Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
½ko\ toufwm ajymif;vJjcif;

THE CONVERSION OF RUTH

a'gufwmtm&ft,fvf [kdifrm a*stm&f\-2011 ?ckESpf Ekdif0ifbmv(6) &uf?
avmpfYtdef*s,fvdwfNrdKU? wJawmfESpfjcif;toif;awmf? ocifbk&m;aeY
eHeufydkif;0wfjyKtpnf;t a0;ü a[mMum;aom a'oemawmf?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, November 6, 2011

]]½kou? uRefronf ukd,fawmfukd rpGefYyg&apESifY? aemufawmfodkYrvkduf bJjyefoGm;apjcif;iSgrjyKygESifh ukd,fawmf oGm;av&m&mokdY uRefrvkdufyg rnf ukd,fawmf tdyfav&m&modkY uRefrtdyfygrnf ukd,fawmftrsdK;onf uRefrtrsdK;? ukd,fawmfbk&m;onf uRefrbk&m;jzpfygap/ (½ko 1;16)/


þyHkjyif0wåKonf ½kd;½Sif;vSygonf/ w&m;olBuD;wkdY tkyfpdk;aomacwf ,k'jynfwGif tpmacgif;yg;jcif;jzpfcJYonf/ aemrdonf cifyGef;aoqkH;oGm;ojzifh? om;ESpfa,mufESifYtwl AufvifNrdKUukd pGeffYNyD;bmomw&m;rJYaom armbjynfokdY oGm;a&mufwnfckdjcif;iSg oGm;Mu\/ om;ESpfa,mufwkdYonf bk&m;rodaom trsdK;orD;rsm;ESifY tdrfaxmifjyKcJYMuonf/ aemrd\ cifyGef;vnf; aoqHk;cJYNyD;jzpfonf/ NyD;aemuf om;ESpfa,mufvnf; aoqHk;NyD;jzpfonf/ aemrdonf acR;rESpfa,mufjzpfaom MoyESifY ½kowkdYESpfa,mufESifY usef&pfcJMu\/ xkdacR;rESpfa,mufpvHk;ü om;orD;rxGef;um;cJYacs/

aemrdonf tpmacgif;yg;jcif; umvukefcgeD;NyD jzpfaMumif; Mum;odaomtcg? AufvifNrdKUokdY wzefjyefoGm;zkd qkH;jzwfcsufcscJYonf/ aemrdu acR;rESpfa,muftm; rdrdwdkY rdcifxHjyefoGm;zkdY ajymcJY\? rdrdwpfa,mufoGm;wnf;om AufvifNrdKUokdY jyefvSnYf&ef ajymcJYonf/ xkdacR;rESpfa,mufu ]]tu,fpifppf uREkfyfwkdYonf ukd,fawmfESifY twlukd,fawmf \ trsdK;xHokdY vdkufoGm;ygrnf[k qkdMu\/}} (½ko 1;10)ü az:jya&;om;xm;ygonf/ okdYygaomfvnf; aemrdu rdrdwkdY vlrsdK;xHodkY jyefoGm;&rnfjzpfí? oifYtrsdK;wkdYxH jyefoGm;MuzkdY wdkufwGef;tm;ay;cJYonf/ xkdacR;rESpfa,mufpvHk;u aemrducspfMuonf/ ESpfa,mufom; idk,dkcJYMu\/ okdYygaomfvnf; Moyonf aemrdukd Ekwfquferf;NyD; olYvlrsdK;ESifY olYbk&m;aemufokdY jyefvSnfY oGm;cJYonf/ (½ko 1;15)/ aemrdu? ½kotm; rdrdwkdYrdom;pk xHjyefoGm;zkdY wdkufwGef;tm;ay;cJYaomfvnf; jiif;qef;cJYonf/

]]½kou? uRefronf ukd,fawmfukd rpGefYyg&apESifY aemufawmfokdY rvkdufbJjyef oGm;apjcif;iSg rjyKygESifY? udk,fawmfoGm;av&m&mokdY uRefrvkdufygrnf? ukd,f awmftdyfav&m&mokdY uRefrtdyfygrnf ukd,fawmftrsdK;onf uRefrtrsdK;? ukd,f awmfbk&m;onf uRefrbk&m;jzpfygap (½ko 1;16)/

þonf uREkfyfwkdYtzkdY ½ko\ toufwm ajymif;vJjcif;tawGUtMuHKyif jzpfonf/ þusrf;ykd'fESifY ygwfoufí tcsuf(4) csuftm;jzifY aumufEkwfwifjyygonf/

1/yxr? ½koonf? bk&m;vljzpfaom a,mu©rtm;jzifY MoZmvTrf;rkd;jcif;cH&onf/

½koonf aemrd\ xdef;odrf;MoZmvTm;rkd;rIatmufü ½SdaecJYonf? taMumif;rSm olonf aemrdukd cspfaomaMumifhyifjzpfonf/ ½koonf bk&m;rodaom rdom;pkrS a&mufvmjcif;jzpfonf/ ½koonf aemrdukd cspfjcif;tm;jzifY olYr\ bmoma&; todtjrif topfukd zef;wD;ay;&ma&mufygonf/

tjypfavmurS toif;awmfokdY a&mufvmMuaom olwkdYonf c&pf,mefwkdY\arwåm? *½kPmudk cHpm;apygu olwdkY toufwmajymif;vJap ygrnfjzpfonf/ trSefw&m;wckpwifí odjrifvmapygonf/ c&pf,mefwkdYonf toif;awmfrsm;ü arwåm? *½kPmpdwfxm;jzifY azgif;azmfMu aeygvm;[laom c&pf,mefwkdY\ arwåmukd cH,lvmrnfjzpfonf/ vGefcJaom we*FaEGaeY? yxrtBudrfvma&mufjcif;jzpfaom vli,fwOD;u c&pf,mef wpfa,mufjzpfvmzkdY pdwf0ifpm;rI r&dSbl;[lí ajymMum;cYJonf xkdvli,fu cspfcif&if;ESD;pGmjzifY ajymMum;onfrSm? olukd toif;awmfokdY wGJac:aomolwkdYonf oabmraemjzLpifolawGyg? olYukd arwåmjyo cspfcifMuygonf/ olxyfí bk&m;ausmif;ukd jyefvmrnf? rvmrnfudkawmY rajymEkdifay/ ESpfumvMumanmif;aomtcgwGif olonf ESpfjcif;toif;awmf\ jyKpk,k,rlukd vTrf;qGwf owd& aernfjzpfonf

/

trsm;aom olwkdYonfvnf; ½kouJYokdY bmomw&m;rJY aemufaMumif;tm;jzifY toif;awmfokdY vma&mufMuolrsm;jzpfMuonf/ uREkfyfwkdY\ ,HkMunfjcif;ukd pdwf0ifpm; vmMurnfjzpfonf/ ½koukd aemrdcspfouJYokdY toif;awmfü½Sd ,HkMunfolrsm;uvnf; bk&m;ausmif;ukd vmMuaom olwkdYukd cspfcif,k,vQuf c&pf,mefwkdY\ arwåm*½kPmrsm;ukd jyozkdYvkdygonf

/

þkokdY vkyfaqmifjcif;ü bmjyoemrS rjzpfEkdifygbl;? uREkfyftouf13 ESpft½G,fü? a'gufwmESifY rpöpfY? [ife&D? trf? r*f½kd0ef ¤if;wkdY\ uav;oli,frsm;ESifYtwl uREkfyfukd ESpfjcif;toif;awmfokdY wGJac:cJYMuonf/ uREkfyf\ 0dnmOfaysmufqkH;NyD; txD;usefqefaeaom vli,ft½G,fwkef;uvGefcJYaom(75)ESpfavmufuaygY? toif;ol^om;rsm; u uREkfyftm; cspfcif,k,NyD; c&pf,mefwkdY\ arwåmukd rjyocJYaomf? 'DuaeY þae&mü w&m;a[mjzpfrnft[kwfay/ uREkfyftywfwkdif; olwkdY\ tdrfü nwkdif;oGm;a&mufcJYjcif;jzpf onf/ rpöpfY r*f½kd0efu rMumcPnpm auR;cJYonf/ xkduJJYokdY vlawmfvlaumif;wkdYxHü uREkfyf0dnmOftoufa<u;qyfp&m½Sdaeonfµ

a,½IrdefYawmfrlonfum; ]]ocifu? NrdKUjyifvrf;rNcHem;okdY oGm;OD;avmY/ igYtdrfukd jynfYapjcif;iSg tEkdiftxufac:oGm;avmY}} (vkum 14;23)/ toif;ol^om;rsm;u vltrsm;wkdYukd El;nYHodrfarGYaom cspfarwåm?*½kPmtm;jziffY tEdkiftxuf ac:oGif;Mu&ygrnf/ rk'Du xifay:ausmfMum;ajymMum;cJYonfrSm ]]ociftrdeYfawmfukd emcHvQufvkyfaqmifMuygpdkYµ[l

í ajymMum;cJYonf/ tywfwkdif;toufwm(10)ESpf t½G,f(okdYr[kwf) (12)ESpft½G,f uav; wpfa,muf? csDum*kdNrdKU½Sd rk'd\ toif;awmfokdY vrf;avQufoGm;cJYonf/ we*FaEGaeYwkdif; bk&m;ausmif;ukd jzwfoef;oGm;vmavY½Sdonf/ bk&m;ausmif;ukd vma&mufMuaom y&dwfowf rsm;tm; BudKqkdaeaom toif;awmfvlBuD;u xkduav;ukd tNrJwrf;awGYcJY\ rk'dbk&m;ausmif;ukd oGm;vmaeonfukd toif;vlBuD;u awGYjrifojzifY? waeYaom we*FaEGaeY eHeufykdif;wGif xkdkvli,ftm; ]]bmaBumifY vrf;toG,foG,fukd jzpfausmfNyD;rS rk'dtoif;awmfukd a½G;oGm;&ovJ¿? bmaMumifY þbk&m;ausmif;ukd rvmovJ¿ [kar;cJY&mwGif? xkdvli,fu ]]rvmEkdifbl; ac:wJYtwGuf aus;Zl;wifygonf/ uREkfawmf rk'd ausmif;ukdyJ oGm;rnf[k ajzMum;cJYonf/ xkdausmif;wGif xkdvli,f tb,frQavmuf tcspfcH&onfukd olwkdYem;vnfrnffjzpfonf/

toif;awmfol^om;rsm;u wyg;olwkdYtm; c&pf,mefwkdY\ arwåm*½kPmukd jyovQuf tEkdiftxuf ac:oGif;&ygrnf/ rk'Du xifay:ausmfMum; ajymMum;cJYonfrSm ]]arwåmESifYcspfyg}} ocifYtrdefYukd emcHvQuf vkyfaqmifMuygpdkYµ [lí ajymMum;cJYygonf/

2/'kwd,? ½koonf tprf;toyfcHcJY&onf/

aemrduvnf; ]]oif\ tpfronf trsKd;om;&if;? bk&m;&if;wkdYxHokdY jyefoGm; NyD/ tpfraemufokdY vkdufoGm;yg[kqkdaomf}} (½ko 1;15)/ a'gufwma*sAefElef rufuD;ajymMum;cJYonfrSm?

Moyonf rdrdtrskdK;om;&ifxH jyefoGm;zkdY qkH;jzwfcsufcscJY\/oifodonfYtwkdif; olr\ qHk;jzwfcsufu bk&m;½Siftay: raocsmcJYyg/ olronf ½kyfwkqif;wk aemufvkdufoGm;NyD; (NyD;aemuf) olESifY ygwfoufí bmqkdbmrS rMum;rod& awmYay/ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1982, volume II, p. 93).

a'gufwmr*fuD; ajymMum;cJYonfrSm? aemrdu ½kotm; ]]tppftrSef cspfovm;? rcspfblvm;}} [lí prf;oyfcJYjcif;jzpf\ (ibid.).

'DuaeY eHeufþae&mü a&mufvmMuukefaom "r®rdwfaqGrsm;vnf; xkdokdYtprf; oyfcH&MuvdrfYrnf/ wOD;wa,mufwkdYu toif;awmfukd pGefYí ta0;ukdoGm;Mu\? Moyonf aemrdukd pGefYwkef;u ½ko? jrifawGYcJYovkdaygYAsmYµ ]]uRefawmfxifygw,f? olwkdYawGu ½kd;om;Muw,f? 'gayr,fY toif;awmfukd pGefYvTwfMuygvm;}} [lí oifpOf;pm;&ygvdrfYrnf/ ½ko tpHktprf;cH&ovkdyJ [kwfw,fr[kwfygvm;¿ MoyESifY ½ko ESpfa,mufpvkH;u aemrdukd ]]ukd,fawmfESifY twlukd,fawmf\ trsdK;xHokdY vkdufoGm;ygrnf[k qkdMu\ (½ko 1;10)? ,k'½Sifum,kwfvkdyJ? Moyvnf; aemrdukd erf;ípGeffYvTwfcJYNyD; avmuaemufokdY jyefvkdufoGm;cJY \/ ½kovnf; Moy\ qkd;oGrf;rkdufrJrIukd awGYjrifonfYwkdif tprf;toyfcHcJY&onf/

rnfolrqkd topfaom toufwmü ajymif;vJ&mwGif xkduJYokdY tawGYtMuHK? BuHKawGY&Murnfjzpfonf/ uREkfyfwkdYvnf; wpHkwa,mufu toif;awmfukd pGef;NyD;avmu aemufokdY vkdufoGm;onfukd awGYjrif&Muygrnf/ ,k'½Sifu,kwf pGefYcGgaomtcg ayw½k awGUjrifcJYonf/ tcspfqHk;oli,fcsif; a'rpGefYcGgoGm;onfukd ½SifaygvkawGUjzpfcJYonf/ ½Sifaygvku ]]a'ronf ,ckb0ukd ESpfoufaom pdwf½SdonfESifY igYukdpGefYypfí}} (2wd 4;10)/ xkduJYokdY tawGUtMuKHukd ½Sifayw½kESifY ½SifaygvkwkdY awGUBuHKcJY&Muygonf/ oifvnf;yJ? ½ko pHkprf;jcif; cH&ouJYokdY þavmu\ pHkprf;jcif;ukd cH&rnf[kk rawG;rdbl;vm;¿/ wrefawmf½Sifaygvku ]]igwkdYonfrsm;jym;aom qif;&J'ku©ukd cHí bk&m;ocif\ EkdifiHawmfokdY 0if&Murnf[k a[majymjynTefMu\? (wrefawmf 14;22)/ "tribulation" rsm;jym;aom qif;&JU'ku©ukd ? *&dbmompum;t&? "thlipsis". t"dyÜg,frSm? ]] zdtm;}} emusifaponf ]]'ku©rsm;}} a0'emcHpm;onf[k t"dyÜg,foufa&mufygonf/ ]]uREfkfyfwkdYonf zdtm;ay;cH&jcif;}} ]]ab;'ku©a0'emcHpm;jcif; [lorQcH&MuNyD;rS bk&m;ocif\ EdkifiHawmfxJ 0if&Murnf [kqkdygonf}}/ uREkfyfwkdYonf ESpf½SnfMumaom c&pf,mef ,HkMunfolrsm; jzpfaeMuygap? zdtm;ay;cH&jcif;? 'ku©a0'em cH&jcif;wnf;[laom oli,fcsif;rdwfaqGrsm;\ pGefYvTwfjcif;ukd cH&Murnf taMumif;rSm ]],©Kb0ukd ESpfoufaom pdwf½SdonfESifY}}[lí (2wd 4;10) ü azmfjy xm;ygonf/

olY\ cspfoli,fcsif;vnf;jzpf? a,mufrvnf;jzpfaom Moy\ avmuokdY jyefvSnfYxGufonfYwkdif pHkprf;jcif;ukd ½koatmifjrifpGm ausmfjzwfEkdifcJYonf/ oiffYrdwfaqGu oifYESifY toif;awmfukd pGefYypfoGm;aomtcg xkdokdY pHkprf;jcif;ukd oifcH&yfEkdifrnfvm;¿ oifatmifjrifausmfvTm;EdkifzkdY uREkfyfqkawmif;ay;aeygonf/ ESpftawmfMum w½kwfESpfjcif; toif;awmfuwnf;u? apmeu rpöwm t&dufzfzuf qkdoGm;aom "r®oDcsif;ukd t&rf;BudKufcJY ygonf/

-ysif;&dp&m vrf;rxufrS ocifonfac:vQufae
    0rf;enf;jcif;ab;'ku©MuKHí Murf;wrf;vrf;rS
0dnmOfawmfbk&m; ESpfodrfhay;awmfrltpOf
    ocifaemufawmf avQmufvkduftpOf
(1841-1926?pm&ma'gae;oDukH;aom
    ]]ocifonfac:vQufae}}ukd Ash Grove
     oHpOftwkdif;qkd onf/

rnfuJhokdU yif0rf;enf;jcif;BuKHawGY&ygap ?toif;awmfukdpGefYcGgoGm;Buygaomfvnf; oDcsif;ü qkdxm;ouJhokdY bk&m;½Sifu ]] uGsEkfyfwkdUonf u,fwif½Sifaemuf tpOfvkdufygrnf/ jyefrvSnfhawmhyg}}[líajymygrnf/wrifwum &nf½G,fvQuf ac:zdwfcH&Muaom olrsm;jzpfí oifonfaemufokdU rnfuJhokdU jyefvSnfhEkdifrnfenf;¿ppfrSefajymif;vJaom olwpfa,muftzkdY aemufokdY jyefvSnfhxGufjcif;[lonf rjzpfEkdifayµ tmrifµ tmrifµ

3/wwd,? ½koonf bk&m;½Sifukd ,kHBunfoljzpfonf/

]]½kou uGsefronf ukd,fawmfukd rpGeYfyg&apESifh/aemufawmfokdYvkdufjyD;jyefoGm; apjcif;iSg rjyKygESifh?ukd,fawmfoGm;av&m&mokdY uRefrvkdufygrnf ukd,fawmf tdyfav&m&mokdY uRefrtdyfygrnf/ ukd,fawmftrsdK;onf uRefrtrsdK;?ukd,fawmf bk&m;onfuRefrbk&m;jzpfygap/(½ko1;16)/

þonf tvQifwaqm ]]qkH;jzwfcsuf}} rsdK;r[kwfyg/ olonf ¤if;ESifhygwfowfí ESpfaygif; rsm;pGm awG;ac:jyD; qkH;jzwfcJhjcif;jzpfonf/½koonf ]]trSefwu,f}} aemrd\bk&m;ukd ol\bk&m;jzpfapvkdygonf/aemrd\bk&m;taMumif;Mum;Mum;csif; ,kHMunfukd;uG,fcJholjzpfonf/ tcsdKYaom taMumif;t&mrsm;aMumifh oifvnf; bk&m;ocifukd awGUqkHjcif;jzpfygrnf/ &,fp&marmp&m r[kwfygbl;/oifvnf;bk&m;ausmif;xJu vlawGukd tm;&MudKufESpfoufí toif;awmfokdY BuGvmjcif;jzpf Eldifonf/tcsdKUaomtMumif;t&mjzpfaom bk&m;½Sifukd,fwkdifu oif\ vkH;vkH;vQm;vQm;toufwmukd ajymif;vJapjcif;vnf;jzpfrnf/ olwyg;u qJGac:ajym qkdjcif;r[kwf olwyg;tjyKtrlukd MudKufír[kwf bk&m;½Sifu oifhtm;ajymif;vJapaomaMumifh jzpfonf/

½koonf xm0&toufwmtwGuf bk&m;ocifESifYxdyfwkduf awGYqkHí ajymif;vJol jzpfonf/ a'gufwma*sAefeefrufuD;u ajymMum;&mwGif ]]½koESifhygwfowfí "r®opfusrf;ü ½SifróJ(1;5)ü ½kotaMumif; oifawGUEkdifygonf/olonf a,½Ibk&m;zGm;jrifrnfhaqGpOf rsdK;quf ukdOD;aqmif jyolvnf;jzpfcJhonf/ (ibid). atmufygusrf;pmukd ½ko ajymMum;pOf oltoufwm tppftrSefajymif;vJ jyD;jzpfrnf[k,kHBunfygonf/olu qufí

]]½kou ?uRefronf ukd,fawmfukd rpGefYyg&apESifh/aemufawmfokdY vkdufjyD;jyef oGm;apjcif;iSgrjyKygESifh/ukd,fawmfoGm;av&m&mokdY uRefrvkdufygrnf/ukd,fawmf tdyfav&m&mokdY uRefrtdyfygrnf/ ukd,fawmfbk&m;onf uRefrbk&m;&m;jzpf ygap} }(½ko 1;16)/

rSefuefaom ajymif;vJjcif;[lonf oifhtoufwm tjyKtrlukd jyKjyifjyD; toufwm wckvkH; ajymif;vJoGm;jcif; yifjzpfonf/okdUaomf? oifonf bk&m;½Sifom;awmf ocifa,½I c&pfawmfqDokdY oifwkd;0if&rnf/ c&pfawmfrdefYawmfrlonfum; ]]ighukdtrSDrjyKvQif tb,fol rQcrnf;awmf xHokdUra&muf&}}(a,m[ef 14;6)/ tb,faMumifYenf;¿ ½Sifaygvku þokdYrdefawmfrlonf-

-bk&m;ocifwqlwnf;&Sdawmfrl\/ bk&m;ocifESifY vlwkdYpyfMum;? vljzpfaom a,½Ic&pfwnf;[laom tmrcHwOD;wnf;½Sd\ (1ay 2;5)/

a,½Ic&pfawmfonf oifYtjypfa

4/pwkw¦? bk&m;ocif\ vlwkdYESifYtwl ½koonf tpOfaysmfarTY\

½kou aemrdtm; ]]ukd,fawmftrsdK;onf uRefrtrskKd;}} (½ko1;16)/ ½koonf &J&ifYpGm armbtrsKd;rS *sL;wpfa,mufjzpfvmcJYonf/ xkdt&monf ½ko? u,fwifjcif;cH&zkdY wu,fvkyfaqmif&rnfY tvkyfjzpf\/ ½koonf trSefwu,f toufwmajymif;vJcJYonf/ wrefawmf ½Sifaygvku

]]ocifbk&m;ü rSD0Jaom olonf xkdocifESifY wpdwffw0dnOfwnf;jzpf \/-rw&m;aom arxkefukd MuOfa&SmifMuavmY/vljyKwwfaom tjcm; 'kp½kduf &SdorQwkdYonf ukd,fjyifü &Sd\/ rw&m;aom arxkefukdjyK aomolrlum;? rdrdudk,fwkdifyifjypfrSm;\/}}(2aum6;17-18)

tjypfjynfYESufaom þavmurS ½kef;xGufvmjcif;jzpfonf toif;awmfokdY oGm;a&mufrdwfo[,zGJvdkufyg? rsm;pGmaomolwkdYonf bk&m;ausif;bufokdYpdwfw0ufa&mufjyD; avmubufokdY wpf0ufa&mufaeMuonf/ rnfokdYjzpfí rSefuefpGm toufwm rajymif;vJ& onfukd tHhMoaeMuayrnf/ tywfwkdif;? paeaeYn 0wfjyKtpDpOfokdY¤if;? we*FaEGeHeuf0wfjyK jcif;tpnf;ta0if;ESiffY we*FaEGaeYnaeydkif; 0wfjyKtpOf;ta0;okdY

oDcsif;-ysif;&dp&m vrf;rxufrS ocifonfac:vQufae
    0rf;enf;jcif;ab;'ku©MuKHí Murf;wrf;vrf;rS
0dnmOfawmfbk&m; ESpfodrfhay;awmfrltpOf
   ocifaemufawmf avQmufvkduftpOf
pHkprf;aESmifY,Sufjcif;cHí? ocifonfac:zdwfae
    c&D;vrf;jzwfausmfom,maw;oD[pfa qif;&Jjcif;rS/ a½SUodkY arQmfMunfvkdufavQmuf
    Zdtkef;om;orD;rsm; bk&ifaemufvkdufMu

-ocifonf oifYtoufwmarmyef;jcif;txJu
    0dnmOfawmfESifYjynfY? eHeufcif;ESif;yGifYyrm
avmuDrS tNyHK;rsufESmESifY 0rf;ajrmufjcif;jynfYpHkum
   avmuDvlom;rsm;txJrS ½kef;xGufcJ
0dnmOfom;? orD;rsm;tm; ocifonfac:vQufae
    ocifarwåmukd tm;ukd,HkMunfvQuftpOf
om,mjrpfem;? pdwf;vrf;usufpm;&mt&yfü
    EldifiHawmfokdY ocifonf ykdYaqmifvsufae
(1841-1926? pm&ma'g'fYae;oDukH;aom ]]ocifonfvmaeusL;ukd
   Ash Grove oHpOftm;jzifY oDqkdonf/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif? a'gufwmc&wfweft,fvfhcsefrS a[a½S, 14;12-15 ukd zwfMum;ay;onf/
-w&m;a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*sifrifcifudwf*&dzufpfrS 1842-1926? p&ma'gzfae;
      oDuHk;aom ]]ocifonf vmaeusL;}} ukd oDqkday;ygonf/


tajcjyKusrf;rsm;

a'gufwmtm&ft,fvf [kdifrma*st&fa[mMum;aom a'oemawmf?

]]½kou ?uRefronf ukd,fawmfukd rpGefYyg&apESifh/aemufawmfokdY vkdufjyD;jyef oGm;apjcif;iSgrjyKygESifh/ukd,fawmfoGm;av&m&mokdY uRefrvkdufygrnf/ukd,fawmf tdyfav&m&mokdY uRefrtdyfygrnf/ ukd,fawmfbk&m;onf uRefrbk&m;&m;jzpf ygap}} (½ko 1;16)/

(½ko 1;10ç15)

1/yxr ½koonf bk&m;vljzpfaoma,mu©rtm;jzifY MoZmvTrf;rkd;jcif;cH&onf/(vkum 14;33)

2/'kwd, ½koonf tprf;toyfukd cH&onf? ½ko 1;15ç10ç 2wd 4;10? wref 14;22

3/wwd, ½koonf bk&m;ocifukd ,HkMunfukd;pm;cJYonf/ a,m[ef 14;6ç 1wd 2;5

4/pwkw¬ ½koonf bk&m;vlrsm;ESifYtwl 0rf;ajrmufjcif;½SdcJYonf/ 2aum 6;17-18/