Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
[m*&\toufwm ajymif;vJjcif;?

THE CONVERSION OF HAGAR
(SERMON #63 ON THE BOOK OF GENESIS)

a'gufwm? tm&ft,fvf? wkdifrma*stm&f\?
2011?ckESpf?atmufwkdbmv23&uf? avmpftdef*s,fvdwfjrdKU?
wJawmfESpfjcif;toif;awmf? ocifbk&m;aeU eHeufykdif; 0wfjyKtpnf;ta0;ü
a[mMum;aom a'oemawmf?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 23, 2011

]],kHMunfjcif;tm;jzifY aus;Zl;awmfaMumifh u,fwifjcif;okdU a&muf&\/ ukd,ftvkd tavQmufa&mufonfr[kwf? bk&m;ocifoem;awmfrl&mjzpfownf;/ ({zuf2;8) /


'DuaeYeHeuf urÇmOD;usrf;xJu [m*&\ taMumif;ukd aqG;aEG;ajymMum; vkdygonf/ [m*&\ toufwmtm;jzifY bk&m;ocif\ oem;jcif;aus;Zl;awmfMumifh tjypfom;wpfOD;onf u,fwif jcif;okdU a&muf&onf[laom ykHoufaoukd xif½Sm;ay;cJhygonf/ 4if;onf odu©mrJhí ,kwfrmaom ykHjyifjzpfonf/ 4if;u vlom;wkdif;\ Zmwdoabmonf tjypfom;rsm;jzpfonfukd jyovkdufjcif;yif jzpfonf/ a½S;OD; vlom;tm'H\ jypfrSm;rIaMumifh tm'HrS qif;oufaom vlom;rsdK;EG,fpk wpfckvkH; Zmwdoabmü tjypfpJGvQuf½Sdygonf/ ]]xkdtaMumifht&mrlum;? tjypfw&m;onf wpfa,mufaomoltm;jzifh? þavmuokdY 0ifvmí? tjypfw&m;tm;jzifh aojcif;w&m;0ifonf ESifhtnD? vltaygif;wkdYonf tjypf½SdaomaMuifh aojcif;okdU a&muf& Mu\[k (a&mr 5;12)ü usrf;pmvmygonf/

[m*&\ tjypftm;vkH;ukdazmfxkwf ajymMum;rnfr[kwfawmhyg/ olonf t*kwåK trsdK;orD;wOD; jzpfygonf/ olonf pm&J\ uRefrwpfa,mufjzpfygonf/ tmjAH\ ZeD;pm&JU usL;vGefaom tjypfonf? bk&m;½Sifonf olrtm; om;a,musFm;udk ay;rnf[laom *wdukd r,HkMunfcJYjcif;jzpfonf/ pm&J\ aemufxyftjypfonf [m*& arG;zGg;aomom;ukd zcifawmfpyfaMumif; tmNAHajymjcif;jzpfonf/ tmNAHukd,fwkdifvnf; pm&JuRefrESifY tmjAHtm;rSm; ,Gif;aom tjypfukd usL;vGefcJYonf/ [m*&onf 0dnmOf aysmufqHk;aeaom olyifjzpfygonf/ taMumif;rSm [m*&onf bk&m;½Sifudk rodaom tJ*kwåKjynfu trsdK;orD;jzpfí jzpfygonf/

1/yxr? tmjAHESiYf pm&JwkdY\ qkd;oGrf;rdkufrJYaom nSif;yef;EdSyfpyfjcif;ukd cH&aomfvnf; [m*& u,fwifjcif;ukdcHcJY&\/

þtoif;awmfokdY a&muf½SdvmaomtcsKdUaom vli,fvl½G,frsm; toufwm rajymif;vJ ao;olrsm;vnf;½Sdygrnf? oifYtoufwm topfjyKjyifajymif;vJNyD; c&pf,mefwpa,mufjzpf vmzdkY? twk,lzG,fraumif;aom tcsKdUc&pf,mefwkdY\ tusifYpm½dkufrsm;u oifYukd tpD;twm; jzpfapaom tjcm;t&mukd oifjrifawGcJhygrnf/ rMumcPqdkovkd ]]trSefwu,frjzpfygbl;? [kdrSmMunfU olwkdY\ tusifYp&dufrsm;ukd MunfUygtkH;}}[lí toif;awmf uav;oli,frsm;ukdyif pOf;pm;p&mjzpfapaom tjyKtrlqdk; toif;awmfü ½Sdygonf/ xkduJYokdY toif;awmfukd awmfvSefykefuefaom olwkdY\ tjyKtrlrsm;u oifYtzdkY {0Ha*vdowif;aumif;\ wefzdk; avsmYyg;apygonf/ pOfuJYokdU 0dnmOfqdk;rsm;onf qdk;oGef;rkdufrJYaom tjyKtrlrsm;? toif;awmfxJ--ppfrSefpGm toufwmajymif;vJzkdY oHo,yGm;apygapygonf/ ]]'gu trSefwu,f trSefw&m;jzpfygYrvm;}} [lí oifYukdpOf;pm;? awGa0atmif pmwefrme aoG;aqmifaeygonf/ axmifESifYcsDaom0dnmOfrsm; xkdYuJYokdY qdk;oGif;rdkufrJYaomtjyKtrlrsm;aMumifh toif;awmfrsm;pGmü aysmufqkH;vsuf½Sdaeygonf/ ¤if;onf touf0dnmOf aygif;rsm;pGmukd i&JxJokkdY qGJcs&ef pmweftokH;jyKaom vufeufwefqmyvmyifjzpfonf/

þonf uav;oli,frsm;tm; taemuft,Suf jzpfaponfomrubJ? ylylaEG;aEG; toif;awmfokdY wufa&mufvmaom vli,fvl½G,frsm;tzdkY? 0dnmOfqkd;rsm;u oifYtoufwm tm;jzifY olwyg;toufwmtwGuf taESmuft,Suf jzpfatmifjyKvkyfaeygonf/ [m*&\ toufwmuJYokdY jzpfonf/ olonf tJ*kwåKjynfu pm&J\ uRef? rjzpfonf/ tjcm;wyg;aom vlrsKd;EG,fpkwkdYu w&m;rQwrI r½Sdaom [m*&tay: tjyKtrlqufqHjcif;wkdYonf c&pf,mefwkdY\ tm;enf;rIwckuJYokdY ½IjrifMuvmygonf/ [m*&ukd,fwdkdifvnf; tmNAHESifY pm&JwkdY\ qkd;oGef;aomtjyKtrIukd awGYjrifcJYonfr[kwfygvm;/ ¤if;t½IyftaxG;u olrtm; aMumufvefY zG,f t½Iyfxkyf jzpfapcJYonf/

uRefawmf13eSpfvli,ft½G, u,fvDzkef;eD;,m;jynfe,f?[efwdefwefyufcf?yxrESpfjcif; toif;awmfü a&muf½SdpOfu? c&pf,mefwkdY\ qkd;,Gef;aom tjyKtrlw&yfukd awGYjrifcJhygonf/ vljynfYusyfaeaom xkdifckHtv,fü rESpfjrdKYzG,f wGef;csxkdifMuonf/ olwkdYtcsif;csif;usdefqJpum; rsm;Mu\/ "r®oDcsif;pmtkyfjzifh wpfa,mufukd wpfa,mufypfaygufMu\/ we*FaEGaeY eHeufykdif; 0wfjyKtpDpOfü jzpfonf/ xkdYaemuf uREkfyft½G,f vli,farmifr,frsm; bk&m;ausmif;ukd twloGm;twl vmjcif; rawGY&awmhay/ bmaMumifh uREkfyftoif;awmfüyg0ifae&ovJ¿ uREkfyftrSefwu,fajymEldifonfrSm wGef;vSefír&Eldifaom bk&m;½Sif\ r[maus;Zl;awmfaMumifY jzpfonf/ wGef;uefí r&Eldifaom bk&m;\ r[maus;Zl;aMumifhyif jzpfonf/ or®musrf;pmawmfü rdefUawmfrlonfrSm?

]],kHMunfjcif;tm;jzifY aus;Zl;awmfaMumifh u,fwifjcif;okdUa&muf&\/ukd,fhtvkdt avQmufa&mufonfr[kwf/ bk&m;ocifoem;awmfrl&m jzpfownf; }}({zuf2;8)

uREkfyfvli,fpOfursm;pGmaom ESpfjcif;toif;awmf 0ifrsm;pGmwkdYvnf; vlom;jzpfonf tm;avsmfpGm uREkfyfukd c&pf,mefjzpfvmzddkY rqGJac:cJhMubl;? jiif;y,fcJhMuonf/ aemufaMumif;ukd jyefawG;MunfYygu? uRefawmf u,fwifjcif;cH&onfukd uREfyfukduRefawmf tHhMordygonf/ rESpfjrdKUzG,f ESpfjcif;toif;awmfol^om;wkdY\ tjyKtrlrsm;Mum;u ppfrSefaom xm0&touf&Sif cGifhukd uREfkyf&½SdaeonfUtwGuf rdrdukd,fudk tHhMordwmtrSefygyJ? ]]tHhMozG,faus;Zl;awmf}} "r®oDcsif;ukdoDqkdonfµ

aus;Zl;arwåm?tHhzG,fcsdKom
jypfom;ighukdu,f½Sm
aysmufqkH;&mrSjyefawGUcJUNyD;
uef;aomrsufpdjrifjyD/
   (1725-1807ckESpf? *Gsefe,l;wefoDukH;aom ]]tHhMozG,faus;Zl;awmf}} )/

xkdtoif;awmf c&pf,mefrsm;\ qkd;oGef;rkdufrJhaomtjyKtrl MuKHawGYqufqHjcif;cH&zl;aomfvnf;?

[m*&uJhokdY? uREkfyfvnf;bk&m;½Sif\ r[maus;Zl;awmfaMumifh u,fwifjcif;&½SdcJhjyD; jzpfygonf/ uREkfyfü rjzpfraeajymjy&ef tcsdKYusefygao;onf/ [m*&MuKHawGUaom tjzpftysufonf MuKHawmifMuKHcJhaom tjzpftysufawmhr[kwfygbl;? uREkfyfüvnf; xkduJhyifjzpfonf/ 'DaeUreuf? þtoif;awmfü a&muf½SdvmMuaom "r®rdwfaqGrsm;vnf;? xkdtawGUtMuKHrsm;ukd MuKHawGYcJhMurSmyg toif;ol^om;wkdY\ tjypftemqmrsm;? qkd;oGef;rkdufrJhcJhaom tjyKtrlrsm;awGUMuKHcHpm;&Muaomfvnf;? ppfrSefaom ,kHMunfolqkdonfrSm wGef;vSefí r&Eldifaom bk&m;½Sif\ r[maus;Zl;awmftm;jzifY u,fwifjcif;&&SdMuwmtrSefygyJ/ rnfolwpfOD;wpfa,mufurS em;rvnfaomfvnf;? rSm;,Gef;aeaom c&pf,mefrsm;\ rD;yrmawmufavmifaeaom pkHprf;ppfaq;jcif;onf vkdtyfaeayrnf? ¤if;tawGUtMuKHt& oifonf rD;xJavsmuf&ojzifh rD;jzifhoefYpifjyD; jzpfygvdrfhrnf/ oifonf rD;jzifY oefYpifjyD;aom a½Tpifyrm jzpfaeygrnf/ "r®oDcsif; wpfyk'fü a&;om;xm;ouJhokdY?

pkHprf;aESmuf,Sufjcif;vrf;rxuf vJavsmif;
ighaus;Zl;onfoifhtzkdY vkHavmufay\
rD;awmufrD;vQH oifhtm; rxdckduf&
rD;jzifh oefUpif a½Tpif yrmawmufy&
   (1787ckESpf? pma&;olrod?]]tpOfpD;qif;prf;a&at;}} )

toif;awmfukd pGefYcGmoGm;aom oifrdbrsm;uyif oifhtm;&yfwefUapí r&Eldif? oiftaygif;toif;? rdwfo*F[ rsm;uvnf;rwwfEldif? rSm;,Gef;aeaom c&pf,mefrsm;uvnf; oifhukd &yfwefUapEldifrnfr[kwfyg? olwkdUu oifhtm;&yfwefUapír&Ekdif? oifYtm; rnfuJYokdYyif pHkprf;ppfaq;aeaomfvnf;? oifYtm; &yfwefYaprnfr[kwfyg/ tu,fí wGefYvSefí r&Ekdifaom bk&&m;ocifaus;Zl;awmfu oifYtm; c&pfawmfqDokdY wGef;ydkYaeygu b,ft&murS oifYtm;&yfwefYí r&Edkifyg? [mavvk,m? [mavvk,mµ tu,fí &yfwefí r&Ekdifaom aus;Zl;w&m;u oiffYtm; c&pfawmfxH ydkYaqmifygu oifonf c&pfawmfukd awGYygvdrfYrnf? olwkdY\ rnfonfUvkyfaqmifrIurS oifYtm; &yfwefUapEdkdifrnfr[kwfyg/ tHhMozG,faus;Zl;awmf? "®oDcsif;jyefvnfí oDqkdygonfµ

-aus;Zl;arwåm? tHhzG,fcsdKom
jypfom;igukd u,f½Sm
aysmufqkH;&mrS jyefawGUcJJYNyD
uefYaomrsufpdjrifNyD/

2/'kwd,?[m*&\ yxrtcsdefbk&m;½SifESifhqkHawGYaom tawGYtMuKHrsm;?

pm&Jonf t&ifuxufykdaom nSif;qJrIukd [m*&tm;jyKrl\/ pm&Jonf armif;xkwf ojzifY ]]uRefronf ocifrxHrS xGufajy;av\}}[lí (urÇmOD;usrf;16;6)ü azmfjy xm;ygonf/ tckqkdvQif [m*&wpfa,muf ukd,f0efwpfvkH;jzifh oJuEåm&xJ vSnfUvnfae&onf/ rMumcifrSm iwfrGwfjyD;aMumifh toufyif qkH;½IH;&ygawmrnf/ bk&m;ocif xHawmfyg;u aumif;uifwref onf aoGUajcmufaom oJuEåm&ü vSnfUvnfaeaom [m*&ukd Ekwfqufavonf/ a'gufwmrufuD; ajymMum;ouJhokdY [m*&ukd vmEkwfqufaom aumif;uifwref[lonf c&pfawmfbk&m; vlYZmwdcH,lzYkd MuGvmjcif;ukd qkdvkdonf[laom a&;om;csufukd uRefawmfoabmwlygonf/ þonf c&pfawmfbk&m;\0daowvu©Pmyifjzpf\/ taMumif;rSm xkdocifonf aysmufqkH;aeaomolwkdUukd tjrJ½SmazGvQuf ½SdaomaMumifYjzpfonf/ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1981, volume I, p. 71).

c&pfawmfbk&m;½Sifu [m*&tm; pm&JxHjyefvmzkdU ajymMum;cJhonf/ ]]oif\ocifrxH okdUjyefí ol\tkyfpkd;jcif;ukd cHavm[ktrdefU½Sd\/ (urÇmOD;usrf;16;9)? aus;Zl;jyKí urÇmOD;usrf; (16;13-14)ukd zGifhjyD; rwfwyf&yfvQuf ¤if;tcef;i,fESpfckukd toHus,fus,fjzifh zwfMuygpkdY

]]xkdokdUrdefYrGufawmfrlaom xm0&bk&m;ukd tmawm{va&c[laom trnfjzifhac: a0:í? ighukd jrifawmfrlaomolukd þt&yfü yifigzl;jrif&onfoum;[k[m*& qkdav\/xkdUtMumif;ukd tpGJjyKí xkda&wGif;ukd aA&v[Ja&m[k orkwfMu\/ uma'½SjrdKYESifh aA&ufNrDKYpyfMum;rSm ½Sdownf;/ (urÇmOD;usrf;16;13-14)}}/

tm;vkH;xkdifEkdifygjyD?[m*&uxkda&wGif;ukd]]aA&v[Ja&m}}[korkwfcJhonf/a[jAJbmompum;tm;jzifh ]]a&wGif;\t½SifuuRefrukdjrifawGYjyD; touf½SifapcJhjyD}}[lí t"dyÜm,f½Sdygonf/[m*&ajymMum;cJh onfrSm]]ighukdjrifaomolbk&m;}}[líajymqkdcJhonf/oluxyfí]]ighukd jrifawmfrlaomolukd zl;jrif&jyD}} [lí ajymMum;cJhygonf/

tmjAH xkH;pHtwkdif;bk&m;½SifxH ,pfylaZmfvQuf qkawmif;aeonfukd [m*&jrifawGU cJhjyD; jzpfygonf/ tmjAHESifhpm&JwkdYESpfa,muf twlqkawmif;oHukdvnf; [m*&Mum;zl;cJhjyDjzpfonf/ okdUaomf [m*&onf bk&m;½Sifukd rodjrifcJhzl;ay/ ,ckwGif bk&m;½Sifonf vlyk*¾KvfuJhokdU yxr tBuDrf[m*&qDokdU xif½Sm;cJhygonf/ xkdolonf ]]ighukdjrifawGUawmfrlaomol}}[lí [m*&ajym MumcJhonf/

oif;axmufa'gufwmauuefvnf; bk&m;rJhtoufwmü ESpf&Snffumv twefMum touf½Sif½Sdzl;onf/ olajymMum;cJhonfrSm ]]bk&m;½Sif trSefwu,fwnf½Sdonfukd r,kHMunfygbl; [líaNymMum;cJhonf/ or®musrf;pmawmfukd b,fawmhtcgrS rzwfzl;aomfvnf; jyKrSm;aom rSm;,Gef;rlrsm;u uREkfyftm; todw&m;½SdapcJJhonf/ c&pf,mefbmom0ifolawG[m okwr½Sdaomoljzpfí wpfpkHwckukd ,kHMunfcsifolawGyg[lí xifrdonf/ uREfkyftoufwm ESpfq,fhwpfESpft½G,fwGif tcsdKUaom evangelicals q&mrsm;ESifhawGYcJhzl;onf olwkdUuuRefukd cspfcifMuifem Muygonf? okdUaomfvnf; a,½Iukd,kHMunfzkdY uGsEkfyfjiif;qefcJYonf/ uGsEkfyfüvnf; rdrd\ tpDpOf½Sdaew,fav/ tem*gwfuGsEkfyf\ tpDpOfxJwGif rpGyfzufapcsifbl;av/ okdYygaomfvnf; tckqkd&if aemif0dnmOfa&;taMumif;ukd pOf;pm;aeayjyD/ xkdpOfu oli,fcsif; wpfa,mufukd uREkfyfajymcJYonfrSm ]]tu,fí bk&m;om &SdcYJr,fqkdvQif avmuü ½SdorSsxuf t&;MuD;qkH;aom t&mjzpfygonf[lí ajymMum;cJYonf/ 1974ckESpf? aEGaESmif;&moDü bk&m;&SifESifY wkduf&kdufawGYMuKHcJY onf/ uREkfyfb0\ tajymif;tvJonf wpfnaom eHeuf4;00tcsdefüyif jzpfonf/ ]]uREkfyfonf ikd,kdvQuf uREkfyf\ tjypfukd cGifYvTwfawmfrlyg[k}} qkawmif;toem; cHcYJygonf/ uREfkyfb0toufwmü yxrtBudrf qkawmif;cJYjcif;jzpfonf/ csufcsif;qdkovkdyif uREkfyftwGif; ESvkH;om;xJü bk&m;½Sifonf wu,f½Sdaeygvm;[lí cHpm;rdygawmYonf/ okdYwkdifatmif c&pf,mefwpfa,mufjzpfvmNyD[lí r[kwfao;yg/ xkdtawGUtBuKHrsm;t&? bk&m;½Sif trSefwu,f½SdaeaMumif; od&aomfvnf;? c&pfawmfa,½Iukd u,fwif½Sif tjzpfvufcH ,HkMunfzkdY tqifoifYrjzpfcJYao;yg/ ]]rdrdtoufwm vkH;vHk;vsm;vsm; qufuyftyfESHzkdY qE´r½SdcJYbl;? uREkfyfpdwfESvkH;xJü c&pfawmfocifESifYygwfoufí ESpfESpfwdkifwkdif vHk;yef;cJY&onf/ (C. L. Cagan, Ph.D. From Darwin to Design, Whitaker House, 2006, p. 17).

bk&m;½Sif uREkfyftoufwmxJ trSefwy,fouf0if xif½Sm;cJYaom yxrtawGUtxdukd rSwfrdaeqJyg/ bk&m;½Sif\ Ekwfuywfawmfu uREkfyftm;aMumufvefYapaom tcsdefem&Drwkdifcif bk&m;½Sifukd uREkfyftrSefwu,f ,HkMunfcJYygw,f/ uREkfyftoufq,fYig;ESpf½SdygNyD/ rsuf&nfpD; qif;vsuf ajray:vJavsmif;aepOf bk&m;½Sifu uREkfyf\tjypfukd xkaxmif;vsuf? aMunufonftxd qkawmif;aeonfukd uREkfyfcHpm;cJNyD; jzpfygonf/ xkdae&m opfyif&dyfatmuü em&Drsm;pGm MumonfUtxd ½dSaecJYonf/ okdYaomf a'gufwmauuefuJYokdY ESpftawmfMumonfUtxd c&pf,mefjzpfrvmcJYyg/ xkdpOf tjypfpD&ifjcif;ESifY ygwfoufí tcsdefMumjrifYpGm qkawmif;jcif;? cH&aomfvnf;u,fwifjcif;r&½dScJYyg/

þonf [m*\tawGYtBudKUuJYokdYjzpfonf/ olronf ESvkH;om;xJü]]uRefrukd awGYjrifaombk&m;}} [lí a&½Gufrd\/ bk&m;½Sif\ toufwmü yxrtBuDrfxif½Sm;cJYjcif;jzpf\/ okdYygaomfvnf; olru,fwifjcif; r&½SdcJYao;yg ]]tHHhBozG,faus;Zl;awmf}} "r®oDcsif;ukd oDqkdonf/ၚ

-aus;Zl;arwåmtHYzG,fcsKdom
jypfom;igYukd u,f½Sm
aysmufqkH;&mrS jyefawGUcJYNyD
uef;aomrsufpdjrifNyD/

ppfrSefaom ,kHMunfcH,lcsufr½dSyJ bk&m;ausmif;ukd oGm;vmaeMuonfukd awGU&ygonf/ xkdolwkdU tm;vHk;u vlukdom jrifMuwmjzpfonf/ bk&m;½Sifu olwkdYpdwfESvkH;ukd tNrJjrifawmfrlonfukd b,fawmUrS rxifcJYMuyg/

bk&m;½Sif\ aMumufvefYzG,f twlyg½Sdjcif;ukd cHpm;zl;ygovm;¿ bk&m;½Sifu oifYtm;jrif awGYaeonfukd od½dSygovm;¿ w&m;pD&ifjcif;qdkif&m usrf;pmü rSwfwrf;wifxm;ouJYokdkU bk&m;½Sifonf vlwkdif;udkodonf? tjypf[lorQtwGuf w&m;pD&ifrnf[laom pdwfESvkH;om; xJu odem;vnfolwkdYonf vltenf;i,fom ½SdMuygonf/ oifonf tjypftctwGuf i&Jukd usrnfjzpfNyD;? oefU½Sif;aombk&m;½Sifu oifY\ tjypfrsm;ukdodaeonf[k oifcHpm;zl;ygovm;¿

þtqifYwGif? pdwfESvkH;om;xJu bk&m;½Sif½SdaMumif;ukd odem;vnfaeayNyD/ bk&m;½Sifu rdrdwkdYtm; jrifYawGUaeonfukd odvmayNyD/ olwdkYjypfrI usL;vGefaeonfukdodNyD; pdwfESom;xJu tjypftm;vHk;ukd odaeonf/ rSm;,Gif;aom tawG;tac:rsm;? tjypftemtqmrsm;? rdrdwdkY vdrfnm ajymqdkaeonfukd¤if;? qeffYusifYbufpdwf"gwf? aqGUajrYaom pdwfESvkH;avmb&rufrsm; tm;vkH;ukd bk&m;½Sif odaeygonf/ trsdK;orD;i,f wpfOD;u]]uRefrudkuREkfrt&rf;rkef;rdonf}}[lí ajymcJYzl;\ ]]uREkfyfukd jrifaombk&m;}} jzpfonfudk oifodvmaomtcg oifvnf;yJ xdkYuJYokdY cHpm;ygvdrfYrnf/ oifusL;vGeforQtjypfukd bk&m;&Siftm;vkH;odonfukd odem;vnfaomtcg oifY pdwfuoduatmuf jzpfaeygrnf/ oifY\ tjypftm;vkH;oeffY½Sif;aom bk&m;½Sif a½SawmfarSmufü xif½Sif;aeonfukd od&aomfvnf; c&pfawmfa,½IocifxHokdY wkd;0ifzdkY oifrcHpm;&ao;ay/ ]]uREkfyfukd jrifaombk&m;}} jzpfonfukd oifrodem;rvnfyJ oifYtjypfrsm;twGuf c&pfawmfbk&m;\ taoG;awmftm;jzifY aq;aMumoefYpifzkdY vkdtyfonfukd oifcHpm;rnfr[kwfay/ ]] oufwmc&D;? aMumufzG,fvrf;rSm}} "r®oDcsif;qkdonf/

oufwmc&D;? aMumufzG,fvrf;rSm
aus;Zl;awmfpOf½Sdyg?
,HkonfUtcsdefrSm &J&ifYtm;½dS?
aMumufjcif;vsif;r½SdNyD?

3/ wwd,? [m*&\ rsufpdzGifYvif;NyD;a&wGif;xJu a&ukdaomufcJYonf/

urÇmOD;usrf;tcef;BuD;21ukd zGifYxm;MuygpdkY? zwfMunfUyg/ pm&mu [m*&ukd 'kwd,tMudrf oJuEåm&xJodkY armif;xkwfcJYonf/ tckqkd&iftpmESifY a&yifukefoGm;cJYygNyD/ [m*&onf olUom;av;tm; bk&m;½Sifu,froem;zkdY qkawmif;cJYonf/ olonf t&rf;ukd pdwfysuf tm;i,fcJY&onf/ okdYaomf c&pfawmfonf olrqDokdY aemufxyfwpfcgvma&mufcJYonf/ (tcef;i,f 15-19)txd toHus,fus,fzwfMupdkYµ

]]Al;üa&ukefaom tcgoli,fukd csKHykwfatmufü xm;í? igonf oli,faoonfukdr jrifvkd[kqkdvsuf? cyfa0;a0;? av;wpfypfcefYavmufoGm;NyD;vQif? oli,fa½ShrSmxdkifí ae pOf? olonftoHudk vGifYí? ikda<u;av\/ bk&m;ocifonf vkvif\ toHukdMum; awmfrlí? bk&m;ocif\ aumif;uifwrefu [m*&? oifütb,ftrl½Sdoenf;µ/rpdk;&drf ESifY vkvifaeaomt&yfxJu ol\ toHukdbk&m;ocifMum;awmfrlNyD/ xavm?vkvifukd csD<uí vufESifYravmU/ igonfolUukd vlrsdK;BuD;jzpfaprnf[k aumif;uifxJu ac:í [m*&tm; `rGwfqdk\/ xkdtcgbk&m;ocifonf [m*&\ rsufpdukdzGifYawmfrlojzifY?ol onfa&wGif;ukd jrifavaomf? oGm;ía&Al;ukd a&jznYfNyD;vQif vkviftm;a&wkdufav\}} (urÇm 21;15-19)/

tkdµxkdt&monf rnfuJhokdYyif tmNAHESifY pm&JwkdY\ nSif;yrf;ESdyfpufjcif;ukd cH&ygaomfvnf; bk&m;½Sif\ aus;Zl;awmfu oltm; tpOftNrJu,frvQuf½SSdonf/ ]]bk&m;½Sif uREkfrukd jrifNyD}} [laom todtm½kHonf bk&m;½Sif\ aus;Zl;awmfjzpfygonf/ bk&m;½Sif\ ausZl;awmfu [m*&tm; oJuEå&xJokdY ykdYaqmifay;onf/ ]]a&;Al;ü a&ukefaomtcg,….xdkifí toHukdvGifYí idka<u;av\(urÇmOD;usrf;21;15-16)/ xkdtajctaeMuKHawGY&aomol? uaeYeHeufcif; 0wfjyKjcif; txJü ½Sdygovm;¿oif\a&Al;ü a&ukefcefYaeygovm;¿ u,fwifjcif;aus;Zl;ukefcef;aeNyD[kxif ygovm;¿ þurÇmavmu oJuEå&xJ txD;usefqefaeygovm;¿ oif\toHukkd jrSifYvQuf idka<u;NyD;arQmfviYfcsufrJYaeygovm;¿rsuf&nfcefYajcmufonfYwdkif ikda<u;aeygovm;¿ aysuf qkH;0dnmOfrsm;tzkdY oifYESvkH;tdrfü idka<u;cHpm;aeygovm;¿ xkduJUokdY xdawGYcHpm;rIwckckukd cHpm;aeygov;¿ xkduJYokdY wckckawGYBuHK&ygu oifYtzkdYarQmfvifYp&m wckck½dSaeayNyD/

[m*&\ 0rf;enf;aMuuGJzG,f b0toufwmxJ c&pfawmfbk&m;qif;oufvmcJYygonf/ ]]xdktcg bk&m;ocifonf [m*&\ rsufpdukd zGifYawmfrlojzifY? olonfa&wGif;ukd jrifavaomf? oGm;ía&Al;ukd jznfUNyD;vQif? vkviftm;a&wkdufav\ (urÇm 21;19)/ vkvifonf a&ukdaomuf cJYonf? [m*&vnf;a&ukd aomufcJYonf/ olwkdYESpfOD;pvkH;touf½SifcJY&onf/}}

c&pfawmfbk&m;onf toufprf;a&jzpfonf/ c&pfawmfbk&m;rdefYawmfrlonfrSm]]a&iwfaomol ½SdvQif? igYxHokdYvmí aomufavm[lí}} (a,m[ef7;37)üaz:jyxm;ygonf/]]a&iwfaomolvmyg ap? tvkd½Sdaomolonf tzkd;ukdray;yJ toufa&ukd ,lygap}}(JAsm'dwf22;17)ü rdefYawmfrlygonf/ [m*&\ a&qmiwfjcif;? w&m;a'oemukd pygusefa0iSma&;om;cJYonfrSm

      ]]toufprf;a&onf rjzpfraevkdvm;aomt&mjzpfonf cEåmukd,ftwGufvdkvm; csufxyfykdygonf/ oifY0dnmOfonf a,½Ibk&m;ESifY rawGYqkHao;aom tajc taewGif oiffY0dnOfonf qmiwfaom taetxm;ü ½Sdonf? a,½Ir½SdyJ?oifY toufwm 0rf;ajrmufjcif;½Sdrnfr[kwfyg? c&pfawmfbk&m;ukd ay;oem;yg
      (okdYr[kwf)ygu uREkfyfaoygvdrfY[lí idka<u;&ygrnf/ oifonfxdkt&mrsm;ukd rodem;rvnfyJu,fwifjcif;&vkeD;yg;? jzpfrnf[k arQmfvifYygonf oiffYtzdkY BuKdwifjyifqifrlrsm;? tcsdefumv wckNyD;aemufrS c&pfawmfonf oifYtm; u,fwifay;ygvdrfrnf??xdktcgwGif c&pfawmfukdawGY rnf? xm0&toufprf;a&ukd oifYa½Shü csxm;ay;rnf/ xkdtcg oifaomuf& vdrfYrnf? a,½IocifxH oifwkd;0ifcsOf;uyfyg/ (C. H. Spurgeon, ''Hagar: Eyes Opened,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, March 18, 1866, from Sermons on Women of the Bible, Hendrickson Publishers, n.d.,pp. 32, 37).

tb,faMuifY[m*& a&wGif;ukdtapmuwnf;urjrif&ovJY¿a'gufwm*Ref*D;vf(1697-1771) ajymMum;cJY&mwGif? [m*&onf 0rf;enf;aMuuGJvGefvGef;ojzifY idka<u;í rsufpda,mifukdif;aeí a&wGif; rawGY&wmjzpfonf[k aNymMum;cJYonf/ bk&m;½Sifu rsufpdzGifYay;rS olYa½Sü½Sdaeaom a&wGif;ukd jrifawGY&jcif;jzpfonf/ xkdudpö&yfrsm; oiffYtwGufvnf;jzpfEdkifrnfvm;¿tcsdeftMumNyD; idka<u;&vkdY oifYESvHk;om;rsufpda,mifukdif;jrifr&wm jzpfEkdifygrnfvm;¿ rnfodkYyifqkdygap? ¤if;usrf;ykd'fu ajymMum;&mwGif?]]xkdtcgbk&m;ocifonf [m*&\rsufpdukd zGifYawmfrlojzifY? olonf a&wGif;ukd jrifavaomf? [lí (urÇmOD;usrf;21;19)ü azmfjyxm;ygonf/ oefY½Sif;aom 0dnmOfawmfu oifYrsufpdukd zGiffYay;ygu oifonf ,HkMunfjcif;tm;jzifY a,½Iukd 'DreufawGYjzpf ygrnf/ c&pfawmfbk&m; rdefYawmfrl&mwGif?]]a&iwfaomol½SdvQif? igYxJokdYvmí aomufavmY? (a,m[ef7;37)/

vli,fa*smYcsf 0kdufzD;vf (1714-1770)u t&mcyfodrf;u,fwifjcif;cH&zdkY BudK;pm;cJYonf/ Mumvmaomtcg oem;p&maumif;aom 0kdufzD;vfonf tdyf&mukwifay: ywfvufavQmif;vsuf ]]ukd,fawmfqmiwfyg\/ ukkd,fawmfukd qmiwfyg\}} [lí ikda<u;avaomf?a,½Ibk&m;ocifonf csufcsif;<ua&mufvmNyD; ol\qmiwfrlukd ajzodrfYay;cJNyD;? olonf u,fwifjcif;&½SdcJYonf/ aus;Zl;jyKí oifwkdY\ oDcsif;pmtkyfeHygwf (7)ukd oDqkdMuygpdkYµ

µ-[kd;? 0dnmOfqmavmifiwfrGwfaomol
[kd;? pdk;&drfaMumifMu? 0rf;enf;olrsm;
a,½I½Sifonf toufprf;a&\ t½Sifocif
qmiwfrGwfodyf0dnmOf<uvSrf;vmí aomufavmY
a&iwfaom oltay: toufprf;a&csay;
ajcmufaoGYudk,fcEåmtay: toufprf;a&csay;
pdwfESvkH;ukd zGifYvQuf bk&m;aus;Zl;ukdMunfUarQmf
igYukd½Smaomtcg? igonf oiffYtm;tawGYcJYrnf

-oifonfarmyef;vQufcsOfaESmifjcif;cH&ovm;¿
*wdawmfatmufarY? oiftzdkY owif;aumif;½Sd
qmiwfolwkdYtay: toufprf;a&ay;oem;
ajcmufaoGYaom ukd,fcEåmtay:toufprf;a&ay;
pdwfESvkH;ukd zGifYvQufbk&m;aus;Zl;ukd arQmfMunfU
igYukd½Smaomtcg? igonfoifYtm;tawGYcHrnf
    (1849-1922? vlpD? a*s? ½dkufwma&;om;oDukH;aom[kd;µ
     ]]a&iwfaomolrsm;vmEkdifusL;}}ukdoif;tkyfq&mrSjyifqifoDqdkonf/)

a,½Ibk&m;rdefYawmfrlonfum; ]]a&iwfaomol½SdvQif? igYxHokdUvmíaomufavmY}} (a,m7;37)/ oifYtoufwm ½dk;½Sif;pGmjzifY a,½IocifxHvSrf;vmí ]]tvdk½Sdaomolonf tzkd;ukd ray;yJ toufa&ukd,lygap}} (Asm'dwf 22;17)ü rdefYawmfrlygonf/ oifYtjypftzkd;tctwGuf vuf0g;um;wkkdifay: a,½Ibk&m;taocHay;qyfNyD;jzpfonf/ aojcif;rS ½SifjyefxajrmufNyD; txufaumif;uifbkHokdY wuf<uawmfrlNyD;jzpfygonf/ xkdt&yfü oifYxm0&touftzkdYiSg rm;rm;rwfrwf½dSaevQufyg/ ocifrdefYawmfrlygonfum; ]]a&iwfaomol½SdvQif igYxHokdYvmí aomufavmY}}[lí rdefYawmfrlygonf/ rdwfaqG oifonf a,½IxHwdk;0ifcsOf;uyfygrnfvm;¿ oifxkduJYokdY vkyfaqmifEkdifygrnfU taMumif;'DaeYreuf uREfkyfqkawmif;ay;aeygonf/ ]]avmuDvlom;}} [laom"r®oDcsif;ukd jyefvnfoDqdkygonf/

-oifonfarmyef;vQuf csOf;aemifjcif;cH&ygovm;
   avmuaysmfyg;rlESiYf pdk;&drf;aMumifMurlMuH&ol
c&pfawmfocifukd awGYqkHzkdY qmiwfaeygovm;
   *wdawmfatmufarY? oifYtzkdYowif;aumif;&Sd
qmiwfolwdkYty: toufprf;a&;ay;oem;
   aoGYajcmufaom ukd,fcEåmtay: toufpyfaeay;
pdwfESvkH;ukd zGifYvQuf bk&m;aus;Zl;udk arQmfMunfY
   igYukd&Smaomtcg? igonfoifYtm;tawGUcHrnf/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmf rwkdifcif;a'gufwm c&dwfweftm,f? csefrS (urÇmOD;usrf;21;15-19) txdukd zwfMum;ay;onf
-a'oemawmf rwkdifcif? rpöwmbif*srif cifudwf*&dzufpfrS
         (1849-1922) vlpD? a*s?½kdufwm oDukH;a&;xm;aom ]]a&iwfolrsm;vmEkdifusL;}}ukd oDqkday;onf


tajcjyKusrf;rsm;

]][m*&\ toufwm ajymif;vJjcif;}}

]],HkMunfjcif;tm;jzifY aus;Zl;awmfaMumifY u,fwifjcif;okdY a&muf&\/ ukd,ftvkdtavQmuf a&mufonfr[kwf/ bk&m;ocifoem;awmfrl&mjzpfownf;/}} ({zuf 2;8)

(a&mrMo0g'pm 5;12? {zufMo0g'pm 2;5)

1/yxr? tmjAHESifY pm&JwkdY\ qkd;oGrf;rkdufrJaom nSif;qJESdyfpyfjcif;cH&aomfvnf;
[m*&onf u,fwifjcif;ukd cHcJY&\ ({zuf 2;8)/

2/'kwd,? [m*&\ yxrtBuDrf bk&m;½SifESifY qHkawGYaomtawGYtBuKHrsm;
 (urÇm16;6,9,13-14)

3/wwd,? [m*&\ rsufpdyGifYvif;NyD;? a&wGif;xJu a&ukdaomufcJYonf/
(urÇmOD;usrf; 21;15-19)? (a,m[ef 7;37)? (Asm'dwf 22;17)/