &Sdonf/
2aum4;3-4? qmvH118;23? 2aum4;6?