Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
v,fy&Dvfusrf;pmausmif;a'gufwm*Refqkef;

WITH DR. SUNG AT THE LIBERAL SEMINARY

a'gufwmtm&ft,fvf[dkifrma*stm&f\2011 ckESpf? atmufwdk bmv(2)
&ufaeY? avmpfYtdef*s,fvdwfNrdKY? wJawmfESpfjcif;taoif;awmf? ocifbk&m;aeY?
naeydkif; 0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aom a'oemawmf?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 2, 2011

]]xdkaus;Zl;awmfudk rdrdcspfawmfrlaomc&pfawmfü igwdkYtm;ay; awmfrl\}} ({zuf1;6)/


uREkfyfonfckESpfwkef;u emrnfBuD; {0Ha*vdq&ma'gufwm*Refqkef;\ b0 toufwmudk avhvmNyD;avhvmqJyif jzpfonf/ a'gufwm*Ref;qkef;\ b0 touf wmudddk avhvmaomtcg? uREkfyfb0ESifhtvGefqifwlaom tcsufrsm;ESifh xl;jcm;aom tcsufrsm;pGm&Sdojzifh uREkfyf\a'omemawmfudk zwfoly&dowfrsm;uvnf; pdwf0if pm;Mu rnf[kxifrdygonf/

tapmydkif;b0toufwm

*Refqkef;\ b0tapmykdif;ESifh uREkfyfb0tapmydkif;onf xl;jcm;em;csuf rsm;pGm &Sdaeygonf/ olonf c&pf,mef rdom;pkrS aygufzGg; vmol jzpfygonf/ uREkfyfrlum;c&pf,mefrdom;pkrS aygufzGg;vmonf r[kwfyg/uREkfyf\zcifonf a&mif;0,fazgufum;orm; wpfOD;jzpfNyD;?a'gufwmqkef;\ zcifonf oif;tkyf q&mwyg; jzpfcJYygonf/ a'gufwmqkef;\zcifu olYom;tm; trlawmfaqmif wOD; jzpfapcsifcJYygonf/ uREkfyf\zcifrlum; xdkodkYtrlawmfaqmifwOD; rjzpf apcsifcJYyg/ a'gufwmqkef;onf OmPfxufjrwfoljzpf tar&duefEdlifiH wuúodkvfü (21)v twGif;zDtdyfcsf'DbGJudk touf20ESpft&G,fwGif &,lchJoljzpfonf/ uREkfyf onf txufwef;ynmudkwpfESpftwGif;csif;ratmifjzpfcJyg/ txufwef; atmif jrifzdkY nausmif;yif wufcJh&onf/ or®musrf;pmausmif;üvnf ESpfcsif;ratmif jrifcJJhyg/ odkaomfvnf; ausmif;rxGufcif uREfkyf\ toufwm ajymif;vJaeNyD jzpfonf/ a'gufwmqkef;onf tNrJwrf;vdkvdkyif xufjrwfaom ausmif;om; jzpfonf/olonf bGJ'D*&D&&SdcJhol jzpfonf/ olonf"gwkaA'ynm&yfjzif bGJUudk9vtwGif; &,lcJYoljzpfonf/ "gwkaA' ynm&yfjzifh a'gufwmbGJUudk 21vtwGif; &,lcJYoljzpfonf/ uREkfyfrlum; uREkfyftoufwm ajymif;vJjyD;onftxd qif;&JUEGrf;yg;vsuf ynmoifMum; cJY& ygonf/ txufwef;ynmudk us½IH;cJYzl;onf/ yxrESpfaumvdyfynm oifMum;pOf wGifvnf; us½IH; cJYzl;onf/ olonf "r®usrf;pmausmif; wufa&muf pOfwGif toufwm ajymif;vJcJYygonf/ uREkfyfrlum; aumvdyfynm'kwd,tBudrf rajzqdkcif toufwmajymif;vJcJYNyD; jzpfygonf/ tuREkfyfonf ckESpf? pufwif bmv&uf eHeuf qkawmif;wfjyKtpDpOfü a'gufwmcsm;vfa*s0kb&dcsf a[mMum;aom a'omemawmftm;jzifh ajymif;vJcJh oljzpfygonf/ a'gufwmwqkef;rlum;? e,l;a,mufjrdKU Union Theological Seminary ,leD,H"r®aA'qdkif&mausmif;? yxrESpftukef toufwm ajymif;vJ cJYoljzpfonf/ vlwdkif;twGuf a,½I&Sif"r®oDcsif;udk oDqdkcJhonf/

vlwdkif; twGufa,½I&SifaeY&uftcsdefem&Dwkdif;twGufa,½I&Sif
vlwdkif;twGufa,½I&SifaeY&uftcsdefem&Dwkdif;twGufa,½I&Sif
   (1810-1883?ar&D'D*sHK;oDuHk;aom"vlwdkif;twGufa,½I) /

or®musrf;pmausmif;ü toufwm

a'gufwmqkef;\ Union Seminary (vGwfvyfpGm awG;ac:aom "r®usrf;pmausmif;ü wufa&mufpOf b0tawGYtBuHKonf ,aeYuREkfyfwdkYüvnf; xdktawGY tBuHKqifwljzpfysuf aeygonf/ uREkfyfonf u,fvDzdk;eD;,m; jynfe,f [efwdefwefyufpf toif;awmfü toufwmrajymif;vJcif usrf;pmausmif;wufa&mufzdkY tac:cH&ygonf/ a'gufwmqkef;uJhodkY uREkfyfw½kwfwfEkdifiHü c&pf,mefomoemjyK&efqE´ jiif;jycJYoljzpfonf/ *sdrf;pf[mqefawvmEkifh*Ref0DovD\ c&D;pOfpmtkyfudk uREkfyfzwfMum;NyD;aemuf uREfkyfonf xdkif0rfESifh a[mifaumifodkY omoemjyKoGm;a&muf&efbk&m;&Sifac:cJYonf[k cHpm;cJY&ygonf/ 1960 ckESpf tapmydkif; uREkfyfonf w½kwfbmompum;udk avhvmoif,lcJYygonf/ odkYaomfvnf; avmpftdef *s,fvdwfNrdKY"r®usrf;pmausmif; pwif0ifa&mufaomtcg w½kwf bmompum; avYvmjcif; ysufjym;cJ&ygonf/ 1961 ckESpf? Ze0g&DvwGif? avmpfY tdef*s,fvdwfNrKdY yxrw½kwf ESpfjcif;toif;awmfü yg0ifcJYygonf/ uREkfyftouf(19) ESpfjynfYygNyD/ xdkESpf"r®ynm oifMum;a&;ESpfwGif vkyfaqmif&rnfYtcsdefZ,m; jyefusuf aeonf/ ntpDpOfüom "r®usrf;pmoifMum;cJY&onf/ Sunday School oifMum;ay;&onf/ we*FaEGnwdkif; *sLeD,mtoif;om;?olrsm;tm; w&m;a[mMum;&onf/ w½kwfESpfjcif; toif;awmfü aomMumn? paenrsm;üvnf;tjcm;aom wm0efrsm; aqmif&GufcJY &onf/ aeYtcsdefwGif tvkyf&NyD;ntpDpOfüomusrf;pmoifMum;&cJY&onf/ aomMumnaeydkif;rS we*FaEGnaeydkif; txdaqmif&Guf&aomaMumifh trSefwu,f yifyef;cJY&onf/ ausmif;tkyf &mxl;vsmxm;aom &dufcsm;pfedwfZGefvrf;nTefonfY twdkif;uREkfyfOnf a'gufwmaemfrefAif; ZefpfyD,m a&;om;aom The Power of Positive Thinking udkzwfMum;cJYygonf/ a'gufwmyD,monf (vGwfvyfpGmawG;ac:orm;) jzpfrSef;xdkpOfurodcJYyg/ odkYaomf ola&;om;xm;aom acgif;pOfwpfcku uREkfyftm;pdwfxJü pGJNrJapcJY\/xdkacgif;pOfü zdvdyÜd4;13 udka'gufwmyD,ma&;om;cJYonf/

}}igYudkcGef;tm;ESifhjynfYpHkapawmfrlaom c&pfawmftm;jzifhcyfodrf;aom trIwdkYudk igwwfpGrf;Ekdif\}} (zdvdyÜd 4;13)/

xdkusrf;ydk'f\*wdawmfonf uREkfyfb0toufwm tvSnfYtajymif;wpfck jzpfapcJ onf/ xdkusrf;ydk'fzdvdyÜd4;13ukd aeYwdkif;yifqifjcifoHk;oyfcJY&\ xdkpOf ¤if;*wdawmfu c&pfawmfonfuREkfyftm; trSefwu,fcGeftm;jzpfapcJYygonf/ aeYcif;bufwGif u,fvDzdk;eD; ,m;jynfe,f aumvdyfausmif;om;b0udkESifh pnfyifom,ma&; tvkyfvkyfcJY&NyD; nbuftpDpOfü "r®usrf;pmausmif;ü ynmoifMum;&onf/ tywfpOf aomMumnrSwe*FaEGnqdktxd w½kwfESpfjcif;toif;awmfü rtm;rvyf tvkyfvkyf&ygonf/ 1970ckESpfu,fvDzdk;eD;,m;jynfe,f avftdef*s,fvdwfNrKYdü aEGOD;&moDcsdefwGif "r®®bGJYudk &&SdcJYygonf/- vlwdkif;twGufa,½I"r®oDcsif;udkxyfrHoDqdkonf/

vlwdkif;twGufa,½I aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGufa,½I&Sif
vlwdkif;twGufa,&I aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGufa,½I&Sif

yxrw½kwfESpfjcif;toif;awmfonf awmifbufjcrf;ESpfjcif; vGefAef½Sif;ESifh wGJzuf xm;ygonf/ uREkfyftm;bdodufcH,lzdkY usrf;pmausmif;udkoGm;&ef awmifbufjcrf; ESpfjcif; toif;awmfunTefMum;cJYygonf/ 1960ckESpf? pufwifbmvu u,fvDzdk;eD;,m;[ef wdefwefyufpfyxrESpfjcif; toif;awmfü w&m;a[m&ef vdkifpif&&SdNyD;jzpfaomfvnf; ¤if; 1970ckESpf Bachelor's degree udk&&Sdaomfjim;vnf; ¤if; Master of Divinity (M.Div.) bGJYukdaemuffESpfroifMum;ygubdodufray;aomaMumifh xkdor®m usrf;pmausmif;ü ynmoif cJh&ygonf/ uREkfyfonf Talbot School of Theology at Biola üynmoifMum;&ef aiGaMu;rvHkavmufaomaMumifh?qefz&efppfudkteD;rm&def;rDvfADvJ? Golden Gate Baptist Theological Seminary ü "r®ynm oifBum;&ef tcGifhtvrf;&&SdcJhygonf/ ¤if; usr;fpm ausmif;onfibera NzpfaomfNim;vnf; yxrw&kwfESpfNcif;toif;awmf acgif;aqmif q&mBuD; a'gufwmwdarmvif;uconservative TheologyESifh usrf;pmudktaotcsm ESpfaygif;rsm;pGm uREkfyftm; oifBum;ay;xm;aomaBumifhuREkfyftm; em;vnfod&SdrI rsm;apcJhygonf/

uREkfyftm; Golden Gate Seminary odkY"r®ynmoifMum;&ef apvTwfcJYMuaomfvnf; xdkausmif;awmf oGm;a&mufynmoif&efrSmtBuHOmPfaumif;awmh r[kwfyg/ xdkausmif;\ oifMum;jcif;uvufawGY trlawmfaqmifzdkY&efrSm vGwfvyfpGm awG;ac:rlrsm; uvTrf;rdk;aecJYonf/ Golden Gate Seminary onf 1926 ckESpf aEG&moDü a'gufwm*Refqkef; wufa&mufcJYaome,l;a,mufNrKdY Union Theological Seminary üoifMum;orQ onfvnf; Golden Gate üoifMum;aomjzpfEkdifacs tvm;rsm;udkom oifMum;cJYonf/ a'gufwm *Refqkef;\tw¬KyÜwåd a&;olu Union Seminary taMumif; xdkuJhodkY rSwfwrf;wifcJYygonf/ (*Refqkef;) rMumrSD*Refqkef;u or®musrf;pmawmfESifh c&pf,mefwkdY\ tajccH,HkMunfjcif; onf a'omemESifhoufqdkifayonf[k awGYjrifcJY&ygonf/ jyóemtaMumif; w&m;wdkif;ukd vlUnmPftm;jzifhomajz&Sif;cJh onfukdawG.&ygonf/ or®musrf;ü ygorQ tMumif;t&m rsm;onf odyÜHenf;usustHh0ifcGifusrjzpf onfukdawG.&ygonf/ ,HkMunfcH,lcsufonfvnf; t"dyÜg,f r&SdvSay/ urÇmOD;usrf; onfordkif;rqefyg/ tHhMozG,f vu©Pmrsm; onfvnf; odyÜHenf;vrf;rusay/ a,½I\ ordkif;pOfonfvnf; pdwful;,OfrQomjzpf vufawGYrqefay/ udk,fpm; taocHay;jcif;ESifh aojcif;rS &Sifjyefxajrmufjcif; udkvnf; jiif;y,fxm;ygonf/ qkawmif;jcif;vnf; t"dyÜg,fr&Sd[l\/ aumif;uifbHkrS qif;oufNyD; vlom;jzpfjcif; onfvnf; oem;p&m? &,farmp&maumif;\[k a&;om;onf/ (Leslie T. Lyall, A Biography of John Sung; Flame of God in the Far East, Overseas Missionary Fellowship, 1965 edition, pp. 29-30). þtaMumif;t&mrsm;onf uREkfyfrmpwmtwef;udk Golden Gate Seminary üoifMum;ouJYodkY xyfwljzpfaeygonf/ usrf;pmausmif;ü a'gufwm*Refqkef;onf i,f&G,fpOf uoif;tkyfq&m jzpfaomzcif oifMum;orQeD;yg; aysmufvTifhukefygonf/ olonf Ak'¨0g'ESifYawmif0g'ukd oifMum;avhvmcJYonf/ olvdkcsif &SmazGcJYaom Nidrfoufjcif;udk (Lao-Tze) avmifaZpfh\ oifMum;jcif;uom ,laqmifay;aumif; onf[k cHpm; vmcJhonf/ olonfavmif aZpfhudkawmifwufNcrf;[k bmomjyefcJYonf/ w½kwf tawG;tac: ynm&Sifrsm;\ pmtkyfukdvnf; zwfMum;cJYonf/ ol\tdyfcef;wGifvnf; Ak'¨usrf;uef*gxmudkvnf; zwf&GwfcJYonf/ Ak'¨w&m;ü a&;om;xm;ouJYodkY rdrd udk,fudkrdrd jiif;y,frkef;wD;jcif; utuRwfw&m;udk &&SdcJYonf[laom Ak'¨usrf;uef;udkvnf; zwfMum; cJYonf/ ol\pdwfESvHk;onf tarSmifxkxJodkY usa&mufcJYayNyD/. olajymMum;a&;om;onfrSm igY0dnmOfonf oJuEÅm&xJü ajy;vTm;aeonf[k a&;om;cJY\/ igYESvHk;om;onfvnf; rNidrf;rouf aysmf½TifrIr&Sd[lí a&;om;cJYygonf/ Rev. William E. Schubert a&;om;]] uGsEkfyf*Gsefqkef;ukd owd&onf}} [laom a'gufqkef\ udk,fa&;tw¬KyÜwdudk www.strategicpress.org. ü 0ifa&muf zwf½IEdkifygonf/

a'gufwm*Ref;qkef; BuKHawGYcJY&aomtawGYtBuHK ajrmufrsm;pGm uJhodkY Golden Gate Baptist Theological Seminary ü uREkfyf pmoifESpfwwd,ESpfü BuHKawGYcJY&ygonf/ "r®ynmoifcsdef wwd,ESpfNyD; ajrmufaomtcg wudk,fxJtxD;usefae&\? pdwfzdpD; jcif;cH&\? omoemjyKoGm;&efudk tqdk;taumif; tav;xm; pOf;pm;cJYonf/ þtcsdefü uREkfyfcH pm;csufrsm;onf a'gufqkef;\cHpm;csufESifhtvm;wljzpfonf/ ]]vlwddkif;twGuf a,½I&Sif}} [laom"r®oDcsif;udk oDqdkonf/

vlwdkif;twGufa,½I aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGufa,½I&Sif
vlwdkif;twGufa,&I aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGuf a,½I&Sif

toufwmajymif;vJjcif;

odkYygaomfvnf; xl;jcm;aomuGJjym;jcm;em;csufwpfckom &Sdonf/ *Refqkef;u touf wmrajymif;vJao;yg/ uREkfyfrlum; 1961 ckESpf pufwifbmvtwGif; ppfrSefaom toufwmü ajymif;vJcJYNyD;jzpfonf/ uREkfyfrlum; Golden Gate Seminary rwdkifcifbdktdkvm aumvdyfü yif'kwd,arG;zGm;jcif;cHcJYNyD;jzpfí xl;jcm;aomtouf&Sifjcif; a,½ItaoG;awmf tm;jzifh tjypfaq;aMumoefYpifjcif;cHcJY&jcif;jzpfaeygonf/ "r®usrf;pmausmif;ü xyfwlpdwfzdpD; cHpm;rI &SdcJYMuonf/a'gufwmqkef;onf c&pfawmfxHjyefvSnfYvmNyD; toufwmajymif;vJcJYonf/ uREfkyftm; a,½Ibk&m;ü ajymif;vJNyD;om; jzpfygonf/ okdYaomf omoemjyKroGm;Ekdif&ef pmwefrmefewfuaoG;aqmifaejcif;omjzpfonf/ aemufqHk;aom nOfYeuf(2) em&DtcsddefwGif usrf;wpfcsufu uREfkyf\pdwfESvHk; om;xJpD;0ifvmcJYygonf/ ]]xkdaus;Zl;ukd rdrdcspfawmf rlaom c&pfawmfü igwkYdtm;ay;awmfrl[l\/}} ({zuf1;6) uREfkyfonfcsufcsif; tdyf&m rSEkd;xjyD; ¤if;usrf;ykdufukd &SmazGzwfMum;cJYonf/ bk&m;&Sifu þusrf;onfoifYtzkdY jzpf\ [lí qkdvkdjcif;yifjzpfonf/ ]]oifonfxkdokdYaus;Zl;ukdcH&aomol}} jzpf\/ ]]oifonf rdrd cspfaom c&pfawmfü &SdaeaomaMumifY}} jzpf\/ wOD;wa,mufurS oiYfukdrcspfaomfvnf; igoifYukd cspf\/ ]]oifonfrdrdcspfawmfrlaom c&pfawmfa,½Iü &SdaeaomaMumifY}} [l\/ uREkfvnf;xí ckefvSsuf taEG;xnfukd0wfqifum usrf;pmausmif; aemufbufaxmifY vlpmuav;okdY ntarSmifxJajy;í csD;rGrf;rdawmYonf/ uREkfyfonf qefz&efppukdü aepOfxkdawmif ylpmuav;okdY tcsdefwkdif;oGm;jzpfcJYonf/ qefz&efppfukdrS ta&SYawmifbuf jcrf;\ rD;tvif; wef;ukdjrifedkif\/ taemufbufjcrf; u awmifxdyf ukdvnf; jrifawGY&onf/ at;pufaom a&rSKefav;rsm;u uREkfyf\qHyifawGukd a[GY,rf;aejyD; bk&m;&Sifu uREkfyftm; pum;ajymae[ef xifygonf/ ]],ckwGifoifonf vlawGauseyfatmif w&m;a[maezkdY r[kwfawmYyg/ uREkfyftm;auseyfapzkdYom w&m;a[m&rnf/}} ,ckwGif oifonf igYtzkdYw&m;a[mq&mjzpfaejyD/ bk&m;&Sifu ]]oiftkdonftxd oiftzkdUtvkyf rvkyf&yg/ igYtzkdY vkyfaqmif&rnf/}} uREkfyfonftdyf&mokd႔ jyefoGm;cJYonf/ t&kd;tqpf wkef&D vm\ þonf bk&m;&Sifu trSIawmfjrwftwGuf 'kwd,tMudrfac:jcif;yifjzpfonf/ ]]vlwkdif;twGufa,½I&Sif[l aom "r®oDcsif;ukdoDqkdjyefonf/}}

vlwdkif;twGufa,½I aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGufa,½I&Sif
vlwdkif;twGufa,&I aeY&uftcsdefem&Dwdkif;twGuf a,½I&SSif

uREkfyfarSsmfrSef;xm;onfYtwkdif; a'gufwmqkef;uJYokdY omoemjyk q&mjzpfrvmcJYyg/ tckqkd&iftouf jynfYjyDjzpí tkdrif;aejyD/ uREkfyfqkawmif;aeonfrSm vGefcJYaom 1961 ckESpf ESpf t&G,fua0;vHacgifodaom t&SwkdufbufokdY {0Ha*vdq&m trIaqmif&Guf &ef&nf&G,fcJYorSsukd tifwmeuf rSw&m;a[mcsufrsm;? uREkfyfa'oemrsm;ukd ukd;um; aumufEkwfjyD; ]]uREkfyf \ae&mü}} &yfwnfay;um trIawmfjrwfxrf;&GufMu&ef qkawmif; aeygonf/ uaeYnvli,f q&mwpfOD;\ pum;ukd ,laqmifvmygw,f/ rMumao;rSDu odu©mawmf&[Gm,ef; rav;½Sm;EkdifiHrS xkwfa0cJYaom]] (Extracts From the Diary of John Sung, Genesis, 2008) xJujzpfonf။ vGefcJYaomtouf40 avmufuaygY? vli,ft&G,f wkef;ujzpfonf/ tm&SwpfcGif ,HkMunfcdkifrmaom c&pf,mefbmom0ifwdkY wdk;wuf ajymif;vJ Muonfudk awGYjrifcJYygonf/ uREkfyf\tjrift&? c&pfawmfbk&m;\trINyD;ajrmuf NyD;jzpfonf/ um;wkdifay: a<u;aMumfcJYaomtaMumift&mudk ta&;wBuD; vkyfaqmifMuzdkY vdktyfaeayNyD jzpfí bk&m;&Sifu ac:zdwfaeNyDjzpfonf/ a'gufwm*Refqkef; em;vnf oabmaygufouJYodkY? *sdrf'efeDuESvkH;om; todpdwfjzifh xdktrIawmfudk tm&SwpfcGifü opöm&Sd&SdvkyfaqmifzdkY vdkaeayNyDjzpfonf qdk\/ c&pf,mefvli,f rsdK;qufopftrIaqmifrsm; ,aeYtm&SwpfcGif ewf qdk;rsm; tpdk;w&jyKaeaom(rdrdudk,fudkjiif;y,faom) ,aeU tarSmif urÇmxJü trIawmf aqmif&efay:xGef;aeayNyD/ wu,fomrsdK;qufopf c&pf,mef vli,frsm; &JY&JY0H0Hhbk&m;&Sif\ trIawmfrsm;twGufr&SufraMumuf vkyfaqmifMurnfqdkygu ,aeY rdrdudk,fudk jiif;y,f &rnf[laom bmomw&m;uae c&pfawmfocif\EkdifiHawmf tzdkY? bk&m; &Sif\bkef;toa& tzdkYtvdkYiSg OD;aqmifvkyfaqmifaeMuygvdrfYrnf/ (Rev. Hwa Young, The Journal Oncc Lost; Extracts from the Diary of John Sung, Genesis, 2008, pp. xiv-xv).

]]vlwdkif;twGufa,&I&Sif}}[laom"r®oDcsif;udkoDqdkrnf/

vlwdkif;twGufa,½I aeY&uftcsdefem&Dtwdkif;twGufa,½I&Sif
vlwdkif;twGufa,½IaeY&uftcsdefem&Dtwdkif;twGufa,½I&Sif

rdrdudk,fudkjiif;y,f&rnfY [lí t,lpGJolwkdY topfaomtoufwmü ajymif;aeMuygNyD;/ oifwdkYtNypftwGufa,½IocifxH 0efcs&rnf/ rdrdwkdY\tjypftm;vkH;udk pGefYvTwf&ygrnf/ *Refqkef;onf ajymifajrmufaom c&pf,mef,HkMunfol jzpfonf/ taMumif;rSm wdusí rSefuefaom toufwmü ajymif;vJoljzpfonf/ rdrdudk,fudkjiif;y,foljzpfonf olydkifqdkifaom qkwHqdyfrsm;? wuúodkvfausmif;om;(a,musFm;) rsm;toif; *kPfjyKqHkaomwHqdyfwdkYudk ork'´&mxJ vTifypfcJholjzpfonf/ olonf "gwkaA'qdkif&m a'gufwmbGJYudk qGwfcl;cJY aomfvnf; ynmrJYvlom;uJYodkY w½kwfEkdifiHodkYjyefvmNyD; w½kwfEkdifiHESifh taa&SUawmif tm&SwpfcGifü {0Ha*vdowif;aumif;udka0iScJYol jzpfygonf/ *Refqkef;u rdrdü&SdorQudk pGefYvTwf&jcif;onfxdkxuf tqaygif;rsm;pGm omvQuf&Sdaom toufwmü &SdaeaomaMumifh jzpf\/olYtoufwm rajymif;vJcif tenf;i,frSm? bk&m;&Sifu *Refqkef;tm; pum; ajymcJYonf/

]]vlonfþpBuFm0|mudk t<uif;rJYtpdk;&í rdrdtouf0dnmOf ½IH;vQif tb,faus;Zl; &Sdoenf;/}} (rmuk 8;36)

oifYtoufwmukd aemufaMumif;aemufaMumif; bufokdUqGJac:aeaomtjypf\ vkyf&yf rSeforSs &yfwef;u&yfvkdufyg/ oifUtjypftao; pdwfukdbk&m&SifxH0efcsawmif;yefvkdufyg/ oefY&Sif;aom0dnmOfawmfonf oifUtjypftm;vkH;ukd azmfjyygvdrfYrnf/ þavmu\ tvkd awmfukdpGefYvTwfvkdufyg/ vufavQmYvkdufyg/ c&pfawmfociftm; oifYtoufwmü yxr OD;pm;ay; vkdufyg/ c&pfawmfocif\taoG;awmf üoifYtjypfrsm;ukd oefYpifaq;aMumvkdufyg/ jyD;aemuf oifYtoufwmonf c&pfawmf\tzkdY qufvufí &Sifoefyg/ ukd,fpGrf;? OmPfpGrf;? &SdorQjzifYc&pfawmftzkdU&Sifoefyg/ uREkfyfESkifYtwl{0Ha*vdvkyfief;twGuf paeaeYnü <uvSrf; cJYyg/ uREkfyfwkdUESkifYtwl we*FaEGeHeufykdif;0wfjyKcsdefESifY naeykdif;0wfjyKcsdefü vma&mufyg0ifyg/ c&pfawmfociftzkdY ukd,fpGrf;&SdorQ OmPfpGrf;&SdorQ toufwm qufuyf tyfESHvkdufyg/ a'gufwm*Gsefqkef;\ ]]ppfrSefaomtoufwmü ajymif;vJjcif;}} [laom a'oemawmfukd tifwmeufwGifzwf½IEkdifygonf/ aus;Zl;jyKí ]]vlwkdif;tzkdYa,½I&Sif[laom}} "r®oDcsif;eHygwf(3)ukdoDqkdMuygpkdY/

a,½Ivlwkdif;\a,½I uREkfyfwkdYtm;a&G;Ekwfu,fw,faom wefckd;&Sif awG;ac:vkyfaqmifav&m tcsdefwdkif;? em&Dwkdif;twGufa,½I&Sif

vlwkdif;twGufa,½I&Sif aeY&uftcsdefem&Dwkdif;twGufa,½I&Sif
vlwkdif;twGufa,½I&Sif aeY&uftcsdefem&Dwkdif;twGufa,½I&Sif
   (1810-1883ckESpf?ar&D*sdrf;pfa&;om;oDukH;aom]]vlwkdif;twGufa,½I&Sif)/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

a'oemawmfrwdkifcifa'gufwm*&dwfweft,fcsefrS{zuf1;3-7udkzwfMum;ao;ygonf/
a'oemawmfrwdkifcifrpöwmbif*srifcifudwf*&dwfzufpfrS 1849-1919 ckESpf?
                *sLvD,m*Refpwkef;a&;aom]] tjypfw&m;xuf aus;Zl;w&m;BuD;jrwf\}}
[laom"r®oDcsif;udk oDqdk ay;ygonf/